Kendelse af 27-04-2015 - indlagt i TaxCons database den 06-06-2015

Indkomståret 2003

SKAT har forhøjet aktieindkomsten vedrørende maskeret

udlodning med 824.097 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 824.097 kr.

til 0 kr.


Indkomståret 2004

SKAT har forhøjet aktieindkomsten vedrørende maskeret

udlodning med 571.400 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 571.400 kr.

til 0 kr.


Indkomståret 2005

SKAT har forhøjet aktieindkomsten vedrørende maskeret

udlodning med 177.362 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 177.362 kr.

til 0 kr.


Faktiske oplysninger

Selskabet [virksomhed1] ApS er stiftet den 1. marts 2000 med en anpartskapital på 125.000 kr. Selskabet driver entreprisearbejde med renovering af tage samt handel med salg af vand på flasker. Hovedanpartshaver og direktør er [person1], som efter det oplyste ikke er ansat eller på anden måde involveret i selskabets daglige ledelse. Ifølge oplysninger fra politiet er [person2] den daglige leder af selskabet.

SKAT har modtaget bilagsmateriale efter ransagning gennemført af [politiet] den 7. juni 2005. Der er endvidere modtaget regnskabsmateriale fra selskabets revisor.

Materialet består bl.a. af mapper med arbejdsbilag, en specifikation af fakturaer, som danner grundlag for regnskabets omsætning samt kalendere for 2003 og 2004. Arbejdsbilagene er sammenholdt med udskrevne fakturaer. De udskrevne fakturaer danner grundlag for den omsætning, som er medtaget i regnskabet.

SKAT har konstateret, at der er en del arbejdsbilag, hvortil der ikke findes en modsvarende faktura. Samtlige arbejdsbilag er udarbejdet på samme måde, både når der er skrevet faktura og når der ikke er.

SKAT har udarbejdet regneark, hvoraf fremgår antallet af arbejdsbilag, hvortil der ikke er fundet en faktura.

SKAT har endvidere foretaget nummerkontrol af fakturaerne, og der er ikke konstateret huller i fakturarækkefølgen.

[person2] er ved Retten i [by1] kendt skyldig i at have afgivet ukorrekte momsangivelser og ansat selskabets omsætning for lavt i perioden 2., 3. og 4. kvartal 2004 og perioden 1. og 2. kvartal 2005 med i alt 113.140 kr. vedrørende moms og 135.768 kr. vedrørende skat. Han blev i den forbindelse dømt for at have unddraget mindst 240.000 kr. og idømt en bøde på 420.000 kr.

Klageren blev frifundet for straf, da hun efter rettens opfattelse ikke havde noget at gøre med selskabets drift eller ledelse. Retten lagde således til grund, at det alene var [person2], som havde ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

Sagen blev anket til Østre Landsret, som den 18. juni 2013 afsagde dom, hvorefter [person2] blev dømt for at have udeholdt indtægter på ikke under 350.000 kr., hvorved der blev unddraget moms med i alt 87.500 kr. og skat med 105.000 kr. for årene 2004 og 2005. Bøden blev nedsat til 320.000 kr.

Byretten og landsretten har lagt vægt på, at male/rensebilag er fundet i en lade adskilt fra andet materiale vedrørende selskabet, og samtlige bilag er forsynet med initialer, der angiver, at arbejdet er udført. Retterne har derfor anset det for bevist, at bilagene er udtryk for udført arbejde, og at der er betalt herfor. Omsætningen fra bilagene indgår ikke i selvangivelsen for indkomståret 2004 ifølge både byretten og landsretten.

Ved Østre Landsret har flere vidner erklæret, at de ikke har betalt for udført arbejde foretaget af selskabet. Disse kunder har i stedet skaffet selskabet kunder.

For indkomståret 2003 har [person2] og klageren ikke været tiltalt, og dette indkomstår er derfor ikke behandlet i byretten og landsretten.

