Kendelse af 22-09-2020 - indlagt i TaxCons database den 17-10-2020

Journalnr. 20-0021722

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 2.600 kr. for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Forhøjelsen vedrører skønsmæssig ansat salgsmoms for fortjeneste af to biler.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1], CVR-nr. [...1], herefter virksomheden, er en enkeltmandsvirksomhed, som er drevet af [person1], herefter indehaveren. Virksomheden er startet den 1. maj 2007. Virksomheden er registreret under branchekoden 451120 ”Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser”. I den omhandlede periode har virksomheden desuden været registreret under bibranchen 561020 ”Pizzeriaer, grillbarer, isbarer m.v.”.

Virksomheden har for indkomståret 2017 fremlagt årsregnskab, kontospecifikationer og bankkontoudtog.

Af årsregnskabet fremgår, at virksomheden i indkomståret 2017 har haft en omsætning på 2.696.643 kr. og udgifter for 2.120.436 kr.

Udgifter til køb og salg af to Skoda Fabiaer

Virksomheden har i indkomståret 2017 fratrukket udgifter til køb af Skoda Fabia 1,4, 16V 75 Ambiente Combi årgang 2005, herefter benævnt Skoda 1, med stelnr. [...05] med 11.000 kr. Bilen har på købstidspunktet kørt 177.000 km.

Som dokumentation for købet af Skoda 1 er fremlagt en faktura med fakturanr. 8502203 fra [virksomhed2] dateret den 28. juni 2017.

Der er endvidere fremlagt slutseddel af 18. juni 2017 på salg af Skoda Fabia HB årgang 2004, herefter benævnt Skoda 2, med stelnr. [...60]. Bilen har kørt 219.000 km på salgstidspunktet. Bilen er solgt til en værdi af 22.000 kr. inkl. moms.

Af en fremlagt oversigt over solgte biler for 2017 fremgår, at virksomheden den 18. juni 2017 har solgt bilen af mærket Skoda Fabia med stelnummer [...05] til en salgspris på 18.900 kr., hvoraf avancen har udgjort 7.900 kr. og brugtmoms 1.580 kr.

Skattestyrelsen har bedt om dokumentation for salg af Skoda 1 og køb af Skoda 2. Virksomhedenn har ikke fremlagt dokumentation herfor, men udelukkende oplyst, at der ikke findes køb af Skoda 2, og at dokumentation for Skoda 1 findes i det til Skattestyrelsen afleverede materiale.

Der er ikke bogført salg af den Skoda 1, som er købt af [virksomhed2] den 28. juni 2017 og bogført på bogføringskonto 14402 ”Skoda F [...05]”.

Skatteankestyrelsen har i forbindelse med sagsbehandlingen indhentet oplysninger fra [...dk]. Sagsbehandleren har udsøgt på biler med sammenlignelige kriterier med hensyn til årgang og antal kørte kilometer. Oplysningerne er efterfølgende fremsendt til klagerens repræsentant til orientering med mulighed for at fremkomme med bemærkninger.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med samlet 3.140 kr., heraf salgsmoms med 2.600 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Beskrivelse af virksomheden

Virksomhedens se-/cvr-nr. er [...1].

Virksomhedens navn er [virksomhed1] v/[person1].

Virksomheden består i detailhandel med personbiler m.v.

Virksomhedens se-/cvr-nr. er [...2].

Virksomhedens navn er [virksomhed3].

Virksomheden består i drift af pizzeria. Den er ophørt pr. 31. december 2017.

Sagsfremstilling og begrundelse

(...)

2. Køb og salg af Skoda Fabia
2.1. De faktiske forhold

Du har sendt en faktura, der viser, at du den 28. juni 2017 har købt en Skoda Fabia med stelnr. [...05] hos [virksomhed2] for 11.000 kr. Bilen er en 1,4 combi årgang 2005, som har kørt 177.000 km.

Du har endvidere sendt en slutseddel, der viser, at du har solgt en Skoda Fabia med stelnr. [...60] for 18.900 kr. ekskl. leveringsomkostninger den 18. juni 2017. Bilen er fejlagtig registreret på konto 14402 som salg af bil med stelnr. [...05]. Bilen er en Type HB, årgang 2004, som har kørt 219.000 km.

Skatteforvaltningen har bedt om dokumentation for køb af Skoda Fabia med stelnr. [...60] og dokumentation for salg af Skoda Fabia med stelnr. [...05].

Du har ikke sendt dokumentationen, men udelukkende oplyst, at der ikke findes køb af bil med stelnr. [...60], og at dokumentation for salg af bil med stelnr. [...05] findes i det afleverede materiale.

Der ses ikke at være bogført et salg af den Skoda Fabia med stelnr. [...05], som er købt hos [virksomhed2] den 28. juni 2017 og bogført på konto 14402.

2.2. Dine bemærkninger

Du er ikke kommet med bemærkninger til punktet.

2.3. Retsregler og praksis

Indtægter ved selvstændig virksomhed er skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag efter momslovens § 4.

Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb. Fradraget beregnes som merværdiafgiftssatsen ganget med en brøk, der i tælleren har virksomhedens købspris for køretøjet og i nævneren har 100 med tillæg af merværdiafgiftssatsen. Der henvises til momslovens § 71.

Udgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan trækkes fra efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. (dagældende) inklusive moms. Der henvises til ligningslovens § 8 Y, stk. 1.

Såfremt regnskabsgrundlaget ikke kan lægges til grund for en nøjagtig indkomstopgørelse, er der efter skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3 (dagældende) grundlag for at foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten.

Kan afgiften ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Du har ikke sendt dokumentation for køb af Skoda Fabia med stelnr. [...60] og salg af Skoda Fabia med stelnr. [...05]. Da avancen på de to biler således ikke kan opgøres på det foreliggende grundlag, foretages der et skøn. Der henvises til skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3 (dagældende).

Fortjeneste ved salg af Skoda Fabia med stelnr. [...60] skønnes at udgøre 18.900 kr. Ved skønnet er der henset til, at bilen anses at være anskaffe for en værdi over 10.000 kr., og at købesummen ikke ses at være betalt elektronisk. Der kan således ikke efter ligningslovens § 8 Y, stk. 1 godkendes fradrag for købesummen.

Endvidere skønnes fortjeneste ved salg af Skoda Fabia med stelnr. [...05] at udgøre 2.000 kr. Ved skønnet er der henset til, at bilen er købt for 11.000 kr. og at bilen, under hensyn til bilens alder og kørte km, skønnes at være solgt for 13.000 km.

Da fortjenesten skønnes at udgøre i alt 20.900 kr. (18.900 kr. + 2.000 kr.), og du har medregnet en fortjeneste på 7.900 kr., har du medregnet 13.000 kr. for lidt. Beløbet er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Moms af fortjeneste ved salg af bilerne skønnes at udgøre 4.180 kr. (20 % af 20.900 kr.). Der henvises til momslovens § 4 og § 71 samt opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Da salgsmomsen skønnes at udgøre 4.180 kr. og du har medregnet 1.580 kr., har du medregnet 2.600 kr. for lidt i salgsmoms.

Skattestyrelsen kan godkende, at der fratrækkes yderligere 2.600 kr. i skatteregnskabet. Beløbet kan trækkes fra efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

(..)”

I forbindelse med klagesagsbehandlingen er Skattestyrelsen den 18. marts 2020 fremkommet med følgende udtalelse:

”(...)

Køb og salg af Skoda Fabia

Klager mener, den skønnede købspris vedrørende Skoda Fabia med stelnr. [...60] er ansat for højt. Klager mener, værdien skal sættes til en værdi under 10.000 kr., og beløbet derfor ikke er omfattet af kravet om digital betaling efter ligningslovens § 8Y. Klager skønner i øvrigt, at købsprisen kan sættes til 9.000 kr. Ved værdiansættelsen har klager henset til, at Skoda Fabia med stelnr. [...05], som han mener er en dyrere bil, er anskaffet for 11.000 kr. Han mener købsprisen for denne bil må være højere, idet den er én årgang yngre, har kørt 42.000 km kortere og er en dyrere model.

Klager er ikke kommet med bemærkninger til den skønnede salgspris på 13.000 kr. vedrørende Skoda Fabia med stelnr. [...05].

Klager har opgjort den skattepligtige fortjeneste og salgsmoms vedrørende de to biler således:

[...60]

[...05]

Salgspris

18.900 kr.

13.000 kr.

Købspris

9.000 kr.

11.000 kr.

Fortjeneste

9.900 kr.

2.000 kr.

Salgsmoms 20 % af 11.900 kr. (9.900 + 2.000) = 2.380 kr.

Skattestyrelsen har opgjort den skattepligtige fortjeneste og salgsmoms vedrørende de to biler således:

[...60]

[...05]

Salgspris

18.900 kr.

13.000 kr.

Købspris

0 kr.

11.000 kr.

Fortjeneste

18.900 kr.

2.000 kr.

Salgsmoms 20 % af 20.900 kr. (18.900 + 2.000) = 4.180 kr.

Da klager ikke har løftet bevisbyrden for, at købsprisen for Skoda Fabia med stelnr. [...60] er under 10.000 kr., er Skattestyrelsen ikke enig i, at skatteansættelsen skal nedsættes med 7.200 kr. (9.000 – moms 1.800).

Da en skønnet købspris på 9.000 kr. for Skoda Fabia med stelnr. [...60] vil medføre, at bilen er solgt med en bruttoavance på ca. 52 %, er det Skattestyrelsens subsidiære påstand, at Skoda Fabia med stelnr. [...05], som ifølge klagers oplysninger er en dyrere bil, også må være solgt med en bruttoavance på ca. 52 %. Den skønnede salgspris for denne bil skal således forøges fra 13.000 kr. til 22.000 kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at klager i sit klageskrift har forvekslet de to bilers stelnumre.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har fremsat påstand om, at salgsmomsen for indkomstperioden 1. januar – 31. december 2017 skal nedsættes med 2.600 kr.

Virksomhedens repræsentant har som begrundelse for påstanden anført følgende:

1. Supplerende sagsfremstilling og anbringender

1.1 Den juridiske tvist

Denne klagesag drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at tilsidesætte Skattestyrelsens forhøjelse af klagers skattepligtige indkomst og momstilsvar for 2017.

(...)

1.4 Køb og salg af Skoda Fabia – punkt 4

Klager har dokumenteret, at klager har købt motorkøretøjet Skoda Fabia med stelnr. [...60] til et beløb på 11.000 kr. Motorkøretøjet er en 1,4 combi, årgang 2005, som har kørt 177.000 km.

Skattestyrelsen har skønnet at motorkøretøjet af samme model, Skoda Fabia med stelnr. [...05], Type HB, årgang 2004, som har kørt 219.000 km., er anskaffet for en værdi over 10.000 kr.

I den forbindelse gøres det gældende, at Skoda Fabia med stelnr. [...05] er en billigere model (Type HB), som er ét år ældre (årgang 2004), og som har kørt 42.000 km. (219.000 km. – 117.000 km.) mere end motorkøretøjet Skoda Fabia med stelnr. [...60].

Det gøres gældende, at ovennævnte forhold bevirker, at motorkøretøjet Skoda Fabia med stelnr. [...05] bør skønnes at have en anskaffelsessum under 11.000 kr.

Det gøres derfor gældende, at Skattestyrelsen ikke har løftet bevisbyrden for, eller på anden måde sandsynliggjort, at motorkøretøjet Skoda Fabia med stelnr. [...05] er anskaffet for en værdi over 10.000 kr. Dette uagtet at føromtalte motorkøretøj er solgt for 18.900 kr.

Der bør således efter ligningslovens § 8Y, stk. 1, godkendes fradrag for købesummen.

Skattestyrelsen har beregnet en fortjeneste på i alt 20.900 kr. (18.900 kr. + 2.000 kr.), og dermed medtaget de skønnede 18.900 kr. for salget af motorkøretøjet Skoda Fabia med stelnr. [...05].

Det bestrides, at klager har haft en fortjeneste på 18.900 kr., da klager har haft udgifter til anskaffelse af motorkøretøjet Skoda Fabia med stelnr. [...05], som må skønnes at udgøre under 1.000 kr., herunder maksimalt 9.000 kr., hvorfor fortjenesten kan opgøres til 9.900 kr. (18.900 kr. – 9.000 kr.).

Klagers fortjeneste skønnes således at udgøre i alt maksimalt 11.900 kr. (9.900 kr. + 2.000 kr.), og da klager har medregnet en fortjeneste på 7.900 kr., har klager dermed medregnet 4.000 kr. for lidt.

Moms af fortjeneste ved salg af motorkøretøjerne skønnes af udgøre 2.380 kr. (20 % af 11.900 kr.), og da klager har medregnet salgsmoms for 1.580 kr., har klager dermed medregnet 800 kr. for lidt. Klager er derfor berettiget til at fradrage yderligere 800 kr. i skatteregnskabet, med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der skal således alene ske forhøjelse af indkomsten med 3.200 kr. (11.900 kr. – (2.380 kr. + 6.320 kr.) og ikke de angivne 10.400 kr. (bilag A, side 1) i forbindelse med køb og salg af de to motorkøretøjer, begge af mærke og model, Skoda Fabia.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Køb og salg af Skodaer

Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at Skattestyrelsen har foretaget skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar som følge af manglende dokumentation for køb og salg af 2 biler af mærket Skoda Fabia.

Af momslovens § 4 fremgår følgende (uddrag):

”Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

(...)”

Af momslovens § 56 fremgår følgende:

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2. Den udgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov af virksomhedens leverancer, erhvervelser fra andre EU-lande, indførsel af varer fra steder uden for EU, fraførsler fra afgiftsoplag m.v. og betalingspligtige køb efter § 46, stk. 1, for hvilke afgiftspligten er indtrådt i perioden.

Stk. 3. Den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov på virksomhedens fradragsberettigede indkøb m.v. efter kapitel 9 i perioden. Når der skal betales afgift af en vare efter § 32, stk. 2, eller når der er indkøbt kunstgenstande, som af sælger er afgiftsberigtiget på et reduceret grundlag efter § 30, stk. 3, eller § 31, må denne afgift, hvis varen er købt til videresalg, først medregnes til den indgående afgift i den afgiftsperiode, i hvilken videresalget sker.

Endvidere fremgår følgende af opkrævningslovens § 5:

”Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber”

Virksomheden har fremlagt faktura med fakturanr. 8502203 fra [virksomhed2] for Skoda 1 med stelnr. [...05]. Der er endvidere fremlagt slutseddel for salg af Skoda 2 med stelnr. [...60].

Skattestyrelsen har som følge af ovenstående bedt om dokumentation for salg af førstnævnte Skoda 1 og køb af sidstnævnte Skoda 2. Virksomheden har ikke fremlagt dokumentation herfor.

Landsskatteretten har i en anden afgørelse af dags dato med sagsnr. [...] behandlet den skønsmæssige ansættelse vedrørende indkomstopgørelsen for køb og salg af de to biler af mærket Skoda, som er foretaget af Skattestyrelsen.

Retten finder herefter, at det er med rette, at Skattestyrelsen har opgjort virksomhedens momstilsvar på baggrund af et skøn, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Den samlede fortjeneste for de to biler er skønsmæssigt ansat til 20.900 kr. Moms af fortjenesten udgør 4.180 kr.

Virksomheden har ikke fremlagt dokumentation for købet af Skoda 2. Retten lægger i denne forbindelse til grund, at der er sket kontant betaling ved købet. Retten finder, at det er med rette, at Skattestyrelsen har undladt at indrømme fradrag for udgifter forbundet med købet af Skoda 2 ved opgørelsen af tilsvaret. Virksomheden har ikke fremlagt dokumentation for, at Skoda 2 er tilgået virksomheden som led i levering mod vederlag fra en momspligtig person, ligesom virksomheden hæfter for den indgående moms, da betalingen er sket kontant, jf. momslovens § 37 og 46, stk. 10-12, modsætningsvist.

Idet salgsmomsen herefter udgør 4.180 kr., og virksomheden har angivet 1.580 kr., er der beregnet 2.600 kr. for lidt i salgsmoms.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse.