Kendelse af 27-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 11-09-2021

Journalnr. 20-0077031

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioderne i 2017

Afgiftstilsvar

431.265 kr.

0 kr.

431.265 kr.

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen har i forbindelse med en gennemgang af virksomhedens indehavers kontoudtog konstateret bankindsætninger, som efter Skattestyrelsens opfattelse ikke kunnet afstemmes med foreliggende oplysninger. De konkrete indsætninger udgjorde 2.156.328 kr. i indkomståret 2017. Skattestyrelsen har henført bankindsætningerne til omsætning i uregistreret virksomhed på 1.725.063 kr., ekskl. moms.

Det fremgår at flere af bankindsætningerne vedrører fakturaer ligesom følgende posteringstekster blandt andet fremgår af overførslerne: ”faktura 2020”, ”faktura 2031”, ”faktura 2034”, ”overførsel”, ”[virksomhed1]”, ”[virksomhed2]”, ”Fælge”, ”[...]”, ”motor”, ”[person1]” med videre.

Klageren har ikke i forbindelse med klagesagen fremlagt nærmere dokumentation for, hvor de konkrete bankindsætninger stammer fra.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed og har ansat afgiftstilsvaret for den uregistrerede virksomhed på 431.265 kr. for afgiftsperioderne i 2017

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

2.3. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Det er vores vurdering, at de indsætninger som fremgår af bilag 1 og 2, er momspligtig omsætning, idet posteringteksten er faktura og med angivelse af numre, samt navne på andre virksomheder. Du har derved drevet selvstændig virksomhed og er derved omfattet af momslovens § 3. Du skal derfor betale moms af det vederlag, du modtager for dine varer eller ydelser. Grundlaget for den moms du skal betale udgør 80 % af det modtagne beløb. Det fremgår af momslovens § 27.

Du har ikke været registreret med en virksomhed i personlig regi, men da indsætningerne er sket på din private bankkonto, er det vores opfattelse, at du skulle have været registreret med selvstændig virksomhed og dertilhørende momsregistrering efter momslovens § 47, stk. 1, idet din omsætning overstiger grænsen for registrering i momslovens § 48 på 50.000 kr. Registreringen skulle have været foretaget senest 8 dage efter påbegyndelse efter § 47, stk. 5.

I henhold til momslovens § 56 skulle du for hver afgiftsperiode have opgjort salgsmomsen og købsmomsen. Forskellen mellem salgsmomsen og købsmomsen er virksomhedens momstilsvar, og der skal efter momslovens § 55 laves et fyldestgørende regnskab.

Det følger af § 57, at virksomheden efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen skal angive størrelsen af virksomhedens salgsmoms og købsmoms for perioden. Virksomhedens købsmoms skal kunne dokumenteres ved et underliggende bilag. Det står i momsbekendtgørelsens § 82.

Du har ikke opfyldt betingelserne i henholdsvis momsloven og momsbekendtgørelsen ved at føre et fyldestgørende regnskab, som kan lægges til grund for virksomhedens momstilsvar for 2017. Du har ikke angivet dit momstilsvar, som du skulle.

Vi opgør derfor din moms efter et skøn i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2. Skønnet foretages med udgangspunkt i de indsætninger, vi har opgjort.

Salgsmoms

Din salgsmoms kan herefter opgøres således:

2017 2.156.328 kr. * 20 % 431.165 kr.

Salgsmomsen fordeles kvartalsvis ud fra posteringsdatoen på dine kontoudtog i henhold til bilag 1 og 2.

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

I alt

96.585 kr.

108.770 kr.

183.350 kr.

42.560 kr.

431.265 kr.

Købsmoms

Du ikke har dokumenteret noget købsmoms ved at aflevere dine bilag som dokumentation herfor. I henhold til momsbekendtgørelsens § 82 skal fradrag for købsmoms kunne dokumenteres ved et underliggende bilag.

