Kendelse af 20-12-2021 - indlagt i TaxCons database den 20-01-2022

Journalnr. 20-0035745

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

1. halvår 2016

Forhøjelse af momstilsvar

34.142 kr.

Nedsættelse

Hjemvisning

2. halvår 2016

Forhøjelse af momstilsvar

55.144 kr.

Nedsættelse

Hjemvisning

Faktiske oplysninger

Indehaveren driver enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1], cvr-nr. [...1], som er registreret med startdato 16. april 2012. Virksomheden er registreret under branchekoden 811000 Kombinerede serviceydelser.

Virksomheden afregner moms hvert halve år.

Skattestyrelsen har i brev af 15. juni 2017 bedt indehaveren om at fremsende materiale til brug for opgørelsen af virksomhedens momstilsvar for 2015 og 2016. Skattestyrelsen har desuden rykket for indehaverens bogføringsmateriale henholdsvis den 6. november 2017 og den 9. august 2018.

Skattestyrelsen har modtaget materiale vedrørende perioden 2015 - 2016 fra indehaveren den 1. august 2017, den 4. december 2017, den 1. august 2018 og den 31. august 2018. Skattestyrelsen har modtaget følgende:

resultatopgørelse,
balance,
saldobalance,
underliggende bilag i form af købsbilag og udskrift fra kundekartotek,
bankkontoudtog for indehaverens konto nummer [...39] og konto nummer [...75] i [finans1].

Skattestyrelsen har ikke modtaget indehaverens bogføring/kontokort, ligesom en række bilag ikke er modtaget.

Virksomheden har for 2016 angivet moms således:

Periode

1. halvår 2016

2. halvår 2016

Salgsmoms

56.956 kr.

62.079 kr.

Købsmoms

53.096 kr.

54.248 kr.

I alt

3.860 kr.

7.831 kr.

I forbindelse med klagesagens behandling har virksomhedens repræsentant fremlagt følgende materiale:

Bilag 1.

Faktura af 2. april 2015 fra [virksomhed2] A/S. Fakturabeløbet udgør 12.083,50 kr. inkl. moms (9.666,80 kr. ekskl. moms.)

Dertil er vedhæftet en Dankortbon af 2. april 2015 [virksomhed2] vedrørende køb på 1.283,50 kr.

Bilag 2.

Værkstedsfaktura af 19. juni 2015 fra [virksomhed3] A/S. Fakturabeløbet udgør 17.206,50 kr. inkl. moms (13.765,12 kr. ekskl. moms).

Bilag 2A.

Værkstedsfaktura af 31. juli 2015 fra [virksomhed3] A/S. Fakturabeløbet udgør 6.800,50 kr. inkl. moms (5.440,34 kr. ekskl. moms).

Bilag 3.

Kontospecifikation fra virksomheden vedrørende konto 5910 – rengøring. Den 8. september 2015 er der bogført et bruttobeløb på 5.356,25 kr. med konteringsteksten ”Regning fra bauhaus: arbejdsbord og skab (...)”.

Bilag 4.

Faktura af 22. april 2015 fra [virksomhed4]. Fakturabeløbet udgør 3.671,88 kr. inkl. moms. (2.937,50 kr. ekskl. moms).

Bilag 5.

Print fra forsyningsselskabet [virksomhed5] A/S vedrørende el- og vandforbrug 2012 – 2015.

Bilag 6.

Salgsslutseddel af 14. september 2014 fra [virksomhed3] A/S, hvoraf det fremgår, at [virksomhed1] er køber af en Opel Vivaro kassevogn for 97.155 kr. (inkl. ekstraudstyr, levering og nummerplade), hvoraf købsmomsen udgør i alt 21.175 kr.

Bilag 7.

Håndskrevet aftale om handel med Opel Combo. Køretøjets stelnummer fremgår af aftalen. Handelsprisen fremgår ikke af aftalen.

Kontospecifikation fra virksomheden vedrørende konto 5840 – firmabil. Den 6. juli 2015 er der bogført et bruttobeløb på 21.875 kr. med konteringsteksten ”regning fra privat sælger af bil: firmabil nr. 2 (...)”.

Bilag 5A.

Print vedrørende elforbrug 2016 – 2019.

Bilag 8.

Aftale om leasing af 4. juli 2016 fra [virksomhed6] A/S, hvoraf det fremgår, at [virksomhed1] leaser en VW Transporter kassevogn. Det fremgår også af aftalen, at en Opel Combo indgår som byttebil.

