Kendelse af 17-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2021

Journalnr. 19-0068814

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 1. halvår 2014

Forhøjelse af momstilsvar

150.877 kr.

0 kr.

150.877 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2014

Forhøjelse af momstilsvar

143.346 kr.

0 kr.

145.256 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af det Centrale Virksomhedsregister, at virksomheden [virksomhed1] v/[person1] blev etableret i 1991 og stadig er aktiv under CVR-nummeret [...1].

Det fremgår af de erhvervsmæssige skatteoplysninger for virksomheden, at virksomheden i indkomståret 2014 havde en omsætning på 763.796 kr. (indsæt oplysning om omsætning) og et resultat før renter på 440.064 kr.

Det fremgår af Skattestyrelsens Debitor/Restance-system, at virksomheden er registreret med halvårlig momsafregning, og at der for første halvår 2014 var indberettet salgsmoms på 106.206 kr. og købsmoms på 103.110 kr. For andet halvår 2014 var der indberettet salgsmoms på 84.743 kr. og købsmoms på 73.344 kr. Virksomhedens momstilsvar udgjorde herefter 3.096 kr. for første halvår og 11.399 kr. for andet halvår 2014.

Skattestyrelsen har i forbindelse med en gennemgang af virksomhedens indehavers kontoudtog konstateret indsætninger på indehaverens bankkonto [...35] i [finans1] og bankkonto [...13] i [finans2], som efter Skattestyrelsens opfattelse ikke kunne afstemmes med virksomhedens bilagsmateriale.

På bankkonto [...35] i [finans1] fremgår følgende indsætninger:

Dato

Tekst

Beløb

04.02.2014

Moms m.m.

284.102 kr.

01.05.2014

fakt 104/014

62.500 kr.

01.05.2014

Fakt 105/014

62.500 kr.

01.05.2014

fakt. 106/014

62.500 kr.

07.05.2014

[virksomhed2]..

82.783 kr.

07.05.2014

[virksomhed2]..

200.000 kr.

I alt

754.385 kr.

11.07.2014

[...] MOMS

70.218 kr.

31.10.2014

fakt 309/014

62.500 kr.

31.10.2014

fakt 315/014

62.500 kr.

I alt

195.218 kr.

Det fremgår af overførselsmeddelelserne, at de 70.218,75 kr., som blev overført den 11. juli 2014, var fra [virksomhed3] A/S. De resterende overførsler var fra [virksomhed2] ApS.

På bankkonto [...13] i [finans2] fremgår følgende indsætninger:

Dato

Tekst

Beløb

12.08.2014

[virksomhed2]

251.700 kr.

11.11.2014

For payment

270.000 kr.

12.11.2014

[virksomhed2]

9.812 kr.

I alt

531.512 kr.

Overførslerne er fra [virksomhed2] ApS.

De konkrete indsætninger udgjorde i alt 1.481.115 kr. (754.385 kr. + 195.218 kr. + 531.512 kr.).

På baggrund af ovenstående har Skattestyrelsen forhøjet virksomhedens momstilsvar således:

Perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (1. halvår 2014):

Angivet salgsmoms

106.206 kr.

Diverse fakturer (3x62.500x20 %)

37.500 kr.

[virksomhed2] ApS (284.102+82.783+200.000x20 %)

113.377 kr.

150.877 kr.

Salgsmoms efter regulering

257.083 kr.

Virksomhedens momstilsvar blev ændret fra 3.096 kr. til 153.973 kr.

Periode 1. juli 2014 til 31. december 2014 (2. halvår 2014):

Angivet salgsmoms

84.743 kr.

Diverse fakturer (2x62.500)

25.000 kr.

[virksomhed2] ApS (241.700*+270.000+9.812x20 %)

104.302 kr.

[virksomhed3] ApS (70.218x20 %)

14.044 kr.

143.346 kr.

Salgsmoms efter regulering

228.089 kr.

*Indsat beløb er retteligt: 251.700 kr.

Virksomhedens momstilsvar blev ændret fra 11.399 kr. til 154.745 kr.

I forbindelse med klagesagens behandling har virksomhedens indehaver fremlagt et Excel-ark med angivelse af kontanthævninger og hævninger via Eurocard som udlæg for [virksomhed2] ApS på samlet 879.379,09 kr. Virksomhedens indehaver har endvidere fremlagt en overførselskvittering, hvoraf det fremgår, at [virksomhed4] ApS overførte 100.000 kr. til [virksomhed3] A/S den 13. november 2018.

Skattestyrelsen modtog oplysninger indeholdende klagerens kontoudtog den 4. september 2018 og fremsendte udkast til afgørelse den 1. marts 2019. Den påklagede afgørelse blev fremsendt den 24. maj 2019.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 150.877 kr. for første halvår 2014 og med 143.346 kr. for andet halvår 2014.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

1. Overførsler vedrørende diverse fakturer

(...)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af dit brev af 26. april 2019 at overførelserne på i alt 324.500 kr. fra selskaberne [virksomhed5] ApS, [virksomhed6] ApS og [virksomhed7] ApS til din bankkonto vedrører betaling af fakturaer udskrevet af selskabet [virksomhed2] ApS. Derudover har du ifølge dine bankkontoudskrifter i alt fået overført 1.098.397 kr. (jf. afsnit 2) fra selskabet [virksomhed2] ApS.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at fakturaerne er udskrevet af selskabet [virksomhed2] ApS.

Af afsnit 2.1 fremgår oplysninger om bl.a. din tilknytning til selskabet [virksomhed2] ApS.

Ifølge det oplyste har du i alt fået overført 1.410.897 kr. (1.098.397 kr. + 324.500 kr.) enten direkte fra selskabet [virksomhed2] ApS eller fra 3. part, som har udført arbejde for selskabet.

Det fremgår ligeledes af dit brev af 26. april 2019, at overførelserne udelukkende er betalinger for udlæg og a/conto udbetalinger for fremtidige udlæg til selskabet [virksomhed2] ApS.

Du har lavet en opgørelse over dine udlæg til selskabet [virksomhed2] ApS. Det fremgå af opgørelsen at du har haft udlæg for i alt 879.379,09 kr. Der er ikke fremlagt dokumentation for at hævningerne er udlæg for selskabet [virksomhed2] ApS.

Du oplyser at ind- og udbetalinger er poster som er en del af mellemregninger mellem selskabet og dig personligt. Du har ikke fremlagt dokumentation for, at der er tale om mellemregninger mellem dig og selskabet.

Skattestyrelsen har følgende bemærkninger til din opgørelse:

Bankkonto [...35] – i alt 490.280,50 kr.

Ifølge din bankkonto har du kontant hævet de opgjorte beløb, som du har anført er hævet ”til PL

arbejder” – i alt 490.280,50 kr. Du har ikke fremlagt dokumentation for, at de kontante hævninger er blevet brugt til betaling af ” PL arbejder” for selskabet [virksomhed2] ApS.

Bankkonto [...13] – i alt 273.829,63 kr.

Ifølge din bankkonto er der foretaget betaling til Eurocard og Skattekontoen samt foretaget kontante hævninger i overensstemmelse med det opgjorte beløb på 273.829,63 kr. Det skal dog bemærkes, at hævning den 28. august 2014 på 16.519,00 kr. anført med teksten ”skattekonto” (Skattekonto moms, FI-kreditor 83046031, jf. bankkontoudskriftet) ikke vedrører en indbetaling til selskabets [virksomhed2] ApS’s skattekonto hos Skattestyrelsen. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at betaling til Eurocard, skattekontoen og de kontante hævninger vedrører udlæg for selskabet [virksomhed2] ApS.

Bankkonto [...04] – i alt 115.268,96 kr.

Ifølge din bankkonto er der foretaget betaling til Eurocard i overensstemmelse med det opgjorte beløb på 115.268,96 kr. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at betaling til Eurocard vedrører udlæg for selskabet [virksomhed2] ApS.

Selskabet [virksomhed2] ApS har været under opløsning fra den 21. august 2014, under likvidation fra den 27. november 2014 og er gået konkurs den 21.janaur 2015. Der er ikke indsendt Årsregnskabet for 2014.

Du har i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 drevet virksomheden [virksomhed1] v/ [person1], der er registreringspligtig efter momslovens § 47, stk. 1.

