Kendelse af 11-05-2023 - indlagt i TaxCons database den 28-05-2023

Journalnr. 20-0036087

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

2017

Salgsmoms af ændring af omsætning 1. halvår 2017

28.364 kr.

Lavere

28.364 kr.

Salgsmoms af ændring af omsætning 2. halvår af 2017

-9.202 kr.

Lavere

-9.202 kr.

Salgsmoms af ændring af tab på debitorer

0 kr.

-18.590 kr.

0 kr.

Ændring af købsmoms af leasingydelser1. halvår 2017

1.917 kr.

Yderligere købsmoms

1.917 kr.

Ændring købsmoms af leasingydelser2. halvår 2017

16.623 kr.

Yderligere købsmoms

16.623 kr.

Ændring af købsmoms – ikke godkendt fradrag for private udgifter 2. halvår 2017

-719 kr.

0 kr.

-719 kr.

Faktiske oplysninger

[person1] (herefter benævnt virksomhedsejeren) drev i indkomståret 2017 virksomheden [virksomhed1] v/[person1]. Det fremgår af CVR registeret, at virksomheden er registreret under branchekode 682040 – Udlejning af erhvervsejendomme. Det fremgår af virksomhedens bogføringsmateriale, at virksomhedens branche primo 2017 er ændret fra at være en udlejningsvirksomhed til at være et autoværksted med biludlejning.

Virksomheden har i 2017 overtaget aktiviteten i [virksomhed1] ApS, der er taget under konkursbehandling den 24. april 2017. Virksomhedsejeren har været hovedanpartshaver i selskabet.

Den personligt drevne virksomhed har afregnet moms halvårligt.

Skattestyrelsen har gennemgået virksomhedens regnskabsgrundlag og konstateret, at der ikke løbende er opgjort en kassebeholdning.

Det er ligeledes ved gennemgangen af regnskabsgrundlaget konstateret, at virksomhedens transaktioner er registreret på betalingstidspunktet, og der er ved årsafslutningen ikke reguleret for tilgodehavender og gæld til debitorer og kreditorer.

Skattestyrelsen har på dette grundlag ikke anset regnskabsgrundlaget for at være fyldestgørende.

Skattestyrelsen har gennemgået samtlige salgsfakturaer og opgjort en samlet omsætning på 877.065 kr. eksklusive moms. Moms af omsætningen er opgjort til 176.819 kr. af Skattestyrelsen. Der er alene selvangivet en omsætning på 655.131 kr. eksklusive moms. Købsmomsen heraf er angivet med 163.783 kr.

Virksomhedsejeren har oplyst, at der er fakturaer, som er udstedt, men ikke efterfølgende er blevet betalt. Herunder oplyst, at fakturaer til forsikringsselskabet [virksomhed2] ikke bliver betalt, hvis fakturaen er udstedt mere end 6 måneder efter, at arbejdet er udført. Virksomhedsejeren har ikke fremlagt dokumentation herfor.

Der er i årsregnskabet foretaget fradrag for tab på debitorer med 108.000 kr. ultimo 2017. Skattemæssigt er der ikke foretaget fradrag for tab på debitorer, hverken primo eller ultimo 2017.

Klageren har anmodet om skattemæssigt fradrag for tab på debitorer med 182.358 kr.

Det samlede opgjorte tab på debitorer udgør 182.388 kr., som består af tilgodehavende hos [virksomhed3] på 38.200 kr. og et tilgodehavende på 144.188 hos [virksomhed4] ApS. Beløbene er eksklusive moms. Der er i alle tilfælde tale om fakturaer udstedt i 2017.

Skattestyrelsen har endvidere forhøjet virksomhedens indkomst vedrørende ikke godkendte leasingudgifter på 118.848 kr. eksklusive moms. Momsen heraf udgør 45.590 kr.

Virksomhedsejeren har indgået leasingkontrakter på fire køretøjer, henholdsvis en Iveco Daily, en Iveco Daily 35S, yderligere en Iveco Daily 35S og en Iveco Daily 35S17. De tre sidste leasingkontrakter er overtaget fra [virksomhed1] ApS i forbindelse med, at selskabet blev taget under konkursbehandling den 27. april 2017.

Den personligt drevne virksomhed overtog alle forpligtelser i relation til leasingkontrakterne, herunder de leasingydelser, som ikke var betalt af selskabet.

Skattestyrelsen har alene godkendt fradrag for leasingydelser og omregistreringsgebyr, som vedrører den periode, hvor virksomheden har været leasingtager. Der er således alene godkendt fradrag for 202.587 kr. ud af i alt 321.435 kr. Købsmomsen er af Skattestyrelsen godkendt fratrukket med 50.195 kr. svarende til 25 % af 202.207 kr. Det bemærkes, at der ikke er moms på omregistreringsgebyret på 380 kr. Der er alene foretaget fradrag for købsmoms på leasingydelser med 31.655 kr.

Skattestyrelsen har også nægtet fradrag for udgifter, som er anset for private. Udgiften udgør i alt 12.092 kr.

Virksomhedsejeren finder, at der skal godkendes fradrag for udgifter til køb af gaming-tastatur, mus og høretelefoner med 2.398 kr. eksklusive moms og for køb i [virksomhed5] for 4.500 kr. eksklusive moms.

Købsmomsen heraf udgør 1.724,50 kr. afrundet til 1.725 kr.

Købet i [virksomhed5] er ikke dokumenteret med underbilag, hvorfor det ikke fremgår, hvad der er købt.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har for indkomståret 2017 ændret klagerens momstilsvar med yderligere salgsmoms på 19.162 kr., yderligere købsmoms på leasingudgifter med 18.540 kr. og ikke godkendt købsmoms på udgifter til gaming-tastatur, gaming-mus og høretelefoner med 600 kr. og ikke godkendt købsmoms af køb i [virksomhed5] med 1.125 kr. Skattestyrelsen har endvidere nægtet fradrag for yderligere tab på debitorer.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

1.Omsætning

(...)

1.5. Skattestyrelsens afgørelse, bemærkninger og begrundelse

I anfører i Jeres bemærkninger, at I accepterer punktet, men at reguleringen har givet anledning til ændring af ”Hensat til tab på debitorer”.

Regulering af hensat til tab på debitorer er regnskabsmæssigt indtægtsført med 27.000 kr., jf. neden- stående opgørelse. Det indtægtsførte beløb er tilbagereguleret i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ud fra Jeres bemærkninger og indsendte kundekontokort udgør hensat til tab på debitorer ultimo 2017 i alt 182.358 kr. Regulering af hensat til tab på debitorer udgør herefter -47.358 kr., jf. nedenstående opgørelse.

Hensat til tab på debitorer

Selvangivet

Ifølge indsigelsen

Værdien 1/1 2017

135.000 kr.

135.000 kr.

Værdien 31/12 2017

-108.000 kr.

-182.358 kr.

Regulering af hensat til tab på debitorer

+27.000 kr.

-47.358 kr.

Den korrigerede værdi af hensat til tab på debitorer ultimo får følgende konsekvenser til opgørelsen af det regnskabsmæssige resultat og opgørelsen af det skattemæssige resultat.

Regnskabsmæssigt resultat ifølge årsrapporten -138.167 kr.

Selvangivet regulering af hensat til tab på debitorer tilbageføres -27.000 kr.

Reguleringsbeløb ifølge ny opgørelse -47.358 kr.

Korrektion til regnskabsmæssigt resultat 74.358 kr. -74.358 kr.

Reguleret regnskabsmæssigt resultat -212.525 kr.

Skattemæssige reguleringer:

Ikke fradragsberettigede renter og bøder 15.783 kr.

Forskelle til imødegåelse af tab på debitorer:

Primo værdi -135.000 kr.

Ultimo værdi 182.358 kr. 47.358 kr.

Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført 25.978 kr.

Skattemæssige afskrivninger driftsmidler -11.359 kr.

Skattepligtig resultat før Skattestyrelsens ændringer,

ifølge herværende afgørelse -134.765 kr.

De regnskabsmæssige ændringer til værdien af hensat til tab på debitorer ultimo 2017 får ingen skattemæssige konsekvenser. Der er fortsat ingen dokumentation for, at der i 2017 er konstateret tab på debitorer, hvorfor der ikke kan opgøres en værdi til fradrag heraf.

Med henvisning til punkt 1.4 mangler du at indtægtsføre 221.934 kr. i omsætningen og at angive 19.162 kr. i udgående moms, jf. statsskattelovens § 4 og momslovens § 4.

Skattestyrelsen forhøjer derfor virksomhedens omsætning med 221.934 kr.

Skattestyrelsen forhøjer derfor virksomhedens udgående moms med 19.162 kr.

(+28.364 kr. for 1. halvår og -9.202 kr. for 2. halvår)

(...)

3. Leasingudgifter

(...)

3.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det er en betingelse for fradragsret, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Ifølge momslovens § 37 kan der som indgående afgift fradrages afgift på indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Det tidspunkt, hvor der er fradrag for en given udgift, er det tidspunkt, hvor der er opstået en retlig forpligtigelse til at betale den pågældende udgift (Pligtpådragelsestidspunktet). Tidspunktet for fra- drag for en given udgift, er ikke nødvendigvis betalingstidspunktet.

Ovennævnte posteringer på konti for leasingudgifter er for de fleste afdrag på gæld. Afdragene er inkl. rykker-gebyr og lign. omkostninger ved for sent betaling. Afdragene er også betaling for leasingydelser fra før bilerne er overgået til din personlige virksomhed. Der er ligeledes tale om afdrag på ydelser for 2016.

Med henvisning til statsskattelovens § 6 a og momslovens § 37 kan fradrag for leasingydelser på biler leaset i din personligt drevne virksomhed opgøres således:

[reg.nr.1] – Perioden marts - november

9 måneder a 8.008 kr. 72.072 kr.

Etableringsgebyr og forsikringsadministration 2.250 kr.

Momsfrit omregistreringsgebyr 380 kr.

I alt 74.702 kr. 74.702 kr.

Moms heraf 18.508 kr. 18.508 kr.

[reg.nr.2] – Perioden marts – december

10 måneder a 4.950 kr. 49.500 kr.

Etableringsgebyr og forsikringsadministration 2.250 kr.

Momsfrit omregistreringsgebyr 0 kr.

I alt 52.130 kr. 52.130 kr.

Moms heraf 12.938 kr. 12.938 kr.

[reg.nr.3] – Perioden marts – november

9 måneder a 5.136 kr. 46.224 kr.

1 måned a 1.520,43 1.521 kr.

Ekstraordinær leasingafgift 25.000 kr.

Etableringsgebyr og forsikringsadministration 2.250 kr.

Momsfrit omregistreringsgebyr 380 kr.

I alt 75.375 kr. 75.375 kr.

Moms heraf 18.749 kr. 18.749 kr.

I alt 202.207 kr. 50.195 kr.

Leasingudgifter er i alt selvangivet med 321.435 kr. 31.655 kr.

Difference 119.228 kr. 18.540 kr.

Skattestyrelsen foreslår herefter at forhøje virksomhedens resultat med 119.228 kr.

Skattestyrelsen foreslår at give yderligere fradrag for købsmoms med 18.540 kr.

(1.917 kr. for 1. halvår og 16.623 kr. for 2. halvår)

3.5 Skattestyrelsens afgørelse, bemærkninger og begrundelse

Sammen med indsigelsen er der vedhæftet følgende 3 leasingaftaler mellem [virksomhed6] og [virksomhed1] som ny bruger efter [virksomhed1] ApS. Aftalerne er med virkning fra den 01.03.2017:

1004773 [reg.nr.1] Månedlig leasingydelse 8.008 kr. + moms 2.002 kr.

+ etableringsgebyr 2.630 + moms 562,50 kr. (380 kr. er momsfrit)

1005786 [reg.nr.2] Månedlig leasingydelse 4.950 kr. + moms 1.237 kr.

+ etableringsgebyr 2.630 + moms 562,50 kr. (380 kr. er momsfrit)

1005605 [reg.nr.3] Månedlig leasingydelse 5.136 kr. + moms 1.284 kr.

+ etableringsgebyr 2.630 + moms 562,50 kr. (380 kr. er momsfrit)

Du har i din personlige virksomhed [virksomhed1] fradrag for udgifter til ovenstående leasingaftaler fra aftaletidspunktet 01.03.2017. Udgifter til leasingselskabet for leasing af bilerne før 1/3 2017 er ikke udgifter, som din personlige virksomhed er retslig forpligtiget til at betale, og er derfor ikke fradragsberettigede udgifter i virksomheden. Det er udgifter, der vedrører anpartsselskabet, og er fradragsberettiget i selskabet.

Skattestyrelsen fastholder den i punkt 3.4 opgjorte leasingudgift. Dog gives der også fradrag for momsfrit omregistreringsgebyr på leje af [reg.nr.2].

Med henvisning til statsskattelovens § 6 a og momslovens § 37 kan fradrag for leasingydelser på biler leaset i din personlig drevet virksomhed godkendes med:

Skat Moms

Ifølge ovenstående beregning 202.207 kr. 50.195 kr.

Omregistreringsgebyr på leje af [reg.nr.2] 380 kr.

I alt 202.587 kr. 50.195 kr.

Leasingudgifter er i alt selvangivet med 321.435 kr.31.655 kr.

Difference 118.848 kr. 18.540 kr.

Skattestyrelsen forhøjer herefter virksomhedens resultat med 118.848 kr.

Skattestyrelsen giver yderligere fradrag for købsmoms med 18.540 kr.

(1.917 kr. for 1. halvår og 16.623 kr. for 2. halvår)

(...)

7. Private udgifter

7.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver bl.a., at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, der er indkomstopgørelsen uvedkommende. Det er en betingelse for fradragsret, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Ifølge momslovens § 37 kan der som indgående afgift fradrages afgift på indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Skattestyrelsen finder ikke at bilag 1357, 1358, 1184, 1285 og 1258 er udgifter, der er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst og som udelukkende anvendes til brug for virksomheden. Det begrundes med:

Bilag 1357 og 1358 er begge køb hos [virksomhed7] d. 22.10.17. Bilag 1357 er en udgift til et membership card, der af Microsoft anbefales til gaming. Bilag 1358 er køb af gaming-tastatur, gaming-mus og høretelefoner. Skattestyrelsen finder ikke, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse i virksomheden for at afholde udgifterne. Vi finder, at udgifterne har karakter af private udgifter.

Bilag 1184 er ikke dokumenteret med et underbilag. Det er derfor ikke dokumenteret, at udgiften er en driftsudgift i virksomheden. Da udgiften er til [virksomhed5] finder vi, at udgiften har karakter af en privat udgift.

Bilag 1285 er en udgift til ulykkesforsikring stilet til [person1]. Da udgiften ikke er stilet til virksomheden, og bilaget ikke oplyser andet, end at det er en ulykkesforsikring, må det antages, at det er din personlige ulykkesforsikring. En personlig ulykkesforsikring er en privat udgift, der ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6 a.

Bilag 1058 er en udgift til [virksomhed8] for salgssalær ved privat salg af Honda Jazz, reg.nr. [reg.nr.4].

Honda Jazz, reg.nr. [reg.nr.4] var din ægtefælles bil. Der ses ikke i omsætningen at være indtægtsført salg af bilen, som er sket pr. 1.3.2017. Da det også fremgår af bilaget, at det er ”salgssalær privat” er udgiften ikke en erhvervsmæssig driftsomkostning efter statsskattelovens § 6 a.

Skattestyrelsen finder herefter, at følgende udgifter ikke er erhvervsmæssige og fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6 a og momslovens § 37. Udgifterne anses at være dine private udgifter.:

Skat Moms

Bilag 1357 319 kr. 120 kr.

Bilag 1358 2.398 kr. 599 kr.

Bilag 1184 4.500 kr.

Bilag 1285 2.532 kr.

Bilag 1058 2.343 kr. 586 kr.

I alt 12.092 kr. 1.305 kr.

Skattestyrelsen foreslår herefter at forhøje virksomhedens resultat med 12.092 kr.

Skattestyrelsen forslår at nedsættes virksomhedens købsmoms med 1.305 kr.

(586 . for 1. halvår og 719 kr. for 2. halvår)

7.5. Skattestyrelsens afgørelse, bemærkninger og begrundelse

Vedrørende bilag 1358 anfører I, at der på værkstedet anvendes gaming computer og skærm i forbindelse med reparation af biler og fejlsøgning, da gaming computer er markant hurtigere til dette og har en bedre opløsning.

Bilaget 1358 er udgift til køb af gaming-tastatur, -mus og –høretelefoner. Skattestyrelsen finder fortsat ikke, at der på værkstedet anvendes gaming-tastatur, -mus og –høretelefoner. Vi finder fortsat, at udgiften hertil har karakter af at være privat.

Bilag 1184 er fortsat ikke dokumenteret med et underbilag. Det er derfor ikke dokumenteret, at udgiften er en driftsudgift i virksomheden. Da udgiften er til [virksomhed5] finder vi, at udgiften har karakter af en privat udgift.

Skattestyrelsen forhøjer herefter virksomhedens resultat med 12.092 kr.

Skattestyrelsen nedsætter virksomhedens købsmoms med 1.305 kr.

(586 kr. for 1. halvår og 719 kr. for 2. halvår)

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at forhøjelsen af omsætningen skal nedsættes, da Skattestyrelsen har forhøjet omsætningen med fakturabeløb, som allerede er medregnet i omsætningen. Endvidere er det klagerens påstand, at der skal indrømmes yderligere fradrag for tab på debitorer.

Klageren har endvidere fremsat påstand om, at fradrag for den fulde leasingydelse, herunder udgift til frikøb af bilerne.

Der er også klaget over, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til pc med 2.398 kr. og arbejdssko købt i [virksomhed5] for 4.500 kr.

Klageren har i klagen som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Jeg er uenig i afgørelsen i ovenstående sag på følgende punkter:

1 - yderligere omsætning der ikke er indtægtsført

En del af disse fakturaer der er nævnt i sagen er allerede bogført i indkomståret 2017 og jeg er er således beskattet dobbelt af dette. Ydermere er der på en del af de fakturaer der er indtægtsført i sagen tab som følge af manglende betaling/konkurs og dette fradrag har jeg ikke fået skattemæssigt i forbindelse med sagens afgørelse. Det klager jeg ligeledes over.

3 - fradrag for leasingudgifter

Der er ikke opnået fradrag for omkostninger til frikøb af biler - dette klager jeg over.

7 - udgifter der er anset for at være private udgifter og derfor ikke fradragsberettiget Skattemedarbejderen personlige vurdering af om en omkostning i min virksomhed er af privat karakter eller ej uden nogensinde at have været og besigtige virksomheden. Jeg ønsker fradrag for flere af de omkostninger som jeg i sagen er nægtet - herunder for kr. 2.398 til pc der anvendes på værkstedet i forbindelse med fejlsøgning på biler. Arbejdssko købt hos [virksomhed5] kr. 4.500.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der fremgår af momslovens § 4 (Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 om merværdiafgift).

