Kendelse af 26-01-2021 - indlagt i TaxCons database den 13-02-2021

Journalnr. 20-0018670

Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2018 som ansat ved afgørelse af 8. april 2019.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afslag på genoptagelse.

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen gennemgik klagerens køb af chokolade- og sukkervarer hos virksomheden [virksomhed1] IVS, cvr-nr. [...1], for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2018.

Skattestyrelsen traf den 8. april 2019 afgørelse om, at klageren skulle betale 663.143 kr. i chokolade- og sukkervareafgift på baggrund af klagerens indkøb af 25.534,97 kg slik hos virksomheden [virksomhed1] IVS. Ifølge Skattestyrelsen skyldes afgiftstilsvaret, at klageren hæftede solidarisk for afgiften, da det var Skattestyrelsens opfattelse, at klageren burde have været klar over, at en pris på ca. 42 kr. pr. kg inkl. chokoladeafgift ikke var realistisk.

Klageren har den 16. december 2019 anmodet om genoptagelse af chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2018 ansat ved Skattestyrelsens afgørelse af 8. april 2019. Følgende fremgår af genoptagelsesanmodningen:

”På vegne af [virksomhed2] v/[person1], CVR-nr. [...2] skal jeg hermed anmode om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 vedrørende den chokoladeafgift, som [virksomhed2] v/[person1] blev pålagt for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2018, idet det er [virksomhed2] v/[person1]s opfattelse, at der oplysninger af faktisk karakter, som begrunder en ændring.

Ved brev af 8. april 2019 pålagde Skattestyrelsen [virksomhed2] v/[person1] at betale 663.143,00 kr. i chokoladeafgifter for perioden 1. april til 31. juli 2018.

Det fremgår af brevet, at opgørelsen vedrører chokoladeafgift, som efter Skattestyrelsens opfattelse ikke var betalt, og at [virksomhed2] v/[person1] derfor hæftede solidarisk med sælger af slikket [virksomhed1] IVS. Af brevet fremgår videre, at Skattestyrelsen er af den opfattelse, at [virksomhed2] v/[person1] må have været klar over, at der ikke kunne købes slik til en kilopris på cirka 42 kr./kg. inkl. chokoladeafgift.

Det er [virksomhed2] v/[person1]s opfattelse, at denne pris er i overensstemmelse med de priser, som der indenfor branchen kan forhandles. Der henvises i den forbindelse til bilag 1-9, som er fakturaer fra september 2018 til april 2019, hvor der fremgår kilopriser på mellem 49,20 kr./kg. og 61,25 kr./kg. inkl. afgifter og moms. En pris på 42 kr./kg. inkl. afgifter og ekskl. moms er derfor ikke usædvanlig.

Af faktura af 6. september 2018 (bilag 10) på side 6 er der angivet en momssats på 12 %, som er den svenske momssats, som er indregnet i prisen. Denne momssats skal ikke indregnes i prisen, hvis varerne videresælges til Danmark, idet der i Danmark bliver beregnet dansk moms ved salg af varerne. De angivne priser kan derfor ikke bruges som sammenligningsgrundlag i denne sag.

En pris afhænger af hvilken vare, der er tale om, og priserne kan variere meget. De priser, der er faktureret fra [virksomhed3] til [virksomhed1] lvs. på den fremlagte faktura af 6. september 2018, afspejler ikke de faktiske priser, der kan opnås på markedet. Til illustration heraf fremlægges faktura af 22. november 2018 fra [virksomhed4] [Sverige] (bilag 11). På side 1 fremgår der blandt andet en pris på 2 kg "Smultronmatta" til 65,00 SEK. Hvis dette sammenlignes med den fremlagte faktura af 6. september 2018, side 1 kan man se, at samme vare her koster 74,78 SEK. På side 2 i faktura af 22. november 2018 fra [virksomhed4] [Sverige] fremgår der blandt andet en pris på 2 kg "Matador Sunny Pesetos" til 59,98 SEK. Hvis dette sammenlignes med den fremlagte faktura af 6. september 2018, side 1 kan man se, at samme vare her koster 106,00 SEK. Endelig fremgår det af side 2 på fakturaen af 22. november 2018 fra [virksomhed4] [Sverige] en pris på 2 kg "Happy Cola Liguid Centre" til 59,98 SEK. Hvis dette sammenlignes med den fremlagte faktura af 6. september 2018, side 2 kan man se, at samme vare her koster 65,98 SEK.

Der ses således betydelige forskelle i de priser, der forhandles. Priserne afhænger blandt andet af den købte mængde, og hvad man kan forhandle sig frem til blandt andet som følge af det samhandelsforhold, der er.

For yderligere at understøtte påstanden om de varierende priser på markedet fremlægges fakturaer fra min klients indkøb hos henholdsvis [virksomhed5] (bilag 12) og [virksomhed6] (bilag 13 og 14) fra oktober 2019, hvoraf min klients priser fra [virksomhed5] og [virksomhed6] fremgår. Til sammenligning kan det ses på bilag 2, at min klient i [virksomhed5] har betalt 6,37 kr. inkl. moms (5,10 kr. ekskl. moms) for 1 styk Toms Skildpadder. I [virksomhed6] er styk-prisen for en skildpadde 2,50 kr. inkl. moms, som er den pris, min klient har opnået ved forhandling med [virksomhed6], idet [virksomhed6] blandt andet får tilskud fra [virksomhed7], således at prisen kan fastsættes, som det er sket (bilag 13). Af bilag 2 fremgår det videre, at min klient i [virksomhed5] har betalt 26,25 kr. inkl. moms (21,00 kr. ekskl. moms) for en pose 165 gram M & M Peanuts. I [virksomhed6] er prisen for en pose 165 gram M & M Peanuts 11,55 kr. inkl. moms, som ligeledes er den pris, min klient har opnået ved forhandling med [virksomhed6] (bilag 14).

Endelig skal det bemærkes, at det af de fakturaer, som Skattestyrelsen har fremlagt fra [virksomhed1] lvs. til [virksomhed8]/[virksomhed2] v/[person1], direkte fremgår, at der er inkluderet afgift og moms i prisen, hvorfor min klient ikke har haft anledning til at tro, at dette ikke var tilfældet. Min klient har desuden ikke mulighed for at tjekke, om [virksomhed1] lvs. har betalt afgift eller moms.

Det er ikke nærmere undersøgt, om de varer fra [virksomhed1] lvs., der fremgår af de fremlagte fakturaer, kommer fra udlandet. Dette har betydning i forhold til, om der skal betales afgift eller ej.

Det er [virksomhed2] v/[person1]s opfattelse, at ovenstående omstændigheder ikke har været en del af grundlaget for Skattestyrelsens afgørelse af 8. april 2019, og at dette bør medføre, at anmodningen om genoptagelse imødekommes.”

I forbindelse med genoptagelsesanmodning har klageren fremlagt 14 bilag i form af fakturaer, der vedrører køb af chokolade- og sukkervarer.Af fakturaerne fra leverandøren [virksomhed4] AB fremgår eksempelvis, at ud fra en gennemsnitlig kilopris pr. faktura, har klageren købt 462 kg slik til gennemsnitlig kilopris på under 40 kr., ud af en samlet erhvervelse på 7.514,19 kr.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ved afgørelsen af 8. januar 2020 afslået klagerens anmodning om at genoptage afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2018 som ansat ved afgørelse af 8. april 2019. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at klageren ikke har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af afgiftstilsvaret.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført følgende:

”I brev af 16. december 2019 anmoder I om genoptagelse af skattestyrelsens afgørelse af 8. april 2019 om afkrævning af chokoladeafgift med solidarisk hæftelse hos jeres klient, CVR-nr. [...2], [virksomhed2]/v [person1].

I oplyser, at det er [person1]s opfattelse, at der er oplysninger af faktisk karakter, som begrunder en ændring.

I har fremsendt 14 bilag sammen med anmodningen om genoptagelse. I anmodningen om genoptagelse anfører I, at der ifølge de medsendte bilag 1 – 9, som er fakturaer for slikkøb for perioden september 2018 til april 2019, fremgår kilopriser på mellem 49,20 kr.og 61,25 kr., hvorfor en kilopris på 42 kr. inkl. afgift og ekskl. moms, som [virksomhed2] v/[person1] har betalt til [virksomhed1] IVS, derfor ikke er usædvanlig.

Skattestyrelsen kan ikke imødekomme jeres anmodning om genoptagelse.

Der kan knyttes følgende kommentarer til de fremsendte bilag:

Bilag 1 og 3: [virksomhed5]

I forbindelse med udtalelse til Skatteankestyrelsen er der indhentet oplysninger fra [virksomhed5]. Det er her oplyst, at det er meget almindeligt, at man aftaler en fast kilopris for det slik, som kunden ønsker at købe.

Herefter er deres salgssystem indrettet, så der automatisk beregnes rabat på de enkelte varer, indtil den aftalte kilopris er nået. Herefter gives der ikke rabat på efterfølgende varer.

[virksomhed5] modtager tilskud fra de store fremstillingsvirksomheder for at kunne sælge slikket til den omhandlede pris.

Bilag 2 og 4: [virksomhed9] A/S

Det er ved skattestyrelsens tidligere kontrol hos [virksomhed9] A/S konstateret, at de køber meget slik i Østeuropa til en meget lav pris. Dette slik er ikke af samme kvalitet som det slik, der fremstilles af f.eks. [virksomhed10] eller [virksomhed7], og kan derfor sælges til en væsentlig lavere pris.

Bilag 5 – 9: [virksomhed4] AB

Ud fra de fremlagte fakturaer kan der opgøres følgende kilopriser ved anvendelse af kurs 0,72 for svenske kroner:

Som det fremgår af oversigten er det kun ved køb af 462 kg. (bilag 8) ud af et samlet køb på 7.514 kg., at købsprisen med tillæg af chokoladeafgift er under de 42 kr. pr. kg., som [virksomhed2] v/[person1], har betalt for bland selv slik hos [virksomhed1] IVS.

Herudover omhandler fakturaen (bilag 8) med de 462 kg. kun en enkelt varegruppe, Minidynamit, og der er givet en rabat på 52 %, hvorfor det må formodes, at der er tale om varer, hvor sidste salgsdato er meget tæt på.

Bilag 10

Kopi af faktura fra [virksomhed3] AB i [Sverige] til [virksomhed1] IVS. Fakturaen er inkl. 12 % svensk moms, hvilket giver en kilopris på 42,18 S.kr. Kiloprisen uden svensk moms er 37,66 S.kr.

Kiloprisen uden svensk moms kan omregnes til 27,11 D.kr. (kurs 0,72), og med tillæg af chokoladeafgift (25,97 kr. pr. kg.) udgør kostprisen 53,08 kr. pr. kg. – væsentligt over de 42 kr. pr. kg., som [virksomhed2] v/[person1], har betalt til [virksomhed1] IVS.

Bilag 11

Faktura [...] fra [virksomhed4] AB – er medtaget som bilag 5

Bilag 12 – 14

Bilagene omhandler køb af Kæmpeskildpadder, der ikke indgår i skattestyrelsens afgørelse om afkrævning af chokoladeafgift hos [virksomhed2] v/[person1].

På baggrund af ovenstående er det skattestyrelses opfattelse, at der ikke er fremkommet nye oplysninger der dokumenterer, at der kan købes slik til samme lave pris, som hos [virksomhed1] IVS. Der er således ikke tale om nye oplysninger af en karakter, der kan begrunde en genoptagelse.”

Klagerens opfattelse

Det er klagerens opfattelse, at SKAT skulle have genoptaget afgørelsen af 8. april 2019, der vedrører klagerens afgiftstilsvar på 663.143 kr. for chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. april 2018 til 31. juli 2018. Ifølge klageren er der oplysninger af faktisk karakter, som kan begrunde en ændring, som Skattestyrelsen ikke har taget højde for i deres afgørelse.

Til støtte herfor har klageren gjort følgende gældende:

”Til det af Skattestyrelsen anførte kan der knyttes følgende bemærkninger:

Bilag 1 og 3: [virksomhed5]

[virksomhed2] v/[person1] er ikke enig i, at det uden videre kan lægges til grund, at der ikke individuelt med [virksomhed5] kan aftales rabatter. Hvordan aftalerne ender ud, kan blandt andet afhænge af tidligere aftaler og de kontakter, som der bliver opbygget og dyrket gennem mange år i branchen. De priser, der fremgår af fakturaerne fra [virksomhed5], er det priser, som [virksomhed2] v/[person1] har forhandlet sig frem til, og der er således ikke tale om automatisk generede rabatter.

Skattestyrelsen synes at lægge et faktum til grund om [virksomhed5]s salgssystem og måden, hvorpå der beregnes rabat, uden at dette er nærmere underbygget eller dokumenteret.

Bilag 2 og 4: [virksomhed9] A/S

Der er ikke tale om, at [virksomhed2] v/[person1] kun har købt slik fra [virksomhed10] og [virksomhed7] hos [virksomhed1] IVS. Der er således også indkøbt slik hos andre slikproducenter, hvorfor det fastholdes, at priserne fra [virksomhed9] A/S kan bruges som sammenligningsgrundlag i forhold til indkøbspriserne.

Også her synes Skattestyrelsen at lægge et faktum til grund om kvaliteten af [virksomhed9]s varer, uden at dette er nærmere underbygget eller dokumenteret.

Bilag 5-9: [virksomhed4] AB

Selvom der kun er en enkelt faktura fra [virksomhed4], hvor kiloprisen kommer ned under 42 kr. pr. kilo ses der dog både på bilag 5, 7 og 9, at prisen ikke ligger meget over 42 kr. pr. kilo, hvorfor en pris på 42 kr. pr. kilo ikke burde have givet [virksomhed2] v/[person1] anledning til at tro, at der ikke var betalt afgift.

Bilag 10 og bilag 12-14

Der er ingen yderligere bemærkninger end dem, der er anført i anmodningen om ordinær genoptagelse.

Generelt skal det bemærkes, at fakturaerne ikke alene er fremlagt for at illustrere en lavere pris end de 42 kr. pr. kilo. Bilagene er fremlagt for at vise, at der er meget stor variation i de priser, som slikket handles til, og derfor burde en pris på 42 kr. pr. kilo ikke have givet [virksomhed2] v/[person1] anledning til at tro, at der ikke var betalt afgift.”

Landsskatterettens afgørelse

Når der i det følgende henvises til skatteforvaltningsloven, er dette en henvisning til den dagældende lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018 med ændringer til og med lov nr. 1125 af 19. november 2019.

Af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, fremgår følgende:

”En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.”

Betingelserne for at kunne få genoptaget et afgiftstilsvar er således, at den afgiftspligtige inden 3 år har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde en ændring af afgiften.

Landsskatteretten finder, at klageren har fremsendt sin genoptagelsesanmodning inden for den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, idet denne er afsendt og modtaget hos Skattestyrelsen den 16. december 2019.

Afgørende for, om anmodningen om genoptagelse skal imødekommes, er således, om klageren har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af den beregnede afgift.

Skattestyrelsen har ved afgørelsen af 8. april 2019 fundet, at klageren burde have været klar over, at der ikke kunne købes slik til en kilopris på 42 kr. pr. kg inkl. chokoladeafgift. Klageren har i sin genoptagelsesanmodning anført, at en kilopris på ca. 42 kr., er i overensstemmelse med de priser, som kan forhandles indenfor branchen. Klageren har i den forbindelse fremlagt 14 fakturaer, der vedrører køb af chokolade- og sukkervarer. Skattestyrelsen har afgjort, at de fremlagte oplysninger ikke kan begrunde en genoptagelse af klagerens afgiftstilsvar.

Retten bemærker, at Skattestyrelsen i afgørelsen af 8. april 2019 har lagt til grund, at klageren har købt 25.534,97 kg slik fra leverandøren [virksomhed1] IVS.

Fakturaerne fra leverandøren [virksomhed4] AB, der er fremlagt i forbindelse med genoptagelsessagen, viser, at der ud af en samlet erhvervelse af 7.514,19 kg slik, er 462 kg slik, der er erhvervet til en gennemsnitlig kilopris pr. faktura på under 40 kr.

Retten finder, at enkelte eksempler på en lavere kilopris ikke kan betegnes som en faktisk oplysning, der kan begrunde en ændring i den beregnede afgift. Der er herved lagt vægt på, at der i særlige situationer kan være forhold, der medfører et nedslag i kiloprisen for slik.

Idet klageren således ikke har fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af den beregnede chokolade- og sukkervareafgift, er klageren ikke berettiget til ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende betaling af chokolade- og sukkervareafgift efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse af 8. januar 2020.