Det fremgår, at din virksomhed [virksomhed1] v/ [person1] har udført arbejde og været kontaktperson for selskabet [virksomhed2] ApS.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for at ind- og udbetalinger vedrører mellemregninger mellem dig og selskabet [virksomhed2] ApS, anses indbetalingerne for at være betaling for arbejde, som din virksomhed [virksomhed1] og revision har udført enten for [virksomhed2] ApS eller de selskaber som fremgår af teksten på dine bankkontoudskrifter. Da du driver momspligtig virksomhed anses overførslerne for at være momspligtig omsætning, jf. momslovens § 4. Din virksomhed er skattepligtig af overførslerne, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for eventuelle udgifter herunder udlæg, du har afholdt for selskabet [virksomhed2] ApS, kan der ikke på det foreliggende grundlag gives fradrag herfor.

Ifølge momslovens §§ 27 og 33 udgør momsen 25 % af grundlaget. De overførte beløb uden moms udgør derfor i alt 250.000 kr. (312.500 kr. x 0,80) og momsen udgør 62.500 kr. (312.500 kr. x 0,20).

Skattestyrelsen anser på det foreliggende grundlag, de 5 overførelser af 62.500 kr. i alt 312.500 kr. (moms heraf 62.500 kr.), for ikke at være selvangivet i dit overskud af virksomhed og at salgsmomsen ikke er angivet, da:

Beløbene ikke er indsat på din virksomheds bankkonti.
Omsætningen ifølge de indberettede regnskabsoplysninger kun udgør 763.763 kr. uden moms sammenholdt med, at du udover ovenstående fakturaer minimum må have udskrevet over 200 andre fakturaer, når der henses til hullerne i fakturaer rækkefølgen: 104, 105, 106, 309 og 315. Dette svarer til at de øvrige fakturaer kun har udgjort omkring 4.000 kr. uden moms i gennemsnit pr. fakturering. Det anses derfor ikke for sandsynligt, at de 5 overførelser allerede skulle indgå, i det selvangivne resultat af virksomhed og den angivet moms.
Ingen af dine andre udstedte fakturaer, som anses for at være medregnet i dit selvangivne overskud af virksomhed og angivne salgsmoms er indsat på dine private konti.

Endvidere fremgår det af din indsigelse, at fakturaerne ikke er medregnet i dit selvangivet overskud af virksomhed, og at du ikke har angivet salgsmoms heraf.

Skattestyrelsen fastholder derfor vores forslag af 1. marts 2019.

(...)

Moms

Skattestyrelsen opkræver derfor yderligere salgsmoms med i alt 62.500 kr., jf. momslovens § 4 og opkrævningslovens § 5, stk. 1 og 2. Beløbet fordeles på de 2 momsperioder ud fra betalingstidspunktet.

Perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (1. halvår 2014):

3 fakturaer a 62.500 kr.

i alt 187.500 kr. x 0,20 i alt

37.500 kr.

Perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014 (2. halvår 2014):

2 fakturaer a 62.500 kr.

i alt 125.000 kr. x 0,20 i alt

25.000 kr.

I alt

62.500 kr.

(...)

2. Overførsler fra [virksomhed2] ApS

(...)

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Du har ifølge dine bankkontoudskrifter i alt fået overført 1.098.397 kr. fra selskabet [virksomhed2] ApS. Derudover fremgår det af dit brev af 26. april 2019, at du har fået overført i alt 324.500 kr. fra selskaberne [virksomhed5] ApS, [virksomhed6] ApS og [virksomhed7] ApS til din bankkonto, jf. afsnit 1. Du har oplyst at indbetalingerne på de i alt 324.500 kr. vedrører betalinger af fakturaer som er udskrevet af selskabet [virksomhed2] ApS. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at fakturaerne er udskrevet af selskabet [virksomhed2] ApS.

Ifølge det oplyste har du i alt fået overført 1.410.897 kr. (1.098.397 kr. + 324.500 kr.) enten direkte fra selskabet [virksomhed2] ApS eller fra 3. part, som [virksomhed2] ApS har udført arbejde for selskabet.

Det fremgår ligeledes af dit brev af 26. april 2019, at overførelserne udelukkende er betalinger for udlæg og a/conto udbetalinger for fremtidige udlæg til selskabet [virksomhed2] ApS.

Du har lavet en opgørelse over dine udlæg til selskabet [virksomhed2] ApS. Det fremgå af opgørelsen at du har haft udlæg for i alt 879.379,09 kr. Der er ikke fremlagt dokumentation for at hævningerne er udlæg for selskabet [virksomhed2] ApS.

Du oplyser at ind- og udbetalinger er poster som er en del af mellemregninger mellem selskabet og dig personligt. Du har ikke fremlagt dokumentation for, at der er tale om mellemregninger mellem dig og selskabet.

Skattestyrelsen har følgende bemærkninger til din opgørelse:

Bankkonto [...35] – i alt 490.280,50 kr.

Ifølge din bankkonto har du kontant hævet de opgjorte beløb, som du har anført er hævet ”til PL

arbejder” – i alt 490.280,50 kr. Du har ikke fremlagt dokumentation for, at de kontante hævninger er blevet brugt til betaling af ” PL arbejder” for selskabet [virksomhed2] ApS.

Bankkonto [...13] – i alt 273.829,63 kr.

Ifølge din bankkonto er der foretaget betaling til Eurocard og Skattekontoen samt foretaget kontante hævninger i overensstemmelse med det opgjorte beløb på 273.829,63 kr. Det skal dog bemærkes, at hævning den 28. august 2014 på 16.519,00 kr. anført med teksten ”skattekonto” (Skattekonto moms, FI-kreditor 83046031, jf. bankkontoudskriftet) ikke vedrører en indbetaling til selskabets [virksomhed2] ApS’s skattekonto hos Skattestyrelsen. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at betaling til Eurocard, skattekontoen og de kontante hævninger vedrører udlæg for selskabet [virksomhed2] ApS.

Bankkonto [...04] – i alt 115.268,96 kr.

Ifølge din bankkonto er der foretaget betaling til Eurocard i overensstemmelse med det opgjorte beløb på 115.268,96 kr. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at betaling til Eurocard vedrører udlæg for selskabet [virksomhed2] ApS.

Selskabet [virksomhed2] ApS har været under opløsning fra den 21. august 2014, under likvidation fra den 27. november 2014 og er gået konkurs den 21.janaur 2015. Der er ikke indsendt Årsregnskabet for 2014.

Endvidere stemmer din forklaring og teksten som fremgår af selskabets bankkontoudskrifter (moms m.v.) ikke overens.

Du har i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 drevet virksomheden [virksomhed1] og

revision v/ [person1], der er registreringspligtig efter momslovens § 47, stk. 1.

Det fremgår, at din virksomhed [virksomhed1] v/ [person1] har udført arbejde og været kontaktperson for selskabet [virksomhed2] ApS.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for at ind- og udbetalinger vedrører mellemregninger mellem dig og selskabet [virksomhed2] ApS, anses overførelserne (i alt 1.098.397 kr.) fra selskabet [virksomhed2] for at være betaling for arbejde, som din virksomhed [virksomhed1] og revision har udført for [virksomhed2] ApS. Da du driver momspligtig virksomhed anses overførslerne for at være momspligtig omsætning, jf. momslovens § 4. Din virksomhed er skattepligtig af overførslerne, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

Da der ikke er fremlagt dokumentation for eventuelle udgifter herunder udlæg, du har afholdt for selskabet [virksomhed2] ApS, kan der ikke på det foreliggende grundlag gives fradrag

herfor.

Skattestyrelsen anser på det foreliggende grundlag, overførelserne på i alt 16.500 kr. til din virksomhedskonto [...01] for at være selvangivet uden moms i det selvangivne overskud af din virksomhed og at du har angivet salgsmomsen.

Ifølge momslovens §§ 27 og 33 udgør momsen 25 % af grundlaget. Det overførte beløb uden moms udgør derfor 878.718 kr. (1.098.397 kr. x 0,80) og momsen udgør 219.679 kr. (1.097.397 kr. x 0,20).

Skattestyrelsen anser på det foreliggende grundlag, overførslerne på i alt 1.098.397 kr. (moms heraf 219.679 kr.) til dine bankkonti [...35] og [...13], for ikke at være selvangivet i overskud af din virksomhed og at salgsmomsen heraf ikke er angivet, da:

Beløbene ikke er indsat på din virksomheds bankkonti.
Det hverken fremgår af teksten på dine bankkontoudskrifter eller [virksomhed2] ApS, at det er betaling for fakturaer udskrevet af din virksomhed.
Det ikke kan være betaling af [virksomhed2] ApS momstilsvar, da deres momstilsvar ikke stemmer overens med overførelserne og kun udgør i alt 12.740 kr., og er betalt løbende.
Beløbet ikke kan rummes i omsætningen i din virksomhed og i den angivne salgsmoms. Ifølge indberettede regnskabsoplysninger udgør omsætningen 763.796 kr. sammenholdt med at der jf. afsnit 1, er udskrevet over 200 fakturaer i virksomheden, hvilket vil svare til en gennemsnitlig fakturering på omkring 4.000 kr. uden moms pr. fakturaer, anses det ikke for sandsynligt at en del af de 1.098.397 kr. allerede skulle indgå, i det selvangivne resultat af virksomhed og den angivne salgsmoms.

Endvidere fremgår det af din indsigelse at indbetalingerne ikke er medregnet i dit selvangivet overskud af virksomhed og at du ikke har angivet salgsmoms heraf.

Skattestyrelsen fastholder derfor vores forslag af 1. marts 2019.

(...)

Moms

Skattestyrelsen opkræver derfor yderligere salgsmoms med i alt 219.879 kr., jf. momslovens § 4 og opkrævningslovens § 5, stk. 1 og 2. Beløbet fordeles på de 2 momsperioder ud fra betalingstidspunktet.

Perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (1. halvår 2014):

04-02-2014

284.102 kr.

07-05-2014

200.000 kr.

07-05-2014

82.783 kr.

I alt

566.885 kr.

x 0,20 i alt

113.377 kr.

Perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014 (2. halvår 2014):

12-08-2014

241.700 kr.

10-11-2014

270.000 kr.

11-11-2014

9.812 kr.

I alt

521.512 kr.

x 0,20 i alt

104.302 kr.

I alt

219.879 kr.

(...)

3. Overførsel fra [virksomhed3] ApS

(...)

3.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

[virksomhed3] A/S har den 11. juli 2014 overført 75.000 kr. til din ægtefælle [person2]s konto og 70.218,75 kr. til din konto. I teksten på kontoudskrifterne er anført henholdsvis ”A conto moms betaling” og ”[...] MOMS”.

I brev af 26. april 2019 oplyser I, at de 75.000 kr. er udlæg til køb af materiel, der foreligger ikke dokumentation herfor.

Der er den 13. november 2018 overført 100.000 kr. fra [virksomhed4] ApS til [virksomhed3] A/S. Af det medsendte bilag fra [finans1] fremgår det af tekst til modtager ”Til [...]”.

I brev af 26. april 2019 oplyser I, at de 100.000 kr. dækker tilbagebetaling af de 75.000 kr. og en del indbetaling på 25.000 kr. af de 70.218,75 kr. De 100.000 kr. er bogført på jeres mellemregning med dit selskabet [virksomhed4] ApS, der forligger ikke dokumentation for ovenstående forklaring, endvidere er de 75.000 kr. refunderet 2 gange. Du har ikke dokumenteret hvad indbetalingen til dig på de 70.218,75 kr. vedrører.

Endvidere stemmer jeres forklaring og teksten som fremgår af bankkontoudskrifter i 2014 og 2018 ikke overens (”A conto moms betaling”/”[...] Moms” og ”Til [...] ark”).

Du har i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 drevet virksomheden [virksomhed1] v/ [person1], der er registreringspligtig efter momslovens § 47, stk. 1.

Det fremgår, at din virksomhed har udført arbejde for [virksomhed3] ApS i form af bl.a. indberetning af årsopgørelser til Erhvervsstyrelsen. Overførelsen fra [virksomhed3] ApS anses derfor på det foreliggende grundlag at vedrøre betaling for arbejde som din virksomhed har udført for selskabet. Da du driver momspligtig virksomhed anses overførslen for at være momspligtig omsætning, jf. momslovens § 4. Din virksomhed er skattepligtig af overførelserne, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

Ifølge momslovens §§ 27 og 33 udgør momsen 25 % af grundlaget. Det overførte beløb uden moms udgør derfor 56.175 kr. (70.218,75 kr. x 0,80) og momsen udgør 14.043,75 kr. (70.218,75 kr. x 0,20).

