Kendelse af 20-12-2021 - indlagt i TaxCons database den 20-01-2022

Journalnr. 21-0001327

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

4. kvartal 2015

Momstilsvar

19.249 kr.

0 kr.

11.449 kr.

1. kvartal 2016

Momstilsvar

15.616 kr.

0 kr.

15.616 kr.

2. kvartal 2016

Momstilsvar

22.477 kr.

0 kr.

22.477 kr.

3. kvartal 2016

Momstilsvar

34.889 kr.

0 kr.

34.889 kr.

4. kvartal 2016

Momstilsvar

11.821 kr.

0 kr.

11.821 kr.

1. kvartal 2017

Momstilsvar

31.569 kr.

0 kr.

31.569 kr.

2. kvartal 2017

Momstilsvar

56.492 kr.

0 kr.

56.492 kr.

3. kvartal 2017

Momstilsvar

48.900 kr.

0 kr.

48.900 kr.

4. kvartal 2017

Momstilsvar

17.877 kr.

0 kr.

17.877 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomhedens indehaver har overfor Skattestyrelsen oplyst, at han i indkomstårene 2015, 2016 og 2017 var daglig leder af vandpibecaféen [virksomhed1] med CVR-nr. [...1]. Den var i henhold til det Centrale Virksomhedsregister, CVR, registreret som en frivillig forening med branchekoden 94.99.00 ”Andre organisationer og foreninger i i.a.n”. Den havde startdato den 16. januar 2013 og ophørsdato den 31. juli 2019.

Fra den 31. januar 2019 blev vandpibecaféen registreret som en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. [...2] og branchekoden 563000 ”Caféer, værtshuse, diskoteker m.v.”

Skattestyrelsen foretog den 30. november 2017 et uanmeldt kontrolbesøg hos foreningen [virksomhed1]. Skattestyrelsen fandt, at der var tale om en selvstændig virksomhed drevet af indehaveren og ikke en forening, da der ikke var realitet bag foreningen.

Skattestyrelsen anmodede den 13. december 2017 indehaveren om at fremsende oplysninger om indtægter fra selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, formue, ændring i formue samt indehaverens øvrige privatforbrug, kontoudtog, årsregnskaber, herunder saldobalance og kontospecifikationer samt virksomhedens momsregnskab.

Skattestyrelsen modtog løbende det ønskede materiale fra indehaveren samt modtog de resterende bankkontoudtog fra indehaverens bank.

Skattestyrelsen har i forbindelse med en gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale og kontoudtog konstateret en række indsætninger på indehaverens bankkonti.

Skattestyrelsen har anmodet indehaveren om oplysninger vedrørende de pågældende indsætninger. Indehaveren har oplyst over for Skattestyrelsen, at der var tale om lån, salg af privat indbo samt udbetalt erstatning.

Indehaveren har i forbindelse med sagsbehandlingen ved Skattestyrelsen fremlagt gældsbreve, som han havde fået udarbejdet efterfølgende, samt diverse bilag for betaling af elregninger.

Det fremgår af en faktura fra [virksomhed2] vedrørende el-udgifter med betalingsdato den 4. marts 2019, som indehaveren har fremlagt, at denne er sendt til indehaverens private adresse. Der er ikke henvist til [virksomhed1] på fakturaen.

Skattestyrelsen sendte den 1. februar 2019 forslag til afgørelse og traf den påklagede afgørelse den 25. april 2019.

Skattestyrelsen har opgjort omsætningen for årene 2015 – 2017 til henholdsvis 191.842 kr., 339.212 kr. og 619.353 kr. ekskl. moms.

Skattestyrelsen har endvidere godkendt henholdsvis 31.626 kr., 126.506 kr. og 126.506 kr. ekskl. moms i fradrag for udgifter til cafeen i form af huslejebetalinger samt 550 kr., 2.200 kr. og 2.200 kr. ekskl. moms for udgifter til internet.

Skattestyrelsen har opgjort virksomhedens samlede afgiftstilsvar for 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017 til henholdsvis 19.249 kr., 15.616 kr., 22.477 kr., 34.889 kr., 11.821 kr., 31.569 kr., 56.492 kr., 48.900 kr. og 17.877 kr.

Det fremgår af indehaverens bankkonto, at der den 26. oktober 2015 blev indsat 39.000 kr. med teksten ”Forsikring Cash”.

