Kendelse af 10-02-2021 - indlagt i TaxCons database den 06-03-2021

Journalnr. 19-0086970

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har besvaret det af virksomheden stillede spørgsmål 2 med et ”Nej”:

2. ”Er jeg berettiget til momsfritagelse af mine undervisnings-/gruppeterapiforløb?”

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens besvarelse af spørgsmålet.

Faktiske oplysninger

Følgende faktiske forhold fremgår af Skattestyrelsens bindende svar af den 6. september 2019:

”Det fremgår af din ansøgning om bindende svar, at du ønsker momsfritagelse indenfor det psyko-motoriske/hypnoterapeutiske område.

Endvidere fremgår det, at du ønsker momsfritagelse på de korte undervisningsforløb/gruppeterapiforløb som du afholder.

Du har i din ansøgning oplyst, at du anvender hypnoseterapi med en psykoterapeutisk og kognitiv tilgang, samt kostvejledning og rådgivning med din baggrund som slankekonsulent.

Du oplyser videre, at du ud fra den diagnose du stiller, forebygger og behandler og så vidt muligt helbreder sygdomme, og sundhedsmæssige anomalier, med baggrund i dine uddannelser som hypnoterapeut, slankekonsulent og psykomotorisk terapeut.

Det er følgende sygdomme/anomalier, du ønsker at søge momsfritagelse til som individuel terapi og som gruppeforløb:

Afhængighed (nikotin, alkohol, spil m.v.), allergier, angst, depression, fobier, overvægt med lægelig diagnose og risiko for diabetes og hjerte/karsygdomme, forhøjet blodtryk, kolesterol og blodsukker, BMI over 30, smerter, hjerneskadede- og kognitiv genoptræning, inkontinens, OCD/ Tvangstanker/tvangshandlinger, PTSD/Psykiske traumer

Du oplyser, at du endvidere har korte undervisningsforløb/gruppeterapiforløb, hvor du underviser i følelsesmestring og konflikthåndtering med henblik på forebyggelse og behandling af stress, angst, depression, afhængighed og relationelle konflikter.

Ud fra hypnoterapi med en kognitiv tilgang med henblik på, at klienterne fremadrettet skal kunne hjælpe sig selv langt hen ad vejen i forhold til emotionelle problematikker. Selv om du slår det op som et kursus, mener du at indholdet er meget terapeutisk.

Sammen med anmodningen om bindende svar er der indsendt dokumentation for dine afsluttede uddannelser. Det fremgår at du har en 3-årig uddannelse som [...] og [...], en uddannelse som psykoterapeutisk hypnotisør hos [virksomhed1] og en uddannelse som slankekonsulent fra [virksomhed2].

Du har hos [virksomhed1] gennemført et 250 lektioners uddannelsesforløb som hypnoterapeut, samt et 410 lektioners uddannelsesforløb som psykoterapeutisk hypnoseterapeut.

Endvidere har du indsendt kursusbevis for deltagelse i [...] i praksis, [...] og kongres for [forening1].

...

Du har den 28. august 2019 via e-boks sendt følgende:

Min ansøgning vedrører både behandling og undervisning/kursus.

Kursusbeskrivelser - jeg har 2 forskellige:

Vægttab med hypnose

Indhold og forløb:

Indledende individuel behandling, som faktureres særskilt, men er en forudsætning for deltagelse i holdforløb, består af: Klientens vægthistorie og udfordringer med livsstil, anamnese. Kostvejledning. Øvrig vejledning og en behandling med hypnoterapi for den spiseforstyrrelse de lider af. Vurdering om de er egnet til holdforløb.

Derefter holdforløb på minimum 12 gange: Kontrol af vægt/kropsmål, Rådgivning om kost og livsstil, med særligt fokus på de mentale og følelsesmæssige aspekter af madmisbruget. Gruppebehandling med hypnoseterapi og efterfølgende opsamling. Der er nok mere tale om gruppeterapi end decideret undervisning.

Målgruppe:

Privatpersoner med overvægt, svær overvægt, spiseforstyrrelser og i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, eller som allerede har en livsstilssygdom.

Hvem betaler?

Det gør privatpersonen selv.

Uddannelsen til Slankekonsulentvar på 50 lektioner, som internetundervisning med fremmøde til skriftlig og mundtlig eksamen. Dokumentation er vedhæftet.

Selvhypnose kursus

Indhold og forløb:

10 timer på små hold med maks. 8 personer. Grundlæggende undervisning i hjernen og sindet, i suggestioner, krop/psykesammenhæng, følelsesmestring, at sætte mål og i metoden til selvhypnose. Der gives hjemmeopgaver, som der efterfølgende følges op på. Der er tale om psykoedukation, som vel egentlig er en behandlingsform, og opfølgningen på hjemmearbejdet må også siges at være terapeutisk. Igen her mener jeg godt man kan argumentere for, at det er en gruppebehandling snarere end kursus.

Målgruppe:

Privatpersoner. Nogle bruger det som selvudvikling og nogle til at få deres livsstil eller relationer på ret kurs. Et stærkt fællestræk er følelsesmestring.

Hvem betaler?

Det gør privatpersonen selv.

Ifølge Skattestyrelsens systemer har du registreret en virksomhed med branchenummer 683210 – Administration af fast ejendom på kontraktbasis.Virksomheden er momsregistreret med halvåret som afregningsperiode.”

I forbindelse med anmodningen om bindende svar stillede virksomheden følgende spørgsmål 1:

1. ”Er jeg berettiget til momsfritagelse af mine behandlinger indenfor psykomotorik/hypnoterapi med supplerende kostvejledning/rådgivning?”

Skattestyrelsen har svaret ”Se Skattestyrelsens besvarelse” til det stillede spørgsmål 1 med følgende begrundelse (uddrag):

”...

Du har til sagen indsendt dokumentation for at du har afsluttet en 3-årig uddannelse som afspændingspædagog og psykomotoriker hos [...]. Det er er endvidere dokumenteret at du i dit uddannelsesforløb til psykoterapeutisk hypnotisør har modtaget 660 lektioner hos [virksomhed1] og 50 lektioners uddannelse som slankekonsulent hos [virksomhed2].

Det er herefter vores opfattelse, at du opfylder uddannelseskravet. Se momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

...

I de tilfælde hvor du kan foretage diagnosticering og behandling af de nævnte sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier) vil behandlingerne være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Det skal understreges, at der for hver enkelt ydelse skal foretages en konkret vurdering.

...

Konklusion – behandlinger indenfor det psykomotoriske/hypnoterapeutiske område

...

Under forudsætning af, at du fører journal over diagnosticering og/eller behandlingsforløb for hver enkelt klient/patient, er det vores opfattelse, at du er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 af dine behandlinger indenfor det psykomotoriske/hypnoterapeutiske område, når du foretager diagnosticering og behandling af de nævnte sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

...

Konklusion – blandede ydelser (behandlinger indenfor det psykomotoriske/hypnoterapeutiske område og kostvejledning/rådgivning)

Det er vores opfattelse, at du kan levere dine behandlinger indenfor det psykomotoriske/hypnoterapeutiske område, hvor der indgår supplerende kostvejledning og rådgivning i henhold til fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 såfremt følgende betingelser kan anses for opfyldt:

at den samlede ydelse opfylder behandlingskravet
at kostvejledning/rådgivning udgør en mindre del af den samlede ydelse
at kostvejledningen/rådgivningen har relevans for den samlede behandling

...”.

Skattestyrelsens besvarelse af spørgsmål 1 er ikke påklaget til Landsskatteretten.

Skattestyrelsens bindende svar

Skattestyrelsen har ved bindende svar den 6. september 2019 besvaret virksomhedens spørgsmål 2 med et ”Nej”.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen blandt andet anført:

”...

Spørgsmål 2

Med spørgsmål 2 ønsker du, vi tager stilling til om dine undervisnings-/kursusforløb ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose” er momsfritagne.

Det er vores opfattelse, at de ovennævnte undervisnings-/kursusforløb ikke er momsfritagne. Se momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 modsætningsvis.

Det er derimod vores opfattelse, at forløbene er momspligtige. Se momslovens § 4, stk. 1.

Begrundelse

Det fremgår af momsloven, at faglig uddannelse og undervisning der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning er fritaget for moms. Se momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v. se momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Hvor en undervisningsydelse falder uden for området af den momsfri undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., er leverancen momspligtig, uanset om fakturaen er udstedt til en privatperson eller til en virksomhed eller institution. Se SKM2008.522.LSR.

Indledningsvis skal det afklares om dine undervisnings-/kursusforløb kan fritages som faglig undervisning.

