Kendelse af 07-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 19-0086166

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2017

Momsfradrag for udgifter til repræsentation

0 kr.

131 kr.

0 kr.

Momsfradrag for udgifter til skærmbriller

0 kr.

710 kr.

0 kr.

Momsfradrag for udgifter til arbejdsværelse

0 kr.

823 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] og regnskab, med cvr-nr. [...1], er registreret med startdato den 1. maj 2012 og har branchekode 692000 Bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden drives fra adressen [adresse1] i [by1], der også er indehaverens private bopæl. Virksomheden har ingen ansatte.

Virksomheden har i indkomståret 2017 anvendt virksomhedsordningen.

Udgifter til repræsentation

Det fremgår af virksomhedens kontokort, at der i indkomståret 2017 er fratrukket udgifter til restaurationsbesøg på i alt 2.845 kr. samt udgifter til gaver på i alt 1.263 kr. Udgiften er reguleret med 75 % i skatteregnskabet, således at der reelt er fratrukket 1.027 kr.

Følgende fremgår af virksomhedens kontokort:

Konto 2750 Restaurationsbesøg

Dato

Bilagsnummer

Bilagstype

Beskrivelse

Beløb

09-01-2017

5

Bon

[...], IT assistance, [person1]

190 kr.

08-05-2017

79

Bon

[virksomhed2], middag

680 kr.

04-09-2017

138

Bon

[...], 4 pers.

756 kr.

16-10-2017

162

Posteringsoplysning

[...], 2 * middag, IT

181 kr.

10-11-2017

179

Bon

[virksomhed3], 4 pers.

1.038 kr.

Konto 2754 Gaver og blomster

Dato

Bilagsnummer

Bilagstype

Beskrivelse

Beløb

09-01-2017

6

Posteringsoplysning

[virksomhed4]/Gave Nytårskur

40 kr.

24-04-2017

68

Posteringsoplysning

[...] choko, gave

398 kr.

30-08-2017

132

Posteringsoplysning

[...], vingave [...]

299 kr.

13-10-2017

161

Bon

[...], jubilæumsøl/gave

128 kr.

27-11-2017

187

Posteringsoplysning

[virksomhed5], 2x600g [...]

398 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne fratrukket som bilag 79, 138, 179 og 187. Der er fratrukket moms på 131 kr. vedrørende bilag 79, 138 og 179.

Skattestyrelsen har oplyst, at det ikke fremgik af de fremsendte bilag 79, 138 og 179, hvem der havde deltaget eller i hvilken anledning, udgiften blev afholdt, men at virksomhedsindehaveren efterfølgende har forklaret, at hun havde glemt at tage kopi af bilagenes bagside, hvor anledning og deltagere fremgik.

Virksomheden har fremlagt bilag 79, som er en reservationsbekræftelse fra [virksomhed2] samt en kvittering fra [virksomhed6] for en udgift på 403 kr. med betalingsdato den 8. maj 2017. På kvitteringen har virksomhedsindehaveren noteret, at der er tilkøbt vin for 320 kr., hvorfor udgiften således i alt udgør 723 kr. Det er ikke specificeret, hvad momsen udgør. Momsen beregnes som 20 % af 723 kr. svarende til 145 kr. Beløbet uden moms er således 578 kr. Derudover har virksomhedsindehaveren noteret, at to personer fra [virksomhed7] A/S samt hende selv og hendes ægtefælle har deltaget, og at udgiften blev afholdt i anledning af, at [virksomhed7] A/S havde fået nye ejere samt hjulpet med diverse IT-problemer.

Virksomheden har derudover som bilag 138 fremlagt en bon fra [...] for en udgift på 796 kr. med betalingsdato den 4. september 2017. Moms udgør 159 kr. Beløbet uden moms er således 637 kr. På bonnen har virksomhedsindehaveren noteret, at to personer fra [virksomhed4] samt hende selv og hendes ægtefælle har deltaget i mødet, og at anledningen var it-assistance.

Derudover har virksomheden som bilag 179 fremlagt en bon fra [virksomhed3] for en udgift på 1.093 kr. med betalingsdato den 10. november 2017. Moms udgør 219 kr. Beløbet uden moms er således 874 kr. På bonnen har virksomhedsindehaveren noteret, at to personer fra [virksomhed7] A/S samt hende selv og hendes ægtefælle har deltaget i mødet, og at anledningen var kundepleje.