Indehaveren har den 20. januar 2021 fremlagt bilag for betaling af elregninger for indkomstårene 2016 og 2017 på [adresse1], [by1]. Bilagene er påført CVR-nr. [...3] og sendt til virksomheden [virksomhed3], som er en restaurant, der tilhører indehaverens søster. Restauranten har ligesom indehaverens cafe haft beliggenhed på [adresse1].

Indehaverens repræsentant har i forbindelse med sine bemærkninger til sagsfremstillingen fremlagt medlemskartotek, erklæringer, klagerens søsters bankkontoudskrifter samt billeder og korrespondance vedrørende salg af en vandscooter.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har fastsat virksomhedens samlede afgiftstilsvar for 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017 til henholdsvis 19.249 kr., 15.616 kr., 22.477 kr., 34.889 kr., 11.821 kr., 31.569 kr., 56.492 kr., 48.900 kr. og 17.877 kr. og har forhøjet tilsvaret med disse beløb.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført følgende:

”(...)

3. Overskud af virksomhed

3.1. De faktiske forhold

Gennemgang af dine bankkonti har vist, at der har været indsætninger ud over den selvangivne indkomst. Skattestyrelsen har under punkt 2.1 vurderet, at der er tale om virksomhed og ikke en forening.

Indsætningerne på dine bankkonti, ud over de i punkt 1 nævnte, anses for at vedrøre personlig virksomhed.

(...)

3.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Gennemgangen af dine bankkonti har vist, at der har været indsætninger ud over den selvangivne indkomst. Skattestyrelsen har under punkt 2.1. vurderet, at der er tale om virksomhed og ikke en forening. Indsætninger på dine bankkonti, med undtagelse af de under punkt 1 nævnte indsætninger, anses for at vedrøre erhvervsmæssig virksomhed.

Konto

2015

2016

2017

Bemærkning

[finans1]

[...05]

205.803,04 kr.

342.807, 50 kr.

Bilag 1

[finans1]

[...42]

52.000,00 kr.

Bilag 2

[finans2]

[...26]

22.000,00 kr.

Bilag 3

[finans2]

[...98]

28.629,03 kr.

345.338,00 kr.

Bilag 4

[finans2]

[...25]

58.953,00 kr.

289.353,90 kr.

Bilag 5

[finans2]

[...55]

149.900,00 kr.

Bilag 6

[finans2]

[...95]

17.500,00 kr.

Bilag 7

257.803,04 kr.

452.389,53 kr.

802.091,90 kr.

Anden personlig indkomst, punkt 1

-18.000,00 kr.

-28.374,03 kr.

-27.900 kr.

239.803,04 kr.

424.015,50 kr.

774.191,90 kr.

Overskud af virksomhed

Indkomståret 2015

Omsætning 239.803 kr.

Moms heraf 47.960 kr.

Overskud af virksomhed 2015 191.842 kr.

Indkomståret 2016

Omsætning 424.015 kr.

Moms heraf 84.803 kr.

Overskud af virksomhed 2016 339.212 kr.

Indkomståret 2017

Omsætning 774.191 kr.

Moms heraf 154.838 kr.

Overskud af virksomhed 2017 619.353 kr.

Moms

Udgående moms 287.601 kr.

-heraf forældet 28.711 kr.

Udgående moms 258.890 kr.

Fordeling af udgående moms pr. kvartal:

Kvartal

Opgjort

Bemærkning

1. kvt. 2015

11.240 kr.

FORÆLDET

2. kvt. 2015

11.485 kr.

FORÆLDET

3. kvt. 2015

5.986 kr.

FORÆLDET

4. kvt. 2015

19.249 kr.

1. kvt. 2016

15.616 kr.

2. kvt. 2016

22.477 kr.

3. kvt. 2016

34.889 kr.

4. kvt. 2016

11.821 kr.

1. kvt. 2017

31.569 kr.

2. kvt. 2017

56.492 kr.

3. kvt. 2017

48.900 kr.

4. kvt. 2017

17.877 kr.

I alt

286.601 kr.

(...)

Der er ikke taget fradrag for varekøb/udgifter, da der ikke foreligger dokumentation.

Skattestyrelsens bemærkninger efter modtagelse af bemærkninger og dokumentation

Låneaftaler:

Der er modtaget følgende dokumenter omkring låneaftaler:

Dato

Beløb

Långiver

04.04.2016

5.900 kr.

[person1]

11.07.2016

12.000 kr.

[person2]

06.09.2016

11.900 kr.

[person2]

01.05.2017

17.500 kr.

[person2]

Skattestyrelsen kan ikke godkende den fremsendte lånedokumentation. Det er Skattestyrelsen opfattelse, at alle dokumenter er udarbejdet efterfølgende i forbindelse med denne sag. Dokumenterne er identiske og ikke daterede. I anmodningen om yderligere oplysninger den 20.03.2019 blev du bedt om at identificere [person1]. Du har i mail af 25.03.2019 oplyst, at [person1] er din barndomsven. Skattestyrelsen kan ikke nærmere identificere [person1]. Endvidere er beløbene indbetalt kontant på dine konti, så der foreligger ikke noget objektiv konstaterbar dokumentation om, at pengene stammer fra disse långivere. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at disse beløb er om sætning, der vedrører den erhvervsmæssige virksomhed.

Lån fra mor og far:

Der foreligger ingen lånedokumentation. Du har efter yderligere anmodning om oplysninger den 20.03.2019 indsendt nogle kopier af din mors kontoudtog. Heraf fremgår det, at der har været en del kontante hævninger.

Beløbene er indbetalt kontant på dine konti, så der foreligger ikke noget objektiv konstaterbar dokumentation om, at pengene stammer fra disse långivere. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at disse beløb er omsætning, der vedrører den erhvervsmæssige virksomhed.

ATV crosser:

Du har forklaret, at det kontante beløb på 39.000 kr., der indgår på din konto den 26.10.2015 stammer fra en forsikring vedrørende stjålet ATV crosser. Forsikringen var til deling mellem din søster og dig og er ifølge dig udbetalt til hendes konto og derefter er din andel blevet overført til dig. Du er blevet bedt om, at dokumentere dette. Du har oplyst, at din søster ikke kan fremskaffe kontoudtog, hvor indbetaling af erstatning indgår. Beløbet er indbetalt kontant på din konto, så der foreligger ikke noget objektiv konstaterbar dokumentation om, at pengene stammer fra den omtalte erstatning. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at beløbet er omsætning, der vedrører den erhvervsmæssige virksomhed.

Vandscooter:

Du har forklaret, at det kontante beløb på 50.300 kr., der indgår på din konto den 07.08.2017 vedrører salg af vandscooter. Du er blevet bedt om, at dokumentere køb og salg af denne vandscooter. Du har indsendt en er erklæring, som du selv har udfærdiget, om at prisen på vandscooter er 50.300 kr. og at den sælges som beset og uden garanti. Du har ikke oplyst, hvor den er købt eller hvem den er solgt til. Beløbet er indbetalt kontant på din konto, så der foreligger ikke noget objektiv konstaterbar dokumentation om, at pengene stammer fra den omtalte erstatning. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at beløbet er omsætning, der vedrører den erhvervsmæssige virksomhed.

Udgifter til cafeen:

Du har i dine bemærkninger den 17.03.2019 anført nedenstående:

(...)

Du har oplyst, at det er din søster, der står på lejekontrakten vedrørende [adresse1], hvor cafeen er beliggende. Du har fremsendt kopi af faktura for januar og februar 2018. Den månedlige husleje inklusive. varme og vand udgør ifølge faktura 12.687 kr. pr. måned inklusive moms Husleje eksklusive moms udgør 10.542,16 kr. og moms udgør 2.144,84 kr. Skattestyrelsen godkender fradrag for husleje på baggrund af indsendte fakturaer.

Husleje:

Periode

Husleje inklusive moms

Moms

Husleje eksklusive moms

01.10.2015-31.12.2015

38.061 kr.

6.435 kr.

31.626 kr.

01.01.2016-31.12.2016

152.244 kr.

25.738 kr.

126.506 kr.

01.01.2017-31.12.2017

152.244 kr.

25.738 kr.

126.506 kr.

Vedrørende internet har du fremsendt kopi af bilag for januar 2019. Internet udgør 687,80 kr. inklusive moms pr. kvartal. Det er din ekskæreste [person3], der står som fakturamodtager, men da [adresse1] er anført på fakturaen kan Skattestyrelsen godkende fradrag for internet.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens indehaver har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 4. kvartal 2015 – 4. kvartal 2017 skal bortfalde.

Som begrundelse herfor er følgende anført i klagen af 17. juli 2019:

”(...)