Klageren har til byretten forklaret, at hun stiftede [virksomhed1], fordi [person2] ikke kunne stå for det selv. Det var ham, der skulle stå for den daglige drift og i det hele taget køre selskabet. Grunden til, at [person2] ikke kunne stå for oprettelse af selskabet var ifølge det oplyste til byretten, at han stod i Ribers, og derfor var klageren stråmand for ham.

Klagesagen ved Landsskatteretten har været berostillet på udfaldet af straffesagen.

SKATs afgørelse

SKAT har konstateret, at selskabet ikke har medregnet al udfaktureret omsætning. For eksempel er det konstateret at der i 2003 er 2 arbejdsbilag på hhv. [person3] og [person4]. Der er på [person2]s private konto indsat 12.000 kr. den 27. maj 2003 med teksten ”fra [person4]”. Af arbejdsbilaget fremgår, at arbejdet er udført omkring den 16. april 2003, og i [person2]s kalender er [person4]s navn og telefonnummer skrevet den 27. maj 2003.

Den 23. september 2003 er der på [person2]s private konto indsat 12.500 kr. med teksten ”[person5], [adresse1]”. Af arbejdsbilaget fremgår det, at arbejdet er udført omkring 10. september/17. september 2003.

Der er ikke udskrevet fakturaer på arbejde udført for [person3] og [person4]. Det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om udeholdte indtægter.

På baggrund af bilagsgennemgangen er det herefter konstateret, at der på denne måde er udeholdt omsætning med 659.278 kr. i 2003, 457.120 kr. i 2004 og 141.890 kr. for 2005 indtil ransagningstidspunktet. Alle beløb er ekskl. moms.

Selskabets udgiftsposter er gennemgået og SKAT har ikke fundet anledning til at foretage ændringer heri, selv om det er konstateret, at der er udbetalt løn i perioder, hvor der er udfærdiget arbejdsbilag, som ikke er medregnet i omsætningen.

På grund af klagerens dominerende indflydelse i selskabet har SKAT anset den udeholdte omsætning for at være udloddet til hende som selskabets anpartshaver.

SKAT har i deres udtalelse til kontorindstillingen fra Skatteankestyrelsen udtalt, at SKAT har gennemgået det nu foreliggende materiale, herunder også den nu stedfundne korrespondance, og fastholder de ved tidligere lejlighed meddelte synspunkter. For så vidt angår selve den talmæssige opgørelse bemærkes, at den skattepligtige ikke skal eller kan beskattes af en indtægt, den pågældende ikke har haft, eller allerede har medregnet.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at forhøjelserne skal nedsættes til 0. Der har ikke været udeholdt omsætning i selskabet.

Sagen er startet i juni 2005, hvor politiet gennemførte en ransagning på adressen [adresse2] i [by2]. Ransagningen vedrørte ikke selskabet eller klageren, men politiet fandt opbevaret regnskabsmateriale vedrørende selskabet. Politiet udleverede materialet til SKAT, der den 9. juli 2007, dvs. godt 2 år senere, forhøjede indkomst og moms for perioderne 2003, 2004 og 2005, dels i forhold til klageren, dels i forhold til selskabet [virksomhed1] ApS.

Repræsentanten har i forbindelse med straffesagsbehandlingen gentagne gange karakteriseret SKATs forhøjelser i sagen som en skrivebordsafgørelse. Baggrunden herfor er, at SKAT i forbindelse med gennemgang af materiale modtaget fra politiet fandt en række bilag benævnt ”[virksomhed1] ApS” rense/malebilag.

Disse bilag er typisk iført en række identifikationsoplysninger som navn, adresse og telefonnummer samt oplysninger om ejendomsstørrelse m.v. Bilagene kan endvidere være påført oplysninger om, hvem der har udført arbejdet på ejendommen, idet der kan være anført initialer på personer, der skulle have udført arbejde.

På baggrund af en gennemgang af materialet har SKAT lavet tre regneark for henholdsvis 2003, 2004 og 2005, hvor man har indsat oplysninger fra et antal rense/malebilag, som efter SKATs opfattelse vedrører udført arbejde, der ikke er bogført.

SKAT har imidlertid ikke foretaget en eneste kontrol af, at de pågældende rense/malebilag dækker over udført og vederlagt arbejde, der ikke er faktureret.

SKAT har ved den valgte fremgangsmåde undladt at opfylde den almindelige officialmaksime, der påhviler SKAT i forbindelse med en afgørelse, særligt når SKATs synspunkt efterfølgende anmeldes til politiet som strafbar overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven.

Særligt vedrørende regnearket for 2003 har SKAT medtaget en række udaterede bilag nævnt i række 3, 4, 7 og 43. Baggrunden for SKATs medtagelse af disse bilag i 2003 har udelukkende været at undgå forældelse. Der foreligger ikke noget sagligt grundlag for at konstatere, at de pågældende rense/malebilag vedrører 2003.

Under straffesagen var det forsvarets strategi at vise henholdsvis byretten og landsretten, at SKATs arbejde var et ”skrivebordsarbejde” uden kontrol, og at dette ikke kunne danne grundlag for en straffældende dom. Synspunktet vandt delvis genklang, idet klageren allerede i byretten blev pure frifundet med henvisning til, at hun på ingen måde havde deltaget i at afgive urigtige oplysninger overfor SKAT, ligesom hun ikke havde modtaget udbytte af eventuelle udeholdelser.

Anklagemyndigheden reducerede hurtigt påstanden i forhold til SKATs opgørelse, hvilket skete i samarbejde med SKAT, der deltog og overværede hele sagen i byretten. Disse reduktioner vedrørende de enkelte år skal derfor også foretages i den civilretlige afgørelse. De ikke daterede bilag blev taget ud med henvisning til, at der ikke forelå nogen form for dokumentation for, at disse vedrørte 2003.

[person2], der blev dømt ved byretten, ankede afgørelsen, som blev behandlet i Østre Landsret den 18. juni 2013. For at overbevise landsretten om, at SKATs opgørelser ikke kunne danne grundlag for en fældende straffedom, gennemførte [person2] en minutiøs gennemgang af de bilag, han fortsat var i besiddelse af efter, at SKAT og politiet i 2005 medtog de fleste af virksomhedens bilag. På den baggrund kunne han vise, at en række af de bilag, som SKAT havde medtaget i opgørelsen var fakturerede og var bogført i virksomheden.

Der er vedlagt 5 fakturaer, der alle kan parres med rense/malebilag på den oversigt, som SKAT har lavet vedrørende udeholdt indtægt. Disse er naturligvis bogført, hvilket også landsretten har lagt til grund, idet det bemærkes, at sagen for landsretten alene vedrørte 2004.

Som et supplement til disse fakturaer indkaldte forsvaret i landsretten 6 vidner fra SKATs liste, der overordnet forklarede, at de af forskellige årsager ikke havde betalt for det arbejde, der var udført og som oftest ikke fuldt ud matchede det arbejde, der var anført på rense/malebilaget.

Forklaringerne svarede ganske væsentligt overens med den forklaring, som [person2] afgav for både byret og landsret, hvor han forklarede, at der i 2003 til 2005 kunne forekomme situationer, hvor der blev udført arbejde uden vederlæggelse, hovedsageligt i forhold til parcelhusejere, som skaffede virksomheden andre kunder.

Landsretten valgte herefter at reducere forhøjelsen med de vidneforklaringer og de fremlagte fakturaer, der kunne relateres til 2004.

Med henblik på at få sagen genoptaget i Den Særlige Klageret har repræsentanten derfor iværksat en undersøgelse i forhold til samtlige personer opregnet på SKATs lister vedrørende 2003, 2004 og 2005. Der er i den forbindelse sendt breve med spørgeskema og arbejdssedler til de pågældende i det omfang, der har kunnet findes frem til de pågældende.

Der vil i de kommende dage modtages et antal svarskemaer retur, og repræsentanten agter at lade disse indgå i skattesagen og den forhåbentligt kommende genoptagelsessag ved Den Særlige Klageret.

SKAT har ikke opfyldt officialmaksimen, og ansættelsen er derfor ikke gyldig, idet der er konstateret væsentlige mangler i forbindelse med opgørelsen. En række af de medtagne bilag er således dokumenteret faktureret og indtægtsført, ligesom den fuldstændige mangel på kontrol i form af blot en telefonopringning til det telefonnummer, der står på rense/malebilaget har medført, at væsentlige dele eller alle øvrige er medtaget uden at have betalt vederlag. Det understøttes i høj grad af de seks vidneafhøringer, der er gennemført i landsretten, ligesom det vil blive underbygget af spørgeskemaer.

Klagerens repræsentant har i et supplerende indlæg bl.a. anført, at selskabet har modtaget en del henvendelser fra kunder, som SKAT har gennemført forhøjelser på grundlag af.

[virksomhed2] og [person6]

Der er i Østre Landsret afgivet forklaring af [person6], der ejer [virksomhed2]. Forklaringen er, at [virksomhed2] og [virksomhed1] ApS på et tidspunkt deltog i et TV-program, ”[...]” med henblik på reklame. Her skulle personer gennem udveksling af ydelser få et vist beløb til at yngle mod, at beløbet så vist nok senere blev givet til godgørende formål. I den forbindelse gennemførte [virksomhed1] en tagrensning på [virksomhed2]’s bygning. Det hele var koreograferet forud for optagelserne, og der var således reelt ikke nogen indtægt, bortset fra ”reklameydelsen” i forbindelse med deltagelsen i programmet.

[person6] har tillige forklaret, at han har fået foretaget en tagrensning af sit sommerhus af [virksomhed1] ApS personligt. Denne tagrensning skulle være foregået i 2005 og betalt. Den arbejdsseddel, der danner grundlag for SKATs ansættelse i 2004, er ikke dateret og angives ikke som udført. Denne arbejdsseddel kan naturligvis ikke danne grundlag for en beskatning af [virksomhed1] i 2004.

[person7]

[person7] har oplyst, at han ikke har fået gennemført en rensning og en maling. Det fremgår heller ikke af arbejdssedlen, at dette skulle være udført. [person7] er i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er betalt noget til [virksomhed1] ApS.

[person8]

[person8] har oplyst, at man afbrød samarbejdet med selskabet, og at man ikke har betalt (modtaget faktura) vedrørende arbejdet.

[person9] ([person10]/[...])

[person9] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet udført af selskabet, idet han i overensstemmelse med det, der er forklaret i straffesagen, har reklameret og skaffet kunder til [virksomhed1].

[person11]

[person11] har forklaret, at fakturaen vedrørende arbejdet er udstedt til [virksomhed3], [adresse3], [by3]. Denne faktura er i øvrigt fremlagt i sagen.

[person12] og [person13]

[person12] og [person13] har oplyst, at de har betalt 7-800 kr. til materialer vedrørende arbejdet.

[person14]

[person14] har oplyst, at arbejdet er betalt, og har vedlagt en faktura, der viser, at arbejdet er udført for [virksomhed4].

[person15]

[person15] har oplyst, at arbejdet er faktureret og betalt. Fakturaen vedrørende [person15] er tidligere fremlagt i Østre Landsret.

[person16]

[person16], der har afgivet forklaring i Østre Landsret, har meddelt, at han ikke har betalt for arbejdet henset til, at han henviste en del kunder til selskabet.

[person17]

[person17] har svaret, at han betalte fakturaen, hvilken i øvrigt er bogført og fremlagt i Østre Landsret.

[person18]

[person18] har afgivet forklaring i byretten, hvortil der henvises.

[person19]

[person19] har oplyst, at der er udført arbejde, men der er ikke betalt for det pågældende arbejde.

[person20]

[person20] har oplyst, at arbejdet er udført og faktureret.

[person21]

[person21]s hustru har oplyst, at de har fået lavet en lille reparation plus en algebehandling. Man har ikke betalt henset til, at man skaffede kunder til selskabet.

[person22]

[person22] har oplyst, at han har fået lavet en reparation (reklamation uden beregning).

[person23] ([virksomhed5])

[person23] har oplyst, at han har fået en algebehandling uden beregning, idet han skulle reklamere for [virksomhed1]. Han er i Landsretten afhørt om det samme.

Generelt vedrørende 2003

I forbindelse med det fremlagte bilag 3 med SKATs oversigt over udført arbejde kan det således konstateres, at det nu 11 år efter er i stand til at dokumenteres, at mere end halvdelen af de forhøjelser, der er lavet, ikke har baggrund i virkeligheden for 2003. Henset til den forløbne tid må ansættelsen derfor som helhed tilsidesættes.

Regnearket for 2004

[person24]

[person24], der i øvrigt har afgivet forklaring i Østre Landsret, har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet, der i øvrigt ikke bestod af det SKAT har anført henset til, at han har reklameret for andre.

[person25]

[person25] har oplyst, at han ikke har fået udført arbejde, idet han kun har talt med virksomheden herom. Han har oplyst, at han ikke var hjemme på det tidspunkt, hvor arbejdet skulle være udført.

[person26]

[person26]s tidligere samlever har oplyst, at der er udført et mindre arbejde vedrørende hendes hus, som [person26] stod for. Efter hendes erindring blev der ikke betalt for arbejdet.

[person27]

[person27] har oplyst, at han alene har fået et uforpligtende tilbud fra virksomheden og at arbejdet ikke er udført.

[person28]

[person28] har oplyst, at han har fået udført det arbejde, SKAT har beskattet virksomheden af. Han har fået udført en reparation og en algebehandling til 1.000 kr.

[person29]

[person29] har oplyst, at det er korrekt, at han har fået udført arbejde. Han har bemærket, at arbejdet er faktureret samlet efter hans opfattelse til ejeren af [adresse4] på daværende tidspunkt.

[person30]

[person30] har oplyst, at han har fået udført arbejde, og at det er faktureret til i alt 1.250 kr.

[person31]

[person31] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet henset til, at han skaffede kunder til virksomheden.

[person32]

[person32] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet som følge af reklamationer.

[person33]

[person33] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet henset til, at han har udført reklame for firmaet. Arbejdet har i øvrigt ikke bestået af det SKAT har anført.

[person34]

[person34] har oplyst, at han alene har fået lavet en algebehandling og at han ikke har betalt, da der var tale om et reklamefremstød.

I øvrigt henvises til den under nr. 14 anførte ”[person34]”, hvor der i Østre Landsret er fremlagt faktura vedrørende [virksomhed6] ApS, hvor der er betalt for adressen [adresse5] i [by4]. Der henvises endvidere til den under 20 anførte ”[virksomhed7]”, hvor der i forbindelse med bilag 8 for Østre Landsret er fremlagt faktura vedrørende [virksomhed8] vedrørende [adresse6] i [by5].

Det kan således konstateres, at det efter 10 år er lykkedes at dokumentere, at en væsentlig del af de forhøjelser SKAT har foretaget er ukorrekte vedrørende 2004.

Regnearket for 2005

[person35]

[person35] har oplyst, at arbejdet er faktureret som en del af en entreprise gennem tømrermester [...].

[person36]

[person36] har oplyst, at der ikke er betalt for noget arbejde henset til reklamationer.

[person37]

[person37] har oplyst, at arbejdet er udført uden beregning henset til relationerne mellem ham og [person2].

[person38]

[person38] har oplyst, at der er udført arbejde uden beregning henset til reklame.

Samlet vurdering

Det er repræsentantens samlede vurdering, at grundlaget for ansættelsen må tilsidesættes henset til de betydelige fejlmuligheder der foreligger, henset til SKATs manglende opfyldelse af officialmaksimen samt henset til den forløbne tid.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Hvis en hovedanpartshaver foranlediger, at indbetalinger, som rettelig tilhører selskabet, foretages til hovedanpartshaveren personligt uden beskatning i selskabet, beskattes anpartshaveren af udbetalingerne som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

De foretagne betalinger vedrørende udført arbejde for en række personer og virksomheder anses blandt andet på baggrund af dommene fra Retten i [by1] og Østre Landsret for at være oppebåret af klageren som maskeret udlodning, da hun er den ansvarlige hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed1] ApS.

Formalitet

SKAT har ved deres ansættelse modtaget en specifikation fra selskabets revisor over det materiale, der dannede grundlag for regnskabet. I dette materiale fandt SKAT ikke fakturaer, der svarede til de rense-/malesedler, som ligger til grund for ændringerne af indkomsten og momstilsvaret, og SKAT forhøjede derfor indkomsten og momstilsvaret. Dette fremgår blandt andet af dommen fra Retten i [by1].

Der var for de omhandlede indkomstår ikke i skattekontrolloven hjemmel til at indhente oplysninger fra privatpersoner om udført arbejde i den private husstand. SKAT har derfor ikke umiddelbart haft hjemmel til at indhente disse oplysninger.

SKAT havde ved sin afgørelse et fuldt tilstrækkeligt faktisk og retligt oplyst grundlag til at kunne træffe en korrekt afgørelse vedrørende selskabets skatteansættelse.

Der foreligger derfor ikke de af repræsentanten påberåbte fejl eller mangler ved SKATs sagsbehandling, som kan føre til ugyldighed af afgørelsen, og Landsskatteretten anser derfor ikke afgørelsen for at være ugyldig.

Realitet

Landsskatteretten har ved behandling af klagen for [virksomhed1] ApS for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 konstateret, at forhøjelserne af omsætningen i selskabet ud fra det indsendte dokumentationsmateriale kan nedsættes således:

Tekst

Beløb

Indkomståret 2003

[person6]

15.680 kr.

[person7]

9.600 kr.

[person11]

12.312 kr.

[person12] og [person13]

7.650 kr.

[person14]

14.440 kr.

[person15]

9.385 kr.

[person20]

12.692 kr.

[person22]

12.160 kr.

I alt for 2003

93.919 kr.

Moms

23.480 kr.

Nedsættelse for 2003 i alt

117.399 kr.

Indkomståret 2004

[person25]

7.600 kr.

[person27]

8.000 kr.

[person28]

11.800 kr.

[person30]

5.460 kr.

I alt for 2004

32.860 kr.

Moms

8.215 kr.

Nedsættelse for 2004 i alt

41.075 kr.

Indkomståret 2005

[person39]

15.440 kr.

I alt for 2005

15.440 kr.

Moms

3.860 kr.

Nedsættelse for 2005 i alt

19.300 kr.

For indkomståret 2004 har Landsskatteretten nedsat forhøjelsen med 107.120 kr. på baggrund af Østre Landsrets dom af 18. juni 2013 i straffesagen mod [person2]. Østre Landsret har således afgjort, at forhøjelsen af omsætningen for indkomståret 2004 var på ikke under 350.000 kr. SKAT havde forhøjet omsætningen med 457.120 kr.

Ved den forudgående straffesag ved Retten i [by1] mod klageren og [person2] afgjorde Byretten, at det alene var [person2], som havde ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet. Klageren havde således egen lønindtægt og økonomi og havde intet at gøre med selskabets drift eller ledelse. Da klageren ikke ved at få regnskabet gennemgået hos revisor har kunnet eller burdet indse, at det ikke omfattede alle indtægter, var der ikke grundlag for at anse hende skyldig, og hun blev derfor frifundet i det hele for den rejste tiltale ved Byretten.

De udeholdte midler i selskabet er således ikke tilgået klageren, men derimod [person2], og klageren beskattes derfor ikke af den udeholdte omsætning.

Landsskatteretten nedsætter derfor de foretagne forhøjelser til 0.