Da vi ikke har modtaget nogle udgiftsbilag, kan der ikke godkendes fradrag for købsmoms efter

momslovens § 37. Købsmomsen skønner vi derfor til 0 kr. for 2017 i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Såfremt du er berettiget til fradrag for købsmoms, bedes du indsende dokumentation i form af bilag for de udgifter, som der ønskes fradrag for.

Dit momstilsvar udgør herefter den af os opgjorte salgsmoms på i alt 431.265 kr. for 2017.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen den 29. september 2020 kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Ad moms

Repræsentant anfører, at der på baggrund af posteringstekster som "Overførsel" og "Mobilepay [person2]" ikke er belæg for at statuere, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Til det vil undertegnede gerne anføre, at vi netop medregner samtlige indsætninger, men til gengæld undlader at medregne en eventuel yderligere kontant omsætning. Som det fremgår i vores afgørelse opererer skatteyder med en del kontanter. Der er ved vurdering af, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, lagt til grund, at der er indsætninger med posteringsteksten "faktura" og andre virksomheder indenfor transportbranchen. Det er derfor vores opfattelse, at skatteyder driver virksomhed indenfor transportbranchen, hvilket bekræftes af et brændstofforbrug på over 70.000 på et år.

Skatteyder har ikke reageret på vores henvendelser, hvilket har opsættende skadesvirkning for ham. Han har ikke dokumenteret, at der tale om skattefrie midler, eller midler som er undtaget fra beskatning.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Indehaverens repræsentant har nedlagt påstand om, at afgiftstilsvaret for afgiftsperioden 2017 skal nedsættes.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført følgende:

”(...)

Ad. Moms

Skattestyrelsen anfører, at min klient skulle have angivet salgsmoms på i alt 431.265 kr. i 2017. Skattestyrelsen baserer dette på, at de til [person3] overførte beløb antyder erhvervsmæssig virksomhed.

Det følger af Skattestyrelsens bilag 1, at der er tale om overførsler benævnt ”Mobilepay [person2]”, ”Overførsel” eller lignende. Dette er generiske betegnelser, der afgjort ikke kan statuere, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed af nogen art.

Som følge af at der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, men derimod blot almindelige overførsler, kan der naturligvis heller ikke være en pligt til at betale moms. Derfor anmoder jeg om, at Skattestyrelsens afgørelse om forhøjelse af moms ikke tages til følge.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Dette fremgår af momslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 og lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016).

Der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge momslovens § 23, stk. 1 og 2, indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet). Udstedes faktura for en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Ifølge momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt., skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelse til registrering skal ifølge § 47, stk. 5, 1. pkt., ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed. Det fremgår endvidere at virksomheden som udgangspunkt vil blive registreret med kvartalsvis momsafregning. Det fremgår endvidere af § 48, at afgiftspligtige personer, hvis samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr., ikke skal registreres som momspligtig.

Det følger af momslovens § 47, stk. 5, 2. og 3. pkt., at nystartede virksomheder registreres med kvartalet som afgiftsperiode, medmindre virksomhedens forventede samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 20 mio. kr. årligt.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato, sagsnr. 20-0075602, stadfæstet Skattestyrelsens afgørelse om klagerens skatteansættelse for indkomståret 2017, hvor beregning af omsætningen i den uregistrerede virksomheder foretaget på baggrund af konkrete bankindsætninger. Landsskatteretten finder, at denne beregning tilsvarende kan lægges til grund for opgørelse af den momspligtige omsætning og afgiftstilsvaret for omhandlede periode.

Virksomheden må derfor anses for at have haft indtægter på mere end 50.000 kr. i indkomståret, hvorfor den uregistrerede virksomhed er afgiftspligtigpligtig, og dermed skulle virksomheden have ført et regnskab.

Skattestyrelsen har ikke modtaget det ønskede regnskabsmateriale, og da kravene til regnskabsgrundlaget således ikke er opfyldt, har Skattestyrelsen været berettiget til at fastsætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at indsætningerne på indehaverens bankkonto ikke skal henføres til afgiftspligtig virksomhed.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse.