Kendelse af 27-04-2015 - indlagt i TaxCons database den 06-06-2015

Indkomståret 2003

SKAT har forhøjet indkomsten med 659.278 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 93.919 kr.

til 565.359 kr.


Indkomståret 2004

SKAT har forhøjet indkomsten med 457.120 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 107.120 kr.

til 350.000 kr.


Indkomståret 2005

SKAT har forhøjet indkomsten med 141.890 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 15.440 kr.

til 126.450 kr.


Faktiske oplysninger

Selskabet er stiftet den 1. marts 2000 med en anpartskapital på 125.000 kr. og driver entreprisearbejde med renovering af tage samt handel med salg af vand på flasker. Hovedanpartshaver og direktør er [person1], som efter det oplyste ikke er ansat eller på anden måde involveret i selskabets daglige ledelse. Ifølge oplysninger fra politiet er [person2] den daglige leder af selskabet.

SKAT har modtaget bilagsmateriale efter ransagning gennemført af [politiet] den 7. juni 2005. Der er endvidere modtaget regnskabsmateriale fra selskabets revisor.

Materialet består bl.a. af mapper med arbejdsbilag, en specifikation af fakturaer, som danner grundlag for regnskabets omsætning samt kalendere for 2003 og 2004. Arbejdsbilagene er sammenholdt med udskrevne fakturaer. De udskrevne fakturaer danner grundlag for den omsætning, som er medtaget i regnskabet.

SKAT har konstateret, at der er en del arbejdsbilag, hvortil der ikke findes en modsvarende faktura. Samtlige arbejdsbilag er udarbejdet på samme måde, både når der er skrevet faktura og når der ikke er.

SKAT har udarbejdet regneark, hvoraf fremgår antallet af arbejdsbilag, hvortil der ikke er fundet en faktura.

SKAT har endvidere foretaget nummerkontrol af fakturaerne, og der er ikke konstateret huller i fakturarækkefølgen.

[person2] er ved Retten i [by1] kendt skyldig i at have afgivet ukorrekte momsangivelser og ansat selskabets omsætning for lavt i perioden 2., 3. og 4. kvartal 2004 og perioden 1. og 2. kvartal 2005 med i alt 113.140 kr. vedrørende moms og 135.768 kr. vedrørende skat. Han blev i den forbindelse dømt for at have unddraget mindst 240.000 kr. og idømt en bøde på 420.000 kr.

[person1] blev frifundet, da hun efter rettens opfattelse ikke havde noget at gøre med selskabets drift eller ledelse. Retten lagde således til grund, at det alene var [person2], som havde ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

Sagen blev anket til Østre Landsret, som den 18. juni 2013 afsagde dom, hvorefter [person2] blev dømt for at have udeholdt indtægter på ikke under 350.000 kr., hvorved der blev unddraget moms med i alt 87.500 kr. og skat med 105.000 kr. for årene 2004 og 2005. Bøden blev nedsat til 320.000 kr.

Byretten og landsretten har lagt vægt på, at male/rensebilag er fundet i en lade adskilt fra andet materiale vedrørende selskabet, og samtlige bilag er forsynet med initialer, der angiver, at arbejdet er udført. Retterne har derfor anset det for bevist, at bilagene er udtryk for udført arbejde, og at der er betalt herfor. Omsætningen fra bilagene indgår ikke i selvangivelsen for indkomståret 2004.

Ved Østre Landsret har flere vidner erklæret, at de ikke har betalt for udført arbejde foretaget af selskabet. Disse kunder har i stedet skaffet selskabet kunder.

For indkomståret 2003 har [person2] og [person1] ikke været tiltalt, og dette indkomstår er derfor ikke behandlet i byretten og landsretten.

Klagesagen ved Landsskatteretten har været berostillet på udfaldet af straffesagen.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets indkomst for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 med henholdsvis 659.278 kr., 457.120 kr. og 141.890 kr.

SKAT har konstateret, at selskabet ikke har medregnet al udfaktureret omsætning. For eksempel er det konstateret at der i 2003 er 2 arbejdsbilag på hhv. [person3] og [person4]. Der er på [person2]s private konto indsat 12.000 kr. den 27. maj 2003 med teksten ”fra [person4]”. Af arbejdsbilaget fremgår, at arbejdet er udført omkring den 16. april 2003, og i [person2]s kalender er [person4]s navn og telefonnummer skrevet den 27. maj 2003.

