Kendelse af 11-01-2021 - indlagt i TaxCons database den 30-01-2021

Landsskatteretten har i afgørelse af 24. september 2020 ændret SKATs afgørelse af 27. februar 2017 om skønsmæssig fastsættelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. juli 2013 til 31. december 2013.

Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 g i afgørelse af 30. november 2020 genoptaget momstilsvaret for perioden 1. juli 2013 til 30. september 2013 og ændret Landsskatterettens afgørelse, således at afgiftsperioden 1. juli 2013 til 30. september 2013 bortfalder, idet reaktionsfriten i fristreglerne efter skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 ikke er overholdt.

Skattestyrelsen anmodes om at foretage den talmæssige opgørelse.

Faktiske oplysninger

Sagen vedrører virksomheden [virksomhed1] v/[person1]. Virksomhedens indehaver [person1] har i afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 drevet virksomheden under CVR-nr.: [...1].

Landsskatteretten har i afgørelsen af den 24. september 2020 ændret SKATs afgørelse af 27. februar 2017 og fastsat virksomhedens momstilsvar til 57.868 kr. for afgiftsperioden 1. juli 2013 til 31. december 2013.

Retten har i afgørelsen lagt til grund, at virksomheden efter momslovens § 57, stk. 4, skulle have indsendt momsangivelsen pr. halvår.

Klagerens repræsentant har den 15. oktober 2020 anmodet om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 24. september 2020. Anmodningen om genoptagelse vedrører alene sagens formalitet, herunder ekstraordinær genoptagelse af momsfastsættelsen for afgiftsperioden 1. juli 2013 til 30. september 2013.

Klagerens repræsentant er den 15. oktober fremkommet med nye oplysninger, herunder at virksomheden i perioden har afregnet moms kvartalsvis.

Landsskatteretten har efterfølgende indhentet oplysninger fra Skattestyrelsen. Det fremgår af udskrift fra Skattestyrelsens DR-system, at virksomhedens angivelsesperiode var kvartalet.

På denne baggrund har Landsskatteretten fundet, ved afgørelse af 30. november 2020, at der er grundlag for at genoptage Landsskatterettens afgørelse af 24. september 2020.

Landsskatterettens afgørelse af 24. september 2020

Af Landsskatterettens afgørelse af 24. september 2020, i sagen med sagsnummer [...], vedrørende afgiftsperioden 1. juli 2013 til 31. december 2013 fremgår følgende:

Formalitet

Det fremgår af dagældende momslovs § 57, stk. 1, at momsregistrerede virksomheder efter udløbet af hver afgiftsperiode skal angive størrelsen af selskabets udgående og indgående afgift i perioden.

Yderligere fremgår det af momslovens § 57, stk. 4, at momsangivelsen efter stk. 1, skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb for virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 1 mio. kr. årligt.

Det lægges til grund, at virksomheden afregner moms halvårligt. For første halvår af 2013 skulle angivelsen således være foretaget senest den 1. september 2013 og for andet halvår af 2013 den 1. marts 2014.

Told- og skatteforvaltningen kan ikke af egen drift afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt. Fastsættelsen af afgiftstilsvaret skal foretages senest 3 måneder efter udløbet af fristen efter 1. pkt.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, at uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., kan en ændring af afgiftstilsvaret kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31.

Den seneste frist for at kunne foretage ændringer af afgiftstilsvaret for første halvår af 2013 var den 1. september 2016 og for andet halvår af 2013 den 1. marts 2017, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1. Da SKAT fremsendte deres forslag til afgørelse den 21. november 2016 og efterfølgende fastsatte afgiftstilsvaret den 27. februar 2017, var fristen for ordinær genoptagelse således overskredet for første halvår af 2013, herunder perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Landsskatteretten er således enig med SKAT i, at SKAT ikke har været berettiget til at foretage den ekstraordinære ansættelse, medmindre 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., er overholdt.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at kundskabstidspunktet senest kan henregnes til den 29. februar 2016. Retten lægger vægt på, at SKAT få dage forinden, den 11. februar 2016, modtog 10 stk. ringbind fra klageren, hvorfor SKAT den 29. februar 2016, hvor repræsentanten besvarede rykkerskrivelsen, var i besiddelse af så tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ændring af virksomhedens afgiftstilsvar for 2013. SKATs forslag til ændring af indkomsten er dateret den 21. november 2016, og ligger derfor udenfor fristen, ligesom 3 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt. ikke er overholdt, idet afgørelsen er dateret den 27. februar 2017.

Landsskatteretten finder herefter, at afgiftsændringen for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013 må anses for ugyldig og momstilsvaret nedsættes således til det oprindeligt angivne 0 kr. for perioden.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten har i afgørelse af 30. november 2020 fundet, at Landsskatterettens afgørelse af 24. september 2020 kan genoptages i henhold til repræsentantens anmodning af 15. oktober 2020.

Det fremgår af de af repræsentantens fremlagte oplysninger og af det nu fremlagte udskrift fra Skattestyrelsens DR-system, at virksomheden havde kvartalet som angivelsesperiode i afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Da virksomheden således i stedet havde kvartalet som angivelsesperiode, skulle momsangivelsen være foretaget senest 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb. Det fremgår af momslovens § 57, stk. 3 (dagældende).

For tredje kvartal af 2013 (1. juli 2013 til 30. september 2013) skulle angivelsen således være foretaget senest den 10. november 2013. For fjerde kvartal skulle angivelsen være foretaget seneste den 10. februar 2014.

Efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. og 3. pkt., skulle SKAT herefter senest have afsendt varsel om ændring af virksomhedens momstilsvar henholdsvis den 10. november 2016 og den 10. februar 2017. SKAT skulle samtidig have fastsat virksomhedens momstilsvar senest den 10. februar 2017 og den 10. maj 2017.

Da SKAT fremsendte deres forslag til afgørelse den 21. november 2016 og efterfølgende fastsatte afgiftstilsvaret den 27. februar 2017, var reaktionsfristen for ordinær genoptagelse således overskredet for 3. kvartal af 2013, herunder perioden 1. juli 2013 til 30. september 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. og 3. pkt.

Spørgsmålet er herefter om reaktionsfristen efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., er overholdt. Landsskatteretten er fortsat enig med SKAT i, at kundskabstidspunktet senest kan henregnes til den 29. februar 2016. Retten lægger vægt på, at SKAT få dage forinden, den 11. februar 2016, modtog 10 stk. ringbind fra klageren, hvorfor SKAT den 29. februar 2016, hvor repræsentanten besvarede rykkerskrivelsen, var i besiddelse af så tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ændring af virksomhedens afgiftstilsvar for 2013. SKATs forslag til ændring af indkomsten er dateret den 21. november 2016, og ligger derfor udenfor fristen, ligesom 3 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. ikke er overholdt, idet afgørelsen er dateret den 27. februar 2017.

Landsskatteretten finder herefter, at afgiftsændringen for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2013 må anses for ugyldig og momstilsvaret nedsættes således til 0 kr. for perioden.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.

SKAT anmodes om at foretage den talmæssige opgørelse.