Virksomheder, etableret i Danmark med en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. årligt, skal momsregistreres. Levering af ydelser er som udgangspunkt momspligtigt. Dette fremgår af momslovens § 48, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, til skatteforvaltningen, angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1 og 57, stk. 1.

Af momslovens § 37 fremgår der følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”

Udgående moms (salgsmoms):

Landsskatteretten finder under henvisning til afgørelse af dags dato om indkomstforhøjelse af indehaverens overskud af virksomhed for indkomståret 2017, at virksomheden har været forpligtet til at afregne moms. Det er således berettiget, at Skattestyrelsen har fastsat virksomhedens udgående moms (salgsmoms) på baggrund af udstedte fakturaer i 2017. Landsskatteretten er enig i, at virksomhedens omsætning med udgangspunkt i de udstedte fakturaer kan opgøres til yderligere 221.934 kr., hvoraf salgsmomsen udgør 19.162 kr.

Den yderligere salgsmoms fordeler sig med 28. 364 kr. for 1. halvår af 2017 og – 9.202 kr. for 2. halvår af 2017.

Momspligtig omsætning ifølge Landsskatterettens afgørelse af dags dato:

Omsætning ifølge fakturaer

Skat

Moms

2017

1.053.884 kr.

877.065 kr.

176.819 kr.

Selvangivet momspligtig omsætning:

Regnskab skat

Regnskab moms

2017

655.131 kr.

157.657 kr.

Tab på debitorer

Virksomheden ønsker fradrag for moms vedrørende tab på debitorer.

Fradrag for tab på debitorer er betinget af, at tabet er konstateret. Virksomheden har ikke dokumenteret, at der er iværksat effektive inddrivelsesskridt.

Virksomheden har ej heller fremlagt dokumentation for, at denne ikke har modtaget betaling fra forsikringsselskabet [virksomhed2], i de situationer, hvor der først er udskrevet faktura mere end seks måneder efter at arbejdet er udført.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der ikke kan indrømmes fradrag for moms på tab på debitorer, hvorfor retten stadfæster afgørelsen.

Indgående moms (Købsmoms)

Leasingudgifter

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for moms på leasingudgifter med 18.540 kr.

Virksomheden har overtaget leasingforpligtelsen fra selskabet [virksomhed1] ApS fra den 1. marts 2017. Leasingudgiften inklusive etableringsudgifter, forsikringsadministration og omregistreringsgebyr er opgjort til 202.587 kr.

Landsskatteretten finder, at købsmomsen på udgiften til leasing af bilerne forud for den 1. marts 2017, hvor virksomhedsejeren har overtaget de leasede biler, ikke er fradragsberettiget efter reglerne i momslovens § 37, idet udgiften vedrører en periode, hvor virksomhedsejeren ikke har været leasingtager. Landsskatteretten finder, at denne udgift vedrører anpartsselskabet.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Private udgifter fratrukket i skatteregnskabet

Der er i regnskabet foretaget fradrag for moms på udgifter til køb af gaming-tastatur, gaming-mus og høretelefoner med i alt 719 kr.

Landsskatteretten finder, at udgiften til køb af gaming-tastatur, gaming-mus og høretelefoner ikke er erhvervsmæssig. Det skal i den forbindelse bemærkes, at samme dag hvor gaming-tastaturet, gaming-mus og høretelefonerne købes i [virksomhed7], er der samme sted købt et membership card, der af Microsoft anbefales til gaming. Købsmomsen er derfor ikke fradragsberettiget efter momslovens § 37.

Landsskatteretten finder ligeledes, at udgiften til køb i [virksomhed5] ikke er fradragsberettiget efter reglerne i momslovens § 37 henset til, at det ikke af bilaget fremgår, hvad der er købt.

Virksomhedsejeren har ej heller dokumenteret, hvorledes de enkelte indkøb er indgået i virksomheden. Indkøbene ses at være af privat karakter, da disse anskaffelser er almindeligt forekommende for de fleste skatteydere.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede ansættelse i sin helhed.