Det fremgår af virksomhedens kontokort for konto 1010: Udført arbejde/honorar, at der er bogført indtægter vedrørende udført arbejde for [virksomhed7] A/S og [virksomhed4].

Det fremgår derudover af klagerens kontospecifikationer, at klageren har haft udgifter til køb af 2 stk. [...] chokoladeæsker til 398 kr. fra [virksomhed5] den 27. november 2017. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for udgiften.

Udgifter til skærmbriller

Det fremgår af virksomhedens kontokort, at virksomheden i indkomståret 2017 har fratrukket udgifter til skærmbriller til indehaveren med i alt 3.290 kr. Moms udgør 710 kr.

Virksomhedsindehaveren har oplyst, at skærmbrillerne er placeret i hendes arbejdsværelse og at hun i overvejende grad benytter sig af sin mobiltelefon til private IT-formål fremfor at anvende en computer, således at skærmbrillerne ikke anvendes til private formål.

Som dokumentation for de fratrukne udgifter, har virksomheden fremlagt to fakturaer samt en bon fra [virksomhed8] på henholdsvis 8.610 kr. og 4.000 kr. med udstedelsesdato den 17. oktober 2017. Det fremgår af bonnen, at udgiften på 4.000 kr. vedrører skærmbriller.

Udgifter til arbejdsværelse

Det fremgår af virksomhedens kontokort, at der i indkomståret 2017 er fratrukket udgifter til el og varme med i alt 3.290 kr., som svarer til 25 % af det samlede forbrug i indehaverens bolig. Moms er fratrukket med 823 kr.

Det er af virksomhedsindehaveren oplyst, at arbejdsværelset udgør 12 m2 ud af boligens samlede areal på 212 m2, hvoraf stueetage og kælder hver udgør 106 m2. Stueetagen består af et gæstetoilet til virksomhedens kunder samt indgang og entré. 16 m2 ud af stuens samlede areal på 32 m2 bliver brugt til mødelokale. Der er indgang til arbejdsværelset fra boligens spisestue i stueetagen. Kælderen består af bad og toilet samt 4 værelser, som dels er indrettet til fjernsynsrum, strygerum og motionsrum.

Virksomhedsindehaveren har oplyst, at hun arbejder hjemme på kontoret ca. 70 % af tiden, med undtagelse af enkelte køreture ud til kunder for at indhente materiale. Af den fremsendte kørebog fremgår det, at virksomhedsindehaveren i gennemsnit har haft 7-8 køreture pr. måned i indkomståret 2017.

Virksomheden har derudover fremsendt et billede af arbejdsværelset, hvor det fremgår, at værelset er indrettet med et arbejdsbord samt tre reoler. Virksomhedsindehaveren har oplyst, at arbejdsværelset er aflåst uden for almindelig arbejdstid, således at værelset ikke benyttes privat.

Som dokumentation for de fratrukne eludgifter er der fremlagt en aconto regning for en udgift på 1.863 kr. hos OK for perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 med udstedelsesdato den 19. januar 2017.

Derudover er fremlagt en aconto regning for en udgift på 1.211 kr. hos [virksomhed9] for perioden 7. marts 2017 til 30. april 2017 med udstedelsesdato den 1. april 2017.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har nedsat virksomhedens købsmoms for afgiftsperioden 2017 vedrørende udgifter til repræsentation med 131 kr., skærmbriller med 710 kr. og arbejdsværelse med 823 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”1. Repræsentationsudgifter

(...)

Du har anført, at du havde glemt at tage kopi af bilagenes bagside, hvor det var anført, i hvilken anledning arrangementet var afholdt, og hvem der deltog, da du indsendte kopi af bilagene.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser.

Af alle 3 bilag fremgår det, at der deltager ægtefæller i arrangementerne. Når der deltager ægtefæller, der intet har med virksomheden at gøre, har begivenheden ikke længere karakter af repræsentation, men skifter karakter til at blive en privat sammenkomst, som der ikke kan gives fradrag for, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2.

Vi godkender derfor ikke udgifterne som værende repræsentationsudgifter og forhøjer virksomhedens indkomst med 619 kr. + moms 131 kr.

Bilag 187 er ikke det korrekte bilag, hvor det fremgår, at der er købt chokolade i [virksomhed5], hvorfor købet ikke er fradragsberettiget, jf. bogføringslovens § 5 og 9. Vi forhøjer virksomhedens indkomst med 100 kr. (398 x 25 %).

Udgiften med den tillagte moms, i alt 2.606 kr. (680,20 + 756,2 + 1.038,35+ 131,00), anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -131 kr.

(...)

3. Briller

(...)

Udgifter til briller anses som udgangspunkt for en privat udgift på linje med almindelig beklædning m.v. og kan derfor normalt ikke trækkes fra, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2

Dette synspunkt fremgår af LSRM 1982.126 LSR, som nægtede en tandlæge fradrag for udgifter til briller. Efter tandlægens oplysninger virkede brillerne som forstørrelsesglas til brug for det detalje­arbejde, der udgør en tandlæges arbejde. Desuden blev brillerne opbevaret på klinikken og slet ikke brugt privat. Derimod kunne en tandlæge trække sin udgift til beskyttelsesbriller uden styrke fra som driftsudgift efter SL § 6, stk. 1, litra a, fordi brillerne kun blev anset for benyttet på tandlæge­ klinikken og derfor erhvervsmæssigt. Se TfS 1989, 243 LSR.

Af SKM 2011.98 fremgår ligeledes, at skærmbriller ikke er fradragsberettiget, idet skærmbriller giver mulighed for privat anvendelse, når man har adgang til computer.

(...)

Du har vedlagt et udskrift vedrørende skærmbriller og personalegoder. Du anfører også, at du har andre briller, som du anvender, når du ikke sidder ved computeren.

Du er ikke længere ansat, men erhvervsdrivende, hvorfor der gælder andre regler. Du har, som anført ovenfor, mulighed for privat anvendelse, når du har adgang til computer.

Skattestyrelsen fastholder ændringen, og forhøjer virksomhedens indkomst med 3.290 kr. og nedsætter indgående afgift med 710 kr.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 4.000 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -710 kr.

(...)

4. Udgifter til arbejdsværelse

(...)

Det anerkendes, at du anvender kontoret som dit hovedarbejdssted, idet du som anført, skønner, at du er hjemme 70 % af arbejdstiden. Og af de billeder, som du efterfølgende har sendt fremstår kontoret som et bogholderikontor.

Det faktum, at persondataloven kræver, at rummet er aflåst, ændrer ikke på, at rummet stadigvæk kan anvendes som opholdsrum, med, for dig, private formål til følge.

Kontoret hører med til boligens almindelig rum. Der er ikke særskilt indgang, og det at lokalet ligner et bogholderikontor udelukker ikke anvendelse til andre formål end arbejde, da værelset ikke, i en sådan grad, har skiftet karakter pga. særlig møblering.

Skattestyrelsen er stadig af den opfattelse, at fradrag for el og varme ikke kan imødekommes. Vi forhøjer virksomhedens indkomst med 3.290 kr. og nedsætter indgående moms med 823 kr.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 4.113 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -823 kr.

(...)”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der skal godkendes momsfradrag vedrørende udgifter til repræsentation med 131 kr., skærmbriller med 710 kr. og arbejdsværelse med 823 kr. i afgiftsperioden 2017.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Ad: punkt 1 Ej fradrag for repræsentation. Jeg står meget uforstående overfor SKATs begrundelse vedr. fradrag nægtet pga. ægtefælle har deltaget. Det er en ekstra bonus for relationen til kunderne, at min mand med forstand på lastbiler mm deltager. Har intet med privat at gøre, da jeg ikke har private sammenkomster med mine kunder (mine største kunder er bl.a. en vognmandsforretning med ca. 50ansatte, og Danmarks største campingplads)
Ad: punkt 3 Ej fradrag for skærmbriller. Jeg vedlægger bilag ved købet af både skærmbriller og private briller. Købt hos [virksomhed8] den 17.10.2017. Jeg har siden jeg var ca. 30-35 år været nødsaget til at bruge skærmbriller, da mine øjne sved og løb i vand sidst på dagen (det blev afhjulpet med skærmbriller, som mine arbejdsgivere har betalt i årenes løb). Mine private briller er med glidende overgang (pga. alder – læsebriller). Jeg kan ikke bruge skærmbriller andet end ved pc. Jeg bruger stort set kun min mobiltelefon til private IT-formål, således at kontoret og pc er min arbejdsplads, hvor skærmbriller ligger klar.
Ad: punkt 4 Ej fradrag for erhvervslokaler

Jeg driver regnskabs- og bogholderivirksomhed fra hjemmet og har indrettet et kontor til brug herfor.

Jeg er klar over, at et kontor indrettet i en privat bolig normalt også kan benyttes til private formål, og at fradragsret for udgiften til et sådant kontor derfor i almindelighed må forudsætte, at kontoret i væsentligt omfang anvendes som skatteyderens hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid.

Kontoret samt arkiv er låst inde, således at kontoret ikke kan anvendes til private formål, da både arkiv og kontor er erhvervsmæssig og skal opfylde reglerne og bestemmelserne omkring Persondataloven.

Det er fuldstændig forkert vurderet at jeg er mest ude af huset. Jeg arbejder nok hjemme mindst 70 % af tiden. Kører for nogen kunders vedkommende ud og henter materialer, og arbejder herefter hjemme på kontoret. Min kontortid er ca. 8.00-16.00 hver dag. Jeg har f.eks. fast arbejdsdag ude af huset 2 dage om måneden, og alt øvrigt foregår på mit kontor.

Jfr. Momslovens § 38, stk. 2 mener jeg det er korrekt at fratrække moms på EL, da jeg har delvis fradrag på samme måde som telefonregningen med blandet anvendelse. Jeg har da erhvervsudgifter til lys, pc og printer på mit kontor, som anvendes mange timer dagligt. Mit varme er anslået ud fra m2 hvor gasregning er udstedt til mig privat. Det er den fejl at jeg har fratrukket momsen.

Jeg har ikke fratrukket udgifter til:

Andel af min husforsikring/ejd.skat. Vedligeholdelse kontoret. Rengøring kontoret. Ej reduceret ejendomsværdiskatten, ej beregnet husleje.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Af § 82 i bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 om merværdiafgift fremgår følgende:

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra Skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer”

Ved anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Udgifter til repræsentation

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 5, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v. som vedrører underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver, jf. dog stk. 2.

Af momslovens 42, stk. 2 fremgår, at virksomheder uanset bestemmelsen i § 42, stk. 1, nr. 5 kan fradrage 25 % af afgiften af restaurationsydelser, når udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.

Virksomheden har i alt fratrukket købsmoms af udgifter til repræsentation (restaurantbesøg) vedrørende bilag 79, 138 og 179.

Af de fremlagte bilag 79, 138 og 179 fremgår det, at virksomheden har afholdt udgifter til bespisning på restaurant overfor kunder fra [virksomhed7] A/S samt [virksomhed4]. Af de fremlagte bilag fremgår endvidere, at indehaveren og hendes ægtefælle har deltaget i arrangementerne. Ægtefællen var ikke tilknyttet virksomheden som ansat i det påklagede indkomstår 2017.

Landsskatteretten finder, at udgifterne til bespisningen overfor virksomhedens kunder, ikke har været af strengt erhvervsmæssig karakter. Der er henset til at ægtefællen ikke har været tilknyttet virksomheden som medarbejder, hvorfor udgiften til de pågældende arrangementer har været af delvis privat karakter. Vedrører en del af udgiften private formål, vil fradragsretten bortfalde i sin helhed. Der er således ikke fradragsret for nogen del af momsen af de indkøbte restaurationsydelser, jf. momslovens § 42, stk. 2.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Udgifter til skærmbriller

Udgifter til briller er som udgangspunkt en privat udgift.

Da der ikke er tale om briller, som alene kan anvendes i erhvervsøjemed, men i stedet må anses at tjene til almindelig korrektion af virksomhedsindehaverens syn, finder Landsskatteretten, at udgiften ikke er afholdt i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Det forhold, at virksomhedsindehaveren har oplyst, at hun i overvejende grad benytter sin mobiltelefon til private IT-formål, ændrer ikke på vurderingen.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Udgifter til arbejdsværelse

I virksomhedens regnskab er der for afgiftsperioden 2017 fratrukket moms af udgifter til el og varme med i alt 823 kr.

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Virksomheden drives fra indehaverens private bopæl. Landsskatteretten finder, at virksomheden ikke har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at arbejdsværelset har haft en så speciel indretning, at privat anvendelse ikke har været mulig. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der er direkte adgang til arbejdsværelset fra spisestuen samt at arbejdsværelset efter det oplyste har været indrettet som et almindeligt kontor.

Da det således ikke er godtgjort, at arbejdsværelset udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt, kan der ikke fratrækkes moms af udgifterne til el og varme.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes på dette punkt.