Kendelse af 10-03-2022 - indlagt i TaxCons database den 01-04-2022

Journalnr. 21-0062063

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Selskabets opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afregningsperiode 2017

1. Momstilsvar, Indgående afgift

41.382 kr.

57.300 kr.

Stadfæstelse

3. Energiafgifter

0 kr.

1.380 kr.

*) Den talmæssig opgøres overlades til Skattestyrelsen

Fradrag for købsmoms vedrørende:

2. Lokaleomkostninger

4.007 kr.

Forøges

*) Den talmæssig opgøres overlades til Skattestyrelsen

4. Varekøb og hjælpematerialer

7.093 kr.

7.829 kr.

7.756 kr.

6. Pakkeporto

193 kr.

193 kr.

Stadfæstelse

7. Telefon og internet

1.312 kr.

1.817 kr.

Stadfæstelse

8. Forsikringer og kontigenter

440 kr.

571 kr.

Stadfæstelse

9. Tyverisikring og revisorhonorar

2.259 kr.

3.052 kr.

*) Den talmæssig opgøres overlades til Skattestyrelsen

10. Faglitteratur

0 kr.

111 kr.

Stadfæstelse

11. EDB-Software

866 kr.

1.590 kr.

Stadfæstelse

Afregningsperiode 2018

Fradrag for købsmoms vedrørende:

13. Lokaleomkostninger

2.593 kr.

Forøges

*) Den talmæssig opgøres overlades til Skattestyrelsen

17. Pakkeporto

71 kr.

222 kr.

Stadfæstelse

18. Telefon og internet

1.490 kr.

1.589 kr.

Stadfæstelse

20. Forsikringer og kontingenter

0 kr.

150 kr.

Stadfæstelse

21. Vedligeholdelse inventar

19 kr.

449 kr.

Stadfæstelse

22. Tyverisikring og revisorhonorar

2.811 kr.

4.608 kr.

*) Den talmæssig opgøres overlades til Skattestyrelsen

23. Faglitteratur

0 kr.

280 kr.

Stadfæstelse

24. EDB-software

18 kr.

294 kr.

38 kr.

*Landsskatteretten har ændret afgørelsen vedrørende dette punkt. Den talmæssige opgørelse overlades til Skattestyrelsen, jf., Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.

Faktiske oplysninger

Selskabet [virksomhed1] A/S med CVR-nr. [...1] (herefter benævnt selskabet) er beliggende på adressen [adresse1], [by1]. Selskabet er startet den 30. juni 2006. Selskabet er registreret med branchekode 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design. Selskabets formål er at drive fotovirksomhed, udfærdige grafisk arbejde og anden beslægtet virksomhed.

Ifølge Virk.dk ejes selskabet af [person1], der også er selskabets direktør.

Selskabet er registreret med kvartalsafregning af moms for 2017 og 2018.

Regnskabsgrundlaget m.v.

Regnskaberne for 2017 og 2018 kan summarisk opstilles således:

2017

2018

Omsætning (foto og video)

317.370 kr.

202.809 kr.

Vareforbrug

-69.193 kr.

-29.921 kr.

Dækningsbidrag

248.177 kr.

172.888 kr.

Lokaler (lejeindtægter – omkostninger)

36.150 kr.

50.398 kr.

Andre omkostninger

-90.653 kr.

-75.300 kr.

Skattemæssige afskrivninger

0 kr.

-60.958 kr.

Finansielle indtægter og udgifter

-46.776 kr.

-46.715 kr.

Skattepligtigt resultat før underskudsfremførsel

146.897 kr.

40.313 kr.

Momstilsvaret er for 2017 og 2018 angivet med henholdsvis 16.222 kr. og 5.224 kr.

Skattestyrelsen har gennemgået selskabets regnskabsgrundlag for 2017 og 2018 og har i den forbindelse konstateret følgende:

”...2017:

1. Regulering momstilsvar

...

Ifølge skattestyrelsens systemer er der for 2017 angivet udgående afgift (salgsmoms) på 79.343 kr. og indgående afgift (købsmoms) på 57.300 kr. Endvidere er der angivet energiafgifter på 5.821 kr.

...

Skattestyrelsen har gennemgået det tilsendte regnskabsmateriale samt momsspecifikation, og

sammenholdt det med den angivne udgående og indgående afgift for perioden 1/1-2017 til 31/12- 2017. Den angivne moms stemmer ikke overens med den modtagne momsspecifikation. Skattestyrelsen har fundet følgende afvigelser mellem den angivne moms og momsspecifikationen vedrørende udgående (salgsmoms) og indgående moms (købsmoms).

Ang. Udg. moms

Momsspec. Udg. moms

Ang. Indg. moms

Momsspec. Indg. moms

1. kvartal

17.266

17.267

14.857

7.778

2. kvartal

40.540

40.540

13.006

13.515

3. kvartal

15.549

15.549

9.272

9.939

4. kvartal

5.988

5.988

20.165

10.150

Sum

79.343

79.343

57.300

41.382

...”

Repræsentanten har fremlagt bilag 58, som vedrører en opkrævning på 8.115,05 kr. fra [virksomhed2] dateret den 15. februar 2017. Opkrævningen vedrører moms af en forsikringsskade. Bilaget har følgende tekst ”Som momsregistreret kan De få momsbeløbet refunderet via Deres afgiftsregnskab. Dokumentation til brug ved refusionen vedlægges”.

”...

2. Lokaleomkostninger

...

Skattestyrelsen har gennemgået det tilsendte regnskab, bogføring og bilag.

... lokaleomkostningerne vedrører ejendommen [adresse1], [by1], som er ejet af selskabet. Selskabet har erhvervlokaler i stueetagen og 1. sal lejes ud til beboelse.

Indgående moms (købsmoms) af lokaleomkostninger er fratrukket med 5.717 kr. Beløbet fremkommer således:

Kontonr.

Beløb

4205

0,00

4210

0,00

4215

0,00

4222

2.230,35

4242

2.235,51

4252

4.984,61

4262

-6.660,00

4272

30,00

4282

939,61

4285

1.421,06

4292

536,10

Sum

5.717,24

...”

Skattestyrelsen har på baggrund af regnskabsmaterialet opgjort selskabets lokaleomkostninger således:

”...

Kontonr. tekst

Indtægter

Udgifter

u/moms

Moms af udgifter

4205 Lejeindtægt 9 mdr.

54.000,00

El 9 mdr.

8.550,00

Vand 9 mdr.

8.550,00

Varme 9 mdr.

14.400,00

Internet 9 mdr.

1.800,00

Forsikring husleje

25.200,00

Forsikring el

400,00

Tilbagebetaling til lejer

-1.741,72

111.158,28

4210 Ejendomsforsikring

11.881,00

0,00

4215 Ejendomsskat

2.352,00

0,00

4222 Elektricitet

13.271,93

699,00

4242 Vandafgift

0,00

0,00

4252 Varme

23.677,05

1.246,00

4272 Renholdelse

150,00

0,0

4282 Vedligeholdelse erhvervlokaler

139 Led paneler

1.276,00

0,00

236 Reparationer VVS install

2.255,53

279,00

379 VVS 1. sal vandhane og kogeplade

351,56

0,00

376 VVS fjernvarmeanlæg

2.895,53

358,00

399 [virksomhed3] wireless lystænding stueetage

2.572,31

643,08

39 LED-paneler

1.276,00

0,00

Udbetalt forsikring pendler

-7.629,00

0,00

4285 Vedligeholdelse bolig

94 AT bolig nyt gulv ved trappen

6.323,28

782,00

4292 Renovation

87 findes ikke

315 Renovation og vandafledning

3.904,26

0,00

64.557,45

4.007,08

Resultat (111.158,28 - 64.557,45)

46.600,83

...”

[virksomhed4] A/S har faktureret købsmoms vedrørende el-udgifter til selskabet således for 2017:

Bilag

Leverandør

Fakturadato

Kvartal

Købsmoms

2

[virksomhed4] A/S

01-01-2017

1

109,06 kr.

24

[virksomhed4] A/S

01-02-2017

1

1.256,90 kr.

49

[virksomhed4] A/S

01-03-2017

1

231,92 kr.

84

[virksomhed4] A/S

01-04-2017

2

255,61 kr.

122

[virksomhed4] A/S

01-05-2017

2

-107,28 kr.

253

[virksomhed4] A/S

01-08-2017

3

688,10 kr.

365

[virksomhed4] A/S

01-11-2017

4

739,75 kr.

Købsmoms i alt i 2017

3.174,06 kr.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed4] A/S leverer strømmen samlet til installationsnr. [...] på [adresse1], [by1], og at selskabet afregner el-udgiften samlet.

Ifølge ”Afregning forbrugsafgifter m.m. [adresse1], [by1]” for 2017 udgør lejerens andel af el-udgiften 8.755,67 kr. Beløbet er opgjort på baggrund af ejendommens elmåler og bimåleren (der måler beboelsesudlejningens forbrug).

Selskabets omsætning for 2017 sammensætter sig således:

Konto 1101

Omsætning foto

284.570 kr.

Momspligtig

Konto 1102

Omsætning video

32.800 kr.

Momspligtig

Konto 4205

Lejeindtægt m.v.

111.158 kr.

Momsfritaget

Sum

428.528 kr.

Selskabet har bogført udgifter til vand på konto 4242-Vandafgift. Repræsentanten henviser i klagen til bilag 87 vedrørende denne konto. Bilag 87 vedrører en faktura fra [virksomhed5].

Selskabet har bogført renovation og vandafledning på konto 4292-Renovation.

Bilag 87 er en faktura dateret den 6. marts 2017 fra [virksomhed5] vedrørende vandafledning og renovation for [adresse1]. Købsmoms udgør i alt 1.443,98 kr. Repræsentanten har desuden fremlagt bilag 315, som er en faktura dateret den 11. september 2017 fra [virksomhed5] vedrørende vandafledning og renovation for [adresse1]. Købsmoms udgør i alt 770,86 kr. Tilsammen udgør købsmoms 2.215 kr. vedrørende de 2 bilag.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed5] leverer renovation og vandafledning samlet til kundenr. [...], Forbrugssted: [adresse1], [by1], og at selskabet afregner udgifterne samlet.

3. Energiafgifter

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket energiafgifter med 5.821 kr. på momsafregningen.

...”

Selskabets afsætning (vedrørende fotovirksomheden) har medført et elforbrug på 1.744 kWh for 2017.

I 2017 er der i alt anvendt 5.295 kWh. Dette fremgår af kvartalsopgørelserne fra [virksomhed4] A/S, jf. bilag 122, 253, 365 og 47 (i 2018 regnskabet). Kvartalsopgørelserne er opgjort på baggrund af det faktiske forbrug i perioderne.

På baggrund af en henvendelse fra Skatteankestyrelsen til Skattestyrelsen den 4. januar 2022 fremgår det, at Skattestyrelsen ikke har ønsket at fastholde nedsættelsen af selskabets godtgørelse af elafgift, der vedrører forbrug i selskabets fotovirksomhed.

4. Varekøb og hjælpematerialer

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket vare- køb med ... 7.828,56 i momsopgørelsen.

