Kendelse af 27-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 26-06-2021

Journalnr. 20-0100139

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Selskabets opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 1. juli 2016 – 31. december 2016

Yderligere momstilsvar

26.210 kr.

4.435 kr.

25.584 kr.

Afgiftsperioden 1. januar 2017 – 30. juni 2017

Yderligere momstilsvar

31.351 kr.

4.622 kr.

31.082 kr.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (selskabet) driver restaurantvirksomhed i [by1]. Selskabet skal indberette og betale moms halvårligt.

[virksomhed1] ApS ejes af ægtefællerne [person1] og [person2] via deres respektive holdingselskaber, [virksomhed2] ApS, CVR-nr. [...1] og [virksomhed3] ApS, CVR-nr. [...2].

[person1], som er af indonesisk oprindelse, er ansat i selskabet og arbejder blandt andet som kok.

Hovedanpartshavernes adresse er sammenfaldende med restaurantens adresse. De har et hjemmeboende barn, som er født i 2010.

Det fremgår af restaurantens hjemmeside, at der serveres mad, som er inspireret af moderne indonesisk cuisine, samt retter af hollandsk/japansk inspiration.

Salgsmoms

Skattestyrelsen har anset korrigerede transaktioner på kasseapparatets z-boner, svarende til 189.373 kr. inklusiv moms, for yderligere omsætning, og har herefter forhøjet selskabets salgsmoms med 37.875 kr.

I forbindelse med behandlingen af nærværende klage har selskabets repræsentant fremlagt et videoklip, hvor en af hovedanpartshaverne viser og forklarer, at de rettede transaktioner skyldes, at kasseapparatet ikke fungerede som det skulle.

Z-bonerne viser totalbeløb for registrerede salg. De daglige transaktionslister, som viser hvad de enkelte indtastninger og rettelser konkret har bestået i, er ikke fremlagt.

Det fremgår af z-bonerne, at de rettede transaktioner er fordelt over hele regnskabsåret, som løber fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Det fremgår også, at det varierer hvor mange daglige rettelser, der er foretaget.

Selskabets repræsentant har endvidere fremlagt ugerapporter for hele regnskabsåret indeholdende oplysninger om fordelingen af omsætningen på mad og drikkevarer samt de samlede betalinger pr. dag fordelt på betalingskort, kontant og mobilepay.

Købsmoms

Atypiske varekøb

Skattestyrelsen har anset, at varekøb svarende til 18.223 kr. inklusiv moms er afholdt af selskabet på vegne af hovedanpartshaverne og til deres private brug. Det drejer sig om køb af diverse dagligvarer, såsom slik, kager, mejeriprodukter og produkter til personlig pleje. Selskabet har angivet købsmoms med 3.644 kr.

Repræsentanten har i forbindelse med behandlingen af nærværende klage fremlagt en forklaring på den erhvervsmæssige anvendelse af en del ovennævnte varekøb, men har samtidig oplyst, at varekøb svarende til 5.206 kr. inklusiv moms er private indkøb.

Det fremgår, at en stor del af de resterende vareindkøb er anvendt til dagens dessert samt en række forskellige retter, som serveres i restauranten. Derudover er det oplyst, at kunderne tilbydes chips inden bestilling, samt at der altid er slik tilgængelig på restaurantens disk, som tilbydes kunderne i forbindelse med betaling. Det er endvidere oplyst, at der er lidt legetøj tilgængeligt i restauranten.

Det fremgår af det fremlagte materiale, at slik, chokolade, småkager, chips og øvrige madvarer er købt af flere gange, og ofte i meget begrænsede mængder. Det er tillige købt i meget varierende form, såsom clickmix, kinderæg, snørrer, oreo, gifler, knoppers, flødeboller og marshmellows.

Manglende fakturaer

I det af selskabet til Skattestyrelsen indsendte regnskabsmateriale manglede dokumentation for to fakturaer, hvor købsmoms var angivet med 2.575 kr. I forbindelse med behandlingen af nærværende klage er de to fakturaer fremlagt.

Den ene faktura vedrører køb af varer for 11.620 kr. hos det tyske selskab [virksomhed4]. Det fremgår af fakturaen, at der ikke er opkrævet købsmoms. Selskabet har angivet købsmoms af beløbet, svarende til 2.324 kr. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at selskabet har angivet og betalt erhvervelsesmoms i henhold til momslovens § 11.

Den anden faktura vedrører varekøb betalt i 2. halvår 2016 hos det danske firma [virksomhed5] for 1.255 kr. inklusiv moms. Købsmomsen udgør 251 kr.

På baggrund af ovenstående forhøjede Skattestyrelsen selskabets momstilsvar med 6.219 kr. (3.644 kr. + 2.324 kr. + 251 kr.)

Rejseomkostninger og Promotion

Selskabet har angivet købsmoms med 2.203 kr. vedrørende en af hovedanpartshaverens flyrejser til Indonesien. Der er imidlertid ikke opkrævet moms, da flyrejserne angår personbefordring, som er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13 stk. 1, nr. 15.

Der er endvidere angivet købsmoms på 50 kr. vedrørende en udgift til midlertidig tilbagerejsetilladelse, som ikke er dokumenteret, ligesom der er angivet købsmoms på 117 kr. vedrørende et privat køb foretaget i [by2] lufthavn.

Skattestyrelsen har nedsat selskabets købsmoms med ovenstående beløb.

Varekøb i forbindelse med rejse til Indonesien

I forbindelse med en af hovedanpartshavernes rejse til Indonesien i april/maj måned 2017, er der foretaget indkøb af krydderier, personaletøj m.v. for 22.086 kr. Selskabet har fratrukket 17.669 kr. i den skattepligtige indkomst og angivet købsmoms med 4.417 kr.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at der i henhold til momslovens § 12, er angivet og betalt importmoms af de indførte varer.

Skattestyrelsen har på grund af manglende dokumentation samt redegørelse for den erhvervsmæssige anvendelse ikke godkendt fradrag for udgifterne og har nedsat købsmomsen med 4.311 kr.

På baggrund af ovenstående forhøjede Skattestyrelsen selskabets momstilsvar med 6.681 kr. (2.203 kr. + 50 kr. + 117 kr. + 4.311 kr.)

Selskabets repræsentant har i forbindelse med nærværende klage fremlagt dokumentation for udgifterne samt hovedanpartshavernes redegørelse for den erhvervsmæssige begrundelse for hovedparten af ovenstående varekøb. Selskabet har samtidig oplyst, at det ikke er muligt at dokumentere varekøb svarende til 4.863 kr.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 26.210 kr. i 2. halvår 2016 og 31.351 kr. i 1. halvår 2017.

Forhøjelsen er fordelt således i de to momsperioder:

2. halvår 2016

1. halvår 2017

I alt

Omsætning

19.877 kr.

17.998 kr.

37.875 kr.

Vareforbrug

3.390 kr.

3.396 kr.

6.786 kr.

Varekøb

1.952 kr.

4.267 kr.

6.219 kr.

Rejseudgifter/varekøb

991 kr.

5.690 kr.

6.681 kr.

I alt

26.210 kr.

31.351 kr.

57.561 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

3.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

(...)

Skattestyrelsen finder på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke, at al omsætning er selvangivet. Ansættelse af yderligere omsætning foretages derfor på grundlag, at de konstaterede rettede bon med 189.373 kr., der ex. moms udgør 151.498 kr., jf. statsskattelovens § 4.

Salgsmoms reguleres med den manglende angivelse på 189.373 kr. – 151.498 kr., eller 37.875 kr., jf. momslovens § 4.

Selskabets indkomst er forhøjet med 151.498 kr. og salgsmoms med 37.875 kr.

(...)

5.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

(...)

Ifølge momslovens § 37, kan der ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrages moms af virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Det er en forudsætning for fradrag for en udgift, at der foreligger fakturaer for købet, jf. bogføringslovens § 5 og § 9 samt momsbekendtgørelsens § 82.

Hovedparten af restaurantens indkøb af madvarer sker hos engrosforhandlere.

Indkøb af varer i supermarkeder anses ud over indkøb til brug for restauranten, samtidigt at indeholde indkøb der er uvedkommende for driften af restauranten og dermed for ikke fradragsberettigede omkostninger. Der kan ikke godkendes fradrag for udgifterne, jf. bilag 1, med 14.578 kr. og moms 3.644 kr.

Udgifter bogført efter en betalingspåmindelse og bankoverførsel dokumenterer ikke den afholdte udgift. Der er ikke modtaget faktura for bilag 29 og 931, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag med 1.004 kr. + 9.296 kr., i alt 10.300 kr. og moms 251 kr. + 2.324 kr., i alt 2.575 kr.

Selskabets indkomst er forhøjet med 14.578 kr. + 10.300 kr., i alt 24.878 kr. og købsmoms nedsat med 3.644 kr. + 2.575 kr., i alt 6.219 kr.

(...)

6.4Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

(...)

Ifølge momslovens § 37, kan der ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrages moms af virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Det er en forudsætning for fradrag for en udgift, at der foreligger fakturaer for købet, jf. bogføringslovens § 5 og § 9 samt momsbekendtgørelsens § 82.

Ifølge de få bilag der foreligger, er der en formodning for, at rejsen har været til [by3] i Indonesien.

(...)

Samlet set kan der ikke godkendes fradrag for de afholdte udgifter på det foreliggende grundlag. Der er en formodning for, at rejsen i overvejende grad ikke har karakter af en for selskabet erhvervsmæssig rejse, men derimod afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Der godkendes ikke skattemæssigt fradrag med 26.727 kr.

Det er en forudsætning for beregning og fradrag for købsmoms, at der foreligger bilag (faktura), og at det heraf fremgår, at der er betalt moms.

Moms af udenlandske rejseomkostninger kan ikke fratrækkes som købsmoms ved opgørelsen af selskabets momstilsvar.

Når selskabet er i udlandet og køber en vare eller ydelse, skal der ikke beregnes moms med 25 % af købet. Den i udlandet betalte moms, kan evt. søges tilbagebetalt i det pågældende land, jf. momsbekendtgørelsens § 24. Der henvises til Momsrefusion i TastSelv Erhverv.

Det skal bemærkes, at der ikke kan foretages skattemæssigt fradrag for udgifter til moms, der enten kunne være fratrukket som købsmoms, eller som kunne være refunderet hos en udenlandsk skattemyndighed.

Samlet set kan der på det foreliggende grundlag ikke godkendes fradrag for den fratrukne købsmoms. Udgift i [by4] lufthavn anses ikke for køb der er anvendt i selskabets interesse. Udgifter der ikke er dokumenterede, kan ikke godkendes. På udgifter afholdt i udlandet er der ikke fradrag for den udenlandske købsmoms ved opgørelsen af den danske moms.

Der godkendes ikke fradrag for købsmoms med 6.681 kr., jf. momslovens § 37.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Afgørelsens pkt. 5: Ikke godkendte udgifter ifølge bilag I - indkøbt især i supermarkeder hvori der indgår indkøb til den private husholdning. Hertil kan bl.a. anføres, at det findes ikke for sandsynligt, at køb af slik, ispinde, chokolade, vej selv slik alt sammen er til restauranten, da der bl.a. i [virksomhed6] indkøbes slikpinde (hvilket nok er det der uddeles til børn). Lego, pokemon, kinderæg, bind anses ligeledes ikke godtgjort er til restauranten.

Se bl.a. bilag 131,322,324, 372,464, 796, 889, 923, 1044...

Beløbsmæssigt er de beløb, de ikke er enige i (bilag F) i alt 13.017,47 kr. inkl. moms. Dette beløb har revisor sat i forhold til Skattestyrelsens forhøjelse ekskl. moms, hvorved det de anerkender ikke stemmer med forskellen til forhøjelsen.

Ændring skat

moms

Der ønskes skat

fradrag med moms

Forskel skat

moms

Kvartal 1.

3.973 kr.

993 kr.

3.147 kr.

787 kr.

826 kr.

206 kr.

Kvartal 2.

2.833 kr.

708 kr.

1.486 kr.

372 kr.

1.347 kr.

336 kr.

Kvartal 3.

2.872 kr.

718kr.

2.120 kr.

530 kr.

752 kr.

188 kr.

Kvartal 4

4.900 kr.

1.225 kr.

3.660 kr.

915kr.

1.240 kr.

310 kr.

I alt

14.578 kr.

3.644 kr.

10.413 kr.

2.604 kr.

4.165 kr.

1.040 kr.

Den accepterede ændring har revisor opgjort til 1.561 kr. 391 kr.

Accepteres klagen skal den korrekte ændring derfor være 4.165 kr. og moms 1.040 kr.

Vedr. bilag 29 [virksomhed5] bilag G - tages til efterretning.

Vedr. bilag 231 [virksomhed4] bilag H: Ifølge bilag 931

8/4-16 vedlagt side 1 af 2 sider - køb udgør 1.232,63 euro 1.543,23 euro

11/4-16 køb udgør 16.67 euro 16,67 euro

Ifølge bank er der overført 11.620, 09 kr.

Udgiften anerkendes, dette betyder at indkomsten skal nedsættes med 11.620 kr., og ikke som anført af revisor med 9.296 kr. samt enig i at købsmoms fastholdes nedsat med 2.324 kr.

Skat

Moms

Bilag F hvis denne tages til følge udgør ændringen

4.165 kr.

1.040 kr.

Bilag G

0 kr.

0 kr.

Bilag H yderligere fradrag 11.620 kr. - 9.296 kr.

-2.324 kr.

2.324 kr.

Ændring kan opgøres til

1.841 kr.

3.364 kr.

I stedet for ændringen i afgørelsen på

24.878 kr.

6.219 kr.

Ændringen på 4.165 kr. + moms 1.040 kr., i alt 5.205 kr. vil være at anse som maskeret udlodning for hovedanpartshaverne hver med 2.603 kr., jf. LL § 16 A, stk. 1 og stk. 2.

Afgørelsens punkt 6:

Konto 1319 varekøb- andet- heraf er der skattemæssigt bogført køb i [by3] med 17.245,49 kr. og moms 4.311 kr.

Det skattemæssige beløb burde have været 17.669.13 kr. og moms 4.417,28 kr. (lig revisor beløb)

Det bemærkes, at der ikke kan foretages momsfradrag for køb under rejse i udlandet, se afgørelsen. Gives der helt eller delvis medhold i klagen, skal momsbeløbet godkendes fratrukket skattemæssigt, og ændring af købsmoms fastholdes.

Revisor oplyser, at det er [person1] der har været på rejse.

Rejseudgifter på konto 2270 og 284 (dette er konto 2805) - flybilletter til 2 rejser h.h.v. i oktober og april/maj købt hos [virksomhed7] er der ikke moms på, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 15.

(...)”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen tilpligtes at nedsætte, det ændrede momstilsvar for [virksomhed1] for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 til 9.057 kr.

Repræsentanten har subsidiært nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen tilpligtes at nedsætte, det ændrede momstilsvar for [virksomhed1] for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 til et lavere beløb end 57.561 kr.

Selskabets repræsentant har til støtte herfor anført følgende:

”(...)

Grundet problemerne med Selskabets kasseapparat gøres det gældende, at al omsætning i Selskabet er opgjort og selvangivet korrekt, og at de foretagne rettelser ikke er et udtryk for en yderligere omsætning, som efterfølgende er tilbageført.

Da de foretagne rettelser på z-bon skyldes problemer med kasseapparatet, er der således ikke grundlag for at ændre Selskabets indkomst med 151.498 kr., og der er endvidere ikke grundlag for at hæve salgsmoms med 37.875 kr.

Den foreslåede indkomstforhøjelse må derfor bortfalde, ligesom der ikke skal beregnes ekstra salgsmoms.

(...)

Skattestyrelsen har i afgørelsens bilag 1 medtaget en opgørelse over de udgifter, som ikke anses for fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgifterne i bilag 1 udgør 14.578 kr., heraf moms på 3.644 kr.

I bilag F fremlægger Selskabet en udførlig gennemgang af disse udgifter. På baggrund af bilag

F gøres det gældende, at:

? udgifterne fra 1. kvartal, der relaterer sig til driften, udgør 3.934,24 kr., som fratrækkes det af Skattestyrelsen forhøjede beløb på 3.973 kr., hvormed Selskabets indkomst skal forhøjes med 39 kr. heraf moms 10 kr.
? udgifterne fra 2. kvartal, der relaterer sig til driften, udgør 1.857,66 kr., som fratrækkes det af Skattestyrelsen forhøjede beløb på 2.833 kr., hvormed Selskabets indkomst skal forhøjes med 975 kr., heraf moms 244 kr.
? udgifterne fra 3. kvartal, der relaterer sig til driften, udgør 2.650,49 kr., som fratrækkes det af Skattestyrelsen forhøjede beløb på 2.872 kr., hvormed Selskabets indkomst skal forhøjes med 222 kr., heraf moms 56 kr.
? udgifterne fra 4. kvartal, der relaterer sig til driften, udgør 4.575,08 kr., som fratrækkes det af Skattestyrelsen forhøjede beløb på 4.900 kr., hvormed Selskabets indkomst skal forhøjes med 325 kr., heraf moms 81 kr.

(...)

De erhvervsmæssige udgifter i bilag F, i alt 13.017,47 kr. (moms 3.254,36 kr.), er således fradragsberettigede udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det gøres som følge heraf gældende, at Selskabets indkomst alene skal forhøjes med de udgifter,

som ikke direkte relaterer sig til restaurantens drift. Disse udgifter kan opgøres til 1.561 kr. inkl. moms (14.578 kr.- 13.017,47 kr.). Købsmomsen kan derfor nedsættes med 391 kr.

Vedr. bilag 29 [virksomhed5]

Skattestyrelsen har ikke givet Selskabet fradrag for den bogførte udgift på 1.255 kr. til [virksomhed5] på grund af manglende faktura.

Som bilag G fremlægges faktura for udgiften til [virksomhed5]. Udgiften er bogført til 1.004 kr., heraf moms 251 kr. Som det fremgår af bilag G, er udgifterne afholdt i forbindelse med indkøb af fødevarer til restauranten. Det gøres derfor gældende, at udgifterne er afholdt som led i driften, hvormed Selskabet har fradrag for de pågældende udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Selskabets indkomst skal således nedsættes med 1.004 kr. og købsmomsen skal forhøjes med 251 kr.

Vedr. bilag 231 [virksomhed4]

Skattestyrelsen har endvidere ikke givet Selskabet fradrag for den bogførte udgift på 11.620 kr. til [virksomhed4] på grund af manglende faktura.

Som bilag H fremlægges faktura for levering af varer til restauranten med [virksomhed4].

Fakturaen er på 1.543,23 € (ca. 11.620 kr.) Udgiften er bogført med 9.296 kr., heraf moms

2.324 kr. Det gøres gældende, at også denne udgift er afholdt som led i driften af restaurationsvirksomheden, hvormed Selskabet har fradrag for udgiften på 9.296 kr., jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Derimod skal der ikke pålægges moms på 2.324 kr., da udgiften er afholdt til et udenlandsk selskab. Den bogførte moms er således fejlagtigt bogført.

Selskabets indkomst skal nedsættes med 9.296 kr., og købsmomsen skal nedsættes med 2.324 kr.

Sammenfatning på ikke godkendt varekøb

Skattestyrelsen har forhøjet Selskabets indkomst med i alt 24.878 kr. (14.578 kr. + 10.300 kr.),

og nedsat købsmomsen med i alt 6.219 kr. (3.644 kr. + 2.575 kr.).

Som følge af ovenstående argumentation gøres det gældende, at Selskabets indkomst alene

skal forhøjes med 1.561 kr., da alle øvrige udgifter (23.317 kr.) relaterer sig til driften, og dermed er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Med hensyn til købsmomsen skal denne nedsættes med 1.181,36 kr. (3.254,36 kr. + 251 kr. - 2.324 kr.).

Da det kan dokumenteres, at Selskabet alene har afholdt udgifter for 1.951 kr. (1.561 kr. + moms 391 kr.) til indkøb, der ligger ud over restaurantens sædvanlige/ naturlige vareforbrug, accepteres det, at disse udgifter anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaverne, [person2] og [person1].

(...)

Punkt 6: Rejseudgifter

Rejseudgifter bogført på konto 1319

Skattestyrelsen har i sin afgørelse nægtet Selskabet fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med [person1]s rejse til Indonesien og anset disse udgifter for at være maskeret udbytte.

Rejseudgifterne bogført på konto 1319 varekøb udgør 17.245,49 kr., heraf moms 4.311 kr.

(...)

Da der ikke kan redegøres for ovenstående beløb, accepterer klager, at disse ikke kan fradra-

ges i Selskabets indkomst. I alt udgør de ikke-fradragsberettigede udgifter 3.890,44 kr., heraf

moms 972,61 kr.

(...)

Rejseudgifter bogført på konto 2270 og 284

Rejseudgifter bogført på konto 2770 udgør 4.848 kr., heraf moms 1.212 kr., og rejseudgifter bogført på konto 284 udgør 3.965 kr., heraf moms 991 kr. Begge bogførte udgiftsposter ved- rører [person1]s forretningsrejser til [by3].

I bilag J og K fremlægges dokumentation for de afholdte udgifter, hvormed forudsætningen for at opnå fradrag efter bogføringslovens §§ 5 og 9 samt momsbekendtgørelsen § 82 er opfyldt.

(...)

Selskabets indkomst skal således nedsættes med 8.813 kr., og købsmomsen skal forhøjes med 2.203 kr.

Rejseudgifter bogført på konto 957

Rejseudgifter bogført på konto 957[by1] politi med 200 kr., heraf moms 50 kr.

Udgiften til [by1] politi dækker et gebyr for at få udstedt en midlertidig tilbagerejsetilladelse til [person1] i forbindelse med hendes forretningsrejse til [by3]. Det er ikke muligt for Selskabet at fremlægge et bilag for denne udgift.

Det gøres gældende, at udgiften afholdt i tilknytning til [person1]s forretningsrejse, og til- bagerejsegebyret har samme erhvervsmæssige relation til Selskabet, som de øvrige rejseudgifter.

Selskabets indkomst skal således nedsættes med 200 kr., og købsmomsen skal forhøjes med 50 kr.

Rejseudgifter bogført på konto 975

Rejseudgifter bogført på konto 975[lufthavn1] med 469 kr., heraf moms 117 kr. dækker indkøb af private gaver.

Selskabet accepterer således en indkomstforhøjelse på 469 kr. og momsændring på 117 kr.

Sammenfatning på rejseudgifter

På baggrund af ovenstående argumentation, gøres det gældende, at [virksomhed1] ApS’ indkomst alene skal forhøjes med 4.359,44 kr. (3.890,44 kr. + 469 kr.). Herudover skal købs- momsen nedsættes med 1.089,61 kr. (972,61 kr. + 117 kr.)

Som følge heraf skal hovedanpartshaverne [person2] og [person1] alene beskattes af 5.449,05kr. (4.359,44 kr. + 1.089,61 kr.) som maskeret udbytte, jf. ligningsloven § 16 A stk. 1 og 2.

5. Sammenfatning

(...)

På baggrund af argumentationen og de fremlagte bilag, gøres det gældende, at Selskabets momstilsvar for 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 ansættes til følgende:

Punkt 3: Omsætning (salgsmoms)

0,00 kr.

Punkt 4: Værdi af hovedanpartshavernes udtagning

af varer (salgsmoms)

6.786,00 kr.

Punkt 5: Ikke godkendt varekøb (købsmoms)

1.181,36 kr.

Punkt 6: Rejseudgifter (købsmoms)

1.089,61 kr.

Momstilsvar i alt

9.056,61 kr.

Selskabets momstilsvar skal således alene forhøjes med 9.056,61 kr.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Betaling af afgift påhviler som udgangspunkt den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

I medfør af momslovens § 47, stk. 1, skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der skal registreres efter bestemmelsen i § 47, stk. 1, skal føre et momsregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven (bekendtgørelsen og lovene kan findes på www.retsinformation.dk).

Efter momslovens § 57, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal virksomheder registreret efter § 47 efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden. Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

Såfremt størrelsen af det momstilsvar, som påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Det følger af momslovens § 11, stk. 1, at afgiftspligtige personer skal betale afgift ved erhvervelse mod vederlag af varer fra andre EU-lande, når sælgeren er en virksomhed registreret for merværdiafgift.

I henhold til momslovens § 12 og momsbekendtgørelsens § 74, skal der ved indførsel af varer fra steder uden for EU angives og betales importmoms.

Ved opgørelsen af afgiftstilsvaret kan afgiften for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer fradrages. Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1. Den fradragsberettigede afgift omfatter også den afgift, som efter momslovens § 11 påhviler varer, der er erhvervet fra et andet EU-land, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 2, samt den afgift, som efter momslovens § 12 påhviler varer, der er erhvervet fra steder uden for EU, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 3.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37, påhviler det selskabet at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det følger af momslovens § 38, stk. 2, at der for varer og ydelser, som benyttes til både fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål, alene kan foretages fradrag for del den af afgiften, der skønsmæssigt svarer til brugen af varers og ydelsers fradragsberettigede brug i virksomheden.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, er der momsfritagelse for personbefordring.

Yderligere salgsmoms

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at Skattestyrelsen var berettiget til at forhøje selskabets skattepligtige indkomst med 151.498 kr., da korrigerede transaktioner på selskabets kasseapparatet, svarende til 189.373 kr., blev anset som yderligere omsætning.

Da retten endvidere er enig med Skattestyrelsen i, at den yderligere ansatte indkomst stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

Skattestyrelsen har i henhold til momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., opgjort det ikke indberettede momstilsvar til 37.875 kr. svarende til 20 % af den yderligere omsætning. Retten bemærker, at der ikke er uenighed om opgørelsen af momstilsvaret.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse vedrørende punkt 3.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende atypiske varekøb og ikke dokumenterede varekøb

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato ændret Skattestyrelsens afgørelse og godkendt yderligere fradrag for varekøb med 15.624 kr. Der henvises til journal nr. 19-0008478. Selskabets købsmoms forhøjes herefter med 626 kr. i 2. halvår 2016 og 375 kr. i 1. halvår 2017, jf. momslovens § 37, stk. 1. Retten har lagt vægt på, at yderligere godkendt fradrag for varekøb på 3.000 kr., hvoraf momsen udgør 750 kr., er fordelt ligeligt mellem de to momsperioder, ligesom yderligere godkendt fradrag for varekøb på 1.004 kr., hvor momsen udgør 251 kr., er foretaget i 2. halvår 2016. Retten har slutteligt lagt vægt på, at det yderligere godkendte varekøb på 11.620 kr. vedrører køb hos et tysk firma uden moms. Det er rettens opfattelse, at der, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 2, ikke er fradragsret for købsmoms, da selskabet ikke har angivet og betalt erhvervelsesmoms, som det følger af momslovens § 11.

Som en konsekvens af, at Landsskatteretten har godkendt yderligere fradrag for varekøb, ændres Skattestyrelsens afgørelse, og retten nedsætter selskabets momstilsvar med 1.001 kr., heraf 626 kr. i 2. halvår 2016 og 375 kr. i 1. halvår 2017.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med rejse til Indonesien.

Skattestyrelsen har nedsat selskabets købsmoms med 4.311 kr., da selskabet havde angivet købsmoms for varekøb foretaget af en af hovedanpartshaverne i forbindelse med dennes rejse til Indonesien i oktober 2016 og april/maj 2017, selvom selskabet ikke har betalt moms af varerne. Retten bemærker, at selskabet har angivet købsmoms med 4.417 kr. og ikke 4.311 kr. for de pågældende varekøb. Differencen på 106 kr. er tiltrådt af Skattestyrelsen.

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato ændret Skattestyrelsens afgørelse og godkendt fradrag for en andel af selskabets udgift til flybilletten til hovedanpartshaverens rejse til Indonesien i april/maj 2017 samt en andel af varekøbene foretaget i Indonesien. Retten bemærker, at da selskabet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15 ikke har betalt moms af flybilletten, og da selskabet ikke har betalt moms af varekøbene importeret fra Indonesien, som det følger af momslovens § 12, resulterer rettens afgørelse i henhold til momslovens § 37, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, ikke i en ændring af selskabets købsmoms.

Landsskatteretten ændrer herefter Skattestyrelsens afgørelse og forhøjer selskabets momstilsvar med 106 kr. i 1. halvår 2017.