Det fremgår af praksis, at to betingelser skal være opfyldt for, at undervisning eller et kursus kan anses for momsfritaget faglig uddannelse:

undervisningen går ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, og
undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand.

Det følger af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 artikel 44, at faglig uddannelse eller omskoling, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte.

Du oplyser, at du har afholder kurserne ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose”.

På forløbet ”Vægttab med hypnose” oplyser du, at det starter med en indledende behandling og derefter et holdforløb på minimum 12 gange. Forløbet henvender sig til privatpersoner med overvægt, svær overvægt, spiseforstyrrelser i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, eller som allerede har en livsstilssygdom. Efter det oplyste betaler privatpersonen selv for forløbet.

På forløbet ”Selvhypnose” oplyser du, at det er er små holdforløb på 10 timer. Forløbet henvender sig til privatpersoner, hvor nogle bruger det som selvudvikling og nogle til at få deres livsstil eller relationer på ret kurs. Et stærkt fællestræk er følelsesmestring. Efter det oplyste betaler privatpersonen selv for forløbet.

Efter en konkret vurdering finder vi ikke, at dine ovenfor beskrevne uddannelses-/kursusforløb kan sidestilles med faglig uddannelse i momsfritagelsens forstand.

Ved vurderingen er der lagt afgørende vægt på, at uddannelses-/kursusforløbene ikke udelukkende er rettet mod et erhverv eller en profession, men udbydes til private.

Dine uddannelses-/kursusforløb går ikke ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte, og undervisningen opfylder på denne baggrund ikke betingelserne for momsfritagelse som faglig undervisning i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Vi henviser endvidere til SKM2013.48.LSR, SKM2013.706.SR og SKM2018.141.SR.

Herefter skal det afklares om dine undervisnings-/kursusforløb kan momsfritages som anden undervisning, der har karakter af skolemæssig undervisning.

Af forarbejderne til lov nr. 375 af 18. maj 1994 fremgår, at fritagelsen ikke kun omfatter undervisning, der har karakter af skolemæssig uddannelse, men også undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning.

Det fremgår af praksis, at begrebet skolemæssig undervisning skal forstås således, at undervisningen skal have karakter af – og et fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter, idet undervisningen herved opfylder momslovens § 13, stk. 1, nr. 3’s betingelse om, at undervisningen skal være skolemæssig.

Det fremgår videre af praksis, at momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, ikke omfatter kurser i selvudvikling og udvikling af sociale kompetencer. Se bl.a. SKM2008.1031.SR.

Vi finder ikke på baggrund af det oplyste, at dine uddannelses-/kursusforløb har karakter af skolemæssig undervisning i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Det er herefter vores opfattelse, at dine uddannelses-/kursusforløb ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose” rettet mod privatpersoner, der selv betaler for deltagelsen, ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

På baggrund af en samlet vurdering af dine uddannelses-/kursusforløb ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose”, er det vores opfattelse, at forløbene primært har karakter af personlig rådgivning og undervisning. Vi finder derfor ikke at forløbene har karakter af behandling i momslovens forstand. Se momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 modsætningsvis.

Det er derfor vores opfattelse, at dine uddannelses-/kursusforløb ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose” er momspligtige. Se momslovens § 4, stk. 1.

Vi besvarer derfor spørgsmål 2 med ”Nej”.

...”.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har Skattestyrelsen oplyst følgende:

”Vi mener ikke, at det har betydning at uddannelsen tillige udbydes på aftenskoler, når deltagerne er privatpersoner, der, efter vores opfattelse, ikke skal bruge uddannelsen erhvervsmæssigt.

Se hertil Skatterådets bindende svar i SKM2018.506.SR, hvor Skatterådet netop lagde afgørende vægt på, at deltagerne skulle anvende det pågældende kursus i deres erhverv.”

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har nedlagt påstand om, at det bindende svar vedrørende spørgsmål 2 ændres fra et ”Nej” til et ”Ja”.

Til støtte herfor er blandt andet anført:

”...

Klagen vedrører afgørelsen om mine kursusforløb, spørgsmål 2 i anmodning om bindende svar, hvor SKAT mener det er momspligtigt, hvori jeg er uenig.

Jeg er enig med Skattestyrelsen i, at der ikke er tale om faglig uddannelse, men om kurser, som er rettet mod deltagernes egne forhold (f.eks. eget ønske om vægttab).

Derudover er jeg også enig i jeres udgangspunkt vedrørende skolemæssig undervisning. Men I glemmer at foretage en vurdering, som følger af en afgørelse fra sidste år, SKM2018.506.SR, som betyder at kurser rettet mod privatpersoner og deres egne forhold kan være fritaget for moms, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Mine argumenter herfor er kursiverede:

Der skal foreligge et lærer elev forhold.

Hvilket der gør i mit tilfælde.

Der skal være tale om undervisning af enkeltpersoner eller hold.

Det er det!

Underviseren skal have en relevant uddannelse og/eller erhvervsmæssig erfaring i det, der undervises i.

Det har jeg, og Skattestyrelsen har allerede vurderet, at jeg lever op til uddannelseskravet.

Der skal undervises i et fag eller et afgrænset emne.

Emnerne for begge kurser må siges at være afgrænset. Enten vægttab eller Selvhypnose.

Undervisningen skal have indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter.

Jeg fandt let kurser hos både AOF og FOF der udbyder lignende kurser. Både i selvhypnose - også 7th Path

Selvhypnose, som er nøjagtig samme metode jeg underviser i, og i vægttab med fokus på mindset og vaneændringer. I begge tilfælde samme formål og indhold, og mindst samme faglige niveau.

Dokumentation er vedhæftet. Det er naturligvis konkurrenceforvridende, at de kan udbyde samme kursus som mig uden at skulle betale moms.

Der skal foreligge en plan for undervisningen, som er udtryk for en gradvis stigende faglighed/udfordring. Undervisningen skal således have til formål at udvikle elevernes evner og kundskaber inden for det fag eller afgrænsede emne, der undervises i.

Der er en helt klar plan, idet begge de modeller, jeg bygger min undervisning ud fra, er velafprøvede og gennemtestede koncepter med helt faste forskrifter for progressionen i undervisningen. For selvhypnose bruger jeg [...]® og for vægttab, [...]©, som begge er koncepter med faste foreskrifter og undervisningsplaner.

Der skal foreligge et væsentligt element af undervisning.

Det gør der helt klart også. På mine selvhypnosehold lærer de både metoden og den bagvedliggende teori. På vægttabsforløb bliver de undervist i adfærdpsykologi, hvordan man sammensætter en rigtig ernæring, samt en masse redskaber til vaneændringer. Undervisningen er klart det væsentlige element, idet kursisterne bliver henvist til individuel terapi, såfremt behovet er terapi, frem for undervisning.

Jeg mener derfor ikke Skattestyrelsen har vurderet min undervisning i overensstemmelse med den seneste praksis.”

I forbindelse med sagens behandling har ejeren i en e-mail af 5. november 2019 sendt følgende supplerende udtalelse:

”Det er vores opfattelse, at der i SKM2018.506.SR ikke er lagt vægt på, hvorvidt kurserne retter sig mod personer, der skal anvende kurserne i erhverv eller som følger kurserne af private årsager. Dette følger af, at kurserne fritages som ”skolemæssig undervisning”, hvorved formålet må anses for at være mindre betydende. Dette fremgår efter vores opfattelse også af SKM2018.141.SR, der vedrører en kunstskole, og hvor Skatterådet netop vurderer, at der ikke er tale om faglig uddannelse, men i stedet om momsfritaget skoleundervisning.”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen har svaret benægtende på spørgsmålet om, hvorvidt virksomhedens undervisnings-/gruppeterapiforløb ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose” er fritaget for moms.

Af momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. fremgår følgende (uddrag):

”Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.”

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, at følgende ydelser er fritaget for afgift (uddrag):

”3) Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v.”

Den dertilhørende bestemmelse i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i og j, fritager følgende transaktioner:

”i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål

j) privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau”

EU-Domstolen har i flere tilfælde, eksempelvis i sag C-169/00 (Kommissionen mod Finland) udtalt, at momsfritagelser skal fortolkes strengt, da de er undtagelser fra det almindelige afgiftspligtige princip.

Af bemærkningerne til lovforslaget til den nugældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 3, fremgår der blandt andet følgende:

”...

Aftenskoleundervisning og lign. vil være afgiftsfritaget i samme omfang som hidtil. Der vil således som hidtil være fritagelse for undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning, som er direkte nævnt i den gældende lovs § 2, stk. 3, litra c, men ikkegentaget i den foreslåede bestemmelse. I det omfang f.eks. sprogundervisningen er erhvervsrelateret, vil der dog ikke længere være afgiftsfritagelse herfor efter forslaget.

...”.

I Vestre Landsrets dom af 12. januar 2001, offentliggjort ved SKM2001.121.VLR, og i Østre Landsrets dom af 17. august 2007, offentliggjort ved SKM2007.576.ØLR,anerkendtebåde Vestre- og Østre Landsret, at private motionscentres ydelser til private i form af undervisning i legemsøvelser kan momsfritages, såfremt ydelserne indeholder et væsentligt element af reel undervisning.

Udgangspunktet i momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. er, at levering af varer eller ydelser her i landet er momspligtige.

Der findes dog en række ydelser i momslovens § 13, stk. 1, der er fritaget for moms. Da klagen omhandler to undervisnings-/gruppeterapiforløb, er det relevant at se nærmere på bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, som omhandler forskellige typer af faglig uddannelse, undervisning samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

Indehaveren har oplyst, at virksomheden tilbyder to undervisnings-/gruppeterapiforløb; ”Vægttab med hypnose” og ”Selvhypnose”. Ved besvarelsen af spørgsmålet lægger Landsskatteretten til grund, at de to undervisnings-/gruppeterapiforløb er leveret af virksomheden som led i selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Om forløbet ”Vægttab med hypnose” er det oplyst, at der foretages en indledende individuel behandling, hvilket er en forudsætning for deltagelse i det efterfølgende holdforløb. Behandlingen omfatter klientens egen historie om vægt m.v. og vejledning om kost m.v. Derudover bliver klienten behandlet med hypnoterapi for den spiseforstyrrelse, som klienten lider af. Behandlingen faktureres separat. Herefter deltager klienten i et holdforløb af minimum 12 gange, som blandt andet indbefatter kontrol af vægt/kropsmål og rådgivning om kost og livsstil med særlig fokus på de mentale og følelsesmæssige aspekter af madmisbruget. Der er desuden en gruppebehandling med hypnoseterapi, og ifølge indehaveren kan indholdet af forløbet mere betegnes som gruppeterapi end decideret undervisning. Målgruppen er privatpersoner.

Om forløbet ”Selvhypnose” er det oplyst, at der oprettes et hold med maksimalt 8 deltagere, og deltagerne betaler for 10 timer. På forløbet modtager deltagerne grundlæggende undervisning i hjernen og sindet, i suggestioner, i krop/psykesammenhæng, i følelsesmestring, i at sætte mål og i metoden til selvhypnose. Deltagerne får hjemmeopgaver, som der efterfølgende følges op på. Ifølge indehaveren kan indholdet af forløbet mere betegnes som gruppebehandling end decideret undervisning. Målgruppen er privatpersoner.

På baggrund af det fremlagte materiale samt det af indehaveren oplyste finder Landsskatteretten, at det ikke er godtgjort, at virksomheden opfylder betingelserne for momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Der er herved henset til, at de to undervisnings-/gruppeterapiforløb efter deres indhold ikke kan anses for faglig uddannelse, idet formålet hermed ikke er at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med et erhvervsmæssigt sigte.

Videre er der henset til, at de to undervisnings-/gruppeterapiforløb efter deres indhold ikke kan anses for anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, idet de omhandlede undervisnings-/gruppeterapiforløb i henhold til beskrivelserne har karakter af personlig udvikling eller terapiforløb, og da det ikke ud fra kursusbeskrivelserne eller det oplyste er godtgjort, at de to undervisnings-/gruppeterapiforløb indeholder et væsentligt element af reel undervisning, jf. herved SKM2001.121.VLR og SKM2007.576.ØLR.

Det af indehaveren fremhævede bindende svar fra Skatterådet af 5. oktober 2018, offentliggjort ved SKM2018.506.SR, samt indehaverens henvisning til to aftenskolekurser ændrer ikke på Landsskatterettens vurdering. Landsskatteretten bemærker, at det blandt andet fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til den nugældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 3, at aftenskoleundervisning og lignende vil være afgiftsfritaget i samme omfang som hidtil. Landsskatteretten bemærker, at de omhandlede undervisnings-/gruppeterapiforløb ikke er aftenskoleundervisning, og at Landsskatteretten har foretaget en konkret vurdering af sagens samlede forhold.

Indtægterne fra de to omhandlede undervisnings-/gruppeterapiforløb er herefter momspligtige i henhold til momslovens § 4.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens besvarelse af virksomhedens spørgsmål nr. 2 med et ”Nej”.