Posten i regnskabet er sammensat af konto 2102, 2312 og 2332 fra bogføringen.

...”

Skattestyrelsen har ved sin gennemgang bl.a. konstateret følgende:

”...

Bilagsnr.

Beløb

Moms

61

Dokumentation mangler

25,60

6,40

162

Dokumentation mangler

222,40

55,60

206

Dokumentation i form af paypal

469,92

0,00

250

Dokumentation mangler

46,32

11,58

327

Dokumentation mangler

58,90

0,00

400

Dokumentation i form af paypal

209,00

0,00

26

Dokumentation i form af paypal

69,15

0,00

28

Dokumentation i form af paypal

1.117,85

0,00

29

Dokumentation i form af paypal

1.117,85

0,00

66

Dokumentation i form af paypal

86,46

0,00

68

Dokumentation i form af paypal

237,75

0,00

112

Dokumentation mangler

1.800,00

0,00

126

Dokumentation i form af paypal

71,17

0,00

135

Dokumentation i form af paypal

418,74

0,00

138

Dokumentation i form af paypal

486,51

0,00

155

Dokumentation i form af paypal

69,20

0,00

KF749

Dokumentation mangler

790,00

190,00

256

Mangler tilknytning til indtægten

1.890,00

472,50

329

Mangler tilknytning til indtægten

2.729,70

0,00

351

Dokumentation mangler

2.725,19

0,00

372

Dokumentation mangler

164,81

0,00

373

Dokumentation mangler

495,32

0,00

Sum

15.301,84

736,08

...

Skattestyrelsen har ... modtaget bilag 26, 28, 29 og KF749, som tidligere har manglet.

...

Dokumentation mangler

...

Af en dankortnota fremgår det ikke, hvilke varer der er købt eller om der indgår kontanthævning.

...”

Bilag KF749 og 256 består af 2 fakturaer fra [person2], CVR-nr. [...2], dateret henholdsvis den 1. august 2017 og den 17. august 2017. Fakturaerne er stilet til selskabet og vedrører et ”fotoshoot” den 13. august 2017.

Skatteankestyrelsen har sammenholdt bilag KF749 og 256 med tilhørende betalingstransaktioner på bankkonto [...79]. Skatteankestyrelsen har derved konstateret, at selskabet har foretaget betalinger vedrørende udgiftsbilagene.

6. Pakkeporto

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket pakkeporto med i alt 192,50 kr. momsmæssigt.

...”

Skattestyrelsen har ved sin gennemgang bl.a. konstateret følgende:

...”

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

107

Ikke en faktura

110

0

108

Ikke en faktura

170

0

215

Ikke en faktura

80

0

237

Ikke en faktura

80

0

238

Ikke en faktura

110

0

239

Bilag mangler

150

0

262

Ikke en faktura

80

0

285

Bilag mangler

60

0

371

Ikke en faktura

80

0

KF759

Bilag mangler

95

23,75

KF763

Bilag mangler

95

23,75

KF761

Bilag mangler

95

23,75

KF766

Bilag mangler

95

23,75

KF767

Bilag mangler

95

23,75

Sum

1.395

118,75

...”

Selskabet har efterfølgende fremsendt bilag nr. KF759, KF761, KF 763, KF766 og KF767 til Skattestyrelsen.

7. Telefon og internet

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket telefon og internet med i alt 1.816,51 kr. momsmæssigt.

...

Skattestyrelsen har gennemgået bilag vedrørende telefon og internet. Der mangler bilag, nogle udgifter er dokumenteret ved et betalingsservice udskrift samt bilag som er mangelfulde.

...”

Skattestyrelsen har ved sin gennemgang bl.a. konstateret følgende:

”...

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

1

Bilag mangler

63,20

15,80

6

BS-betaling

167,20

41,80

22

BS-betaling

167,20

41,80

55

Bilag mangler

167,20

41,80

83

Samme bilag som 52

63,20

15,80

84

[virksomhed4] elektricitet

1.022,44

255,61

84

[virksomhed4] elafgift

-518,70

0

284

Rykkerskrivelse

36

9

341

Ikke fyldestgørende

240

60

348

Ikke fyldestgørende

80

20

390

Ikke fyldestgørende

16

4

Sum

1.503,74

505,61

...

Bilag 84 er godkendt under lokaleomkostninger.

...

Bilag 1 - Udgiften vedrører 2016.

Bilag 6, 22 og 55 - ... afdrag på telefon som er adresseret til privatadressen. ...

...”

Bilag 6, 22 og 55 vedrører afdrag på en telefon, som er adresseret til hovedaktionærens privatadresse. Bilag 1, 341, 348 og 390 vedrører køb af taletid til en mobiltelefon, som ligeledes er adresseret til hovedaktionærens privatadresse.

Bilag 284 vedrører en rykkerskrivelse fra DK-hostmaster på 45 kr. Rykkerskrivelsen henviser til en faktura med datoen den 1. juli 2017. Ifølge selskabets kontospecifikation vedrørende konto 4302 er der udgiftsført en udgift fra samme kreditor og på samme beløb den 10. juli 2017.

8. Forsikringer og kontingenter

”...

Posten består af kontingenter (4332) og forsikringer (4340). Der er fratrukket moms af posten med 571 kr.

...

Skattestyrelsen har gennemgået bilagene vedrørende kontingenter. Det er konstateret, at der er fra- trukket udgift til selskabet for danske fotografer. ...

...”

[organisation1] er en interesseorganisation indenfor fotografi i Danmark. Medlemmer modtager bladet ”[magasin1]” 4 gange årligt.

Selskabet har fremlagt bilag 144 og 369 vedrørende kontingenter. Kontingenter er i alt fratrukket med 131 kr. momsmæssigt i 2017. Bilag 144 består af en e-mail vedrørende indmelding i [organisation1], og bilag 369 består af et dokument bl.a. vedrørende kontingent.

9. Tyverisikring og revisorhonorar

”...

Der er fratrukket moms af posterne med henholdsvis 1.802,61 kr. og 1.250 kr. i alt 3.052,61 kr.

...”

10. Faglitteratur

Udgiften til faglitteratur består af 10 posteringer på konto 4402-Faglitteratur og er i 2017 fratrukket med 111,19 kr. momsmæssigt. Udgifterne vedrører bilag 227 og 381. Selskabet har ikke fremlagt dokumentation i form af fakturaer m.v.

11. EDB-software

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket EDB- software med i alt ... 1.589,85 kr. ... momsmæssigt.

...

Skattestyrelsen har gennemgået bilag vedrørende EDB-software. Der mangler bilag, nogle udgifter er dokumenteret ved et betalingsservice udskrift samt bilag som er mangelfulde.

...”

Skattestyrelsen har ved sin gennemgang bl.a. konstateret følgende:

”...

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

...

246

Dokumentation i form af paypal

103,14

25,78

...

Selskabet har ikke fremlagt dokumentation i form af en købsfaktura m.v. for udgiften til bilag 246.

”...2018

13. Lokaleomkostninger

”...

Af regnskabet fremgår det, at posten lokaleomkostninger er medregnet med -50.398 kr. i regnskabet. Indgående moms (købsmoms) af lokaleomkostninger er fratrukket med 11.717,33 kr. Beløbet fremkommer således:

Kontonr.

Beløb

4205

0,00

4210

0,00

4215

0,00

4222

3.157,66

4242

255,93

4252

5.752,74

4262

348,34

4272

120,00

4282

1.328,63

4285

0,00

4292

754,03

Sum

11.717,33

Skattestyrelsen kan se, at lokaleomkostningerne vedrører ejendommen [adresse1], [by1], som er ejet af selskabet. Selskabet har erhvervs lokaler i stueetagen og 1. sal lejes ud til beboelse.

...”

Skattestyrelsen har på baggrund af regnskabsmaterialet opgjort selskabets lokaleomkostninger således:

”...

Kontonr.

Tekst

Indtægter

Udgifter u/moms

Moms af udgifter

Lejeindtægt

72.000,00

El

11.400,00

Vand

11.400,00

Varme

19.200,00

Internet

2.400,00

Tilbagebetaling til lejer

-1.333,98

115.066,02

4210

Ejendomsforsikring

11.072,42

0,00

4215

Ejendomsskat

2.326,91

0,00

4222

Elektricitet

12.977,81

683,00

4242

Vandafgift

0,00

0,00

4252

Varme

27.325,69

1.438,00

4272

Renholdelse

604,00

0,00

4282

Vedligeholdelse erhvervlokaler

23 [virksomhed3] wireless og udv. Lampe

632,00

78,00

KF780 [virksomhed6] 1. sal

1.641,25

0,00

4292

KF781 [person3] rep. af sokkel Renovation

92 [virksomhed5]

3.187,88

830,49

394,00

315 Renovation og vandafledning

2.939,63

0,00

63.538,08

2.593,00

Resultat (115.066,02 - 63.538,08)

51.527,94

...”

Selskabets udgifter til vand er bogført på konto 4242-Vand. Selskabet har fremlagt 2 bilag (bilag 67 og 222), som består af PBS-opkrævninger vedrørende aconto betalinger til [virksomhed7] (vandafgift). Acontobetalingerne for 2018 udgør i alt 1.940 kr., heraf moms 388 kr. Selskabet har ikke fremlagt fakturaer eller årsopgørelse vedrørende vandafgift for 2018.

Udgifter til renovation og vandafledning er bogført på konto 4292-Renovation. Ifølge faktura af 14. marts 2018 fra [virksomhed5] er der opkrævet 2.939,63 kr. inkl. moms for aconto betaling for 1. halvår af 2018.

Selskabet har bogført varmeudgifter på konto 4252-Varme. Skattestyrelsen har opgjort den samlede varmeudgift til 25.763,69 kr. inkl. moms, jf. ovenfor.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at [virksomhed8] leverer fjernvarmen samlet til ejendommen til kundenr.: [...], og at selskabet afregner udgiften samlet.

Selskabets omsætning er sammensat således:

Konto 1101

Omsætning foto

158.309

Momspligtig

Konto 1102

Omsætning (0 afgift)

24.500

Momspligtig

Konto 4205

Lejeindtægt

115.066

Momsfritaget

Sum

297.875

Selskabet har bogført el-udgifter på konto 4222-Elektricitet, og selskabet har fremlagt fakturaer vedrørende de bogførte beløb. Købsmoms er bogført med 3.157,16 kr.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at [virksomhed4] A/S leverer strømmen samlet til installationsnr. [...] på [adresse1], [by1], og at selskabet afregner el-udgiften samlet.

Selskabet har bogført udgifter til renovation og vandafledning på konto 4292-Renovation. Selskabet har for 2018 fratrukket moms vedrørende bilag 92 og 252 med henholdsvis 166,10 kr. og 587,93 kr.

Bilag 252 vedrører en PBS-betaling til [virksomhed5] dateret den 1. oktober 2018. Udgiften er ikke dokumenteret i form af en faktura fra [virksomhed5].

Købsmoms vedrørende bilag 92 er dokumenteret med faktura af 14. marts 2018 fra [virksomhed5]. Købsmoms af fakturaen kan opgøres til 166,10 kr.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed5] leverer renovation og vandafledning samlet til kundenr. [...], Forbrugssted: [adresse1], [by1], og at selskabet afregner udgifterne samlet.

17. Pakkeporto

Selskabet har fremlagt bilag i form af fakturaer m.v. vedrørende pakkeporto. Af disse indeholder følgende bilag købsmoms: 74, 98, 99, 114 og 152.

For disse bilag gælder, at fakturaerne m.v. er adresseret til hovedaktionærens privatadresse.

18. Telefon og internet

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket telefon og internet med 6.506 kr. i skatteregnskabet og 1.588,51 kr. i momsopgørelsen.

...

Skattestyrelsen har gennemgået bilagene ... 36, 90, 128 og 213 ... Der mangler oplysninger på bilagene om enten, hvem der er sælger og køber, hvad der er købt eller bilaget mangler helt.

...

Hovedanpartshaver [person1] forhøjes med beløbet vedrørende beskatning af fri tele- fon med 2.800 kr., se særskilt brev.

...”

Bilag 36 og 90 vedrører køb af taletid til en mobiltelefon, som er adresseret til hovedaktionærens privatadresse.

20. Forsikringer og kontingenter

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket forsikringer og kontingenter med 13.354 kr. i skatteregnskabet og 150 kr. i momsopgørelsen.

...”

Kontingent vedrører betaling, jf. bilag 40 og 323, til [...]. Ifølge hjemmesiden omhandler aktiviteten ”Stedet for samlere, elskere og nørder af gamle fotografier, postkort og historiske kameraer”. Selskabet har oplyst, at udgiften vedrører abonnement på deres tidsskrift ”objektiv”, som indgår i selskabets fagbibliotek.

Udgiften er dokumenteret, jf. bilag 40 og 323, og er i alt fratrukket med 150 kr. momsmæssigt. Bilag 40 og 323 består af breve vedrørende kontingentbetaling med påhæftet girokort. Ved gennemgangen af bilagene har Skatteankestyrelsen bl.a. konstateret, at kreditors registreringsnummer og afgiftsbeløb ikke fremgår af bilagene.

21. Vedligeholdelse inventar

”...

Skattestyrelsen har gennemgået regnskab, bogføring og bilag og fundet, at der er fratrukket

vedligeholdelse inventar med 4.213 kr. i skatteregnskabet og 449,25 kr. i momsopgørelsen.

...”

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms vedrørende bilag 78 med 430 kr.

Bilag 78 er en faktura fra [virksomhed9] ([...]) i [by2] på i alt 2.146,25 kr. inkl. moms. [virksomhed9] beskæftiger sig bl.a. med reparation af TV og Hi-fi-udstyr. Fakturaen vedrører service på en ”L540”. Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms vedrørende dette bilag med 430 kr.

22. Tyverisikring og revisorhonorar

Selskabet har afholdt udgifter til tyverisikring og revisorhonorar i 2018. Udgifterne er fratrukket med 4.608,81 kr. momsmæssigt.

23. Faglitteratur

Udgiften til faglitteratur er bogført på konto 4402-Faglitteratur, og købsmoms er fratrukket med 279,18 kr. i 2018.

Udgifterne vedrører bilag 120, 121 og 302. Bilag 120 består af en kvittering fra [virksomhed10] og vedrører køb af 2 bøger vedrørende portrætfotografering. Bilag 121 består af en kvittering fra [virksomhed11] vedrørende køb af en fotobog og [magasin2]et nr. 9. Bilag 302 består af en kvittering fra [virksomhed12] forlag og boghandel vedrørende køb af fotobogen Visuel journalistik.

24. EDB-software

Selskabet har bogført købsmoms vedrørende bilag 134 og 175 med tilsammen 120 kr.

Skatteankestyrelsen har sammenholdt bilag 175 med tilhørende betalingstransaktioner på bankkonto [...79]. Skatteankestyrelsen har derved konstateret, at selskabet har foretaget betalinger vedrørende udgiftsbilagene. Købsmoms vedrørende bilag 175 udgør 20 kr.

Bilag 134 vedrører et køb fra [virksomhed13] (US). Ifølge fakturaen fremgår VAT Nummer: [...]. Skatteankestyrelsen kan ikke identificere dette momsnummer i VIES systemet (System for udveksling af momsoplysninger i EU). Købsmoms vedrørende bilag 134 udgør 99,80 kr.

Skattestyrelsen har samlet reguleret selskabets momstilsvar for 2017 og 2018 således:

”...

Momstilsvaret for 2017 er ændret med 26.555 kr.

Angivet moms

Ny angivelse

Momstilsvaret for 2018 er ændret med 12.421 kr.

Angivet moms

Ny angivelse

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har for 2017 forhøjet virksomhedens momstilsvar med 26.555 kr. Forhøjelsen vedrører regulering momstilsvar, lokaleomkostninger, energiafgifter, varekøb og hjælpematerialer, pakkeporto, telefon og internet, forsikringer og kontingenter, tyveriforsikring og revisorhonorar, faglitteratur og edb-software.

Skattestyrelsen har for 2018 forhøjet virksomhedens momstilsvar med 12.421 kr. Forhøjelsen vedrører lokaleomkostninger, pakkeporto, telefon og internet, forsikringer og kontingenter, vedligeholdelse inventar, tyveriforsikring og revisorhonorar, faglitteratur og edb-software.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”...

2017

1. Regulering momstilsvar

”...

Skattestyrelsen har gennemgået det tilsendte regnskabsmateriale samt momsspecifikation, og

sammenholdt det med den angivne udgående og indgående afgift for perioden 1/1-2017 til 31/12- 2017. Den angivne moms stemmer ikke overens med den modtagne momsspecifikation. Skattestyrelsen har fundet følgende afvigelser mellem den angivne moms og momsspecifikationen vedrørende udgående (salgsmoms) og indgående moms (købsmoms).

Ang. Udg. moms

Momsspec. Udg. moms

Ang. Indg. moms

Momsspec. Indg. moms

1. kvartal

17.266

17.267

14.857

7.778

2. kvartal

40.540

40.540

13.006

13.515

3. kvartal

15.549

15.549

9.272

9.939

4. kvartal

5.988

5.988

20.165

10.150

Sum

79.343

79.343

57.300

41.382

Skattestyrelsen ændrer indgående moms (købsmoms) fra 57.300 kr. til 41.382 kr. Dette giver en ændring på 15.918 kr.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen kan ikke godkende fradrag for købsmoms vedrørende forsikringserstatning, idet skaden vedrører den del af ejendommen som lejes ud til beboelse, og dette er fritaget for moms jf. momslovens § 13. Der henvises i øvrigt til juridisk vejledning afsnit D.A.11.1.8.1. Udlejning til beboelse er omfattet af fritagelsesreglerne i momslovens § 13, dermed kan der ikke godkendes fradrag for købsmoms af lejers andel af vand og varme.

2. Lokaleomkostninger

...

Udlejning af 1. salen anses for at være ... momsfri jf. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Skattestyrelsen har opgjort resultat af lokaleomkostningerne således:

...”

Skattestyrelsens opgørelse af resultatet fremgår af de faktiske oplysninger ovenfor.

”...

Konto 4222

Der kan godkendes fradrag for elektricitet med ... 699 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsen har opgjort udgift til el således:

Bilag Periode

Bilag fundet i 2017

Moms

Beløb u/moms

2 01.12.16 - 31.12.16

109,06

436,25

24 01.04.16 - 31.12.16

2.139,98

8.559,93

24 01.01.17 - 31.01.17

107,00

428,01

49 01.02.17 - 28.02.17

231,92

927,69

84 01.03.17 - 31.03.17

255,61

1.022,44

253 01.04.17 - 30.06.17

689,31

2.757,25

365 01.07.17 - 30.09.17

719,52

2.878,07

2.003,36

8.013,46

Bilag fundet i 2018 47 01.10.17 - 31.12.17

790,82

3.163,29

2.794,18

11.176,75

...

Ifølge momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for de momsudgifter, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Dermed kan der kun godkendes fradrag for den del af momsen vedrørende elektricitet, som anvendes til fotovirksomheden. Skattestyrelsen har foretaget et skøn over fordelingen af momsudgiften, og kan godkende 25 % af momsbeløbet som fradragsberettiget købsmoms. Den øvrige andel af købsmomsen kan fratrækkes som en skattemæssig udgift.

Ved skønnet er der lagt vægt på den andel som lejer betaler af forbrugsudgifterne, i forhold til de faktiske udgifter.

Fradraget er fremkommet således: Godkendt moms 2.794,18 kr.

25 % af 2.794,18 = 699 kr. som kan godkendes som købsmoms. Skattemæssigt fradrag: 11.176,75 + (2.794,18 – 699) = 13.271,93

Konto 4242

...

Bilagene består af betalingsservice fra banken vedrørende aconto betaling. Det anses ikke for fyldestgørende dokumentation. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for vandafgift.

...

Konto 4292

...

Der kan ikke godkendes fradrag for bilag 87, idet det ikke er indsendt.

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af varer og ydelser der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13. Der kan ikke godkendes fradrag for moms til revovation, idet udgiften anses for at vedrøre den udlejede del alene. Der godkendes fradrag skattemæssigt for den fulde udgift.

Samlet ændringer af ovenstående:

Skattestyrelsen ændrer resultatet af lokaleomkostninger med (46.600 – 36.151) 10.449 kr.

Indgående moms (købsmoms) ændres med (5.717 – 4.007) 1.710 kr.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Bilag 2 og 24 vedrører aconto betalinger for henholdsvis december 2016 og januar 2017. Endvidere vedrører udgiften el for perioden i 2016. Bilag 87 dækker over en aconto afregning for 2017 og afregningsperiode for 2016, ...

Pendlerne anses af skattestyrelsen for en del af udlejningen, idet de hænger i beboelsen som udlejes. Dermed skal forsikringserstatningen vedrørende pendlerne også medtages i regnskabet.

3. Energiafgifter

”...

Ifølge Elafgiftslovens § 11, stk. 1 kan virksomheder der er registreret efter merværdiafgiftsloven få tilbagebetalt afgift, af det virksomheden har forbrugt, efter elafgiftsloven.

Idet udlejning er fritaget for moms jf. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, og det vurderes, at størstedelen af forbruget går til udlejningsdelen, kan der ikke godkendes fradrag for elafgift på momsangivelsen.

Elafgift forhøjes med 5.821 kr.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...”

4. Varekøb og hjælpematerialer

”...

Skattestyrelsen kan ikke godkende følgende bilag:

Bilagsnr.

Beløb

Moms

...

KF749

Dokumentation mangler

790,00

190,00

256

Mangler tilknytning til indtægten

1.890,00

472,50

...

Dokumentation mangler

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Der kan ikke godkendes fradrag for udgifter som ikke er dokumenteret ved et bilag, for dermed er det ikke bevist, at udgiften er afholdt erhvervsmæssigt.

Af en dankortnota fremgår det ikke, hvilke varer der er købt eller om der indgår kontanthævning. Dankortnotaer er således ikke tilstrækkelig dokumentation for afholdelse af en erhvervsmæssig udgift ... hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor.

...

Mangler tilknytning til indtægten

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Skattestyrelsen mener ikke, der er en direkte forbindelse mellem udgifterne og indkomsten, derfor kan der ikke godkendes fradrag.

Skattestyrelsen ændrer varekøb og hjælpematerialer med 15.301 kr. skattemæssigt. Skattestyrelsen ændrer varekøb og hjælpematerialer med 736 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen har nu modtaget bilag ... KF749, som tidligere har manglet. Skattestyrelsen kan ikke godkende fradrag for udgifterne idet der ikke ligger en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgifterne og erhvervelsen af indkomsten... I øvrigt henvises der til tidligere ovenstående begrundelser.

...

6. Pakkeporto

...

Der kan ikke godkendes fradrag for udgifter som ikke er dokumenteret ved et bilag, for dermed er det ikke bevist, at udgiften er afholdt erhvervsmæssigt.

Skattestyrelsen kan ikke godkende følgende bilag:

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

...

KF759

Bilag mangler

95

23,75

KF763

Bilag mangler

95

23,75

KF761

Bilag mangler

95

23,75

KF766

Bilag mangler

95

23,75

KF767

Bilag mangler

95

23,75

...

Sum

1.395

118,75

Skattestyrelsen ændrer pakkeporto med 1.395 kr. skattemæssigt. Skattestyrelsen ændrer pakkeporto med 118,75 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen kan godkende fradrag for porto vedrørende bilag KF759, KF763, KF761, KF766 og KF767. Der kan dermed godkendes fradrag skattemæssigt med (5 x 95 kr.) 475 kr. yderligere og momsmæssigt (5 x 23,75 kr.) 118,75 kr. yderligere.

Herefter bliver den samlede ændring således: Skattestyrelsen ændrer pakkeporto med 920 kr. skattemæssigt. Skattestyrelsen ændrer pakkeporto med 0 kr. momsmæssigt.

...

7. Telefon og internet

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Kravene til hvad en faktura skal indeholde findes i Momsbekendtgørelsens § 58.

Skattestyrelsen har gennemgået bilag vedrørende telefon og internet.

Der mangler bilag, nogle udgifter er dokumenteret ved et betalingsservice udskrift samt bilag som er mangelfulde.

Skattestyrelsen kan ikke godkende følgende bilag:

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

1

Bilag mangler

63,20

15,80

6

BS-betaling

167,20

41,80

22

BS-betaling

167,20

41,80

55

Bilag mangler

167,20

41,80

...

284

Rykkerskrivelse

36

9

341

Ikke fyldestgørende

240

60

348

Ikke fyldestgørende

80

20

390

Ikke fyldestgørende

16

4

...

Der er henset til, at der ikke er fremlagt behørig dokumentation for udgifterne, hvorfor det ikke er muligt at konstatere, om udgifterne er afholdt som led i virksomhedens aktiviteter.

Udgift til Stofa godkendes selv om dokumentationen ikke er fyldestgørende. Det vurderes, at der er afholdt udgift til internet på adressen.

Bilag 84 er godkendt under lokaleomkostninger.

Hovedanpartshaver [person1] forhøjes med beløbet vedrørende beskatning af fri tele- fon med 2.700 kr., se særskilt brev.

Skattestyrelsen ændrer telefon og internet med 505 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

...

Bilag 6, 22 og 55

Der kan ikke godkendes fradrag for afdrag på telefon som er adresseret til privatadressen. Udgiften anses for en privat afholdt udgift uden fradrag...

...

8. Forsikringer og kontingenter

”...

Skattestyrelsen har gennemgået bilagene vedrørende kontingenter. Det er konstateret, at der er fra- trukket udgift til selskabet for danske fotografer. Du har forklaret, at udgiften vedrører abonnement på deres tidsskrift ”objektiv”, som indgår i dit fagbibliotek.

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Udgifter til tidsskriftet som indgår i dit fagbibliotek, anses for inspiration. Udgiften anses ikke for at have en direkte og nær tilknytning til indkomsten, men anses for at knytte sig til selve indkomstgrundlaget, hvilket der ikke er fradrag for.

Der kan ikke godkendes fradrag for 524 kr. skattemæssigt og 131 kr. momsmæssigt.

...

Skattestyrelsen ændrer samlet kontingenter med 131 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke, at der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget. Der ses ikke at være sendt dokumentation og redegørelse for periode- afgrænsningsposterne.

Skattestyrelsen ændrer samlet forsikringer og kontingenter med 131 kr. momsmæssigt.

...

9. Tyverisikring og revisorhonorar

”...

Når en virksomhed har både momsfrie aktiviteter efter momslovens § 13 og momspligtige aktiviteter efter momslovens § 4 har den fradrag for moms på følgende måde:

? Fuldt fradrag for moms af udgifter, som udelukkende vedrører de momspligtige aktiviteter efter momslovens § 37, stk. 1.
? Ingen fradrag for moms af udgifter, som udelukkende vedrører de momsfrie aktiviteter.
? Delvist fradrag for moms af fællesudgifter efter momslovens § 38, stk. 1. Fællesudgifter er f.eks. rengøring, internet, revisor m.v. Fradraget udgør den andel af momsen, der forholdsmæssigt svarer til den fradragsberettigede omsætning i forhold til den samlede omsætning. Fremkommer der ved beregningen af fradragsprocenten decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal. Se momsbekendtgørelsens § 17.

Der skal derfor beregnes en forholdsmæssig andel af momsbeløbet vedrørende revisor og tyverialarm, idet de anses for fællesudgifter jf. momslovens § 38, stk. 1.

Skattestyrelsen har beregnet fradragsprocenten således:

1101

Omsætning foto

284.570

1102

Omsætning video

32.800

4205

Lejeindtægt

111.158

Sum

428.528

284.570 + 32.800

428.528 x 100 = 74 %

Der kan godkendes fradrag for indgående moms af revisor og tyverisikring med 74 %. Der kan godkendes (3.052,61 x 74 %) 2.259 kr.

Skattestyrelsen ændrer samlet tyverisikring og revisorhonorar med 793 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

10. Faglitteratur

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13.

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at udgifter til faglitteratur ikke har den nære forbindelse med indkomsterhvervelsen. Udgifterne anses for inspiration, der medfører videns udvidelse og dygtiggørelse, og således knytter sig til selve indkomstgrundlaget, til hvilket udgifter ikke er fradragsberettigede jf. ... Momslovens § 37.

Skattestyrelsen ændrer faglitteratur med 111 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

11. EDB-software

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Kravene til hvad en faktura skal indeholde findes i Momsbekendtgørelsens § 58.

Skattestyrelsen har gennemgået bilag vedrørende EDB-software. Der mangler bilag, nogle udgifter er dokumenteret ved et betalingsservice udskrift samt bilag som er mangelfulde.

Skattestyrelsen kan ikke godkende følgende bilag:

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

...

246

Dokumentation i form af paypal

103,14

25,78

...

Dokumentation i form af paypal ...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13.

Det fremgår ikke af en kvittering fra paypal, bl.a. hvad der er købt, hvem sælger er (navn, adresse, CVR.nr). Derfor er det ikke muligt at konstatere om udgifterne er afholdt som led i virksomhedens aktiviteter. Skattestyrelsen kan derfor ikke godkende fradrag for udgifterne.

...

Skattestyrelsen ændrer EDB-software med 724 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...2018

13. Lokaleomkostninger

”...

Skattestyrelsen har gennemgået det tilsendte regnskab, bogføring og bilag.

Udlejning af 1. salen anses for at være ... momsfri jf. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Skattestyrelsen har opgjort resultat af lokaleomkostningerne således:

...”

Skattestyrelsens opgørelse af resultatet fremgår af de faktiske oplysninger ovenfor.

”...

Samlet ændringer af ovenstående:

Skattestyrelsen ændrer resultatet af lokaleomkostninger med ... (købsmoms) ændres med (11.717,33 – 2.593) 9.125 kr.

...

Konto 4222

Der kan godkendes fradrag for elektricitet med 12.977,81 kr. skattemæssigt, og 683 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsen har opgjort udgift til el således:

Bilag

Periode

Moms

Beløb u/moms

127 01.01.18 - 31.03.18

792,15

3.168,58

202 01.04.18 - 30.06.18

772,77

3.091,06

291 01.07.18 - 30.09.18

838,50

3.353,99

291 01.10.18 - 31.12.18

328,75

1.315,01

2.732,17

10.928,64

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for de momsudgifter, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13.

Dermed kan der kun godkendes fradrag for den del af momsen vedrørende elektricitet, som anvendes til fotovirksomheden. Skattestyrelsen har foretaget et skøn over fordelingen af momsudgiften, og kan godkende 25 % af momsbeløbet som fradragsberettiget købsmoms. Den øvrige andel af købsmomsen kan fratrækkes som en skattemæssig udgift.

Ved skønnet er der lagt vægt på den andel som lejer betaler af forbrugsudgifterne, i forhold til de faktiske udgifter.

Fradraget er fremkommet således: Godkendt moms 2.732,17 kr.

25 % af 2.732,17 = 683 kr. som kan godkendes som købsmoms. Skattemæssigt fradrag: 10.928,64 + (2.732,17 – 683) = 12.977,81 kr.

Konto 4242

...

Bilagene består af betalingsservice fra banken vedrørende aconto betaling. Det anses ikke for fyldestgørende dokumentation. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for vandafgift.

Konto 4252

Der kan godkendes fradrag for varme skattemæssigt med 27.325,69 kr. og 1.438 kr. momsmæssigt.

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for de momsudgifter, der udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13.

Dermed kan der kun godkendes fradrag for den del af momsen vedrørende varme, som anvendes til fotovirksomheden. Skattestyrelsen har foretaget et skøn over fordelingen af momsudgiften, og kan godkende 25 % af momsbeløbet som fradragsberettiget købsmoms. Den øvrige andel af købsmomsen kan fratrækkes som en skattemæssig udgift.

Ved skønnet er der lagt vægt på den andel som lejer betaler af forbrugsudgifterne, i forhold til de faktiske udgifter.

Fradraget er fremkommet således: Samlet moms ifølge bilag 5.752,74 kr.

25 % af 5.752,74 = 1.438 kr. som kan godkendes som købsmoms. Skattemæssigt fradrag: 23.010,95 + (5.752,74 – 1.438) = 27.325,69 kr.

Konto 4272

Der kan godkendes fradrag for renholdelse med 604 kr. skattemæssigt, og ingen momsfradrag. Der er ikke angivet moms på bilaget, derfor kan der ikke godkendes fradrag herfor.

...

Samlet ændringer af ovenstående:

Skattestyrelsen ændrer resultatet af lokaleomkostninger med ... (købsmoms) ændres med (11.717,33 – 2.593) 9.125 kr.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

17. Pakkeporto

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. For at en udgift kan fratrækkes kræver det, at der er et bilag som dokumentation for udgiften. Bilaget skal dokumentere, at udgiften er afholdt og den er erhvervsmæssig, jf. Juridisk Vejledning af- snit C.C.2.2.1.1. Bilagene skal opfylde fakturakravene i Momsbekendtgørelsens § 58 samt der skal ligge et bilag som dokumentation jf. § 82.

