Kendelse af 05-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 19-0077710

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2017

Momsfradrag for udgifter til kursus

0 kr.

4.500 kr.

4.500 kr.

Faktiske oplysninger

Hovedanpartshaveren driver anpartsselskabet [virksomhed1] ApS, herefter virksomheden, med cvr-nr. [...1]. Virksomheden er registreret med startdato den 13. december 2011 og har branchekode 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed. Virksomhedens formål er at udøve håndværksvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udgifter til kursus

I regnskabet er der fratrukket en udgift til et coachingforløb på 18.000 kr. Moms udgør 4.500 kr.

Som dokumentation for den fratrukne udgift har virksomheden fremlagt en faktura fra [virksomhed2] A/S med betalingsdato den 9. februar 2017. Af fakturaen fremgår det, at hovedanpartshaveren har købt et coachingforløb på 5x2 timer til en pris på i alt 18.000 kr. Moms udgør 4.500 kr. På fakturaen har hovedanpartshaveren noteret: ”Konsulent bistand”.

Skattestyresens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens købsmoms med 4.500 kr. for afgiftsperioden 2017 vedrørende en udgift til et coachingforløb.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det afholdte kursus dels har til hensigt at være et personlighedsudviklingskursus og dels er en ny viden/uddannelse. Kurset er dermed ikke fradragsberettiget jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a. Det fremgår også af juridisk vejledning afsnit C.C.2.2.2.3 samt SKM.2001.642.VLR.

Selskabets indkomst ændres herved med 18.000 kr. jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a.

Tilsvarende ændres selskabets købsmoms med 4.500 kr., da der ikke kan afløftes moms af private udgifter, jf. momsloven § 37.

Hele udgiften på 22.500 kr. beskattes som maskeret udlodning hos hovedanpartshaver [person1], som i kraft af at være den ultimative ejer af selskabet har den dominerende indflydelse på selskabets økonomiske beslutninger, jf. ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2.”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der skal godkendes momsfradrag vedrørende køb af et coachingforløb med 4.500 kr.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til coachingforløb, 5x2 timer til en pris på kr. 18.000 ekskl. moms. Leverandøren er [virksomhed2] A/S.

Indledningsvis skal det oplyses, at [virksomhed2] A/S er en virksomhed som tilbyder coachingforløb og kurser til dansk erhvervsliv generelt. Coachingforløb er typisk henvendt til virksomhedsejere og ledende medarbejdere. Vi kan oplyse, at dette har Skattestyrelsen været opmærksom på, da der henvises til hjemmesiden for [virksomhed2] A/S i afgørelsen fra Skattestyrelsen.

Vores argumentation er anført i afgørelsen, hvortil det skal suppleres, at coachingforløb er specifikt rettet mod den aktuelle virksomhed og den eller de aktuelle personer. Dette er Skattestyrelsen opmærksom på, da de bl.a. har refereret til en case som [person2] har haft omkring et coachingforløb som omhandlede salg.

Coachingforløbet er henvendt til i dette tilfælde [person1] hvor virksomheden er grundlaget for forløbet.

Den pågældende udgift er fradragsberettiget i henhold til Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra, idet udgifter til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget.

Ovennævnte udgift er fratrukket i selskabets skattepligtige indkomst i overensstemmelse med ovenfor anført Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra og i overensstemmelse med ligningsvejledningen 2017 C.C.2.2.1.

(...)

Skattestyrelsen begrunder afgørelsen med, at udgiften er privat og den har karakter af personlighedsudviklende karakter, hvilket vi afviser som helhed.

(...)”

Virksomhedens revisor har overfor Skattestyrelsen begrundet påstanden således:

"I forbindelse med et netværksmøde i [...] i januar 2017 var der et indlæg af [person2]. Dette var interessant og derfor meldte [person1] sig efterfølgende til et coachforløb. Formålet var at "klæ" [person1] på til jobbet og ansvaret som leder og ejer af firmaet, både iforhold til kunder og i forhold til personale. Der har været flere situationer som gav anledning til stress pga. situationer og konflikter, og da [person1] ikke tidligere har deltaget i nogen form for kurser i forbindelse med kundehåndering, ledelse eller personale, var det relevant at få nogle arbejdsredskaber, til at hjælpe med at løse disse situationer."

Landsskatterettens afgørelse

Af momslovens § 37 fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte.

Landsskatteretten har i afgørelse af d.d. i den sammenholdte sag med j.nr. [...] truffet afgørelse om, at udgiften til coachingforløbet i skattemæssig henseende er fradragsberettiget, idet der blandt andet er lagt vægt på, at coachingforløbet er særlig skræddersyet til selskabet og driften heraf, og dermed ikke er umiddelbart anvendelig i andre sammenhænge.

Retten finder derfor, at udgiften er afholdt i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

SKATs afgørelse ændres på dette punkt, idet der godkendes fradrag for købsmoms med 4.500 kr.