Kendelse af 16-02-2021 - indlagt i TaxCons database den 13-03-2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Fastsættelse af momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar-31. december 2017

18.302 kr.

0 kr.

14.716 kr.

Faktiske oplysninger

Ifølge det Centrale Virksomhedsregister har klageren i perioden fra 1. marts 2009 til 31. december 2014 drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] med CVR. nr. [...1]. Virksomheden har været registreret med branchekode 412000 Opførelse af bygninger. Virksomheden ophørte den 31. december 2014, og klageren har ikke været registreret som ejer af en virksomhed i indkomståret 2017.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at klageren ikke har selvangivet indtægter for indkomståret 2017 eller oplyst resultat af virksomhed.

Da Skattestyrelsen ikke har kunne se, at klageren har haft penge at leve for i 2017, har Skattestyrelsen indhentet kontoudskrifter hos klagerens bank.

Skattestyrelsen har i forbindelse med en gennemgang af kontoudskrifterne fra banken konstateret, at der er blevet indsat kontante beløb på klagerens bankkonto i form af bankindsætninger og overførsler fra forskellige personer. Indsætningerne på klagerens bankkonto har ikke været oplyst til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har på baggrund af klagerens kontoudtog udarbejdet en opgørelse over de indsatte beløb, som ifølge Skattestyrelsen er skattepligtige. I opgørelsen er følgende beløb indsat på kontoen i indkomståret 2017:

Bogføringsdato

Tekst

Beløb

20170101

MobilePay: [D.F.]

1.000,00

20170105

Fra [S.M.]...

5.500,00

20170106

MobilePay: [P.C.]

1.000,00

20170110

MobilePay: [P.C.]

1.000,00

20170115

MobilePay: [...]

60

20170116

MobilePay: [P.C.]

1.000,00

20170119

MobilePay: [P.C.]

1.000,00

20170128

MobilePay: [P.C.]

1.000,00

20170129

Shh

9.400,00

20170131

MobilePay: [person1]

2.500,00

20170201

MobilePay: [person1]

2.400,00

20170220

Lån til Ant-kursus

3.200,00

20170224

Fra [person2]

23.258,00

20170227

Ref [virksomhed2]-müslibar

127,1

20170228

MobilePay: [person1]

2.000,00

20170302

FK-Feriepenge

1.078,13

20170321

MobilePay: [person1]

1.000,00

20170328

MobilePay: [H.B.J.]

164,65

20170331

FK-Feriepenge

2.124,48

20170407

MobilePay: [person1]

150

20170414

MobilePay: [AK.B.]

115

20170426

MobilePay: [P.C.]

1.000,00

20170510

Køb af læderremme

2.175,00

20170515

Fra [S.M.]

200

20170516

Fra [S.M.]

350

20170525

MobilePay: [L.H.]

100

20170525

Fra [S.M.]

800

20170608

[...]

800

20170624

MobilePay: [R.M.B.H.]

30

20170628

MobilePay: [S.A.]

1.000,00

20170706

Overførsel

390,18

20170720

MobilePay: [P.C.]

104,54

20170720

MobilePay: [P.C.]

138,38

20170720

MobilePay: [P.C.]

58,63

20170720

MobilePay: [P.C.]

28,7

20170729

MobilePay: [S.H.T.]

250

20170802

MobilePay: [P.C.]

146,4

20170809

MobilePay: [P.C.]

152,23

20170813

MobilePay: [S.H.T.]

250

20170820

MobilePay: [P.C.]

165,69

20170825

MobilePay: [P.C.]

85

20170825

Kundekort 3307 0118

4.600,00

20170911

walah < 3

700

20170925

MobilePay: [S.A.]

30

20171003

MobilePay: [S.H.T.]

12

20171010

MobilePay: [S.H.T.]

180

20171112

MobilePay: [S.H.T.]

160

20171113

[virksomhed2] 13.11.17

6.077,76

20171113

[virksomhed2] 13.11.17

1.170,00

20171208

MobilePay: [S.H.T.]

100

20171209

GFM rest

3.376,11

20171218

Gave E+M:)

500

20171218

Til diesel:)

300

20171219

MobilePay: [H.K.]

3.000,00

20171222

MobilePay: [S.A.]

2.000,00

20171222

MobilePay: [S.A.]

500

20171228

MobilePay: [S.A.]

1.500,00

Sum 2017

91.507,98

I forbindelse med klagesagens behandling har klageren fremlagt oversigt over bankindsætninger på klagerens konto i 2017, som ifølge klageren er indsætninger, han ikke nærmere kan redegøre for, og som klageren kan vedkende sig. Følgende indsætninger fremgår af oversigten:

Dato

Fra

Beløb

06-jan

pc

1000

10-jan

pc

1000

16-jan

pc

1000

19-jan

pc

1000

28-jan

pc

1000

29-jan

[...]

9400

26-apr

pc

1000

08-jun

[...]

800

25-aug

???

4600

I alt

20800

Klageren har endvidere fremlagt kontoudtog fra samme bankkonto for 2017.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed og ansat klagerens momstilsvar til 18.302 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

(...)

Moms:

Du driver momspligtig virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1, og din omsætning overstiger

50.000 kr. årligt, hvorfor du har pligt til at lade dig momsregistrere senest 8 dage inden start af virksomhed. Det står i momsloven § 47, stk. 1 og stk. 5 og § 48.

Der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres her i landet. Det står i momslovens § 4, stk. 1.

Du har pligt til at opgøre og oplyse din moms for hver momsperiode. Det står i momslovens § 56 og § 57.

Du har pligt til at sende virksomhedens momsregnskab og bilag til os. Det står i momslovens § 74, stk. 1 og 4.

Du har ikke sendt os et afstemt momsregnskab eller anden opgørelse af virksomhedens salgsmoms og købsmoms, som kan danne grundlag for opgørelsen og kontrollen heraf for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Vi fastsætter derfor virksomhedens moms ud fra et skøn. Det står i opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

Vi har med udgangspunkt i bilag 1 opgjort virksomhedens salgsmoms til: 18.302 kr.

Salget er momspligtigt efter momslovens § 4, stk. 1.

Momsgrundlaget er 80 % af de modtagne beløb. Det står i momslovens § 27, stk. 1.

Det samlede modtagne beløb anses at indeholde moms, hvorfor salgsmomsen skal beregnes med 20 % af beløbet.

Du har drevet virksomhed, og vi forudsætter, at du har opkrævet moms af din omsætning. Du har ikke været momsregistreret med din virksomhed, hvorfor du har pligt til at indbetale momsen til os. Det står i momslovens § 52 a, stk. 6 og stk. 7.

Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af momsen fradrage købsmoms af virksomhedens udgifter til indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes i virksomheden. Det står i momslovens § 37, stk. 1.

Virksomheden skal vise en faktura for at få fradrag for købsmomsen. Det står i momsbekendtgørelsens § 82.

Vi kan ved gennemgangen af bankkontoen ikke umiddelbart se erhvervsmæssige udgifter, som anses at være anvendt i virksomheden.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for købsmomsen, idet der ikke er vist dokumentation for udgifterne.

Vi skønner herefter ud fra de foreliggende oplysninger, at købsmomsen fastsættes til 0 kr.

Vi opgør ændringerne af virksomhedens salgs- og købsmoms således:

Salgsmoms 91.508 x 20 % 18.302 kr.

Købsmoms 0 kr.

Moms 18.302 kr.

Moms til betaling udgør 18.302 kr.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger til oplysningerne i klagen:

”(...)

Vi har i det følgende taget stilling til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen. Vi har opdelt skatteyders indkommende klage i de enkelte forhold. Vi har valgt denne fremgangsmåde da vi i enkelte forhold giver skatteyder medhold. Vi har i punk 10 foretaget en opsummering af punkt 1-9.

1.

Skatteyders bemærkning:

"Første overførsel i jeres grundlag er en overførsel fra en [D.F.] kl 09:15 nytårs morgen og denne overførsel er fra en bytur og har intet med honorarløn eller drift af momspligtig virksomhed at gøre. "

Skattestyrelsen opfattelse:

Det kan bekræftes ud fra kontoudtog, at der er overført 1.000 kr. via MobilePay fra en [D.F]. Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der kan bekræfte klokkeslæt for overførslen, eller andet der kan indikerer, at der er tale om overførsel i forbindelse med bytur. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om skattepligtig indtægt.

2.

Skatteyders bemærkning:

"Alt fra, [klagerens mor], [S.M.E.], [L.H.], [S.H.T], [S.A.], er enten lån, tilbagebetaling af udlæg, eller almindelige overførsler mellem forældre, anden familie og min forlovede eller kæreste som et resultat af almindelige deling af udgifter så som dagligvareindkøb eller udgifter ifm. helligdage som f.eks. jul og nytår m.m.

Skattestyrelsens opfattelse:

[Klagerens mor]:

Dette er skatteyders moder. Skattestyrelsen har ikke medtaget indsætninger hvori moderens navn fremgår af teksten. Se "bilag 1 del 2 af 2 opgørelse af indsætninger".

[S.M.E.]:

Skatteyder oplyser, at dette er hans forlovede, og at de har boet sammen i 2017. Det fremgår af CPR, at skatteyder har været uden fast bopæl fra den 1. september 2016 til den 22. marts 2017, hvorefter skatteyder har boet hos sin moder resten af 2017. Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der kan bekræfte, at der er tale om lån, tilbagebetaling af udlæg, eller almindelige overførsler mellem familie/forlovede/kæreste. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at indsætningerne fra [S.M.E.] skal anses som skattepligtig indtægt.

[L.H.]:

Det kan bekræftes via CPR, at [L.H.] er gift med skatteyders moder. Det er derfor Skattestyrelsen opfattelse at indsætningen på 100 kr. den 25. maj 2017 ikke er skattepligtig.

[S.H.T.]

Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der kan bekræfte, at der er tale om lån, tilbagebetaling af udlæg, eller almindelige overførsler mellem familie/forlovede/kæreste. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at indsætningerne fra [S.H.T.] skal anses som skattepligtig indtægt.

[S.A.]

Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der kan bekræfte, at der er tale om lån, tilbagebetaling af udlæg, eller almindelige overførsler mellem familie/forlovede/kæreste. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at indsætningerne fra [S.A.] skal anses som skattepligtig indtægt.

3.

Skatteyders bemærkning:

"Overførslen fra [O.W.] på 23.258,- kr.er tilbagebetaling af et depositum, som oprindeligt er penge jeg har lånt af min mor [klagerens mor], ifm. den lejlighed min forlovede, [S.M.E.] og jeg boede i. "

Skattestyrelsens opfattelse:

Det fremgår af CPR, at skatteyder har været uden fast bopæl fra den 1. september 2016 til den 22. marts 2017, hvorefter skatteyder har boet hos sin moder resten af 2017. Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der bekræfter, at der er tale om et depositum. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om skattepligtig indtægt.

4.

Skatteyders bemærkning:

"Overførslen 20/02/2017 mærket "Lån til Ant-kursus" er et lån fra min mor, [klagerens mor], til et alkohol, narko og trafik kursus ifm. generhverve/se af kørekort. "

Skattestyrelsens opfattelse:

Det kan bekræftes via R75, at overførslen den 20 februar 2017 stammer fra skatteyders moders konto. Skatteyder har ikke dokumenteret, at der er tale om et lån. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en gave fra skatteyders moder til skatteyder.

5.

Skatteyders kommentar:

"Overførsel fra den 13/11/2017, 09/12/2017 og 18/12/2017 er fra min mor, [klagerens mor], og ifm. Udlæg formentlig fordi jeg har hentet noget for hende i [virksomhed2]."

Skattestyrelsens opfattelse:

Det kan bekræftes via R75, at overførslerne den 13 november 2017, 9. december 2017 og 18. december 2017 stammer fra skatteyders moders konti. Skatteyder har ikke dokumenteret, at der er tale om noget skatteyder har betalt for sin moder. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en gave fra skatteyders moder til skatteyder.

6.

Skatteyders bemærkning:

"Overførsel fra den 02/03/2017 og 31/03/2017 mærket FK-Feriepenge er fra Udbetaling Danmark og jeg formoder det er min feriepenge og kan ikke se at de skulle indgå i grundlaget for momspligtig virksomhedsdrift?"

Skattestyrelsens opfattelse:

Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der bekræfter, at der er tale om feriepenge. Efter en revurdering af indsætningerne, er det Skattestyrelsens opfattelse, at indsætningerne vedrører feriepenge, og derfor ikke skal medregnes som indtægt i virksomheden.

7.

Skatteyders bemærkning:

"Overførsel fra den 10/05/2017 mærket "Køb af læderremme" er salg af noget privat sexlegetøj."

Skattestyrelsens opfattelse:

Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der bekræfter, at der er tale om privat salg. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om skattepligtig indtægt.

8.

Skatteyders bemærkning:

"Overførsel fra den 07/06/2017 på 390,18 kr.er fra [x1] og er et refunderet beløb fra udlæg ifm. [festival] hvor jeg var frivillig. "

Skattestyrelsens opfattelse:

Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der bekræfter, at der er tale om et refunderet beløb. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om skattepligtig indtægt.

9.

Skatteyders bemærkning:

"Overførsel fra den 19/12/2017 fra [H.K.] er tilbagebetaling af et lån. "

Skattestyrelsens opfattelse:

Skattestyrelsen har ikke modtaget dokumentation der bekræfter, at der er tale om tilbagebetaling af et lån. Det er derfor fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om skattepligtig indtægt.

10.

Opsummering:

Bogføringsdato

Beløb

Tekst

20170220

3.200,00

Lån til Ant-kursus

20170302

1.078,13

FK-Feriepenge

20170331

2.124,48

FK-Feriepenge

20170525

100,00

MobilePay: [L.H.]

20171113

6.077,76

[virksomhed2] 13.11.17

20171113

1.170,00

[virksomhed2] 13.11.17

20171209

3.376,11

GFM rest

20171218

500,00

GaveE+M:)

20171218

300,00

Til diesel:)

Sum 2017

17.926,48

Efter at have vurderet sagens nye oplysninger, er det Skattestyrelsens opfattelse, at følgende beløb ikke skal anses som indtægt i erhvervsmæssig virksomhed.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at moms til betaling 2017 skal reduceres med 3.585 kr., og overskud af virksomhed skal reduceres med 12.907 kr.

Sum 2017

Før

91.507,98

Godkendt 17.926,48

Efter

73.581,50

80 %

73.206,38

14.341,18

58.865,20

20 %

18.301,60

3.585,30

14.716,30

Indtægter

73.206,38

14.341,18

58.865,20

Udgifter 10 %

7.320,64

1.434,12

5.886,52

Overskud af virksomhed

65.885,75

12.907,07

52.978,68

Salgsmoms

Købsmoms

18.301,60

3.585,30

14.716,30

Moms

18.301,60

3.585,30

14.716,30

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at det resterende moms til betaling 2017 og overskud af virksomhed 2017 skal fastholdes.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at han ikke har drevet momspligtig virksomhed i indkomståret 2017, og at momstilsvaret skal nedsættes til 0 kr.

Klageren har til støtte for påstanden anført følgende:

”(...)

I følge afgørelsen skulle jeg drive momspligtig virksomhed i 2017, dette er ikke korrekt. Jeg har gennemgået grundlaget for jeres afgørelse samt mine kontoudtog fra 2017. Sammen med afgørelsen har i vedlagt billag med grundlaget "sum 2017" som i får til 91.507,98 kr.efter at have gennemgået posteringerne i jeres grundlag kan jeg konstatere at i har medregnet overførsler fra:

- Min mor, , som jeg boede hos en stor del af 2017 efter en forlist forlovelse. Overfør
- Min forlovede, , som jeg boede sammen med inden vi gik fra hinanden.
- [person1]s og min udlejer, , som vi lejede bolig af.
- Min stedfar, .
- Min nye kæreste, , som jeg fandt sammen med efter den forliste forlovelse.
- Min "fætter", , som er en del af familien og en god ven.
- Mine feriepenge, fra udbetaling danmark.
- Min fars velgørenhedsorganisation, [x1].
- Salg af noget privat sexlegetøj, "Køb af læderremme"
- Tilbagebetaling af et lån fra min ven, .
- samt et par små overførsler fra loppemarkeder, byture eller generalle overførsler mellem venner eller bekendt som resultat af almindelig interaktion med andre mennesker i et kontant løst samfund.

Første overførsel i jeres grundlag er en overførsel fra en [D.F.] kl 09:15 nytårs morgen og denne overførsel er fra en bytur og har intet med honorarløn eller drift af momspligtig virksomhed at gøre.

Alt fra, [klagerens mor], [S.M.E.], [L.H.], [S.H.T.], [S.A.], er enten lån, tilbagebetaling af udlæg, eller almindelige overførsler mellem forældre, anden familie og min forlovede eller kæreste som et resultat af almindelige deling af udgifter så som dagligvareindkøb eller udgifter ifm. helligdage som f.eks. jul og nytår m.m.

Overførslen fra [O.W.] på 23.258,- kr.er tilbagebetaling af et depositum, som oprindeligt er penge jeg har lånt af min mor [klagerens mor], ifm. den lejlighed min forlovede, [S.M.E.] og jeg boede i.

Overførslen 20/02/2017 mærket "Lån til Ant-kursus" er et lån fra min mor, [klagerens mor], til et alkohol, narko og trafik kursus ifm. generhvervelse af kørekort.

Overførsel fra den 02/03/2017 og 31/03/2017 mærket FK-Feriepenge er fra Udbetaling Danmark

og jeg formoder det er min feriepenge og kan ikke se at de skulle indgå i grundlaget for momspligtig virksomhedsdrift?

Overførsel fra den 10/05/2017 mærket "Køb af læderremme" er salg af noget privat sexlegetøj. Overførsel fra den 07/06/2017 på 390,18 kr.er fra [x1] og er et refunderet beløb fra udlæg ifm. [festival] hvor jeg var frivillig.

Overførsel fra den 13/11/2017, 09/12/2017 og 18/12/2017 er fra min mor, [klagerens mor], og ifm. udlæg formentlig fordi jeg har hentet noget for hende i [virksomhed2].

Overførsel fra den 19/12/2017 fra [H.K.] er tilbagebetaling af et lån.

Jeg har gennemgået mine kontoudtog fra 2017 og er kommet frem til at jeg har haft følgende indtægt jeg ken vedkende mig eller ikke kan redegøre for da jeg ikke kan se hvor overførslen fra

25. aug kommer fra.

Jeg kan derfor kun vedkende mig følgende indtægt fra 2017 i alt 20.800,- kr.og mener derfor ikke jeg har drevet momspligtig virksomhed i 2017.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Betaling af afgift påhviler som udgangspunkt den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

I medfør af momslovens § 47, stk. 1, skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der skal registreres efter bestemmelsen i § 47, stk. 1, skal føre et momsregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven (bekendtgørelsen og lovene kan findes på www.retsinformation.dk).

Efter momslovens § 57, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal virksomheder registreret efter § 47 efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden. Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

Såfremt størrelsen af det momstilsvar, som påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med overskud af virksomhed på baggrund af konkrete indsætninger på klagerens konto. Landsskatteretten har dog nedsat Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens indkomst til 52.979 kr. svarende til 80 % af 73.581,50 kr., som er anset for at udgøre de skattepligtige indsætninger.

Da retten endvidere er enig med Skattestyrelsen i, at den yderligere ansatte indkomst stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

Skattestyrelsen har opgjort det ikke indberettede momstilsvar til 18.302 kr., svarende til 20 % af 91.508 kr. beløb. Landsskatteretten har fundet, at 73.581,50 kr. skal udgøre momsgrundlaget, og beregningen af momstilsvaret skal derfor ansættes til 20 % af 73.581,50 kr. svarende til 14.716 kr.

På baggrund af ovenstående ændrer retten Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter momstilsvaret ændres til 20 % af den ansatte omsætning på 73.581,50 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2017, svarende til (73.581,50 x 20 %) 14.716 kr.