Jeg kan ikke forholde mig til jeres resultater, og jeres beregninger, derfor sender jeg jer denne klage.

For at færdiggøre kapitlet mht.

- Husleje

- Internet

- El

I har afvist at elregningen fra [virksomhed2] tilhører [adresse1], [by1].

Men på regningerne står der tydeligt at forbruget er vedrørende [adresse1] (se bilag).

Her bedes i venligst se papirerne igennem igen, og sørge for at elregningerne også fratrækkes.

Ifht. lånene som jeg har fået, som i ikke vil godkende, da lånedokumentationerne, er udarbejdet efter at skattestyrelsen har ytret ønske at få et lånedokument.

Ifht. lånedokumenterne findes der ingen regler om, at der absolut skal udarbejdes et egentligt lånedokument – et gældsbrev – men det er en god idé at gøre det for at kunne dokumentere, at der er tale om et anfordringslån, hvis dette er tilfældet.

Da jeg ikke har set mine lån som et større beløb, der har nogen betydning, lavede jeg ingen lånedokumentation sammen med långiver, da vi stoler på hinandens mundtlige aftaler.

I krævede efterfølgende et gældsbrev, og på baggrund af det lavede jeg gældsbreve med tilbagevirkende kraft, som i ikke vil godkende.

Der har fra lånedato ikke eksisteret noget gældsbrev mellem os. Derfor har jeg ikke haft nogen dokumentation at sende jer. Ud fra skattestyrelsens ønske, måtte jeg lave et lånebevis, med tilbagevirkende kraft, da i krævede at jeg fremlagde et sådant bevis.

Ud fra ovenstående kan jeg ikke acceptere, at skattestyrelsen afviser mine lånedokumentationer. Det er helt korrekt af skatte styrelsen, at dokumenterne er lavet med tilbagevirkende kraft.

Men da der -som skrevet tidligere, ikke er nogle regler eller krav, om at et sådant lånebevis skal foreligge, har vi valgt, dengang, ikke at lave et lånebevis.

De indbetalinger der er lavet på kontoen, som er lånt af min familie. Er indbetalt kontant, da jeg har modtaget lånene kontant. I bed mig indsende dokumentation på, at långiver havde hævet beløbene kontant på deres konti. Dette er blevet indsendt til jer tidligere. Hvor og hvornår de har hævet pengene, vedkommer ikke mig, men der er forlagt bevis på, at de har hævet pengene på deres konti igennem årene.

At jeg har fået lånene kontant fra familien, kan jeg ikke tage ansvar for.

Det vil slet ikke give mening at indsætte disse penge på kontoen, hvis det ikke var et familielån.

ATV Crosser:

I skriver at pengene er indsat kontant på kontoen. Denne konstatering er helt ny for mig.

Pengene er overført fra min søsters konto, og ikke indbetalt kontant.

I bedes venligst tjekke bilagene som tidligere er sent, da denne indtægt er privat og ikke virksomhedsrelateret.

Indtægter/ udgifter:

Jeg har ingen bilag på nogen form for udgifter i form af køb af div til [adresse1]. Derfor må i ud fra regnskabet lave et skøn for hvad udgifterne kan have været.

Uden udgifter er der ingen indtægter, så skattemæssigt må i lave et skøn for hvad udgifterne har været ifht, indtægterne

Konklusionen er:

- Elregningen fra [virksomhed2] vedrører [adresse1], skal følges op på en gang til, da i har set forkert på pairerne.

at ifht. jeres henvisning til

- Paragraf 4a, så er lånene ingen indtægt men et lån. Derfor bedes i trække disse lån ud af regnskabet.

- [person4] som i ikke kan identificere til at være i familie med mig.

[person4] s cpr nr. er [...], hun har været i vores familie i mere end 20 år og har 6 børn med min storebror.

Jeres konstatering er helt forkert, og derfor bedes i venligst også tjekke op på dette, en ekstra gang.

- ATV – skal tjekkes op på igen, da jeres dokumentation for kontant indbetaling er forkert.

Skøn af udgifter bedes tages op, da jeg ingen bilag har for mine udgifter i form af køb af varer.

(...)”

Retsmøde

Klagerens repræsentant nedlagde påstand om, at der ikke skal ske forhøjelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2015, 2016 og 2017, samt at virksomhedens momstilsvar for 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017 som følge heraf skal bortfalde og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg i sagen, idet han lagde særligt vægt på, hvorvidt klageren var berettiget til at undlade at selvangive indsætninger via Mobilepay, og hvorvidt han skal beskattes af lån samt salg af båd og erstatningssum for et ATV-køretøj.