Den 23. september 2003 er der på [person2]s private konto indsat 12.500 kr. med teksten ”[person3], [adresse1]”. Af arbejdsbilaget fremgår det, at arbejdet er udført omkring 10. september/17. september 2003.

Der er ikke udskrevet fakturaer på arbejde udført for [person3] og [person4]. Det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om udeholdte indtægter.

På baggrund af bilagsgennemgangen er det herefter konstateret, at der på denne måde er udeholdt omsætning med 659.278 kr. i 2003, 457.120 kr. i 2004 og 141.890 kr. for 2005 indtil ransagningstidspunktet. Alle beløb er ekskl. moms.

Selskabets udgiftsposter er gennemgået og SKAT har ikke fundet anledning til at foretage ændringer heri, selv om det er konstateret, at der er udbetalt løn i perioder, hvor der er udfærdiget arbejdsbilag, som ikke er medregnet i omsætningen.

På grund af [person1]s dominerende indflydelse i selskabet har SKAT anset den udeholdte omsætning for at være udloddet til hende som selskabets anpartshaver.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at forhøjelserne skal nedsættes til 0. Der har ikke været udeholdt omsætning i selskabet.

Sagen er startet i juni 2005, hvor politiet gennemførte en ransagning på adressen [adresse2] i [by2]. Ransagningen vedrørte ikke selskabet eller [person1], men politiet fandt opbevaret regnskabsmateriale vedrørende selskabet. Politiet udleverede materialet til SKAT, der den 9. juli 2007, dvs. godt 2 år senere, forhøjede indkomst og moms for perioderne 2003, 2004 og 2005, dels i forhold til [person1], dels i forhold til selskabet [virksomhed1] ApS.

Repræsentanten har i forbindelse med straffesagsbehandlingen gentagne gange karakteriseret SKATs forhøjelser i sagen som en skrivebordsafgørelse. Baggrunden herfor er, at SKAT i forbindelse med gennemgang af materiale modtaget fra politiet fandt en række bilag benævnt ”[virksomhed1] ApS” rense/malebilag.

Disse bilag er typisk iført en række identifikationsoplysninger som navn, adresse og telefonnummer samt oplysninger om ejendomsstørrelse m.v. Bilagene kan endvidere være påført oplysninger om, hvem der har udført arbejdet på ejendommen, idet der kan være anført initialer på personer, der skulle have udført arbejde.

På baggrund af en gennemgang af materialet har SKAT lavet tre regneark for henholdsvis 2003, 2004 og 2005, hvor man har indsat oplysninger fra et antal rense/malebilag, som efter SKATs opfattelse vedrører udført arbejde, der ikke er bogført.

SKAT har imidlertid ikke foretaget en eneste kontrol af, at de pågældende rense/malebilag dækker over udført og vederlagt arbejde, der ikke er faktureret.

SKAT har ved den valgte fremgangsmåde undladt at opfylde den almindelige officialmaksime, der påhviler SKAT i forbindelse med en afgørelse, særligt når SKATs synspunkt efterfølgende anmeldes til politiet som strafbar overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven.

Særligt vedrørende regnearket for 2003 har SKAT medtaget en række udaterede bilag nævnt i række 3, 4, 7 og 43. Baggrunden for SKATs medtagelse af disse bilag i 2003 har udelukkende været at undgå forældelse. Der foreligger ikke noget sagligt grundlag for at konstatere, at de pågældende rense/malebilag vedrører 2003.

Under straffesagen var det forsvarets strategi at vise henholdsvis byretten og landsretten, at SKATs arbejde var et ”skrivebordsarbejde” uden kontrol, og at dette ikke kunne danne grundlag for en straffældende dom. Synspunktet vandt delvis genklang, idet [person1] allerede i byretten blev pure frifundet med henvisning til, at hun på ingen måde havde deltaget i at afgive urigtige oplysninger overfor SKAT, ligesom hun ikke havde modtaget udbytte af eventuelle udeholdelser.

Anklagemyndigheden reducerede hurtigt påstanden i forhold til SKATs opgørelse, hvilket skete i samarbejde med SKAT, der deltog og overværede hele sagen i byretten. Disse reduktioner vedrørende de enkelte år skal derfor også foretages i den civilretlige afgørelse. De ikke daterede bilag blev taget ud med henvisning til, at der ikke forelå nogen form for dokumentation for, at disse vedrørte 2003.

[person2], der blev dømt ved byretten, ankede afgørelsen, som blev behandlet i Østre Landsret den 18. juni 2013. For at overbevise landsretten om, at SKATs opgørelser ikke kunne danne grundlag for en fældende straffedom, gennemførte [person2] en minutiøs gennemgang af de bilag, han fortsat var i besiddelse af efter, at SKAT og politiet i 2005 medtog de fleste af virksomhedens bilag.

På den baggrund kunne han vise, at en række af de bilag, som SKAT havde medtaget i opgørelsen, var fakturerede og var bogført i virksomheden.

Der er vedlagt 5 fakturaer, der alle kan parres med rense/malebilag på den oversigt, som SKAT har lavet vedrørende udeholdt indtægt. Disse er naturligvis bogført, hvilket også landsretten har lagt til grund, idet det bemærkes, at sagen for landsretten alene vedrørte 2004.

Som et supplement til disse fakturaer indkaldte forsvaret i landsretten 6 vidner fra SKATs liste, der overordnet forklarede, at de af forskellige årsager ikke havde betalt for det arbejde, der var udført og som oftest ikke fuldt ud matchede det arbejde, der var anført på rense/malebilaget.

Forklaringerne svarede ganske væsentligt overens med den forklaring, som [person2] afgav for både byret og landsret, hvor han forklarede, at der i 2003 til 2005 kunne forekomme situationer, hvor der blev udført arbejde uden vederlæggelse, hovedsageligt i forhold til parcelhusejere, som skaffede virksomheden andre kunder.

Landsretten valgte herefter at reducere forhøjelsen med de vidneforklaringer og de fremlagte fakturaer, der kunne relateres til 2004.

Med henblik på at få sagen genoptaget i Den Særlige Klageret har repræsentanten derfor iværksat en undersøgelse i forhold til samtlige personer opregnet på SKATs lister vedrørende 2003, 2004 og 2005. Der er i den forbindelse sendt breve med spørgeskema og arbejdssedler til de pågældende i det omfang, der har kunnet findes frem til de pågældende.

Der vil i de kommende dage modtages et antal svarskemaer retur, og repræsentanten agter at lade disse indgå i skattesagen og den forhåbentligt kommende genoptagelsessag ved Den Særlige Klageret.

SKAT har ikke opfyldt officialmaksimen, og ansættelsen er derfor ikke gyldig, idet der er konstateret væsentlige mangler i forbindelse med opgørelsen. En række af de medtagne bilag er således dokumenteret faktureret og indtægtsført, ligesom den fuldstændige mangel på kontrol i form af blot en telefonopringning til det telefonnummer, der står på rense/malebilaget har medført, at væsentlige dele eller alle øvrige er medtaget uden at have betalt vederlag. Det understøttes i høj grad af de seks vidneafhøringer, der er gennemført i landsretten, ligesom det vil blive underbygget af spørgeskemaer.

Selskabets repræsentant har i et supplerende indlæg bl.a. anført, at selskabet har modtaget en del henvendelser fra kunder, som SKAT har gennemført forhøjelser på grundlag af.

[virksomhed2] og [person5]

Der er i Østre Landsret afgivet forklaring af [person5], der ejer [virksomhed2]. Forklaringen er, at [virksomhed2] og [virksomhed1] ApS på et tidspunkt deltog i et TV-program, ”[...]” med henblik på reklame. Her skulle personer gennem udveksling af ydelser få et vist beløb til at yngle mod, at beløbet så vist nok senere blev givet til godgørende formål. I den forbindelse gennemførte [virksomhed1] en tagrensning på [virksomhed2]’s bygning. Det hele var koreograferet forud for optagelserne, og der var således reelt ikke nogen indtægt, bortset fra ”reklameydelsen” i forbindelse med deltagelsen i programmet.

[person5] har tillige forklaret, at han har fået foretaget en tagrensning af sit sommerhus af [virksomhed1] ApS personligt. Denne tagrensning skulle være foregået i 2005 og betalt. Den arbejdsseddel, der danner grundlag for SKATs ansættelse i 2004, er ikke dateret og angives ikke som udført. Denne arbejdsseddel kan naturligvis ikke danne grundlag for en beskatning af [virksomhed1] i 2004.

[person6]

[person6] har oplyst, at han ikke har fået gennemført en rensning og en maling. Det fremgår heller ikke af arbejdssedlen, at dette skulle være udført. [person6] er i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er betalt noget til [virksomhed1] ApS.

[person7]

[person7] har oplyst, at man afbrød samarbejdet med selskabet, og at man ikke har betalt (modtaget faktura) vedrørende arbejdet.

[person8] ([person9]/SANST)

[person8] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet udført af selskabet, idet han i overensstemmelse med det, der er forklaret i straffesagen, har reklameret og skaffet kunder til [virksomhed1].

[person10]

[person10] har forklaret, at fakturaen vedrørende arbejdet er udstedt til [virksomhed3], [adresse3], [by3]. Denne faktura er i øvrigt fremlagt i sagen.

[person11] og [person12]

[person11] og [person12] har oplyst, at de har betalt 7-800 kr. til materialer vedrørende arbejdet.

[person13]

[person13] har oplyst, at arbejdet er betalt, og har vedlagt en faktura, der viser, at arbejdet er udført for [virksomhed4].

[person14]

[person14] har oplyst, at arbejdet er faktureret og betalt. Fakturaen vedrørende [person14] er tidligere fremlagt i Østre Landsret.

[person15]

[person15], der har afgivet forklaring i Østre Landsret, har meddelt, at han ikke har betalt for arbejdet henset til, at han henviste en del kunder til selskabet.

[person16]

[person16] har svaret, at han betalte fakturaen, hvilken i øvrigt er bogført og fremlagt i Østre Landsret.

[person17]

[person17] har afgivet forklaring i byretten, hvortil der henvises.

[person18]

[person18] har oplyst, at der er udført arbejde, men der er ikke betalt for det pågældende arbejde.

[person19]

[person19] har oplyst, at arbejdet er udført og faktureret.

[person20]

[person20]s hustru har oplyst, at de har fået lavet en lille reparation plus en algebehandling. Man har ikke betalt henset til, at man skaffede kunder til selskabet.

[person21]

[person21] har oplyst, at han har fået lavet en reparation (reklamation uden beregning).

[person22] ([...])

[person22] har oplyst, at han har fået en algebehandling uden beregning, idet han skulle reklamere for [virksomhed1]. Han er i Landsretten afhørt om det samme.

Generelt vedrørende 2003

I forbindelse med det fremlagte bilag 3 med SKATs oversigt over udført arbejde kan det således konstateres, at det nu 11 år efter er i stand til at dokumenteres, at mere end halvdelen af de forhøjelser, der er lavet, ikke har baggrund i virkeligheden for 2003. Henset til den forløbne tid må ansættelsen derfor som helhed tilsidesættes.

Regnearket for 2004

[person23]

[person23], der i øvrigt har afgivet forklaring i Østre Landsret, har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet, der i øvrigt ikke bestod af det SKAT har anført henset til, at han har reklameret for andre.

[person24]

[person24] har oplyst, at han ikke har fået udført arbejde, idet han kun har talt med virksomheden herom. Han har oplyst, at han ikke var hjemme på det tidspunkt, hvor arbejdet skulle være udført.

[person25]

[person25]s tidligere samlever har oplyst, at der er udført et mindre arbejde vedrørende hendes hus, som [person25] stod for. Efter hendes erindring blev der ikke betalt for arbejdet.

[person26]

[person26] har oplyst, at han alene har fået et uforpligtende tilbud fra virksomheden og at arbejdet ikke er udført.

[person27]

[person27] har oplyst, at han har fået udført det arbejde, SKAT har beskattet virksomheden af. Han har fået udført en reparation og en algebehandling til 1.000 kr.

[person28]

[person28] har oplyst, at det er korrekt, at han har fået udført arbejde. Han har bemærket, at arbejdet er faktureret samlet efter hans opfattelse til ejeren af [adresse4] på daværende tidspunkt.

[person29]

[person29] har oplyst, at han har fået udført arbejde, og at det er faktureret til i alt 1.250 kr.

[person30]

[person30] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet henset til, at han skaffede kunder til virksomheden.

[person31]

[person31] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet som følge af reklamationer.

[person32]

[person32] har oplyst, at han ikke har betalt for arbejdet henset til, at han har udført reklame for firmaet. Arbejdet har i øvrigt ikke bestået af det SKAT har anført.

[person33]

[person33] har oplyst, at han alene har fået lavet en algebehandling og at han ikke har betalt, da der var tale om et reklamefremstød.

I øvrigt henvises til den under nr. 14 anførte ”[person33]”, hvor der i Østre Landsret er fremlagt faktura vedrørende [virksomhed5] ApS, hvor der er betalt for adressen [adresse5] i [by4]. Der henvises endvidere til den under 20 anførte ”[virksomhed6]”, hvor der i forbindelse med bilag 8 for Østre Landsret er fremlagt faktura vedrørende [virksomhed7] vedrørende [adresse6] i [by5].

Det kan således konstateres, at det efter 10 år er lykkedes at dokumentere, at en væsentlig del af de forhøjelser SKAT har foretaget er ukorrekte vedrørende 2004.

Regnearket for 2005

[person34]

[person34] har oplyst, at arbejdet er faktureret som en del af en entreprise gennem [virksomhed8].

[person35]

[person35] har oplyst, at der ikke er betalt for noget arbejde henset til reklamationer.

[person36]

[person36] har oplyst, at arbejdet er udført uden beregning henset til relationerne mellem ham og [person2].

[person37]

[person37] har oplyst, at der er udført arbejde uden beregning henset til reklame.

Det er repræsentantens samlede vurdering, at grundlaget for ansættelsen må tilsidesættes henset til de betydelige fejlmuligheder der foreligger, henset til SKATs manglende opfyldelse af officialmaksimen samt henset til den forløbne tid.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Indkomstårene 2003 - 2004:

Kravene til regnskabet fremgår af bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab (bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Indkomståret 2005:

Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2005), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5.

Det er konstateret ved SKATs sagsbehandling og straffesagerne i byretten og landsretten, at selskabet ikke har medregnet den totale omsætning, og selskabet kan dermed ikke have foretaget effektive kasseafstemninger.

Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Formalitet

SKAT har ved deres ansættelse modtaget en specifikation fra selskabets revisor over det materiale, der dannede grundlag for regnskabet. I dette materiale fandt SKAT ikke fakturaer, der svarede til de rense-/malesedler, som ligger til grund for ændringerne af indkomsten og momstilsvaret, og SKAT forhøjede derfor indkomsten og momstilsvaret. Dette fremgår af SKATs sagsfremstilling og dommen fra Retten i [by1].

Der var for de omhandlede indkomstår ikke i skattekontrolloven hjemmel til at indhente oplysninger fra privatpersoner om udført arbejde i den private husstand. SKAT har derfor ikke umiddelbart haft hjemmel til at indhente disse oplysninger.

SKAT havde ved sin afgørelse et fuldt tilstrækkeligt faktisk og retligt oplyst grundlag til at kunne træffe en korrekt afgørelse vedrørende selskabets skatteansættelse.

Der foreligger derfor ikke de af repræsentanten påberåbte fejl eller mangler ved SKATs sagsbehandling, som kan føre til ugyldighed af afgørelsen, og Landsskatteretten anser derfor ikke afgørelsen for at være ugyldig.

Realitet, indkomståret 2003

[person5]

Repræsentanten har gjort gældende, at bilag 2 i indkomståret 2003 reelt vedrører rens af et sommerhus foretaget i indkomståret 2005 hos [person5] i [by2]. Ifølge det udaterede bilag er der tale om et tilbud, og det fremgår af bogføringen for indkomståret 2005 på konto 1540 ”udført arbejde”, at der den 2. juni 2005 er medregnet 6.754,40 kr. for udført arbejde hos [person5].

Det anses på dette grundlag for dokumenteret, at bilaget er medregnet ved indkomstopgørelsen i indkomståret 2005, og Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen for indkomståret 2003 med de 15.680 kr., hvormed SKAT har forhøjet indkomsten.

[person6]

Bilag 3 for indkomståret 2003 vedrører [person6], som har besvaret repræsentantens henvendelse, hvorefter det er godtgjort, at han modtog et tilbud fra [virksomhed1] ApS, men ikke tog imod tilbuddet. Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen for indkomståret 2003 med 9.600 kr.

[person7]

Bilag 4 vedrører [person38], som har besvaret repræsentantens henvendelse, hvorefter det er godtgjort, at han ikke har betalt det udførte arbejde, da det var for dårligt og uprofessionelt. Taget blev ødelagt ved afvaskningen, og aftalen blev afbrudt, og [person38] nægtede at betale. Taget er efterfølgende blevet udskiftet af en anden virksomhed for [person38]s regning.

Det er dermed dokumenteret, at arbejdet reelt er udført, og selskabet har erhvervet ret til betaling for det udførte arbejde. Selv om der ikke er modtaget betaling, er selskabet dermed skatte- og momspligtig af beløbet på 15.580 kr., og afgørelsen stadfæstes vedrørende dette beløb, som ikke kan anses for endeligt tabt.

[person9]

Det fremgår af spørgeskemaet fra repræsentanten til [person9], at han har skaffet nye kontakter til selskabet, og således ikke har betalt for det foretagne arbejde, som SKAT har fastsat til 12.560 kr.

Værdien af de nye kontakter, som [person9] har skaffet til selskabet, anses at have den samme værdi som det udførte arbejde. Der er således ydet en modydelse, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

[person10]

Det fremgår af erklæringen fra [person10], at fakturaen er udstedt til [virksomhed3], som stod for ombygning af ejendommen. Beløbet er efter det oplyste betalt med en check.

Der er den 16. maj 2003 udstedt faktura nr. 26303 til [virksomhed3]. Fakturaen er med håndskrift påført ”[person10]”. Det fremgår af selskabets bogføring, at der den 31. maj 2003 er medregnet 16.175 kr. med tillæg af moms, 4.043,75 kr. vedrørende [person10], og Landsskatteretten nedsætter derfor den foretagne forhøjelse vedrørende [person10] med de 12.312 kr., hvormed SKAT har forhøjet indkomsten.

[person11] og [person12]

Det fremgår af erklæringen fra [person11] og [person12] blandt andet, at der er betalt ca. 700-800 kr. for det udførte arbejde. Årsagen til den lave pris er ifølge de yderligere kommentarer i erklæringen ”familierelationer via børn”. Ifølge rense-/malebilaget er der kun foretaget afrensning, idet det er anført, at kunden ”maler selv”.

Der er således ikke grundlag for en forhøjelse af indkomsten med 8.400 kr. som anført af SKAT, men kun ca. 700-800 kr. som oplyst af kunden. Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen med (8.400 kr. – 750 kr.) i alt 7.650 kr. vedrørende dette punkt.

[person13]

[person13] har til repræsentanten fremsendt faktura nr. 27103 for det udførte arbejde, som er udført for [virksomhed4]. Fakturaen er medregnet på konto 1000 ”udført arbejde” i selskabet. Der er således ikke grundlag for at foretage en skønsmæssig forhøjelse af indkomsten vedrørende [person13] med 14.440 kr., og Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen med dette beløb.

[person14]

Faktura nr. 27403 er udstedt den 30. maj 2003 til [person14], [adresse7] i [by6], og der er indsendt erklæring om, at denne er betalt med 14.560,60 kr. ekskl. moms. SKAT har forhøjet indkomsten med 12.960 kr.

Selskabets bogføring viser, at der på konto 1000 ”udført arbejde” den 30. juni 2003 er bogført 10.985 kr. ekskl. moms vedrørende faktura 27403. Forhøjelsen af indkomsten skal ud fra den indsendte dokumentation rettelig udgøre fakturabeløbet med fradrag af det allerede bogførte beløb (14.560 kr. – 10.985 kr.) i alt 3.575 kr. Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen med (12.960 kr. – 3.575 kr.) i alt 9.385 kr.

[person15]

Det fremgår af erklæringen afgivet af [person15], at han har henvist 20-25 kunder til selskabet. Værdien af de nye kontakter, som [person15] har skaffet til selskabet, anses at have den samme værdi som det udførte arbejde. Der er således ydet en modydelse, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

[person16]

[person16] indgår i SKATs forhøjelse med 0 kr., og der foretages derfor ikke yderligere vedrørende dette punkt.

[person17]

Det fremgår af Østre Landsrets dom, at [person2] har afgivet forklaring om, at [person17] har skaffet kunder, herunder [virksomhed9], og at han derfor ikke har betalt for at få renset og malet tag.

Værdien af de nye kontakter, som [person17] har skaffet til selskabet, anses at have den samme værdi som det udførte arbejde. Der er således ydet en modydelse, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

[person18]

[person18] har besvaret repræsentantens henvendelse, hvorefter det er godtgjort, at hun har fået foretaget arbejdet, men ikke har betalt for det udførte arbejde.

Selv om der ikke er modtaget betaling, er selskabet skatte- og momspligtig af beløbet på 8.000 kr., og afgørelsen stadfæstes vedrørende dette beløb, som ikke kan anses for endeligt tabt.

[person19]

Ifølge selskabets bogføring er der den 31. juli 2003 medregnet omsætning for faktura nr. 29503 med 19.668,50 kr. inkl. moms, som udgør 3.933,70 kr.

Ifølge kopi af faktura nr. 29503 udgør omsætningen vedrørende [person19] i alt 19.440 kr., som er betalt med check den 26. juni 2003 ifølge indsendt dokumentation herfor.

Faktura nr. 29503 er udstedt den 27. juni 2003, dvs. dagen efter betalingen, og det er påført fakturaen med håndskrift, at denne er betalt den 26/6-03. På trods af differencen på 228,50 kr., som er for meget medregnet omsætning for fakturaen, anses det for tilstrækkeligt godtgjort, at arbejdet for [person19] allerede er medregnet i selskabets omsætning. Beløbet skal derfor ikke medregnes igen, og Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 12.692 kr. vedrørende dette punkt.

[person20]

Det fremgår af spørgeskemaet fra repræsentanten til [person20], at han har skaffet nye kontakter til selskabet, og således ikke har betalt for det foretagne arbejde, som SKAT har fastsat til 12.160 kr.

Værdien af de nye kontakter, som [person20] har skaffet til selskabet, anses at have den samme værdi som det udførte arbejde. Der er således ydet en modydelse, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

[person21]

[person21] har oplyst, at han har fået foretaget en reklamation uden beregning, og det anses på den baggrund for godtgjort, at der ikke er udskrevet faktura på denne kunde for den udbedrede reklamation. Landsskatteretten nedsætter derfor afgørelsen med 12.160 kr. vedrørende dette punkt.

[person22] ([...])

[person22] har oplyst, at han har fået foretaget en algebehandling uden beregning, da han skulle reklamere for selskabet, som i samme ombæring var behjælpelige med en mindre reparation. Værdien af de nye kontakter, som [person22] har skaffet til selskabet, må anses at have den samme værdi som det udførte arbejde. Der er således ydet en modydelse, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Indkomståret 2005

[person39]

[person39] har i spørgeskemaet bekræftet at have fået udført arbejde som anført på rense-malebilaget. Entreprisen gik gennem [virksomhed8], som har udfaktureret i alt 24.231,25 kr. inkl. moms for det udførte arbejde med maling af tagflade på stuehus og garage.

[virksomhed1] ApS har ifølge en fremsendt kopi givet et tilbud til [virksomhed8] på 15.000 kr. ekskl. moms på det udførte arbejde, og SKAT har forhøjet indkomsten med 15.440 kr.

Ifølge selskabets bogføring er der den 17. maj 2005 på konto 1540 ”udført arbejde” medregnet omsætning for ”[virksomhed8]” med 23.218,75 kr. inkl. moms. På den baggrund anses det for dokumenteret, at beløbet for [person39] indgår i selskabets omsætning, og Landsskatteretten nedsætter derfor forhøjelsen med 15.440 kr.

[person35]

[person35] har bekræftet, at arbejdet er udført i henhold til rense-malebilaget. Han har dog ikke betalt for arbejdet, da håndværkerne på grund af sjusk ødelagde vinduesrammer, sålbænke, havemøbler, mursten osv. med malingstænk.

Det fremgår ikke, hvorvidt selskabet har forfulgt deres krav imod kunden, men som udgangspunkt har selskabet erhvervet ret til betaling af beløbet for det udførte arbejde. Der er ikke indsendt en opgørelse af erstatningskrav eller lignende, og selv om der ikke er modtaget fuld eller delvis betaling, er selskabet dermed skatte- og momspligtig af omsætningen vedrørende arbejdet, og afgørelsen stadfæstes vedrørende dette punkt.

[person36]

Det fremgår af spørgeskemaet, at det omhandlede arbejde var udført som en tjeneste for familierelationer, da [person2]s kone er niece til [person36] (farbroder). Så vidt erindres på nuværende tidspunkt, betaltes der kun for de brugte materialer, dvs. tagplader og sprøjtevæske.

Det er herefter uomtvistet, at der er udført arbejde på ejendommen. Det fremgår af rense-malebila-get, at der er skiftet 2 stk. ryg og 11 plader samt renset og malet, og på den baggrund anses det for tilstrækkeligt godtgjort, at selskabet har erhvervet ret til betaling for opgaven. Der er ikke medregnet omsætning for denne opgave, og Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse, hvorefter der er medregnet omsætning med 10.000 kr. vedrørende dette punkt.

[person37]

Det fremgår af spørgeskemaet, at [person37] har fået udført arbejdet som anført på rense-male-bilaget, men virksomheden ikke har fået betaling herfor.

Det anses på den baggrund for godtgjort, at der rent faktisk har været udført arbejde på ejendommen, hvorved der er erhvervet ret til et beløb for det udførte arbejde.

Værdien af den udførte reklame, som [person37] har skaffet til selskabet, anses at have den samme værdi som det udførte arbejde. Der er således ydet en modydelse i form af reklame, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Generelt for alle år

Det fremgår af dommen fra Østre Landsret imod [person2], at forholdene ikke er forældede, hvilket Landsskatteretten kan tiltræde.

Østre Landsret har efter bevisførelsen anset det for godtgjort, at indtægten ved størstedelen af de foretagne arbejder ikke er angivet over for SKAT. Der er desuden ydet sædvanlig betaling for de øvrige arbejder. Det kan dog ikke udelukkes, at der er ydet gratis arbejde til enkelte andre kunder.

SKATs udarbejdede opgørelse over udeholdte indtægter er herefter lagt til grund, idet der dog ikke kan bortses fra, at indtægten ved arbejdet for enkelte kunder har været mindre end opgjort af SKAT som følge af, at der alene er udført tagrensning, men ikke maling.

Østre Landsret har ikke haft indkomståret 2003 til bedømmelse, men for indkomståret 2004 har Landsretten i straffesagen anset det bevist, at der er udeholdt indtægter for ikke under 350.000 kr.

Under henvisning til ovenstående begrundelser og opgørelser, kan Landsskatteretten herefter sammenfattende nedsætte forhøjelserne med følgende beløb:

Tekst

Beløb

Indkomståret 2003

[person5]

15.680 kr.

[person6]

9.600 kr.

[person10]

12.312 kr.

[person11] og [person12]

7.650 kr.

[person13]

14.440 kr.

[person14]

9.385 kr.

[person19]

12.692 kr.

[person21]

12.160 kr.

I alt for 2003

93.919 kr.

Indkomståret 2005

[person39]

15.440 kr.

I alt for 2005

15.440 kr.

På baggrund af dommen fra Østre Landsret er det godtgjort, at den udeholdte omsætning for indkomståret 2004 udgør 350.000 kr. Da SKATs forhøjelse for indkomståret 2004 udgør i alt 457.120 kr., nedsætter Landsskatteretten forhøjelsen for dette år med (457.120 kr. – 350.000 kr.) i alt 107.120 kr. til 350.000 kr.

Landsskatteretten nedsætter herudover forhøjelserne med 93.919 kr. i 2003, og 15.440 kr. i 2005 i henhold til ovenstående.