Kendelse af 26-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 11-09-2021

Journalnr. 20-0039188

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2017

Forhøjelse af momstilsvar

89.359 kr.

81.660 kr.

89.359 kr.

Afgiftsperioden 2018

Forhøjelse af momstilsvar

549.178 kr.

393.906 kr.

549.178 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af det Centrale Virksomheds Register, at virksomhedsindehaveren i 2017 har været registreret med virksomhed under cvr-nummeret [...1]. Virksomheden var registreret som enkeltmandsvirksomhed under navnet [virksomhed1] og branchekode 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden ophørte den. 30. juni 2017.

Virksomheden var momsregistreret fra 10. april 2017 til 30. juni 2017. Momstilsvaret blev angivet til

0 kr.

Det fremgår ligeledes, at virksomhedsindehaveren den 21. august 2017 stiftede selskabet [virksomhed2] ApS med cvr-nummeret [...2] og branchekode 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger. Virksomhedsindehaveren ejede og var direktør for selskabet, indtil der blev afsagt konkursdekret den 28. oktober 2020.

Skattestyrelsen har anmodet virksomhedsindehaveren om at fremsende regnskab og bilag for virksomheden for indkomstårene 2017 og 2018. Desuden blev virksomhedsindehaveren anmodet om at fremsende bankkontoudtog. Da virksomhedsindehaveren ikke fremsendte det ønskede materiale, indhentede Skattestyrelsen materialet fra virksomhedsindehaverens bank.

På baggrund af materialet har Skattestyrelsen opgjort bankindsætninger på 446.795 kr. i indkomståret 2017, heraf 89.359 kr. i salgsmoms og 2.745.893 kr. i indkomståret 2018, heraf 549.178 kr. i salgsmoms, som Skattestyrelsen har anset for omsætning i virksomheden.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har for afgiftsperioderne 2017 og 2018 forhøjet virksomhedens momstilsvar med henholdsvis 89.359 kr. og 549.178 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

"(...)

Vedrørende 2017:

Overskud af virksomhed ansættes til

357.436 kr.

Vedrørende 2018:

Overskud af virksomhed ansættes til

2.196.715 kr.

(...)

Ved gennemgang af din konto [...85] i [finans1] er det konstateret, at der indbetales betydelige beløb på din konto.

Ved indsætningerne er der anvendt forskellige tekster, men ved flere af indbetalingerne er anført navne eller henvisning til et fakturanummer. Teksterne på kontoudtogene indikerer, at du driver en håndværksvirksomhed, med levering af varer eller ydelser i Danmark.

Indsætningerne udgør i alt 3.192.688 kr. og er specificeret i bilag 1.

På dette grundlag vurderer vi, at der i henhold til momslovens § 4, skal betales moms af de varer og ydelser, som du har leveret til de pågældende indbetalere, da leveringsstedet forudsættes at være her i landet.

Da indbetalingerne er inkl. moms udgør afgiftsgrundlaget 80 % af det modtagne beløb i henhold til momslovens § 27, således at momsen udgør 20 % af de modtagne beløb.

Den ikke afregnede moms kan derfor beregnes således:

IndsatSalgsmomsHeraf angivetÆndring

1. kvartal 201712.500 kr.2.500 kr.0 kr.2.500 kr.

2. kvartal 2017128.288 kr.25.658 kr.0 kr.25.658 kr.

3. kvartal 2017126.127 kr.25.225 kr.0 kr.25.225 kr.

4. kvartal 2017179.881 kr.35.976 kr.0 kr.35.976 kr.

1. kvartal 2018127.160 kr.25.432 kr.0 kr.25.432 kr.

2. kvartal 2018230.333 kr.46.066 kr.0 kr.46.066 kr.

3. kvartal 20181.091.175 kr.218.235 kr.0 kr.218.235 kr.

4. kvartal 20181.297.225 kr.259.445 kr.0 kr.259.445 kr.

Ialt638.537 kr.

Da du, trods anmodninger herom, ikke har indsendt din virksomheds bogføring og bilag, har du ikke dokumenteret nogen købsmoms i henhold til momslovens § 37, hvorfor denne ansættes til 0 kr.

Den samlede regulering af momstilsvaret for 2017 og 2018 udgør 638.534 kr. og er opgjort efter bestemmelserne i momslovens § 4 og § 37. Ændringen foretages med hjemmel i opkrævningslovens § 5, stk. 2.

(...)"

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedsindehaverens repræsentant har nedlagt påstand om, at momstilsvaret for afgiftsperioderne 2017 og 2018 nedsættes til henholdsvis 81.660 kr. og 393.906 kr.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført følgende:

"(...)

Klage over forhøjelser i 2017

Se vedlagt Bilag 1, hvor [person1] har indsamlet et oversigt over indsætninger, som han forhøjer indkomsten med.

Summeret indsætninger for 2017 udgør 446.795 kr.

Af bilag 1 fremgår det, at [person1] har medtaget alle indsætninger uden at kontrollere eller forholde sig til den enkelte. I blandt oversigten har der den 03.07.2017 været årsopgørelse fra [virksomhed3] for daværende privat bolig med en tilbagebetaling på i alt 24.557,65 kr. Derudover har der den 29.09.2019 være en tilbagebetaling fra forsyning [virksomhed4] på i alt 2.959,66 kr.

Yderligere anmoder vi om nedsættelse med i alt 14.080,89 kr. ekskl. moms i indkomst samt nedsættelse med 3.520 kr. i momsen, idet der i 2017 har været omkostninger til materialer m.v. Der henvises til Bilag 2 og Bilag 3.

Vi vil hermed klage over forhøjelserne i 2017, samt anmode om nedsættelse på i alt (((24.557,65+2.959,66)*0,8)+14.080,89) 38.494,74 kr., hermed udgør det en samlet momsreduktion på i alt 7.698,95 kr.

(...)

Klage over forhøjelser i 2018

Se vedlagt Bilag 1, hvor [person1] har indsamlet et oversigt over indsætninger, som han forhøjer indkomsten med.

Summeret indsætninger for 2017 udgør 2.745.893 kr.

Vi har indhentet bankudskrift og tilhørende bilag. Vi har således bogført 2017 og 2018 helt fra bunden af. Der henvises til bilag 4 for saldobalance i 2018 og bilag 5 for kontospecifikationer for 2018.

Vi vil hermed klage over forhøjelserne i 2018. Der henvises til bilag 4 og bilag 5, hvor vi kommer frem til et resultat på i alt 1.420.356 kr., det betyder en reduktion på i alt 776.359 kr., samt en reduktion på momsen med i alt 155.271,80 kr.

Vi vil hermed klage over ovenstående forhøjelserne i 2018, samt anmode om nedsættelse i indkomsten på i alt 776.359 kr.

(...)"

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Dette fremgår af momslovens § 3, stk. 1.

Der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge momslovens § 23, stk. 1 og 2, indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet). Udstedes faktura for en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Ifølge momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt., skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelse til registrering skal ifølge § 47, stk. 5, 1. pkt., ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Det fremgår af momslovens § 57, stk. 1, 3 og 4, at virksomheden efter udløbet af hver afgiftsperiode, skal angive ud- og indgående afgift. Fristen for at angive momstilsvaret udløber den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Dette gælder både i forhold til kvartalsvis og halvårlig momsafregning.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato stadfæstet Skattestyrelsens afgørelse vedrørende overskud af virksomhed for indkomstårene 2017 og 2018 (sagsnr. 20-0038737), som dermed danner baggrund for opgørelsen af momstilsvaret i denne sag.

Virksomheden anses for at have haft indtægter på mere end 50.000 kr. i afgiftsperioderne, hvorfor virksomheden er momspligtig, jf. momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt.

Skattestyrelsen har ikke modtaget det ønskede regnskabsmateriale, og da kravene til regnskabsgrundlaget således ikke er opfyldt, har Skattestyrelsen været berettiget til at fastsætte momstilsvaret skønsmæssigt.

Afgiftstilsvaret er opgjort ud fra de faktiske bankindsætninger på indehaverens bankkonto.

Virksomhedsindehaveren har ikke godtgjort, at de af Skattestyrelsen opgjorte indtægter skulle stamme fra momsfritagne eller allerede afgiftsberigtigede indtægter.

Den fremlagte saldobalance og kontospecifikation er ikke tilstrækkelig dokumentation for afholdte driftsudgifter, idet de underliggende bilag ikke er fremlagt og retten finder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at godkende fradrag for afholdt købsmoms. Retten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse vedrørende købsmoms på 0 kr. for afgiftsperioden 2017.

Landsskatteretten stadfæster herefter skattestyrelsen afgørelse for afgiftsperioderne 2017 og 2018.