Klageren forklarede blandt andet, at han er uddannet autolakerer og født og opvokset i [by2], men at han sidenhen flyttede til [by1], hvor han etablerede den almennyttige forening ”[virksomhed1]”, der havde til formål at støtte sociale aktiviteter for unge i området. Foreningen havde ca. 130 medlemmer, og der blev afholdt generalforsamling, ligesom der blev udstedt medlemskort, men da det ikke var muligt for foreningen at oprette en bankkonto, blev klagerens private MobilePay konto anvendt i forbindelse med foreningens økonomiske aktiviteter. Hver søndag blev pengene hævet fra klagerens bankkonto for derefter at blive opbevaret i en pengekasse, hvorfra foreningens udgifter blev afholdt. Han forklarede videre, at han levede af indtægter fra sin kones arbejde samt lån og salg af vandscooter samt erstatningssummen for det stjålne ATV-køretøj.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes. Skattestyrelsen henviste til Skatteankestyrelsens indstilling, der i det væsentligste stadfæster Skattestyrelsens afgørelse, idet der alene er uenighed om, hvorvidt indsætningen på 39.000 kr. er omsætning, der vedrører erhvervsmæssig virksomhed, eller anden personlig indkomst som foreslået af Skatteankestyrelsen.

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Dette fremgår af momslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 og lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016).

Der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge momslovens § 23, stk. 1 og 2, indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet). Udstedes faktura for en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Ifølge momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt., skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelse til registrering skal ifølge § 47, stk. 5, 1. pkt., ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed.

Landsskatteretten har ved afgørelse af dags dato ændret Skattestyrelsens afgørelse vedrørende overskud af virksomhed for indkomståret 2015 til 129.666 kr. samt stadfæstet Skattestyrelsens afgørelse for indkomstårene 2016 og 2017 (sags.nr. 19-0055565), som dermed danner grundlag for opgørelsen af momstilsvaret i denne sag.

Virksomheden anses for at have haft indtægter på mere end 50.000 kr. i de omhandlede år, hvorfor virksomheden er momspligtig, jf. momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt.

Det følger af momslovens § 47, stk. 5, 2. og 3. pkt. (dagældende), at nystartede virksomheder registreres med kvartalet som afgiftsperiode, medmindre virksomhedens forventede samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 20 mio. kr. årligt.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55 føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Skattestyrelsen har ikke modtaget det ønskede regnskabsmateriale, og da kravene til regnskabsgrundlaget således ikke er opfyldt, har Skattestyrelsen været berettiget til at fastsætte momstilsvaret skønsmæssigt.

Afgiftstilsvaret er opgjort ud fra de faktiske indsætninger og indbetalinger på indehaverens bankkonti.

De af Skattestyrelsen opgjorte indtægter og indbetalinger på indehaverens bankkonti skal anses for yderligere momspligtig omsætning i virksomheden.

I forhold til beløbet på 39.000 kr., som blev indsat på indehaverens bankkonto den 26. oktober 2015, bemærker retten, at det ikke er nærmere dokumenteret, at der er tale om en forsikringspræmie vedrørende en stjålet ATV-crosser. Retten bemærker, at teksten ”Forsikring Cash” ikke alene, uden yderligere dokumentation, dokumenterer, at der er tale om en forsikringsudbetaling. Retten har ved denne vurdering lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation, hvoraf det fremgår, at der er tale om et beløb vedrørende erstatning, som skulle deles med indehaveren.

I forbindelse med udsendelse af sagsfremstilling i indkomstsagen har repræsentanten fremlagt udskrift af indehaverens søsters bankkontoudtog, som viser, at pengene blev overført fra indehaverens søster. Det er fortsat ikke dokumenteret, at beløbet vedrører forsikringsdækning for en stjålet ATV-crosser. Retten finder herefter, at de 39.000 kr. skal beskattes som anden personlig indkomst, som dermed ikke er momspligtig.

Landsskatteretten nedsætter herefter Skattestyrelsens afgørelse for 4. kvartal 2015 med 7.800 kr. til 11.449 kr. og stadfæster Skattestyrelsens afgørelse for så vidt angår de øvrige kvartaler.