Kendelse af 05-04-2022 - indlagt i TaxCons database den 01-05-2022

Journalnr. 20-0087256

Motorstyrelsen har afvist klagerens anmodning om regulering af periodiske afgifter for sagens køretøj, med tilbagevirkende kraft for perioden 2008 – 2020.

Landsskatteretten stadfæster Motorstyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Sagen vedrører klagerens anmodning om regulering af periodiske afgifter for perioden 2008 – 2020.

Klageren har tidligere været registret ejer og bruger at køretøjet, Mazda 5 Van 2,0 diesel, med stelnummer [...].

Køretøjet er indregistreret første gang den 13. januar 2006 som varebil med anvendelsen godstransport privat/erhverv. Varebilen er ikke afgiftsberigtiget med 50 pct. i henhold til registreringsafgiftslovens § 5.

Klageren fik køretøjet nedvejet fra en tilladt til totalvægt på 2225 kg til 2000 kg, den 27. august 2007.

I januar 2008 udsendte Motorstyrelsen (tidligere SKAT) en skrivelse til ejerne af varebiler der efter den 27. april 2007 er blevet nedvejet til en tilladt totalvægt på 2000 kg eller mindre, med information om ændringer i reglerne for opkrævning af vægtafgift og eventuel privatbenyttelsesafgift.

Det fremgår af skrivelsen, at som følge af lovændringer vedtaget af Folketinget den 14. december 2007, vil der fra januar 2008 blive opkrævet vægtafgift i henhold til satserne for varebiler med en totalvægt mellem 2001 kg og 2500 kg, uanset varebilen er nedvejet til en totalvægt på 2000 kg eller mindre.

Klageren har oplyst at han aldrig har modtaget skrivelsen fra Motorstyrelsen om de ændrede regler.

Klageren har betalt vægtafgift i henhold til satserne for varebiler med en tilladt totalvægt på mellem 2001 kg og 2500 kg i perioden 2008 og 2020.

Motorstyrelsens afgørelse

Motorstyrelsen har den 15. oktober 2020 afvist klagerens anmodning om regulering af de periodiske afgifter med tilbagevirkende kraft, for perioden 2008 – 2020.

Motorstyrelsen har anført følgende begrundelse (uddrag):

”[...]

Motorstyrelsen har den 29. september 2020 sendt dig et forslag til afgørelse vedrørende køretøjet med registreringsnummer [reg.nr.1].

Vi sender dig nu en afgørelse, hvor vi har taget stilling til de bemærkninger, du har sendt til os den 12. oktober 2020.

”da vi aldrig har modtaget brevet, som I skriver, er udsendt i januar 2008.

Vi har altid betalt den vægtafgift, som er blevet opkrævet via betalingsservice i vores bank.

Vi mener stadig, at vi skal have refunderet det beløb, som vi har betalt for meget i årene fra 2008 - 2020.”

Det er ikke muligt for Motorstyrelsen at bevise om I har modtaget skrivelsen der er udsendt i januar 2008. Men på baggrund af ændringen stiger den periodiske afgift, så der fra 12. januar 2008, betales som for et ikke nedvejet køretøj.

Som ejer af et køretøj bør man kontrollere, at de opkrævninger man får og betaler er korrekte i forhold til det registrerede køretøj, og man har en forpligtigelse til at rette henvendelse straks, hvis der er forhold vedrørende et køretøj, der ikke er korrekt.

Afgørelse

Motorstyrelsen afslår din anmodning om regulering af de periodiske afgifter med tilbagevirkende kraft, jævnfør nedenstående begrundelse.

Begrundelse

Det er korrekt, at køretøjet er blevet teknisk nedvejet til 2.000 kg. I den forbindelse blev de periodiske afgifter reguleret.

Men på grund af en lovændring i december 2007 blev alle varebiler, der blev nedvejet efter den 24. april 2007 afgiftsmæssigt ført tilbage, som om nedvejning af bilen ikke havde fundet sted.

I januar 2008 udsendes der et brev til alle de varebilsejere, som er omfattet af den ny lov.

I den forbindelse blev alle disse varebiler påført en bemærkning i det daværende motorsystem med teksten: ”Nedvejet betaler afgift efter 2001-2500” og de periodiske afgifter blev reguleret.

Periodiske afgift før nedvejning i 2007 er 6.550,00 kr. årligt. Dette beløb falder til 2.970,00 kr. årligt. For dit køretøj er der opkrævet 2.755,50 kr. for perioden fra 27.08.2007 til 31.07.2008. Din periodiske afgift stiger igen fra 2.970,00 kr. årligt til 6.550,00 kr. årligt med virkning fra 12. januar 2008.

Vedlagt dette brev er et eksempel på det brev der blev sendt ud i januar 2008.

De periodiske afgifter er således reguleret både da du får nedvejet køretøjet, og i januar 2008 i forbindelse med brevet der er udsendt til dig.

Du er således blevet gjort opmærksom på, at nedvejning har betydning for dine periodiske afgifter. Der er siden 2008 sendt opkrævninger til dig på periodiske afgifter, hvor der betales som for et ikke nedvejet køretøj og med anvendelsen privat/er- hverv.

Som ejer af et køretøj bør man kontrollere, at de opkrævninger man får og betaler er korrekte i forhold til det registrerede køretøj, og at man har en forpligtigelse til at rette henvendelse straks, hvis der er forhold vedrørende et køretøj, der ikke er korrekt.

Køretøjet er ikke nedvejet igen efter januar 2008 og der er ikke betalt yderligere registreringsafgift, der kan derfor ikke ske yderligere regulering af de periodiske afgifter.

[...]”

Klagerens opfattelse

Klageren har den 18. oktober 2020 klaget over Motorstyrelsens afslag på klagerens anmodning om regulering af de periodiske afgifter i perioden 2008 til 2020.

Klageren har anført følgende begrundelse (uddrag):

”[...]

I brevet, som I har vedlagt en kopi af i Sagsbehandling III – Fejlrettelser, står der, at vi skal betale vægtafgift, som om bilen ikke har været vejet ned, og at vi fremover skal betle afgift efter satserne for varebiler, der har en tilladt totalvægt mellem 2001-2500 kg.

Det fremgår ikke tydeligt i brevet, at vi igen skal have bilen vejet ned og betale en ekstra registreringsafgift, for at vægtafgiften bliver nedsat.

Vi læser det som om, at vi bare fremover skal betale den høje afgift, hvilket vi har gjort i perioden 2008 – 2020, hvor vii sælger bilen og der af sælgeren af den nye bil bliver gjort opmærksom på, at vi har betalt for meget i vægtafgift, da vi siger, at bilen er vejet ned, hvilket der står på registreringsattesten.

[...]”

Motorstyrelsen udtalelse

Motorstyrelsen har den 27. oktober 2020 sendt følgende udtalelse (uddrag):

”[...]

Motorstyrelsens udtalelse

Køretøjet er blevet teknisk nedvejet til 2.000 kg i 2007. I den forbindelse blev de periodiske afgifter reguleret.

Men på grund af en lovændring i december 2007 blev alle varebiler, der blev nedvejet efter den 24. april 2007 afgiftsmæssigt ført tilbage, som om nedvejning af bilen ikke havde fundet sted.

I januar 2008 udsendes der et brev til alle de varebilsejere, som er omfattet af den ny lov.

I den forbindelse blev alle disse varebiler påført en bemærkning i det daværende motorsystem med teksten: ”Nedvejet betaler afgift efter 2001-2500” og de periodske afgifter blev reguleret.

Periodiske afgift før nedvejning i 2007 er 6.550,00 kr. årligt. Dette beløb falder til 2.970,00 kr. årligt. Den periodiske afgift stiger igen fra 2.970,00 kr. årligt til 6.550,00 kr. årligt med virkning fra 12. januar 2008.

Motorstyrelsen fastholder at der ikke kan ske regulering af de periodiske afgifter uanset om brevet ikke er modtaget eller at det ikke er forstået korrekt.

De periodiske afgifter er opkrævet ud fra registreringen af køretøjet – og differencen i beløbene er en ikke uvæsentlig stigning.

Som ejer af et køretøj bør man kontrollere, at de opkrævninger man får og betaler er korrekte i forhold til det registrerede køretøj, og at man har en forpligtigelse til at rette henvendelse straks, hvis der er forhold vedrørende et køretøj, der ikke er korrekt.

Der ses ikke i perioden fra 2008 til 2020 at have været henvendelser fra klager med spørgsmål til de opkrævede periodiske afgifter.

Køretøjet er ikke nedvejet igen efter januar 2008 og der er ikke betalt yderligere registreringsafgift.

Der er ikke taget stilling til forældelse i henhold forældelseslovens § 2 og § 3, da regulering om genoptagelse er nægtet.

Motorstyrelsen fastholder afslag på genoptagelse af de periodiske afgifter.

[...]”

Klagerens bemærkninger

Skatteankestyrelsen sagsfremstilling har været i høring hos klageren, der sendt følgende bemærkninger (uddrag):

”[...]

Vi har nu gennemlæst jeres brev. Vi har i god tro til jer betalt alle opkrævninger til tiden. I ca. 13 år har vi betalt for meget, det mener vi stadig. Vi mener at I undtagelsesvis i denne sag må komme os i møde, selv om lov og paragraffer siger noget andet. Vi håber det bedste så vi kan komme videre.

[...]”

Motorstyrelsens bemærkninger

Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har været i høring hos Motorstyrelsen. Motorstyrelsen har den 2. februar 2022 sendt følgende bemærkninger (uddrag):

”[...]

Motorstyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling og har følgende bemærkninger:

Ved lov nr. 1537 af 19. december 2007 - Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., blev alle varebiler, der blev nedvejet efter den 24. april 2007 afgiftsmæssigt ført tilbage, som om nedvejning af varebilen ikke havde fundet sted. Dette var tilfældet for klager.

Klagers periodiske afgifter var derfor som følgende:

Periodiske afgift før nedvejning i 2007 var 6.550,00 kr. årligt. Dette beløb faldt til 2.970,00 kr. årligt. For [person1]s køretøj er der opkrævet 2.755,50 kr. for perioden fra 27.08.2007 til 31.07.2008. [person1]s periodiske afgift steg igen fra 2.970,00 kr. årligt til 6.550,00 kr. årligt med virkning fra 12. januar 2008.

Det forhold at klageren ikke har været vidende om lovændringen kan ikke ændre på resultatet.

Motorstyrelsen indstiller til, at Skatteankestyrelsens forslag til, hvordan Landsskatteretten skal afgøre sagen følges.

[...]”

Landsskatterettens afgørelse

Sagen vedrører hvorvidt klageren har betalt for meget i vægtafgift for køretøjet, Mazda 5 Van 2,0 diesel, med stelnummer [...], der er indregistreret første gang en 13. januar 2006, som varebil med anvendelsen godstransport privat/erhverv.

Det fremgår af vægtafgiftslovens § 2, stk. 1, dagældende lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, med senere ændringer, at for samtlige afgiftspligtige køretøjer svares der vægtafgift.

Det fremgår af vægtafgiftsloven § 4, stk. 1, at for varebiler svares der vægtafgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter de i § 4 fastsatte satser.

Det følger af vægtafgiftslovens § 20 a, stk. 1, at der betales afgift af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2000 kg til en tilladt totalvægt på 2000 kg eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2001-2500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens § 5.

Klageren fik nedvejet sagens varebil fra en tilladt til totalvægt på 2225 kg til 2000 kg, den 27. august 2007. Varebilen er ikke afgiftsberigtiget med 50 pct. i henhold til registreringsafgiftslovens § 5.

Landsskatteretten finder at klageren med rette, er blevet opkrævet vægtafgift i henhold til satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2001-2500 kg, jf. vægtafgiftslovens § 20 a, stk. 1.

Det forhold at klageren ikke har været vidende om lovændringen, kan ikke ændre på resultatet.

Landsskatteretten stadfæster herefter Motorstyrelsens afgørelse.