Kendelse af 18-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 09-09-2021

Journalnr. 20-0055748

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioderne 2. og 4. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter selskabet) blev stiftet den 15. maj 2000. Selskabet var i perioden registreret med kvartalsvis angivelse af moms. Der er afsagt konkursdekret for selskabet den 10. juli 2020. Selskabet var registreret med branchekode ”479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter”, jf. Det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

Selskabet har den 9. marts 2020 anmodet Skattestyrelsen om genoptagelse af momstilsvaret for perioderne 2. og 4 kvartal 2015.

Selskabet har i forbindelse med sagens behandling hos Skattestyrelsen fremsendt kopi af forlig mellem selskabet og selskabets forhenværende revisor, hvoraf det fremgår, at revisoren ikke har indberettet købsmoms for to fakturaer, der kan henføres til henholdsvis 2. og 4. kvartal 2015.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ved afgørelse af 28. maj 2020 ikke imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for 2. og 4. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Skattestyrelsen har anført følgende begrundelse:

”...

Vi kan ikke ændre momsen, fordi I har bedt os om at ændre den mere end tre år efter det tidspunkt, hvor I skulle angive den, og fordi I ikke har oplyst os om særlige omstændigheder, der opfylder kravene for, at vi alligevel ændrer den.

Vi bemærker desuden, at virksomhedens moms er ændret af SKAT jf. afgørelse af den 24. august 2016, og at virksomheden herefter ikke har overholdt reaktionsfristen på de seks måneder jf. Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2, 1. pkt., hvor virksomheden fik kendskab til fejlen. Vi vurderer, at der ikke er særlige omstændigheder, der begrunder, at vi alligevel skal genoptage sagen. I har i øvrigt ikke dokumenteret, at virksomheden har anmodet om genoptagelse i forbindelse med møde i skifteretten den 24. oktober 2016, eller at det daværende SKAT i denne forbindelse skulle have fået overdraget bilag fra virksomheden.

Det forhold, at revisoren ikke har registreret de omtalte fakturaer, er ikke i sig selv et forhold, der efter vores vurdering kan begrunde en ændring af momsen efter udløbet af den 3-årige ændringsfrist. Vi har i denne vurdering blandt andet lagt vægt på, at virksomheden er forpligtet til at sørge for at angive korrekt moms indenfor de i loven fastsatte frister.

Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, hvorefter der kan ske ekstraordinær genoptagelse såfremt der er handlet groft uagtsomt, kan kun anvendes på Skattestyrelsens initiativ, se i denne forbindelse SKM2016.585.VLR.

I øvrigt giver reglen ikke grundlag for nedsættelse efter anmodning, hvis den skattepligtiges revisor har handlet groft uagtsomt. Se SKM2002.371.LSR

I opfylder derfor ikke betingelserne for at få ændret momsen.

...”.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for 2. og 4. kvartal 2015 skal imødekommes, idet der er tale om særlige omstændigheder.

Selskabets repræsentant har til støtte for påstanden anført følgende:

”...

PÅSTAND:

1. Skattestyrelsens afgørelse ændres til, at [virksomhed2] ApS får genoptaget skatteansættelsen for 2. kvartal 2015 og 4. kvartal 2015 med henblik på korrekt beregning af [virksomhed2] ApS’ momsfradrag.
1. SAGSFREMSTILLING:

[virksomhed2] ApS’ revisor, [virksomhed3], har erkendt, at [virksomhed3] ikke bogførte 2 fakturaer fra selskabet [virksomhed4] ApS, der sammen vil give [virksomhed2] et momsfradrag på kr. 300.000 for skatteåret 2015.

[virksomhed2] blev først bekendt med, at [virksomhed3] ikke havde bogført de pågældende bilag førend ved [virksomhed3]s e-mail af 9. marts 2020, hvori [virksomhed3] bekræftede, at de pågældende bilag ikke var medtaget i [virksomhed2]s regnskab for 2015

2. ANBRIGENDER / SAMMENFATNING

[virksomhed2] gør gældende, at [virksomhed2] er berettiget til genoptagelse af skatteåret 2015 eftersom den manglende bogføring af de pågældende udgiftsbilag er en forsømmelse fra [virksomhed3]s side, og forældelsesfristen derfor er 10 år.

...

7. BILAG:

[virksomhed2] påberåber sig de til Skattestyrelsen fremsendte bilag.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet anmodningen om genoptagelse af selskabets afgiftstilsvar for 2. og 4 kvartal 2015.

Af momslovens § 57, stk. 3, fremgår følgende:

”For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.”

Af skatteforvaltningslovens §§ 31-32 fremgår følgende (uddrag):

Ӥ 31.

...

Stk. 2. En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.

§ 32. Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

...

4) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen af afgift kan kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31. En ændring af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Har det betydning for den afgiftspligtiges henholdsvis den godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Told- og skatteforvaltningen kan behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor.”

Ifølge forslag til skatteforvaltningsloven med bemærkninger, jf. L 110, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005, fremgår det, at skatteforvaltningslovens §§ 31-32 er en videreførelse af skattestyrelseslovens §§ 35 B og 35 C.

Af bemærkningerne til den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 4, fremgår det blandt andet, at forslaget indebærer, at ændringer af afgiftstilsvaret kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene. Bestemmelsen kan finde anvendelse, hvor der foreligger særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter betingelserne i bestemmelsens øvrige punkter, jf. nr. 1-3, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Bestemmelsen vil videre kunne finde anvendelse, hvis der er begået fejl af Skattestyrelsen, og fejlen har medført en materiel urigtig opgørelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Den vil endvidere kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig opgørelse af et afgiftstilsvar eller en godtgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede.

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den afgiftspligtige eller dennes rådgiver har misforstået reglerne eller glemt et fradrag.

Selskabet var i perioden registreret for kvartårlig angivelse af moms. Selskabet skulle derfor angive momsen for 4. kvartal senest den 1. marts 2016, jf. momslovens § 57, stk. 3. Fristen for at angive tidligere perioders moms var inden denne dato. Den seneste frist for efterangivelse var dermed den 1. marts 2019, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Skattestyrelsen modtog anmodningen om ændring af afgiftstilsvaret den 9. marts 2020, hvilket således ikke var inden for fristen for ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Til støtte for, at der foreligger særlige omstændigheder, der begrunder en fravigelse af de ordinære frister, har selskabets repræsentant anført, at selskabets revisor ikke har indberettet købsmoms for to fakturaer, der kan henføres til skatteåret 2015, hvorfor der er tale om en forsømmelse fra revisorens side.

Landsskatteretten bemærker, at skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, ifølge forarbejderne er tiltænkt et snævert anvendelsesområde.

Landsskatteretten bemærker videre, at selskabet identificeres med dets revisor og dermed selv anses for at have begået fejl, som revisoren måtte have begået på selskabets vegne.

Den manglende indberetning af købsmomsen for de to fakturaer skyldes således selskabets egne forhold.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret for 2. og 4. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes.