Kendelse af 10-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 09-09-2021

Journalnr. 20-0027474

Klagen vedrører Skattestyrelsens afslag på [virksomhed1] ApS’ anmodning om godtgørelse af indbetalt råstofafgift efter chokoladeafgiftsloven på i alt ca. 18.000 kr. for varer, der befandt sig på selskabets lager pr. 1. januar 2020.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS blev etableret den 7. september 2010 og er registreret med branchekode 463900 og bibranchekoderne 463700 og 464410. Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder salg af nødder og kerner.

Fra den 1. september 2011 til den 30. juni 2020 var selskabet registreret som varemodtager for chokolade- og sukkervareafgiftspligtige varer.

Selskabet har oplyst, at der i selskabet pr. 1. januar 2020 var en lagerbeholdning af nøddesnacks, hvoraf der var blevet betalt råstofafgift efter chokoladeafgiftslovens kapitel 2. Selskabet har opgjort denne afgift til ca. 18.000 kr.

Den 6. februar 2020 fremsendte selskabet en anmodning om godtgørelse af den indbetalte råstofafgift på ca. 18.000 kr. til Skattestyrelsen. Anmodningen havde følgende indhold:

”Tilbagebetaling af punktafgift for nødder og lign.

Hej.

Da jeg skulle til at lave indberetning af de nøddesnacks vi har på lager (og indhold af diverse områder her indenfor) d. 31.12.2019. finder jeg at skemaet nr. 29.099 ikke findes mere. Tidsfristen 14. januar 2020 - undre vi os over og finder det ikke fair med så kort varsel. pga. jul og nytår der er tid for en stor del af den ferie vi holder i Danmark.

Vi har haft udfordringer med at få optælling, som først kunne gøres efter jul pga salg frem til d. 31.12.2019 og egentlig først efter 6. januar pga ferie tiden. Når vi så har bøvlet med differencer og derfor nødvendigt at få manuel optælling gjort af flere omgange, er tiden hurtig gået. Hvorfor jeg først nu kan give endelige tal.

Jeg håber i vil gå ind og revurderer fristen og godkende en ansøgning fra [virksomhed1] om tilbagebetaling af punktafgiften for nødderne på vores lager (ca. 18.000 kr).”

Den 4. marts 2020 fremsendte Skattestyrelsen et forslag til afgørelse til selskabet, hvori det blev anført, at Skattestyrelsen agtede at give afslag på anmodningen om godtgørelse af råstofafgiften, idet anmodningen var modtaget for sent.

Selskabet fremsendte følgende bemærkninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse:

”Af det modtagne forslag til afgørelse fremgår det, at den eneste grund til at afslå refusion af nøddeafgift er, at opgørelse og ansøgning er modtaget efter 14. januar 2020. Der er ikke nævnt andre fejl eller mangler i vores ansøgning som grund.

Som tidligere oplyst var grunden til indsendelse af ansøgning efter den angivne frist følgende:

1. P.g.a. min datters alvorlige sygdom og indlæggelse på hospital under længere ophold i Filippinerne var jeg nødsaget til uden varsel at rejse til Filippinerne 31.12.2019 og havde først mulighed for at returnere til Danmark sent 9.1.2020. Såfremt dokumentation ønskes kan dette fremsendes separat.
2. Ved opgørelse af lager viste der sig uoverensstemmelse mellem registrering i vores interne lagersystem og registrering i vores eksterne lagerleverandørs system.
3. For at kunne angive korrekt og eksakt information i vores opgørelse til Skat var det tvingende nødvendigt at lokalisere kilden til afvigelsen og fastslå korrekt beholdning, hvilket desværre tog tid.

I lyset af ovenstående finder jeg det rimeligt at Skat genovervejer sin beslutning om at afvise refusion. [virksomhed1] har på ingen måde unødigt forsinket indberetning. Forsinkelsen på ca. 2 uger er delvist et resultat af en nødsituation med min datter, som blev alvorligt syg og indlagt på et filippinsk provinshospital, og at jeg dermed reelt kun havde 2-3 dage til at afklare difference mellem to vidt forskellige systemer, samt at vi ønskede at sikre en 100 % korrekt opgørelse og indberetning til Skat. Set i bakspejlet havde det måske været bedre for os, blot at indberette et overslag over beholdning af produkter, og så efterfølgende sende en korrektion - eller satse på at Skat ikke ville kontrollere vores indberetning?! Men i alle forhold ønsker vi at sikre korrekte angivelser og oplysninger, uanset om det drejer sig om afgifter, skat, moms eller lignende.

Udover ovennævnte specifikke begrundelser for at imødekomme vores ansøgning om refusion, vil jeg heller ikke undlade at bemærke, at jeg finder den nævnte frist på 14 dage (reelt 9 arbejdsdage)usædvanlig kort og uden nogen rimelig begrundelse. Specielt set i lyset af at svarfrister fra Skat til virksomhed eller borger i langt de fleste tilfælde er betydeligt længere. Også af den grund ville jeg forvente, at Skat var lidt mere forstående overfor vores udfordringer og ønsker om at gøre det rigtige. Man får let den tanke, at det er et bevidst valg, som skal spare Skat for refusion af afgifter, da mange virksomheder sikkert har haft lignende udfordringer som [virksomhed1] med den angivne tidsfrist.

Uden at det i øvrigt har nogen sammenhæng med angivne frister eller ovennævnte begrundelser, kan jeg også oplyse, at specielt i den nuværende situation med uro på grund af Coronavirus, hvor vi ser en markant nedgang i vores omsætning, er den ansøgte refusion af nøddeafgifter endnu mere væsentlig for os. Jeg håber at Skat også vil lade dette forhold indgå i jeres overvejelser og appellerer til, at forslag til afgørelse genovervejes.

Jeg håber ovenstående virker afklarende og håber på jeres forståelse for, at vi ene og alene har forsøgt, at gøre hvad der er korrekt. På forhånd tak!”

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har afslået selskabets anmodning om godtgørelse af afgiftsdifferencen for uåbnede poser eller beholdere af råstofafgiftsberigtigede varer på selskabets lager pr. 1. januar 2020, idet anmodningen er indkommet for sent.

Som begrundelse for afgørelsen har Skattestyrelsen anført følgende:

”Retsregler

Lovforslag L 109 blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2017, jf. lov. nr. 1686 af 26. december 2017.

Virksomheder, som har et lager pr. 31. december 2019 af afgiftsberigtigede uåbnede poser og beholdere af

Masser efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4
Nødder efter chokoladeafgiftslovens kapitel 2
Dækningsafgift af kokos, behandlede jordnødder, andre nødder og kerner samt masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, efter chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 1-3 og 6.

kan få afgiften godtgjort. Det står i lov nr. 1686 af 26. december 2017 § 8, stk. 2.

Anmodningen om godtgørelse skal vi have modtaget senest den 14. januar 2020. Det står i lov nr. 1686 af 26. december 2017 § 8, stk. 6.

I Lovforslag L 109 står vedrørende §8, stk. 6:

” I stk. 6 foreslås, at virksomhederne skal udarbejde en opgørelse af lagerbeholdningen pr. 1. januar 2018 og pr. 1. januar 2020 for de varer, som der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og cvr- eller SE-nummer. SKAT kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Anmodning om dokumentation anvendes ud fra en risikovurdering for i tvivlstilfælde at kunne sikre, at der ikke gives godtgørelse for varer, der ikke er betalt afgifter af, f.eks. ulovligt indførte varer. Anmodning om godtgørelse med de anførte oplysninger skal være SKAT i hænde senest den 14. januar 2018 for godtgørelse efter stk. 1 og senest den 14. januar 2020 for godtgørelse efter stk. 2.”

Vores begrundelse

Jeres ansøgning om godtgørelse er modtaget for sent, da den ifølge lovens § 8, stk. 6 skulle være os i hænde senest den 14. januar 2020. Vi kan derfor ikke imødekomme jeres ansøgning.

Vi har lagt vægt på, at der ikke i lovens udformning er givet plads til vurdering af forhold, som kunne tillade til godtgørelse, trods fristoverskridelsen.

Vi har også lagt vægt på, at da fristen er indsat ved lov af lovgiver, kan fristen også kun suspenderes, såfremt lovgiver ved lov giver hjemmel hertil. Denne lovhjemmel er der ikke.”

Selskabets opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at selskabets anmodning af 6. februar 2020 om godtgørelse af afgiftsdifferencen for uåbnede poser eller beholdere af råstofafgiftsberigtigede varer på selskabets lager pr. 1. januar 2020 skal imødekommes, idet selskabet ikke så sig i stand til at fremsende anmodningen på et tidligere tidspunkt. Godtgørelsen er opgjort til ca. 18.000 kr.

Til støtte for påstanden er anført følgende:

”Af den modtagne afgørelse fremgår det, at den eneste grund til at afslå refusion af nøddeafgift er, at opgørelse og ansøgning er modtaget efter 14. januar 2020. Der er ikke nævnt andre fejl eller mangler i vores ansøgning som grund.

Som tidligere oplyst var grunden til indsendelse af ansøgning efter den angivne frist følgende:

1. P.g.a. min datters alvorlige sygdom og indlæggelse på hospital under længere ophold i Filippinerne var jeg nødsaget til uden varsel at rejse til Filippinerne 31.12.2019 og havde først mulighed for at returnere til Danmark sent 9.1.2020. Såfremt dokumentation ønskes kan dette fremsendes separat.
2. Ved opgørelse af lager viste der sig uoverensstemmelse mellem registrering i vores interne lagersystem og registrering i vores eksterne lager-leverandørs system.
3. For at kunne angive korrekt og eksakt information i vores opgørelse til Skat var det tvingende nødvendigt at lokalisere kilden til afvigelsen og fastslå korrekt beholdning, hvilket desværre tog tid.

I lyset af ovenstående finder jeg det rimeligt at Skat genovervejer sin beslutning om at afvise refusion. [virksomhed1] har på ingen måde unødigt forsinket indberetning. Forsinkelsen på ca. 2 uger er delvist et resultat af en nødsituation med min datter, som blev alvorligt syg og indlagt på et filippinsk provinshospital, og at jeg dermed reelt kun havde 2-3 dage til at afklare difference mellem to vidt forskellige systemer, samt at vi ønskede at sikre en 100 % korrekt opgørelse og indberetning til Skat. Set i bakspejlet havde det måske været bedre for os, blot at indberette et overslag over beholdning af produkter, og så efterfølgende sende en korrektion – eller satse på at Skat ikke ville kontrollere vores indberetning?! Men i alle forhold ønsker vi at sikre korrekte angivelser og oplysninger, uanset om det drejer sig om afgifter, skat, moms eller lignende.

Udover ovennævnte specifikke begrundelser for at imødekomme vores ansøgning om refusion, vil jeg heller ikke undlade at bemærke, at jeg finder den nævnte frist på 14 dage (reelt 9 arbejdsdage) usædvanligt kort og uden nogen rimelig begrundelse. Specielt set i lyset af at svarfrister fra Skat til virksomhed eller borger i langt de fleste tilfælde er betydeligt længere. Også af den grund ville jeg forvente, at Skat var lidt mere forstående overfor vores udfordringer og ønsker om at gøre det rigtige. Man får let den tanke, at det er et bevidst valg, som skal spare Skat for refusion af afgifter, da mange virksomheder sikkert har haft lignende udfordringer som [virksomhed1] med den angivne tidsfrist.

Uden at det i øvrigt har nogen sammenhæng med angivne frister eller ovennævnte begrundelser, kan jeg også oplyse, at specielt i den nuværende situation med uro på grund af Coronavirus, hvor vi ser en markant nedgang i vores omsætning, er den ansøgte refusion af nøddeafgifter endnu mere væsentlig for os. Jeg håber at Skat også vil lade dette forhold indgå i jeres overvejelser og appellerer til, at afgørelsen genovervejes.”

Landsskatterettens afgørelse

Forud for den 1. januar 2020 skulle der i medfør af den dagældende chokoladeafgiftslovs kapitel 2 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018) svares råstofafgift af en række nærmere specificerede nødder og kerner. Denne råstofafgift blev afskaffet pr. 1. januar 2020.

Virksomheder, der den 1. januar 2020 havde et lager af afgiftsberigtigede varer efter chokoladeafgiftslovens kapitel 2, kunne på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort råstofafgiftsdifferencen for uåbnede poser eller beholdere af disse varer, jf. lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 8, stk. 2. Som betingelser for at kunne få godtgjort råstofafgiften skulle godtgørelsen overstige 500 kr., og virksomheden skulle i øvrigt overholde regnskabsbestemmelserne i chokoladeafgiftslovens §§ 12 og 13, jf. lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 8, stk. 4 og 5. Herudover skulle virksomhederne udarbejde en opgørelse indeholdende oplysninger om leverandørens navn, adresse og CVR-nummer, der skulle være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 14. januar 2020, jf. lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 8, stk. 6.

Landsskatteretten lægger til grund, at selskabet har fremsendt en anmodning om godtgørelse af råstofafgift i medfør af lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 8, stk. 2, den 6. februar 2020.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sit afslag på anmodningen anført, at anmodningen er indkommet for sent.

Selskabet har nedlagt påstand om, at anmodningen om godtgørelse, på trods af at være indkommet for sent, skal imødekommes, idet der foreligger undskyldelige omstændigheder.

Retten bemærker, at det følger af § 8, stk. 6, i lov nr. 1686 af 26. december 2017, at en anmodning om godtgørelse af råstofafgiftsdifferencen efter denne lovs § 8, stk. 2, skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 14. januar 2020. Der er ikke i lov nr. 1686 af 26. december 2017 indsat hjemmel til at dispensere fra denne frist.

Allerede af denne grund finder retten, at Skattestyrelsen med rette har givet afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af råstofafgiftsdifferencen, idet anmodningen kom told- og skatteforvaltningen i hænde efter den 14. januar 2020. Anmodningen af 6. februar 2020 er dermed indkommet for sent.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse af 25. marts 2020 om afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af indbetalt råstofafgift efter chokoladeafgiftsloven på i alt ca. 18.000 kr.