Virksomhedens repræsentant har som bilag til sine bemærkninger til Skattestyrelsens supplerende udtalelse fremsendt følgende:

Indehaverens foto af værkstedsvogn.
Print fra [virksomhed7].dk vedrørende en Bahco værkstedsvogn.
Mail af 16. oktober 2020 til indehaveren fra [virksomhed3] A/S vedrørende en vurderet brugtvognspris på en Opel Combo.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar for 1. halvår 2016 med 34.142 kr. og for 2. halvår 2016 med 55.144 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

2.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Som det fremgår af afsnit 1.4 opfylder virksomhedens regnskab ikke bogføringslovens bestemmelser. Ifølge momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1 skal virksomhedens regnskab opfylde de krav, som er fastsat i bogføringsloven, ligesom det skal føres på en klar og overskuelig måde, således at det er muligt at kontrollere momsangivelserne jf. momsbekendtgørelsens § 73. Det er således vores opfattelse, at der er grundlag for at opgøre virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt.

Skattestyrelsen har sammenholdt dine indsendte momsangivelser for 2016 med det skøn, som vi har lavet på baggrund af dine indsendte kontoudtog samt bilag. Vi har ikke sammenholdt momsen for 2015, da der ikke kan foretages ændring af angivelserne for denne periode, da forholdet er forældet.

I henhold til momslovens § 4 skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Vi har gennemgået din erhvervskonto og har opgjort det samlede salg inklusiv moms. Herefter er momsen beregnet som 20 % af det samlede salg efter momslovens § 27, stk. 1. Opgørelsen af din salgsmoms fremgår af vedlagte bilag 2.

Efter momslovens § 37 kan du få fradrag for de udgifter, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer. Det er dog et krav efter momsbekendtgørelsens § 82, at disse udgifter skal dokumenteres ved fremlæggelse af faktura, herunder forenklede faktura eller afregningsbilag.

Vi har gennemgået udgifterne på din erhvervskonto og privatkonto, og har sammenholdt disse udgifter med de fremsendte udgiftsbilag. Vi har givet fradrag for momsen i de tilfælde, hvor vi kan se udgiften på din bankkonto samtidig med, at der er et bilag, der dokumenterer, at der er tale om et erhvervsmæssigt køb.

Opgørelsen af din købsmoms fremgår af vedlagte bilag 2.

De samlede ændringer for 2016 er opgjort til 89.286 kr. fordelt således:

1. januar 2016 – 30. juni 2016:

Angivet

Opgjort af Skattestyrelsen

Ændring

Salgsmoms

56.956 kr.

59.773 kr.

2.817 kr.

Købsmoms

53.096 kr.

21.771 kr.

-31.325 kr.

I alt

3.860 kr.

38.002 kr.

34.142 kr.

1. juli 2016 – 31. december 2016:

Angivet

Opgjort af Skattestyrelsen

Ændring

Salgsmoms

62.079 kr.

83.570 kr.

21.491 kr.

Købsmoms

54.248 kr.

20.595 kr.

-33.653 kr.

I alt

7.831 kr.

62.974 kr.

55.144 kr.

Du opkræves samlet 89.286 kr. i momstilsvar for 2016 efter momslovens § 56 og opkrævningslovens § 5, stk. 2.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkning til klagen af 18. september 2019:

”(...)

Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen.

(...)”

Efterfølgende har Skattestyrelsen den 17. september 2020 fremsendt følgende supplerende udtalelse til repræsentantens supplerende indlæg af 6. februar 2020:

”(...)

Vi har gennemgået brevet fra revisor, og vi har følgende kommentarer:

(...)

Vedrørende indkomståret 2016

Oplyst af revisor:

18/7 fakturanr. 533 indtægt 7.062,50 kr.

Denne betales fejlagtigt af kunden igen

25/7 med samme beløb 7.062,50 kr.

Og derfor tilbageføres beløbet til kunden 25/7, men denne placeres af Skat under ikke fradragsberettigede udgifter, men vi skal anmode om, at den flyttes til modregning under selskabets omsætning,

således der bliver korrigeret med beløbet på 7.063 - uden moms -5.650"

Vores bemærkninger:

Vi har ikke modtaget bogføring til brug for kontrollen.

Men godkender, at beløbet bør tilbageføres.

Oplyst af revisor:

"Vedr. ejendommen:

Skatteyder bor på et 3 længet husmandssted på i alt ca. 365 m2, hvoraf stuehuset udgør ca. 160 m2

og den resterende del på ca. 205 m2 anvendes erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige anvendelse

bruges til værksted og lager/opmagasinering af havetraktor, trailer, motorsave og fliserensermaskine

mv. som bruges i virksomheden.

Der bruges både strøm og opvarmning (træpiller) til den erhvervsmæssige del og vi anser derfor

1/3 af forbruget som erhvervsmæssigt og ud fra en skønsmæssig fordeling er dette ansat til:

Forbrugt el jf. spec indhentet fra [virksomhed5] (bilag 5):

6.246 kwh reduceret med privat andel 4.000 i alt 2.246 af pris 2 kr. -4.492

Andel af varmeforbrug - skøn -3. 000"

Vores bemærkninger:

Disse oplysninger har ikke tidligere været frembragt for os.

Vi har dermed ikke taget stilling til størrelsen af den erhvervsmæssige andel og/eller den erhvervsmæssige anvendelse.

Oplyst af revisor:

"Driftsmiddelsaldo primo 2016 kan opgøres som:

Vivaro 42.739 og Combo 15.406 i alt 58.145

I forbindelse med leasing af VW Transporter, medio 2016 er Combo givet i bytte til en værdi på

3.000 kr.(bilag 8) og dermed kan restsaldoen på denne tabsføres 15.406-3.000 -12. 406

Afskrivning for 2016 bliver herefter 25 % af 42.739 -10.685

Herfra skal dog fratrækkes:

12 ydelser på lånet hos [finans2] som skat har fratrukket i deres opgørelse med brutto kr. 2.090

- reduceret for momsandel + 20.064

Af ovennævnte ydelse er 25 kr.gebyr som stadig kan fratrækkes -300"

Vores bemærkninger:

Disse oplysninger har ikke tidligere været frembragt for os.

Jævnfor 2015 er der ligeledes en usikkerhed om størrelsen af eventuelle afskrivninger i 2016.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2015 og 2016 nedsættes.

Virksomhedens repræsentant har anført følgende i klagen af 18. september 2019:

”(...)

Vi er opmærksom på, at klagen skal være begrundet og vi vil indenfor de nærmeste 14 dage komme med en mere detaljeret begrundelse og uddybning hertil. Vi kan dog allerede nu supplere med, at eftersom Skattestyrelsen har afvist skatteyders bogholderi og lavet en alternativ indkomstopgørelse jf. den vedhæftede afgørelse, så vil klagen vedrøre samtlige områder, ligesom vi vil fremlægge dokumentation for, at det eksisterende bogholderi med mindre tilpasninger kan anvendes til brug for skatteansættelsen.

(...)”

Repræsentanten har den 6. februar 2020 fremsendt følgende supplerende indlæg:

”(...)

På vegne af vores ovennævnte kunde, skal vi hermed fremkomme med de konkrete klagepunkter, i forhold til den af skattestyrelsen, foretagne skatteansættelse.

Indkomståret 2015

Skats beregnede overskud af virksomhed 212.886

Driftsudgifter som er registreret i virksomhedens bogholderi "[...]" og som vi ikke ser fremgår

af Skattestyrelsens regnskabsopstilling:

Bogført 7/4 2015 [virksomhed8] under "Andre direkte omkostninger" -9.666

(bilag 1 vedhæftet i alt incl moms 12083-)

Bogført 19/6 [virksomhed3] under "Firmabil" -13.765

(bilag 2 vedhæftet i alt incl moms 17.206,25 (hævet på [person1]s konto)

Bogført 3/8 [virksomhed3] under "Firmabil" -5.440

(bilag 2 A vedhæftet i alt incl moms 6.800 (hævet på [person1]s konto)

Bogført 9/8 2015 [virksomhed7] arbejdsbord under "Rengøring" -4.285

(Sandsynliggjort ved bilag 3 kontospecifikation fra [...].

Det originale bilag forventtes, at ligge i orginal papirerne

som Skattestyrelsen fortsat ligger inde med

og beløbet er alt incl moms 5.356,25

Bogført 22/4 Advokat [person2] under "Konsulenter" -2.937

(bilag 4 vedhæftet i alt ind moms 3671,88 (hævet på [person1]s konto)

Vedr. ejendommen:

Skatteyder bor på et 3 længet husmandssted på i alt ca. 365 m2, hvoraf stuehuset udgør ca.

160 m2 og den resterende del på ca. 205 m2 anvendes erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige

anvendelse bruges til værksted og lager/opmagasinering af havetraktor, trailer, motorsave

og fliserensermaskine m.v. som bruges i virksomheden.

Der bruges både strøm og opvarmning (træpiller) til den erhvervsmæssige del og vi anser derfor

1 /3 af forbruget som erhvervsmæssigt og ud fra en skønsmæssig fordeling er dette ansat

til:

Forbrugt el jf. spec indhentet fra [virksomhed5] (bilag 5):

6.246 kwh reduceret med privat andel 4.000 i alt 2.246 af pris af 2 kr. -4.492

Andel af varmeforbrug - skøn -3.000

Selskabet købte i 2014 en Opel Vivaro på gule plader for i alt 75.980 (bilag 6) og som anvendes

100 % erhvervsmæssigt. Bilen blev afskrevet med 25 % i 2014 og hvorefter driftsmiddelssaldoen

1/1 2015 kan fastsættes til 56.985 og der kan derfor beregnes

Afskrivning for 2015 med i alt 25 % af 56.985 -14.246

Herfra skal dog fratrækkes

12 ydelser på lånet hos [finans2] som skat har fratrukket i deres

Opgørelse med brutto kr. 2.090 - reduceret for momsandel +20.064

Af ovennævnte ydelse er 25 kr.gebyr som stadig kan fratrækkes -300

Der er endvidere købt en Opel Combo den 3/7 2015 for i alt 21.875

jf. bogføringen og et (bilag 7) og denne bør ligeledes

afskrives med 25 % svarende til -5.469

Bilen er betalt fra hustrus indkomst/formue.

I alt korrigeret indkomst 169.350

Og derudover anmodes om at de momsmæssige ændringer af ovenstående ligeledes korrigeres

hos Skat.

Indkomståret 2016

Skats beregnede overskud af virksomhed 363.681

Driftsudgifter som er registreret i virksomhedens bogholderi "[...]" og som vi ikke ser fremgår af Skattestyrelsens regnskabsopstilling:

I skats opgørelse fremgår:

18/7 fakturanr. 533 indtægt 7.062,50

Denne betales fejlagtigt af kunden igen

25/7 med samme beløb 7.062,50

Og derfor tilbageføres beløbet til kunden 25/7, men denne placeres af

Skat under ikke fradragsberettiget udgifter, men vi skal anmode om,

at den flyttes til modregning under selskabets omsætning, således

der bliver korrigeret med beløbet på 7.063 - uden moms -5.650

Vedr. ejendommen:

Skatteyder bor på et 3 længet husmandssted på i alt ca. 365 m2, hvoraf stuehuset udgør ca.

160 m2 og den resterende del på ca. 205 m2 anvendes erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige

anvendelse bruges til værksted og lager/opmagasinering af havetraktor, trailer, motorsave

og fliserensermaskine m.v. som bruges i virksomheden.

Der bruges både strøm og opvarmning (træpiller) til den erhvervsmæssige del og vi anser derfor

1/3 af forbruget som erhvervsmæssigt og ud fra en skønsmæssig fordeling er dette ansat til

Forbrugt el jf. spec. indhentet fra [virksomhed5] (bilag 5 A):

4.174 kwh reduceret med privat andel 4.000 i alt 174 af pris af 2 kr. -348

Andel af varmeforbrug – skøn -3.000

Driftsmiddelsaldo primo 2016 kan opgøres som:

Vivaro 42.739 og Combo 15.406 i alt 58.145

I forbindelse med leasing af VW Transporter, medio 2016 er

Combo givet i bytte til en værdi på 3.000 kr.(bilag 8) og dermed kan

Restsaldoen på denne tabsføres 15.406-3.000 -12.406

Afskrivning for 2016 bliver herefter 25 % af 42.739 -10.685

Herfra skal dog fratrækkes:

12 ydelser på lånet hos [finans2] som skat har fratrukket i deres

Opgørelse med brutto kr. 2.090 - reduceret for momsandel +20.064

Af ovennævnte ydelse er 25 kr.gebyr som stadig kan fratrækkes -300

I alt korrigeret indkomst 351.356

Og derudover anmodes om at de momsmæssige ændringer af ovenstående ligeledes korrigeres

hos Skat.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Det fremgår af momslovens § 4.

I medfør af momslovens § 37, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret få fuld fradragsret for indgående moms, i det omfang indkøbet relaterer sig til virksomhedens momsbelagte aktiviteter.

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, til skatteforvaltningen, angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1 og 57, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven. Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2015 og 2016 nedsættes. Retten bemærker hertil, at den påklagede afgørelse alene omfatter en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for 2016. Retten henleder opmærksomheden på, at Skattestyrelsen i sin afgørelse har anført, at der ikke foretages ændringer af momstilsvaret for 2015, da forholdet er forældet.

Retten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at Skattestyrelsen har været berettiget til at tilsidesætte indehaverens regnskab og fastsætte dennes indkomst skønsmæssigt for indkomstårene 2015 og 2016.

Retten har desuden fundet, at repræsentantens nye oplysninger og bilagsmateriale vedrørende den erhvervsmæssige andel af el- og varmeforbrug på indehaverens ejendom samt opgørelse og afskrivning på virksomhedens driftsmiddelsaldo kræver egentlig sagsbehandling, hvorfor indkomstansættelsen hjemvises til fornyet behandling i Skattestyrelsen med henblik på fornyet afgørelse.

Landsskatteretten hjemviser på denne baggrund ligeledes momsansættelsen vedrørende afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2016 til fornyet behandling i Skattestyrelsen med henblik på fornyet afgørelse.