Skattestyrelsen anser på det foreliggende grundlag, overførslen på de 70.218,75 kr. til din bankkonti [...35], for ikke at være selvangivet i overskud af din virksomhed og at salgsmomsen ikke er angivet, da:

Beløbene ikke er indsat på din virksomheds bankkonti.
Det ikke fremgår af teksten på dit bankkontoudskrift, at det er betaling for en fakturaer udskrevet af din virksomhed.
Det ikke kan være betaling af [virksomhed3] ApS moms, da deres momstilsvar ikke stemmer overens med overførslen og udgør et negativt beløb på i alt -83.629 kr.
Omsætningen ifølge de indberettede regnskabsoplysninger kun udgør 763.763 kr. uden moms sammenholdt med, at der jf. afsnit 1, er udskrevet over 200 fakturaer i virksomheden. Dette svarer til at de øvrige fakturaer kun har udgjort omkring 4.000 kr. uden moms i gennemsnit pr. fakturering. Det anses derfor ikke for sandsynligt, at de 70.218,75 kr. allerede skulle indgår i det selvangivne resultat af virksomhed og den angivne salgsmoms.

Endvidere fremgår det af din indsigelse at indbetalingen ikke er medregnet i dit selvangivet overskud af virksomhed og at du ikke har angivet salgsmoms heraf.

Skattestyrelsen fastholder derfor vores forslag af 30. marts 2019.

(...)

Moms

Skattestyrelsen opkræver derfor yderligere salgsmoms med i alt 14.044 kr., jf. momslovens § 4 og opkrævningslovens § 5, stk. 1 og 2. Da beløbet er indsat den 11. juli 2014 opkræves beløbet i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014.

(...)

6. Genoptagelse af skatteansættelsen og momsangivelser

(...)

Momsangivelser

Skattestyrelsen anser den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31 for suspenderet i henhold til reglerne i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, da Skattestyrelsen mener, at du som mindst groft uagtsomt har bevirket en forkert ansættelse af din moms, ved ikke at have angivet salgsmoms, jf. afsnit 1-3.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 skal Skattestyrelsen senest 6 måneder efter, at Skattestyrelsen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31, varsle en ændring af momsansættelsen.

Kundskabstidspunktet

Kundskabstidspunktet er det tidspunkt, hvor der foreligger tilstrækkeligt grundlag for, at kunne foretage en ændring af skatteansættelsen/momsangivelserne.

Skattestyrelsen har først ved modtagelsen af bankkontoudskrifterne den 4. september 2018 haft et tilstrækkeligt grundlag for at ændre dine skatte- og momsansættelser for indkomståret 2014.

Da forslaget er sendt inden 4. marts 2019 (inden 6-måneders fristen) er fristen i skatteforvaltningslovens (...) § 32, stk. 2 (moms) overholdt.

3 måneders fristen

Da afgørelsen er sendt senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt, er fristen i skatteforvaltningslovens (...) § 32, stk. 2 (moms) overholdt.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens indehaver har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsens forhøjelse af virksomhedens momstilsvar nedsættes.

Virksomhedens indehaver har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(...)

Jeg [person1] er ikke enige I Skattestyrelsens afgørelse til ansættelser af moms og skattepligtig indkomst og klager hermed over alle punkterne da disse overførsler og mellemregningsposter er udelukkende betalinger for udlæg samt a/conto indbetalinger for fremtidige udlæg og betalinger til [virksomhed2] ApS.

Disse ind og udbetalinger er poster som er en del af mellemregninger mellem selskaber mig personligt samt vores daværende klient [virksomhed2] ApS.

Vi kan konstatere, at skat kun har set på indbetalinger på vores private konti og ikke set på de udlæg der har været på samme konti. Vi har lavet et foreløbigt excel ark der viser under første gennemgang, at vi har haft et udlæg på kr. 879.379,09.if.vedlagte excel.

Det er sådan at vi har hjulpet klienten med betalinger samt udlagt til køb af materialer m.m. Man kan ikke kun se på hvad der er indbetalt på Vores konti men når man har med en mellemregning at gøre også må se på udlæg.

Vi har endnu ikke gennemgået alle Vores firmaers udlæg som vi har udlagt for klienten over disse konti.`

Vi fremsender hermed foreløbig dokumentation/oplysninger på deres skrivelse ;

(...)
De kr.75.000,00 der er indsat på [person2] konto er udlæg til køb af materiel som bliver tilbagebetalt til [virksomhed3] A/S den 13.11.2018 med kr.100.000,00 fra [virksomhed4] ApS, som er bogført over vores mellemregning med selskabet plus kr. 25.000,00 som en del af indbetalingen på de kr.70.218,75 der tidligere er overført til min konto.
Overførslerne på de kr.312.500,00 fra Selskaberne [virksomhed5] ApS, [virksomhed6] ApS og Ejendomsselskabet [virksomhed7] ApS er ikke henvisninger til mine faktura numre men til faktura numre fra [virksomhed2] ApS som havde udført en arbejdsopgaver for de respektive selskaber disse er indbetalt til mig på min klient vegne fordi, at min klient skulle bruge kontante midler til aflønning af Deres medarbejdere, man kan også se at jeg har hævet den 6/5 kr.150,000,00 og lidt før kr.20.000,00, dette har vi gjort som tjeneste idet vores klient grundet sit udenlandske ejerskab havde meget svært ved, at få kontante midler hævet fra banken. (Terror paragraffen samt med hensyntagen hvidvaskningsloven)

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013).

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at Skattestyrelsens forhøjelse af overskud i virksomheden på baggrund af konkrete bankindsætninger stadfæstes. Der henvises til Landsskatterettens sagsnr.: [...].

På baggrund af denne afgørelse anses det som berettiget, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar.

Virksomhedens omsætning er ved ovennævnte afgørelse blevet forhøjet på baggrund af indsætninger på 754.385 kr. i første halvår 2014 og 726.730 kr. i andet halvår 2014 (195.218 kr. + 531.512 kr.).

Skattestyrelsen har ved deres afgørelse blandt andet forhøjet virksomhedens omsætning på baggrund af en bankindsætning på 251.700 kr. foretaget den 12. august 2014, men ved fastsættelse af virksomhedens momstilsvar indgår bankindsætningen alene med 241.700 kr.

Retten finder, at der skal beregnes salgsmoms af hele indsætningen, således at salgsmomsen af denne bankindsætning udgør 50.340 kr. i stedet for de 48.430 kr. som Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med.

Dette medfører en yderligere forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for andet halvår 2014 på 1.910 kr.

Landsskatteretten stadfæster således Skattestyrelsens afgørelse med 150.877 kr. for første halvår 2014 og ændrer Skattestyrelsens afgørelse fra 143.346 kr. til 145.256 kr. for andet halvår 2014.

Formalitet – Ekstraordinær genoptagelse

Af skatteforvaltningslovens §§ 31, stk. 1, og 32, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, 1, pkt., fremgår følgende:

Ӥ 31

Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Tilsvarende kan varsel om ændring af godtgørelse af afgift ikke afsendes senere end 3 år efter, at kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende. Fastsættelsen af afgiftstilsvaret henholdsvis godtgørelsen skal foretages senest 3 måneder efter udløbet af fristen efter 1. eller 2. pkt. Har det betydning for den afgiftspligtiges henholdsvis den godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 3. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

(...)

§ 32

Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

(...)

3)Den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret eller godtgørelsen er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

(...)

Stk. 2. En ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen af afgift kan kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31.”

I 2014 var virksomheden registreret med halvårlig momsafregning. For afgiftsperioderne i 2014 skulle virksomheden, jf. momslovens § 57, stk. 1, 3 og 4, have indberettet moms senest den 1. september 2014 og 1. marts 2015.

Fristerne for at ændre afgiftstilsvaret i 2014, jf. § 31, udløb således den 1. september 2017 og 1. marts 2018.

Skattestyrelsen har ved forslag til afgørelse af 1. marts 2019 og den påklagede afgørelse af 24. maj 2019 med henvisning til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med stk. 2, genoptaget virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne i 2014 uden for de ordinære ansættelsesfrister i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, så spørgsmålet om genoptagelse heraf skal afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32.

Klagerens undladelse af at angive moms anses for i hvert fald groft uagtsomt. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om beløb, der er af en væsentlig størrelse.

Skattestyrelsen har på den baggrund været berettiget til at fastsætte afgiftstilsvaret efter udløbet af fristerne i skatteforvaltningslovens § 31. Der henvises for praksis herom til SKM2014.526.BR, som blev stadfæstet af Landsretten ved SKM2015.633.ØLR.

Retten finder endvidere, at 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, er overholdt. Retten har ved vurderingen lagt vægt på, at Skattestyrelsen modtog kontoudtog den 4. september 2018 og fremsendte forslag til afgørelse den 1. marts 2019. Den påklagede afgørelse blev fremsendt den 24. maj 2019.