Skattestyrelsen har gennemgået posten og fundet, at der mangler mange bilag.

Bilag nr. 74, ... 98, 99, 114, ... og 152 anses for en privat udgift uden fradragsret, idet udgiften ikke ses at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Skattestyrelsen kan godkende fradrag for bilag nr. 185, 232 og 284 med i alt 285 kr. skattemæssigt og 71 kr. momsmæssigt.

...

Skattestyrelsen ændrer pakkeporto med (222,45 – 71) 152 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

18. Telefon og internet

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. For at en udgift kan fratrækkes kræver det, at der er et bilag som dokumentation for udgiften. Bilaget skal dokumentere, at udgiften er afholdt og den er erhvervsmæssig, jf. Juridisk Vejledning af- snit C.C.2.2.1.1. Bilagene skal opfylde fakturakravene i Momsbekendtgørelsens § 58 samt der skal ligge et bilag som dokumentation jf. § 82.

Skattestyrelsen har gennemgået bilagene og kan ikke godkende fradrag for bilag nr. 36, 90, ... 99 kr. momsmæssigt. Der mangler oplysninger på bilagene om enten, hvem der er sælger og køber, hvad der er købt eller bilaget mangler helt.

Hovedanpartshaver [person1] forhøjes med beløbet vedrørende beskatning af fri tele- fon med 2.800 kr., se særskilt brev.

Skattestyrelsen ændrer telefon og internet med 99 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

20. Forsikringer og kontingenter

...

Skattestyrelsen har gennemgået bilagene vedrørende kontingenter. Det er konstateret, at der er fra- trukket udgift til selskabet for danske fotografer. Du har forklaret, at udgiften vedrører abonnement på deres tidsskrift ”objektiv”, som indgår i dit fagbibliotek.

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Udgifter til tidsskriftet som indgår i dit fagbibliotek, anses for inspiration. Udgiften anses ikke for at have en direkte og nær tilknytning til indkomsten, men anses for at knytte sig til selve indkomstgrundlaget, hvilket der ikke er fradrag for.

Der kan ikke godkendes fradrag for ... 150 kr. momsmæssigt.

...

Skattestyrelsen ændrer samlet kontingenter med 150 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Vedrørende kontingenter

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

21. Vedligeholdelse inventar

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Der kan ikke godkendes fradrag for bilag 78, idet udgiften ikke anses for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Udgiften anses for en privat afholdt udgift uden fradragsret.

Skattestyrelsen ændrer samlet vedligeholdelse inventar med 430 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

22. Tyverisikring og revisorhonorar

...

Når en virksomhed har både momsfrie aktiviteter efter momslovens § 13 og momspligtige aktiviteter efter momslovens § 4 har den fradrag for moms på følgende måde:

? Fuldt fradrag for moms af udgifter, som udelukkende vedrører de momspligtige aktiviteter efter momslovens § 37, stk. 1.
? Ingen fradrag for moms af udgifter, som udelukkende vedrører de momsfrie aktiviteter.
? Delvist fradrag for moms af fællesudgifter efter momslovens § 38, stk. 1. Fællesudgifter er f.eks. rengøring, internet, revisor m.v. Fradraget udgør den andel af momsen, der forholdsmæssigt svarer til den fradragsberettigede omsætning i forhold til den samlede omsætning. Fremkommer der ved beregningen af fradragsprocenten decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal. Se momsbekendtgørelsens § 17.

Der skal derfor beregnes en forholdsmæssig andel af momsbeløbet vedrørende revisor og tyverialarm, idet de anses for fællesudgifter jf. momslovens § 38, stk. 1.

Skattestyrelsen har beregnet fradragsprocenten således:

1101

Omsætning foto

158.309

1102

Omsætning u/moms

24.500

4205

Lejeindtægt

115.066

Sum

297.875

158.309 + 24.500

297.875 x 100 = 61 %

Der kan godkendes fradrag for indgående moms af revisor og tyverisikring med 61 %. Der kan godkendes (4.608,81 x 61 %) 2.811 kr.

Skattestyrelsen ændrer samlet tyverisikring og revisorhonorar med -1.797 kr. skattemæssigt. Skattestyrelsen ændrer samlet tyverisikring og revisorhonorar med 1.797 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

23. Faglitteratur

...

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at udgifter til faglitteratur ikke har den nære forbindelse med indkomsterhvervelsen. Udgifterne anses for inspiration, der medfører videns udvidelse og

dygtiggørelse, og således knytter sig til selve indkomstgrundlaget, til hvilket udgifter ikke er

fradragsberettigede, jf. ... Momslovens § 37.

Skattestyrelsen ændrer faglitteratur med 280 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...

24. EDB-software

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Kravene til hvad en faktura skal indeholde findes i Momsbekendtgørelsens § 58 samt der skal ligge et bilag som dokumentation jf. § 82.

Skattestyrelsen har gennemgået bilag vedrørende EDB-software.

Der mangler bilag, nogle udgifter er dokumenteret ved et betalingsservice udskrift samt bilag som er mangelfulde.

Skattestyrelsen kan ikke godkende følgende bilag:

Bilagsnr.

Tekst

Beløb

Moms

...

134

Mangelfuld dokumentation

399,20

99,80

...

175

Ikke erhvervsmæssig udgift

79,20

19,80

...

... mangelfuld dokumentation

...

Ifølge Momslovens § 37 kan der godkendes fradrag for moms af de udgifter, der udelukkende an- vendes til virksomhedens leverancer, og som ikke er omfattet af fritagelserne i Momslovens § 13. Det fremgår ikke af en kvittering fra paypal, bl.a. hvad der er købt, hvem sælger er (navn, adresse, CVR.nr). Derfor er det ikke muligt at konstatere om udgifterne er afholdt som led i virksomhedens aktiviteter. Skattestyrelsen kan derfor ikke godkende fradrag for udgifterne.

Ikke erhvervsmæssig udgift/...

...

Skattestyrelsen ændrer EDB-software med 4.974 kr. skattemæssigt. Skattestyrelsen ændrer EDB-software med 276 kr. momsmæssigt.

Skattestyrelsens bemærkninger efter indsigelse over forslag

Skattestyrelsen mener ikke der er kommet nye oplysninger der kan begrunde en ændring og derfor fastholdes forslaget.

...”

Klagerens opfattelse

Selskabet har fremsat påstand om, at Skattestyrelsens forhøjelse for 2017 af virksomhedens momstilsvar skal nedsættes. Nedsættelsen vedrører regulering momstilsvar, lokaleomkostninger, energiafgifter, varekøb og hjælpematerialer, pakkeporto, telefon og internet, forsikringer og kontingenter, tyveriforsikring og revisorhonorar, faglitteratur og edb-software.

Selskabet har fremsat påstand om, at Skattestyrelsens forhøjelse for 2018 af virksomhedens momstilsvar skal nedsættes. Nedsættelsen vedrører lokaleomkostninger, pakkeporto, telefon og internet, forsikringer og kontingenter, vedligeholdelse inventar, tyveriforsikring og revisorhonorar, faglitteratur og edb-software.

Selskabet har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”...

Jeg skal på vegne af min klient påklage skatte- og momsansættelse for indkomstårene 2017 og 2018.

Jeg henviser til Skattestyrelsens afgørelse af 7. april 2021, hvilket er en gentagelse af Skattestyrelsens agterskrivelse af 12. februar 2021 med ubetydelige ændringer samt indfletning af selskabets svar.

Som svar på Skattestyrelsens afgørelse fastholder vi vores svar på agterskrivelse som klage over afgørelsen. Begrundelse for vores påstande fremgår af svarskrivelse/klage.

Trods de fremsendte dokumentationer og argumenter, ser vi ikke nogen nævneværdig ændring i Skattestyrelsens afgørelse i forhold til Skattestyrelsens agterskrivelse af 12. februar 2021.

...

Jeg skal gøre opmærksom på, at min klient ønsker at benytte sig af at regulere afskrivninger for de nævnte år.

Klage over Skattestyrelsens afgørelse for ... 2017

Selskabets indkomstår 2017

Punkt 1. Regulering momstilsvar

1. kvartal:

Væsentlig afvigelse fra bogholderiprogrammets momsspecifikation i forhold til moms-

angivelsen er moms af forsikringsskade betalt til [virksomhed2] på kr. 8.115,05. Beløbet

er bogført direkte på konto 8270 købsmoms.

./. Bilag 58

4. kvartal:

Væsentlig afvigelse fra bogholderiprogrammets momsspecifikation:

I forbindelse med regnskabsafslutning er købsmomsen korrigeret af os med

blandt andet:

Moms af lejers andel vand og varme kr. 6.660,00 krediteret konto 8270 købsmoms

Rettelse køb af inventar uden moms kr. 1.000,00 krediteret konto 8270 købsmoms

Regnskabsafslutningen er foretaget efter indgivelse af momsangivelsen for 4. kvartal.

Momsspecifikationen viser et beløb på 11.325

Der er angivet 20.165

For meget angivet 8.840

Vedrørende angivelse af elafgift er der afsat kr. 0, hvilket er forkert, da en del af

el udgifter jo er virksomhedens del og derved giver fradrag for moms og elafgift.

Punkt 2. Lokaleomkostninger

Konto 4222 Elektricitet:

El-regning skal godkendes, idet fakturadato er 01.01.2017

./. Bilag 2

El-regning skal godkendes, idet fakturadato er 01.02.2017

./. Bilag 24

Vedrørende SKAT’s fordeling af moms, skal der gøres opmærksom på, at der afregnes

vand, varme og el til udlejer. Lejers andel er bogført og derved modregnet disse

omkostninger, hvorved regnskabet viser virksomhedens omkostninger.

Opgørelser til lejer er sendt til Skat som en del af bilagsmaterialet.

Konto 4242 Vand

[virksomhed5] - bilag vedhæftes

./. Bilag 87

Konto 4272 renholdelse

På grund af beløbsstørrelse godkendes afgørelsen

Konto 4282 vedligeholdelse erhvervsdel

Forsikringserstatning pendler kr. 7.629 var privat ejet. Tilhørte ikke virksomheden.

./. Bilag 119

Øvrige ændringer af Skat accepteres.

Konto 4285 vedligeholdelse bolig

Skats ændring accepteres.

Konto 4292 renovation

Bilag 87 vedhæftes

./. Kontokort og bilag 87

Vedrørende Skats påstand om, at renovation alene er vedrørende lejer, henvises

til "afregning forbrugsafgifter".

./. Afregning forbrugsafgifter m.m.

Punkt 3. Elafgift

Elafgift er angivet med kr. 5.821

Virksomhedens andel af elafgift udgør kr. 1.380

1.380

Punkt 4. Manglende dokumentation/bilag

Følgende bilag anses for, at udgifterne er dokumenteret.

Bilag 400

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 26

Faktura er fremskaffet og opfylder derved dokumentation

Bilag 28

Faktura er fremskaffet og opfylder derved dokumentation

Bilag 29

Faktura er fremskaffet og opfylder derved dokumentation

Bilag 66

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 68

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 112

./. Modeaftale

Bilag 126

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 135

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 138

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 155

Opfylder betingelserne for dokumentation

KF749

Faktura er fremskaffet og opfylder derved dokumentation

Bilag 256

C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Bilag 329

C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Bilag 351

C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Bilag 372

C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Bilag 373

C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Vedrørende skattemæssigt fradrag:

Dokumentation efter SL § 6 stk. 1 jf. Skats Juridiske Vejledning C.C..2.2.1.1

Introduktion vedrørende fradrag for udgifter. Se afsnittet "Dokumentation og bevis

for fradragsret"

Vedrørende momsfradrag for udgifter:

Fradrag efter momslovens § 37.

Punkt 6. Pakkeporto

KF759

./. Faktura

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

KF763

./. Faktura

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

KF761

./. Faktura

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

KF766

./. Faktura

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

KF767

./. Faktura

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

Punkt 7. Telefon og internet

Bilag 1

./. Faktura

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

Bilag 6

./. Betaling af telefon via abonnement

Bilag 22

./. Betaling af telefon via abonnement

Bilag 55

Betaling af telefon via abonnement

Bilag 284

./. Rykkerskrivelse fra Hostmaster.

Denne rykkerskrivelse ønsker vi fradrag for

Bilag 341

./. OK - optankning telefon

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

Bilag 348

./. OK - optankning telefon

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

Bilag 390

./. OK - optankning telefon

Faktura opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag

Punkt 8. Forsikringer og kontingenter

Kontingenter:

Bilag 144

Udgiften anses for relevant for virksomheden

Bilag 369

Udgiften anses for relevant for virksomheden

Forsikringer:

Bilag 11

./. Præmiebetaling kundeforhold

Bilag 12

./. Gruppeforsikring erhverv

Bilag 9999

./. Beregning periodeafgrænsning primo

./. Beregning periodeafgrænsning ultimo

Der er sket en fejl ved beregning af periodeafgrænsning ultimo

Indtægtsført med kr. 11.462 - beløbet skulle have været kr. 8.305

Punkt 9. Tyveriforsikring og revisorhonorar

Udlejning af beboelsen anses ikke som "momsfri" omsætning på den måde,

at der ske en procentvis fordeling på omkostninger.

I øvrigt er lejeindtægten alene kr. 72.000 årligt og ikke som opført i beregningen

punkt 9.4 kr. 111.158. Betaling for el, varme og vand m.m. er a conto-betalinger, hvor

der hvert år laves en opgørelse efter måleraflæsning.

Punkt 10. Faglitteratur

Udgifterne til faglitteratur er relevante for virksomheden.

Punkt 11. EDB-Software

Bilag 27

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 46

Udgiften er relevant for virksomheden

Bilag 59

Udgiften er relevant for virksomheden

Bilag 67

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 99

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 115

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 127

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 128

./. Faktura

Bilag 147

./. Faktura

Bilag 154

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 156

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 157

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 160

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 180

./. Faktura

Bilag 243

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 246

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 259

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 272

./. Faktura

Bilag 317

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 355

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 363

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 364

Opfylder betingelserne for dokumentation

Vedrørende skattemæssigt fradrag:

Dokumentation efter SL § 6 stk. 1 jf. Skats Juridiske Vejledning C.C..2.2.1.1

Introduktion vedrørende fradrag for udgifter. Se afsnittet "Dokumentation og bevis

for fradragsret"

Vedrørende momsfradrag for udgifter:

Fradrag efter momslovens §37.

Klage over Skattestyrelsens afgørelse for ... 2018

Selskabets indkomstår 2018

Punkt 13. Lokaleomkostninger

4242 Vand

Opkrævning via Betalingsservice. Der modtages ikke andet fra vandværket.

./. Opkrævninger via Betalingsservice

4252 varme

Moms af varmeudgiften er fratrukket med det fulde beløb på konto 4252,

men via konto 4262 er lejers andel af el, vand og varme krediteret og momsen

er her krediteret med i alt kr. 8.531,66.

Afregning med lejer sker efter måleraflæsning og der laves en opgørelse til lejer.

Derfor skal der ikke foretages et skøn over momsfradrag.

4205-4292 lokaleomkostninger - moms

Samlet ændring af lokaleomkostninger er forkert, da der ikke tages højde for

lejers betaling af el, vand og varme (konto 4262), hvor momsbeløbet er kr. 8.531,66.

Skats ændring bør være kr. 593

Punkt 15. Fremmed arbejde

Bilag 200

./. Faktura

Bilag 203

./. Faktura

Bilag 204

./. Faktura

Bilag 209

./. Faktura

Bilag 211

./. Faktura

Bilag 228

./. Faktura

Bilag 236

./. Faktura

Punkt 17. Pakkeporto

Bilag

74./. Faktura

Bilag

98./. Faktura

Bilag

99./. Faktura

Bilag

114./. Faktura

Bilag

149./. Faktura

Bilag

152./. Faktura

Punkt 18. Telefon og internet

Bilag 36 Udgiften vedrører optankning mobil [...], som fremgår af bilaget

Bilag 90 Udgiften vedrører optankning mobil [...], som fremgår af bilaget

Punkt 20. Forsikringer og internet

4332 Kontingenter

Bilag 40

Udgiften er relevant for virksomheden

Bilag 323

Udgiften er relevant for virksomheden

4340 Forsikringer

Bilag 7

./. Dokumentation

Der er ikke taget højde for periodeafgrænsning primo og ultimo

Punkt 21. Vedligeholdelse inventar

Bilag 78

Udgiften er relevant for virksomheden

Punkt 22. Tyverisikring og revisorhonorar

Udlejning af beboelsen anses ikke som "momsfri" omsætning på den måde,

at der sker en procentvis fordeling på omkostninger.

I øvrigt er lejeindtægten alene kr. 72.000 årligt og ikke som opført i beregningen

punkt 22.4 kr. 115.066. Betaling for el, varme og vand m.m. er a conto-betalinger, hvor

der hvert år laves en opgørelse efter måleraflæsning.

Punkt 23 Faglitteratur

Bilag 20

Er relevant for virksomheden

Bilag 71

Er relevant for virksomheden

Bilag 120

Er relevant for virksomheden

Bilag 121

Er relevant for virksomheden

Bilag 125

Er relevant for virksomheden

Bilag 264

Er relevant for virksomheden

Bilag 265

Er relevant for virksomheden

Bilag 302

Er relevant for virksomheden

Punkt 24. EDB-software

Bilag 34

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 161

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 134

Faktura

Bilag 175

Er en relevant udgift for virksomheden

Bilag 227

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 288

Opfylder betingelserne for dokumentation

Bilag 332

Er en relevant udgift for virksomheden

Vedrørende skattemæssigt fradrag:

Dokumentation efter SL § 6 stk. 1 jf. Skats Juridiske Vejledning C.C..2.2.1.1

Introduktion vedrørende fradrag for udgifter. Se afsnittet "Dokumentation og bevis

for fradragsret"

...”

Landsskatterettens afgørelse

Af momslovens § 37 fremgår, at virksomheder, som er registreret efter §§ 47, 49 eller 51a, ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, kan fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, som udelukkende anvendes til virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget efter § 13.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Af momslovens § 38, stk. 1, fremgår, at for varer og ydelser, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Af momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, § 82 fremgår følgende (uddrag):

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra SKAT eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer. ”

Samme momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 indeholder i kapitel 12 en række fakturakrav. Bekendtgørelsens § 58, stk. 1, fastsætter de nærmere krav til fakturaens indhold, heraf fremgår:

”Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 68 i denne bekendtgørelse, indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales. ”

Afregningsperiode 2017

1. Momstilsvar, Indgående afgift

Ifølge momslovens § 56, stk. 1, skal momspligtige virksomheder for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar.

Selskabet har angivet afgiftstilsvar for 2017, herunder har selskabet angivet indgående afgift (købsmoms) med 57.300 kr. Endvidere har selskabet angivet energiafgift med 5.821 kr. Selskabets købsmoms er debiteret på konto 8270-Indgående afgift.

Skattestyrelsen har sammenholdt momsangivelserne med selskabets momsspecifikation og har i den forbindelse konstateret afvigelser mellem momsangivelserne og regnskabets momsspecifikation, hvilket har resulteret i en forhøjelse af momstilsvaret på i alt 15.918 kr. for 2017.

Repræsentanten har i klagen henvist til, at afvigelsen bl.a. består af betaling af moms til [virksomhed2] på 8.115,05 kr. i 1. kvartal 2017 vedrørende en forsikringssag. Selskabet har i den forbindelse fremlagt bilag 58.

Landsskatteretten finder, at der ikke kan godkendes fradrag for købsmoms vedrørende betalingen til [virksomhed2]. Retten henser til, at det fremgår af sagens oplysninger, at betalingen vedrører en forsikringssag vedrørende den del af [adresse1], [by1], der udlejes til beboelse. Da udlejning til beboelse er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, kan købsmomsen ikke fratrækkes, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Retten bemærker, at de af repræsentanten nævnte reguleringer i 4. kvartal 2017 vedrørende lejerens andel af vand og varme samt køb af inventar uden moms er indregnet i Skattestyrelsens regulering af indgående afgift for 4. kvartal 2017.

For så vidt angår repræsentantens klagepunkt vedrørende elafgift henvises til Landsskatterettens bemærkninger herom i punkt 3 nedenfor.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt.

2. Lokaleomkostninger

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, er udlejning af fast ejendom fritaget for afgift.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1, kan Landsskatteretten uanset klagens formulering foretage afledte ændringer.

Selskabets fotovirksomhed drives fra adressen [adresse1], stueetagen, [by1]. Selskabet udlejer desuden 1. sal til beboelse. Punktet lokaleomkostninger i regnskabet består af omkostninger vedrørende ejendommen, men også af lejeindtægter fra udlejning af 1. sal. Skattestyrelsen har opgjort fradragsberettiget købsmoms vedrørende lokaleomkostninger til i alt 4.007 kr. for 2017.

Landsskatteretten bemærker indledningsvist, at da udlejning til beboelse er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, kan købsmoms, der relaterer sig hertil, ikke fratrækkes momsmæssigt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Selskabet har bogført el-udgifter på konto 4222-Elektricitet. Det er repræsentantens opfattelse, at fradragsberettiget købsmoms skal forøges for 2017 med købsmoms vedrørende 2 fakturaer (bilag 2 og 24), der er elregninger fra [virksomhed4] A/S. Bilag 2 vedrører en faktura dateret den 1. januar 2017 vedrørende aconto betaling af el vedrørende [adresse1]. Bilag 24 er en faktura dateret den 1. februar 2017 vedrørende ”opgørelse” af el vedrørende [adresse1].

Med udgangspunkt i Skattestyrelsens opgørelse af el-udgifter kan købsmoms vedrørende el opgøres således for 2017:

Bilag

Leverandør

Fakturadato

Kvartal

Købsmoms

2

[virksomhed4] A/S

01-01-2017

1

109,06 kr.

24

[virksomhed4] A/S

01-02-2017

1

1.256,90 kr.

49

[virksomhed4] A/S

01-03-2017

1

231,92 kr.

84

[virksomhed4] A/S

01-04-2017

2

255,61 kr.

122

[virksomhed4] A/S

01-05-2017

2

-107,28 kr.

253

[virksomhed4] A/S

01-08-2017

3

688,10 kr.

365

[virksomhed4] A/S

01-11-2017

4

739,75 kr.

Købsmoms i alt i 2017

3.174.06 kr.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed4] A/S leverer strømmen samlet til installationsnr. [...] på [adresse1], [by1], og at selskabet afregner el-udgiften samlet.

Da elektricitet anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Repræsentantens henvisning i klagen til en momsfordeling på baggrund af et forbrugsregnskab, baseret på en hoved- og en bimåler (vedrørende det udlejede), kan derfor ikke lægges til grund, jf. momslovens § 38, stk. 1. I den forbindelse kan der henvises til byretsdom af 17. august 2011, gengivet i SKM2011.594.BR. Det fremgår af dommen, at sagsøgeren både havde momspligtig og momsfritaget omsætning. Sagsøgeren havde opdelt elforbruget i en momspligtig og en momsfritaget aktivitet ved brug af en hovedmåler og to bimålere. Sagsøgeren foretog samlet afregning vedrørende indkøb af el til både de momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Som følge heraf blev det betragtet som et samlet indkøb, og el-udgiften blev derfor anset for en fællesudgift omfattet af momslovens § 38, stk. 1.

Retten anser selskabets udgift til [virksomhed4] A/S for en fællesudgift, hvilket medfører, at købsmomsen skal fordeles på baggrund af selskabets omsætning, jf. momslovens § 38, stk. 1:

Konto 1101

Omsætning foto

284.570 kr.

Momspligtig

Konto 1102

Omsætning video

32.800 kr.

Momspligtig

Konto 4205

Lejeindtægt m.v.

111.158 kr.

Momsfritaget

Sum

428.528 kr.

Momspligtig omsætning udgør (284.570 kr. + 32.800 kr. / 428.528 x 100) 75 %.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen for el-udgifter i overensstemmelse hermed.

Selskabet har bogført udgifter til renovation og vandafledning på konto 4292-Renovation. Det er repræsentantens opfattelse, at lokaleomkostninger skal reduceres med bilag 87 vedrørende denne konto.

Bilag 87 er en faktura dateret den 6. marts 2017 fra [virksomhed5] vedrørende vandafledning og renovation for [adresse1]. Købsmoms udgør 1.443,98 kr.

Repræsentanten har desuden fremlagt bilag 315, som er en faktura dateret den 11. september 2017 fra [virksomhed5] vedrørende vandafledning og renovation for [adresse1]. Købsmoms udgør 770,86 kr. Tilsammen udgør købsmoms 2.215 kr. vedrørende disse fakturaer.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed5] leverer renovation og vandafledning samlet til kundenr. [...], Forbrugssted: [adresse1], [by1], og at selskabet afregner udgifterne samlet.

Da retten finder, at renovation og vandafledning anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Retten anser derfor selskabets udgifter til renovation og vandafledning for fællesudgifter, hvilket medfører, at købsmomsen skal fordeles på baggrund af selskabets omsætning, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Momspligtig omsætning udgør, jf. tidligere, 75 % af den samlede omsætning.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen for renovation og vandafledning i overensstemmelse hermed.

Selskabet har bogført udgifter til vand på konto 4242-Vandafgift. Repræsentanten henviser i klagen til bilag 87 vedrørende denne konto. Bilag 87 vedrører, som nævnt ovenfor, en faktura fra [virksomhed5].

Da retten allerede har godkendt fradrag for købsmoms vedrørende bilag 87 under punktet ”konto 4292-Renovation”, stadfæstes den påklagede afgørelse vedrørende dette punkt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Selskabet har bogført varmeudgifter på konto 4252-Varme. Udgifterne udgør 24.923,05 kr. inkl. moms. Ifølge selskabets momsspecifikation udgør købsmomsen vedrørende varme 4.984,61 kr.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at [virksomhed8] leverer fjernvarmen samlet til ejendommen til kundenr.: [...], og at selskabet afregner udgiften samlet.

Da varme anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Momspligtig omsætning udgør, jf. tidligere, 75 % af den samlede omsætning.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen for varme i overensstemmelse hermed.

Det bemærkes, at fradrag for fjernvarmeudgifter ikke er påklaget. Retten ændrer punktet i henhold til skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1. Retten har lagt vægt på, at der er tale om et tilsvarende forhold for 2017, som er påklaget for 2018. I forhold til Skattestyrelsens afgørelse vedrører ændringen udelukkende fordelingen af købsmomsen mellem den fradragsberettigede del og den ikke fradragsberettigede del.

Den talmæssige opgørelse af punkt 2 Lokaleomkostninger efter Landsskatterettens ændringer af underpunkterne el-udgifter, renovation / vandafledning og varme overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.

3. Energiafgifter

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, har ret til godtgørelse af elafgift af den el, der er forbrugt i virksomheden. Det fremgår elafgiftslovens § 11, stk. 1.

Selskabet har taget godtgørelse for elektricitet, der er anvendt i fotovirksomheden og i lokaler, som selskabet udlejer. Forbruget i de udlejede lokaler er målt med bimåler.

Den del af elektriciteten, der er forbrugt i de udlejede lokaler, er ikke forbrugt af selskabet. Selskabet er derfor ikke berettiget til godtgørelse af dette forbrug.

Efter henvendelse fra Skatteankestyrelsen har Skattestyrelsen ikke ønsket at fastholde nedsættelsen af selskabets godtgørelse af elafgift, der vedrører forbrug i selskabets fotovirksomhed.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse i overensstemmelse hermed. Den talmæssige opgørelse overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.

4. Varekøb og hjælpematerialer

Det er repræsentantens opfattelse, at der skal godkendes yderligere fradrag vedrørende posten varekøb og hjælpematerialer for 2017. Repræsentanten henviser i den forbindelse til konkrete bilag. Af disse er der bogført købsmoms vedrørende bilag KF749 og 256.

Bilag KF749 og 256 består af 2 fakturaer fra [person2], CVR-nr. [...2], dateret henholdsvis den 1. august 2017 og den 17. august 2017. Fakturaerne, der er stilet til selskabet, vedrører et ”fotoshoot” den 13. august 2017.

Retten finder, at selskabet ved fremlæggelse af bilag KF749 og 256 samt tilhørende betalingstransaktioner på bankkonto [...79] har dokumenteret fradragsberettiget købsmoms vedrørende bilagene på i alt 663 kr.

I den påklagede afgørelse udgør fradragsberettiget købsmoms vedrørende posten varekøb og hjælpematerialer efter Skattestyrelsens ændringer 7.093 kr. for 2017. Landsskatterettens ændringer bevirker, at fradragsberettiget købsmoms godkendes med yderligere 663 kr. til 7.756 kr., jf. momslovens § 37, stk. 1.

6. Pakkeporto

I klagen er der henvist til, at bilag KF759, KF763, KF761, KF766 og KF767 opfylder betingelserne for skatte- og momsfradrag for 2017. Repræsentanten har fremlagt fakturaerne.

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at Skattestyrelsen har godkendt momsfradrag for 2017 for de fragtudgifter, der fremgår af de nævnte bilag.

På det grundlag stadfæster Landsskatteretten den påklagede afgørelse på dette punkt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

7. Telefon og internet

Det er repræsentantens opfattelse, at der skal godkendes yderligere fradrag vedrørende posten telefon og internet for 2017. Repræsentanten henviser i den forbindelse til 8 konkrete bilag.

Retten finder, at fradrag vedrørende disse bilag ikke kan godkendes for 2017 i henhold til momslovens § 37. Retten henser til følgende forhold:

Bilag 6, 22 og 55 vedrører afdrag på en telefon, som er adresseret til hovedaktionærens privatadresse. Bilag 1, 341, 348 og 390 vedrører køb af taletid til en mobiltelefon, som ligeledes er adresseret til hovedaktionærens privatadresse. Udgifterne anses på det grundlag for at være hovedaktionærens private afholdte udgifter uden fradrag for selskabet.

Bilag 284 vedrører en rykkerskrivelse fra DK-hostmaster på 45 kr. Rykkerskrivelsen henviser til en faktura med datoen den 1. juli 2017. Ifølge selskabets kontospecifikation vedrørende konto 4302 er der udgiftsført en udgift fra samme kreditor og på samme beløb den 10. juli 2017. På det grundlag kan rykkerskrivelsen ikke godkendes fratrukket.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt, jf. momslovens § 37.

8. Forsikringer og kontingenter

Det er repræsentantens opfattelse, at udgifter til Selskabet for [magasin1] ([organisation1]) er fradragsberettigede i 2017. [organisation1] er en interesseorganisation indenfor fotografi i Danmark. Medlemmerne modtager bladet ”[magasin1]” 4 gange årligt.

Udgifterne er dokumenteret, jf. bilag 144 og 369, og er i alt fratrukket med 131 kr. momsmæssigt i 2017. Det fremgår af klagen, at selskabet anser udgifterne for relevante for virksomheden.

Bilag 144 består af en e-mail vedrørende indmelding i [organisation1], og bilag 369 består af et dokument bl.a. vedrørende kontingent.

Da udgifterne ikke er dokumenteret med fakturaer, der opfylder fakturakravene, kan udgifterne ikke godkendes fratrukket, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015 og momslovens § 37, stk. 1.

9. Tyverisikring og revisorhonorar

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at selskabet har afholdt udgifter til tyverisikring og revisorhonorar i indkomståret 2017. Udgifterne udgør 17.262,61 kr. inkl. moms. Udgifterne er fratrukket med 3.052,61 kr. momsmæssigt.

Da retten finder, at tyverisikring og revisorhonorar anvendes til både fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Momspligtig omsætning udgør, jf. tidligere, 75 % af den samlede omsætning.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen i overensstemmelse hermed. Den talmæssige opgørelse af dette punkt overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.

10. Faglitteratur

Udgiften til faglitteratur er bogført på konto 4402-Faglitteratur, og købsmoms er fratrukket med 111,19 kr. i 2017.

Udgifterne vedrører bilag 227 og 381. Selskabet har ikke fremlagt dokumentation i form af fakturaer. Det fremgår af klagen, at selskabet anser udgifterne for relevante for virksomheden.

Retten anser det ikke for godtgjort, at udgifterne har den for fradrag fornødne sammenhæng med virksomhedens momspligtige omsætning. Der er lagt vægt på, at selskabet ikke har fremlagt dokumentation for købet af faglitteratur.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

11. EDB-software

Det er repræsentantens opfattelse, at der skal godkendes yderligere fradrag vedrørende posten EDB-Software for 2017. Selskabet henviser i den forbindelse til konkrete bilag. Af disse er der bogført købsmoms vedrørende bilag 246 med 25,78 kr.

Selskabet har ikke fremlagt dokumentation i form af en købsfaktura m.v. for udgiften. Bilag 246 er en PayPal betalingskvittering. Der fremgår ikke købsmoms af kvitteringen.

Da udgifterne ikke er dokumenteret med en faktura, der opfylder fakturakravene, kan udgifterne ikke godkendes fratrukket, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015 og momslovens § 37, stk. 1.

Afregningsperiode 2018

13. Lokaleomkostninger

Selskabets fotovirksomhed drives fra adressen [adresse1], stueetagen, [by1]. Selskabet udlejer desuden 1. sal til beboelse. Punktet lokaleomkostninger i regnskabet består af omkostninger vedrørende ejendommen, men også af lejeindtægter fra udlejning af 1. sal. Skattestyrelsen har opgjort fradragsberettiget købsmoms vedrørende lokaleomkostninger til i alt 2.593 kr. for 2018.

Selskabet har bogført udgifter til vand på konto 4242-Vandafgift. Repræsentanten henviser i klagen til opkrævninger via betalingsservice for 2018. Selskabet har ikke fremlagt konkrete fakturaer, hvoraf købsmoms m.v. fremgår.

Da udgifterne ikke er dokumenteret med fakturaer, der opfylder fakturakravene, kan udgifterne ikke godkendes fratrukket, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015 og momslovens § 37.

Selskabet har bogført varmeudgifter på konto 4252-Varme. Udgifterne udgør 28.763,69 kr. inkl. moms. Købsmoms er bogført med 5.752,74 kr.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at [virksomhed8] leverer fjernvarmen samlet til ejendommen til kundenr.: [...], og at selskabet afregner udgiften samlet.

Da varme anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Retten anser derfor selskabets varmeudgifter til [virksomhed8] for en fællesudgift, hvilket medfører, at købsmomsen skal fordeles på baggrund af selskabets omsætning for 2018, jf. momslovens § 38, stk. 1:

Konto 1101

Omsætning foto

158.309

Momspligtig

Konto 1102

Omsætning (0 afgift)

24.500

Momspligtig

Konto 4205

Lejeindtægt

115.066

Momsfritaget

Sum

297.875

Momspligtig omsætning udgør (158.309 kr. + 24.500 kr. / 297.875 x 100) 62 %.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen for varme i overensstemmelse hermed.

Selskabet har bogført el-udgifter på konto 4222-Elektricitet. Selskabet har fremlagt fakturerer vedrørende bilag 47, 127, 202 og 291 fra [virksomhed4] A/S. Skatteankestyrelsen har opgjort købsmomsen vedrørende disse fakturaer til i alt 3.523 kr.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed4] A/S leverer strømmen samlet til installationsnr. [...] på [adresse1], [by1], og at selskabet afregner el-udgiften samlet.

Da elektricitet anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Retten anser selskabets udgift til [virksomhed4] A/S for en fællesudgift, hvilket medfører, at købsmomsen skal fordeles på baggrund af selskabets omsætning, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Momspligtig omsætning udgør, jf. tidligere, 62 % af selskabets samlede omsætning.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen for el-udgifter i overensstemmelse hermed.

Selskabet har bogført udgifter til renovation og vandafledning på konto 4292-Renovation. Selskabet har fratrukket moms vedrørende bilag 92 og 252 med henholdsvis 166,10 kr. og 587,93 kr.

Bilag 252 vedrører en PBS-betaling til [virksomhed5] dateret den 1. oktober 2018. Udgiften er ikke dokumenteret i form af en faktura fra [virksomhed5].

Da udgiften ikke er dokumenteret med en faktura, der opfylder fakturakravene, kan udgiften ikke godkendes fratrukket, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015 samt momslovens § 37, stk. 1

Købsmoms vedrørende bilag 92 er dokumenteret med faktura af 14. marts 2018 fra [virksomhed5]. Købsmomsen af fakturaen kan opgøres til 166,10 kr.

Det fremgår af ovennævnte bilag, at [virksomhed5] leverer renovation og vandafledning samlet til kundenr. [...], Forbrugssted: [adresse1], [by1], og at selskabet afregner udgifterne samlet.

Da retten finder, at renovation og vandafledning anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Retten anser derfor selskabets udgifter til renovation og vandafledning for fællesudgifter, hvilket medfører, at købsmomsen skal fordeles på baggrund af selskabets omsætning, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Momspligtig omsætning udgør, jf. tidligere, 62 % af den samlede omsætning.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen af renovation og vandafledning i overensstemmelse hermed.

Den talmæssige opgørelse af dette punkt efter Landsskatterettens ændringer af underpunkterne varme, elektricitet og renovation/vandafledning overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.

17. Pakkeporto

Selskabet har fremlagt bilag i form af fakturaer m.v. vedrørende pakkeporto. Af disse indeholder følgende bilag købsmoms: 74, 98, 99, 114 og 152.

For disse bilag gælder, at fakturaerne m.v. er adresseret til hovedaktionærens privatadresse. Udgifterne anses på det grundlag for at være hovedaktionærens private afholdte udgifter uden fradrag for selskabet.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette klagepunkt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

18. Telefon og internet

Det er repræsentantens opfattelse, at bilag 36 og 90 skal godkendes vedrørende punktet telefon og internet.

Bilag 36 og 90 vedrører køb af taletid til en mobiltelefon, som er adresseret til hovedaktionærens privatadresse. Udgifterne anses på det grundlag for at være hovedaktionærens private afholdte udgifter uden fradrag for selskabet.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette klagepunkt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

20. Forsikringer og kontingenter

Det er repræsentantens opfattelse, at der skal godkendes yderligere fradrag vedrørende forsikringer og kontingenter for 2018.

Det er repræsentantens opfattelse, at kontingent til [...] er fradragsberettiget. Ifølge hjemmesiden omhandler aktiviteten i selskabet ”Stedet for samlere, elskere og nørder af gamle fotografier, postkort og historiske kameraer”. Selskabet har oplyst, at udgiften vedrører abonnement på deres tidsskrift ”objektiv”, som indgår i selskabets fagbibliotek. Det fremgår af klagen, at selskabet anser udgifterne for relevante for virksomheden.

Udgiften er dokumenteret, jf. bilag 40 og 323, og er i alt fratrukket med 150 kr. momsmæssigt. Bilag 40 og 323 består af breve vedrørende kontingentbetaling med påhæftet girokort. Ved gennemgang af bilagene kan det bl.a. konstateres, at kreditors registreringsnummer og afgiftsbeløb ikke fremgår af bilagene.

Da udgifterne ikke er dokumenteret med fakturaer, der opfylder fakturakravene, kan udgifterne ikke godkendes fratrukket, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt, jf. §§ 58 og 82 i momsbekendtgørelsen nr. 808 af 30. juni 2015 og momslovens § 37, stk. 1.

21 - Vedligeholdelse inventar

Det er repræsentantens opfattelse, at posten ”Vedligeholdelse inventar” skal reduceres med bilag 78, som er en faktura fra [virksomhed9] ([...]) i [by2] på i alt 2.146,25 kr. inkl. moms. Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms vedrørende dette bilag med 430 kr.

[virksomhed9] beskæftiger sig bl.a. med reparation af TV og Hi-fi-udstyr. Fakturaen vedrører service på en ”L540”.

Retten anser det ikke for godtgjort, at udgiften har den for fradrag fornødne sammenhæng med virksomhedens momspligtige omsætning. Der er lagt vægt på, at der ikke er fremlagt konkrete oplysninger, der dokumenterer udgiftens direkte sammenhæng med selskabets momspligtige omsætning. Repræsentantens oplysning om, at udgiften er relevant, ændrer ikke herved.

På det foreliggende grundlag anses udgiften for at vedrøre vedligeholdelse af hovedaktionærens private udstyr, hvorfor udgiften ikke er fradragsberettiget for selskabet, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster dermed Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette klagepunkt, jf. momslovens § 37, stk. 1.

22. Tyverisikring og revisorhonorar

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at selskabet har afholdt udgifter til tyverisikring og revisorhonorar i indkomståret 2018. Udgifterne udgør 21.544 kr. inkl. moms. Heraf har Skattestyrelsen opgjort købsmoms til 4.608,81 kr.

Da retten finder, at tyverisikring og revisorhonorar anvendes både til fradragsberettigede formål (fotovirksomheden) efter § 37 og til andre formål (udlejning til beboelse) i virksomheden, kan der ifølge momslovens § 38, stk. 1, foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Momspligtig omsætning udgør, jf. tidligere, 62 % af den samlede omsætning.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmomsen i overensstemmelse hermed. Den talmæssige opgørelse af dette punkt overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.

23. Faglitteratur

Udgiften til faglitteratur er bogført på konto 4402-Faglitteratur, og købsmoms er fratrukket med 279,18 kr. i 2018.

Udgifterne vedrører bilag 120, 121 og 302. Bilag 120 består af en kvittering fra [virksomhed10] og vedrører køb af 2 bøger vedrørende portrætfotografering. Bilag 121 består af en kvittering fra [virksomhed11] vedrørende køb af en fotobog og [magasin2] nr. 9. Bilag 302 består af en kvittering fra [virksomhed12] forlag og boghandel vedrørende køb af fotobogen Visuel journalistik.

Det fremgår af klagen, at selskabet anser udgifterne for relevante for virksomheden.

Retten anser det ikke for godtgjort, at udgifterne til de nævnte bøger/magasiner har den for fradrag fornødne sammenhæng med virksomhedens momspligtige omsætning. Der er lagt vægt på, at de nævnte bøger/magasiner anses for af være af generel/inspirerende karakter.

Landsskatteretten finder derfor, at der ikke foreligger en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgifterne og erhvervelsen af den momspligtige omsætning, hvorfor udgifterne ikke er fradragsberettigede, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse vedrørende dette punkt jf. momslovens § 37, stk. 1.

24. EDB-software

Det er repræsentantens opfattelse, at der skal godkendes yderligere fradrag vedrørende posten EDB-Software for 2018. Selskabet henviser i den forbindelse til konkrete bilag. Af disse er der bogført købsmoms vedrørende bilag 134 og 175 med tilsammen 120 kr.

Retten finder, at selskabet ved fremlæggelse af bilag 175 samt tilhørende betalingstransaktion på Konto [...79] har dokumenteret fradraget på 20 kr. vedrørende dette bilag. Ændringen vedrører 3. kvartal 2018.

For så vidt angår bilag 134 finder retten, at der ikke kan godkendes fradrag. Bilag 175 vedrører et køb fra [virksomhed13] (US). Ifølge fakturaen fremgår VAT Nummer: [...].

Da Skatteankestyrelsen ikke har kunnet identificere dette momsnummer i VIES systemet (System for udveksling af momsoplysninger i EU), finder retten, at selskabet ikke har fremlagt fornøden dokumentation for udgiften. Købsmoms på 99,80 kr. kan derfor ikke godkendes, jf. momslovens § 37, stk. 1.

I den påklagede afgørelse udgør fradragsberettiget købsmoms vedrørende posten EDB-Software efter Skattestyrelsens ændringer 18 kr. for 2018. Landsskatterettens ændringer bevirker, at fradragsberettiget købsmoms godkendes med yderligere 20 kr. til 38 kr., jf. momslovens § 37, stk. 1.