Kendelse af 09-12-2021 - indlagt i TaxCons database den 20-01-2022

Journalnr. 19-0037656

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Indehaverens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2015

51.027 kr.

5.838 kr.

56.697 kr.

Forhøjelse af momstilsvar for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2016

72.473 kr.

74.158 kr.

80.525 kr.

Forhøjelse af momstilsvar for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2017

62.645 kr.

41.912 kr.

69.606 kr.

Faktiske oplysninger

Indehaveren drev i indkomstårene 2015-2017 enkeltmandsvirksomhed, som i perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2017 har været registreret med CVR. nr. [...1] under branchekoden 692000: bogføring og revision, skatterådgivning. Ved stiftelsen havde virksomheden navnet [virksomhed1] v/[person1], som den 24. maj 2016 blev ændret til [virksomhed2].

Det fremgår af Skattestyrelsens oplysninger, at virksomheden har været momsregistreret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 og igen i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017. Virksomheden har i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 afregnet moms kvartalsvis og har i denne periode angivet både salgs- og købsmoms til 0 kr. Det fremgår endvidere af oplysninger fra Skattestyrelsen, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at indehaveren har drevet uregistreret virksomhed i perioden fra 1. januar 2014 til 1. april 2016 samt igen i perioden 1. april 2017 til 31. december 2017.

Det fremgår videre af oplysninger fra Skattestyrelsen, at indehaveren den 10. marts 2015 har stiftet [virksomhed3] IVS – CVR-nr. [...2] under branchekoden 561010: Restauranter. Selskabet driver [virksomhed4] i [by1]. For alle årene gælder, at indehaveren er den reelle ejer af virksomheden og har fra virksomheden modtaget løn i årene 2015-2017.

Det fremgår af Skattestyrelsens oplysninger, at indehaveren har selvangivet resultat af virksomhed for [virksomhed2] for indkomstårene 2015-2017 således:

2015:

-72.112 kr.

2016:

-27.778 kr.

2017:

-52.112 kr.

Af Skattestyrelsens oplysninger fremgår det, at det var på baggrund af det indberettede resultat af virksomhed for [virksomhed2], at Skattestyrelsen den 16. juli 2018 indkaldte skatteregnskab og kontospecifikationer for indehaverens virksomhed. Indehaveren blev i den forbindelse bedt om en redegørelse for driften af virksomheden og at indsende dokumentation for nogle fradrag, som ikke vedrørte virksomheden samt oplysninger om en ejerlejlighed der tilhørte indehaveren.

Indehaveren reagerede ikke på Skattestyrelsens henvendelse, hvorfor Skattestyrelsen indkaldte bankkontoudtog hos indehaverens bankforbindelse [finans1]. Skattestyrelsen modtog kontoudtog for indkomstårene 2015-2017 den 31. august 2018 og 4. september 2018.

Skattestyrelsen godkendte ikke det selvangivne resultat af virksomhed, idet indehaveren ikke havde indsendt de ønskede regnskaber og bogføringsmateriale for virksomheden, da der i øvrigt ikke forelå oplysninger, der understøttede de selvangivne underskud.

Det fremgår af Skattestyrelsens oplysninger fra [finans1], at indehaveren har flere bankkonti, som indehaveren står som ejer eller medejer af:

Reg

Konto

Type

2510

[...17]

Grundkonto m/betaling

2510

[...03]

Pluskonto fri

2510

[...93]

Grundkonto prioritet

Eneejer

2510

[...36]

Grundkonto

2510

[...93]

Forretningskonto

Eneejer

2510

[...39]

Grundkonto m/betaling

2510

[...19]

Pluskonto

2510

[...09]

Grundkonto m/kredit

2510

[...69]

Prioritet boligkøb

2510

[...17]

Grundkonto m/betaling

I forbindelse med en gennemgang af indehaverens kontoudtog for indkomstårene 2015-2017 har Skattestyrelsen konstateret indsætninger på indehaverens bankkonti, som efter Skattestyrelsens opfattelse ikke kan relateres til lønudbetalinger, udlejning af lejlighed m.v. De konkrete indsætninger udgjorde for indkomstårene 2015-2017 ekskl. moms henholdsvis 241.783 kr., 354.195 kr. og 347.599 kr.

Skattestyrelsen har efterfølgende, i forbindelse med kontrol af indehaverens selskab [virksomhed3] IVS for indkomståret 2017, fra indehaverens repræsentant modtaget kopi af mellemregningskontoen mellem indehaveren og selskabet for perioden 1. april 2015 til 31. december 2016 og kopi af selskabets bankkonto for 2017. Det har givet anledning til, at Skattestyrelsen har fratrukket nogle beløb, som de har anset som overført fra [virksomhed3] IVS til indehaveren, og dermed ikke anses som værende omsætning i virksomheden [virksomhed2].

De konkrete skattepligtige indsætninger for indkomstårene 2015-2017 er herefter af Skattestyrelsen opgjort til henholdsvis 226.788 kr., 322.099 kr. og 278.423 kr. ekskl. moms. Salgsmoms udgjorde henholdsvis 56.697 kr., 80.525 kr. og 69.606 kr.

Skattestyrelsen har anmodet indehaveren om oplysninger vedrørende de pågældende indsætninger. Indehaveren er ikke overfor Skattestyrelsen fremkommet med oplysninger omkring de enkelte indsætninger.

Skattestyrelsen har skønsmæssigt ansat fradrag for driftsudgifter til 10 % af omsætningen svarende til henholdsvis 22.678 kr., 32.209 kr. og 27.842 kr. for indkomstårene 2015-2017, hvorfor Skattestyrelsen samlet set har fundet, at overskuddet af indehaverens virksomhed for indkomstårene 2015-2017 skal ansættes til henholdsvis 204.110 kr., 289.890 kr. og 250.581 kr. ekskl. moms.

Endvidere har Skattestyrelsen opgjort det manglende momstilsvar skønsmæssigt. Momstilsvaret er opgjort til i alt 186.148 kr. og fordelt som følger:

Periode

Salgsmoms

Købsmoms

Tilsvar

31-03-2015

27.702 kr.

2.770 kr.

24.932 kr.

30-06-2015

15.257 kr.

1.526 kr.

13.731 kr.

30-09-2015

7.430 kr.

743 kr.

6.687 kr.

31-12-2015

6.308 kr.

631 kr.

5.677 kr.

I alt

56.697 kr.

5.670 kr.

51.027 kr.

31-03-2016

7.941 kr.

794 kr.

7.147 kr.

30-06-2016

24.104 kr.

2.410 kr.

21.694 kr.

30-09-2016

15.322 kr.

1.532 kr.

13.790 kr.

31-12-2016

33.158 kr.

3.316 kr.

39.842 kr.

I alt

80.525 kr.

8.052 kr.

72.473 kr.

31-03-2017

17.370 kr.

1.737 kr.

15.633 kr.

30-06-2017

19.808 kr.

1.981 kr.

17.827 kr.

30-09-2017

6.268 kr.

627 kr.

5.641 kr.

31-12-2017

26.160 kr.

2.616 kr.

23.544 kr.

I alt

69.606 kr.

6.961 kr.

62.645 kr.

Det fremgår af oplysninger fra Skattestyrelsen, at salgsmomsen er opgjort på baggrund af bankkontoudtog for virksomheden [virksomhed2] og dennes omsætning. Det fremgår endvidere, at købsmomsen ikke er dokumenteret, hvorfor Skattestyrelsen ikke har kunnet vurdere omfanget af fradragsretten. Skattestyrelsen har i stedet skønsmæssigt godkendt 10 % af salgsmomsen som fradragsberettiget købsmoms, da Skattestyrelsen har skønnet, at der har været afholdt udgifter i forbindelse med driften af virksomheden.

Skattestyrelsen har den 5. november 2018 sendt forslag til afgørelse ud i sagen. Skattestyrelsens afgørelse blev sendt ud den 29. januar 2019

Indehaverens repræsentant har overfor Skattestyrelsen den 4. og 20. december 2018 fremlagt:

To ens opgørelser af repræsentantens egen opgørelse for indkomstårene 2015-2017 af brutto- og nettoomsætning samt moms for [virksomhed2], hvor den ene viser, hvad Skattestyrelsen er kommet frem til, og hvad indehaveren kan acceptere og ikke acceptere, mens den anden alene viser hvad Skattestyrelsen er kommet frem til, og hvad indehaveren kan acceptere.
Repræsentantens egne opgørelser vedrørende overskud af leje, underskud af virksomhed og overskud af virksomhed for indkomstårene 2015-2017, som både viser Skattestyrelsens opgørelse og indehaverens egne beregninger.
Repræsentantens eget driftsregnskab og balance for [virksomhed2] for indkomstårene 2015-2017.

Der er ikke medsendt underbilag til de fremlagte opgørelser.

I forbindelse med klagesagens behandling hos Skatteankestyrelsen har indehaverens repræsentant fremlagt følgende materiale:

Resultatopgørelser for [person1] for perioderne 1. januar 2015 til 31.december 2015, 1. januar 2016 til 31. december 2016 og 1. januar 2017 til 31. december 2017. Der er tale om råbalancer, der ikke er revideret. Underliggende bilag er ikke medsendt.
Skrivelse fra [person2], som har udarbejdet ovenstående resultatopgørelser, hvoraf det fremgår, at regnskaberne er opstillet på baggrund af bevægelser i banken samt oplysninger fra indehaver, og at udgiftsbilag ifølge indehaver er gået tabt.
Repræsentantens egen opgørelse over omsætning i [virksomhed2] i indkomstårene 2015-2017 med forklaring til de enkelte poster. Underliggende bilag er ikke medsendt.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet indehaverens momstilsvar med 51.027 kr. for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2015, med 72.473 kr. for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2016 og med 62.645 kr. for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

2. Moms for [virksomhed2].

(...)

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Der henvises til gennemgangen under sagsfremstillingens pkt. 1.4 samt opgørelserne i bilag 2 hvoraf salgsmomsen fremgår for årene 2014 – 2017.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i perioden fra 01.01.2014 til 01.04.2016 er drevet uregistreret virksomhed. Med virkning fra 01.04.2016 til 31.03.2017 er drevet registreret virksomhed, men indberetningen af 0-angivelser er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold.

For perioden 01.04.2017 til 31.12.2017 blev igen drevet uregistreret virksomhed.

Skattestyrelsen vil derfor ansætte momstilsvaret skønsmæssigt for perioderne jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2, da der ikke foreligger regnskabsmateriale.

Salgsmomsen har Skattestyrelsen opgjort ud fra bankkontoudtog og opstillet i bilag 2 med udgangspunkt i de beløb, som er anset for omsætning i relation til virksomhed [virksomhed2]. Ved vurderingen af, om der foreligger momspligtig virksomhed er henset til branche, indsætningen den 22.10.2015, hvor teksten er fakt. 2015 10 samt bilag 1 – som viser moms. Virksomheden anses for omfattet af momslovens § 3, og skal jf. momslovens § 4 betale afgift af leverede ydelser og varer.

Købsmomsen er ikke dokumenteret i overensstemmelse med momsbekendtgørelsen § 82, momslovens § 55. Det er ligeledes ikke muligt, at vurdere omfanget af fradragsretten. Skattestyrelsen godkender dog 10 % af salgsmomsen som fradragsberettiget købsmoms, da det skønnes, at der har været afholdt udgifter i forbindelse med driften af virksomheden f.eks. køb af kontormaterialer og hjælpeværktøjer. Foranstående skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingens pkt. 1.

(...)

Perioderne 01.01.2014 – 30.06.2015 omfattes af reglerne i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at du har drevet uregistreret virksomhed, og dette er sket minimum groft uagtsomt, da du tidligere har været momsregistreret og din branchekode er 692000: bogføring og revision, skatterådgivning, og ikke har indsendt dokumentation. Betingelserne for ændring jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 er dermed opfyldt. Ligeledes er varslingsreglen overholdt, da varsel om ændring ikke sker senere end 6 måneder fra Skattestyrelsen har modtaget bankkontoudtog fra [finans1] (4. september 2018), hvor modtagelsen af bankkontoudtogene regnes for kundskabstidstidspunktet.

De efterfølgende perioder omfattes af skatteforvaltningslovens § 31, og ændres derved inden for de ordinære frister.

Ovenstående fremgik af Skattestyrelsens forslag af 5. november 2018.

Som det fremgår af sagsfremstillingens pkt. 1.4, har dine bemærkninger ikke givet anledning til ændringer af ovenstående. Det bemærkes, at du, jf. bilag 4-1, opgør skyldig moms til 132.309 kr. Som det videre fremgår af pkt. 1.4, har oplysninger modtaget fra dit selskab [virksomhed3] IVS givet anledning til korrektion. Der henvises til bilag 6-1 til 6-3.

(...)

På baggrund af ovenstående opkræves virksomheden i alt 186.145 kr. i manglende momstilsvar jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen den 2. juli 2020 kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Skattestyrelsen har i vedlagte "bilag til udtalelsen" opstillet tallene som er angivet og kommenteret

af skatteyder samt Skattestyrelsens afgørelse. Det kan overordnet konstateres, at klager har skiftende opgørelser - i afgørelsen er bemærkninger fra klager medtaget under bilag 3 og 4 til afgørelsen.

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at Skattestyrelsens afgørelse er baseret på en skønsmæssig ansættelse, da der ikke er ført regnskab, se afgørelsen. Til klagen vedlægges regnskaber, som må anses for udarbejdet efterfølgende og uden bilag. Der henvises her til klagers bilag A, side 1, øverst, hvoraf det fremgår, at regnskaberne er opstillet på baggrund af bevægelserne i banken og oplysninger fra klager selv. Disse regnskaber opfylder ikke betingelserne til regnskaber, se Skattestyrelsens afgørelse pkt. 1.3. Der er ikke modtaget bilag til regnskaberne sammen med klagen, og de opstillede tal er således ikke dokumenteret.

[virksomhed2].

Skattestyrelsen henviser til ovenstående, og anser ikke det fremsendte for at give anledning til ændringer af afgørelsen. Klager har løbende angivet og fremført fejlagtige resultater, se "bilag til udtalelsen" og afgørelsen. Det bemærkes, at klager på klagens side 2, tilsyneladende også påklager momsen. Der er ikke indsendt momsregnskab, og der findes ikke specifikation af momsbeløbene.

Skattestyrelsen vil derfor henvise til opgørelsen af momsen i afgørelsen. Hos Skatteankestyrelsen har klager indgivet klage vedrørende momsen under journalnummer 19-0037656. Skattestyrelsens bemærkninger kan derfor indgå i foranstående journalnummer.

(...)”

Indehaverens opfattelse

Indehaverens repræsentant har nedlagt påstand om, at [virksomhed2]´ momstilsvar i afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2015 udgør 5.838 kr., i afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2016 udgør 74.158 kr. og i afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2017 udgør 41.912 kr.

Indehaverens repræsentant har anført følgende:

”(...)

Det skal indledningsvist anføres, at min klient er uenig i Skattestyrelsens afgørelse af 29. januar 2019, hvorfor nærværende klage er nødvendiggjort.

Skattestyrelsen har skønsmæssigt forhøjet Klagers overskud for udleje af lejlighed samt overskud ved selvstændig virksomhed. Et forhold der må anses som værende stærkt problematisk.

Klager fremsendte i forbindelse med Skattestyrelsens forslag en del materiale, samt redegørelse for Klagers påstande. Dette er dog ikke blevet taget til efterretning.

Klager fremsender, i forbindelse med nærværende klage, atter materiale med tillæg af yderligere.

Der kan herefter ikke foreligge tvivl om, at Landsskatteretten bør træffe afgørelse efter Klagers påstande.

(...)

Sagsfremstilling

Ad) [virksomhed2] (overskud af virksomhed samt moms)

Skattestyrelsen har valgt at forhøje Klagers overskud i [virksomhed2], på trods af Klagers fremsendelse af materiale samt redegørelse ved Skattestyrelens fremsendelse af forslag.

Skattestyrelsen har således valgt at forhøje Klagers overskud samt moms, svarende til det samlede antal ”uidentificerede” overførsler.

Klager fremsender i forbindelse med nærværende klage resultatopgørelser for indkomstårene 2015 -2017 (bilag A).

De vedhæftede resultatopgørelser er baseret på Klagers bankkonti. Samtlige indsætninger/overførsler, der ikke vedrører driften, er blevet udeladt. Baseret på Skattestyrelsens bilag 2-4, 2-3-1, 2-3-2, 2-1, samt korrigerede opgørelse 6-1, 6-2 og 6-2 er udarbejdet opgørelser, der detaljeret dokumenterer, hvilke beløber der er omsætning og hvilke beløber vedrører øvrige forhold, der ikke kan anses som drift. Opgørelsen er vedhæftet nærværende klage (bilag B).

Af opgørelsen fremgår, hvad disse indsætninger/overførsler vedrører (forklaring). Herudover fremgår tillige, hvilke indsætninger der ikke vedrører driften men Klager ikke kan identificere grundet medgået tid (anført som Overf).

Den samlede omsætning for de respektive indkomstår ifølge opgørelsen, udgør således omsætningen jf. de vedhæftede resultatopgørelser (bilag A).

Klagers påstande er således baseret på de vedhæftede resultatopgørelser.

Idet der foreligger regnskabsmateriale afstemt med Klagers konti, foreligger der ikke længere grundlag for en skønsmæssig ansættelse.

Derved bør Skattestyrelsen godkende de af Klager fremsendte resultatopgørelser, ligesom Landsskatteretten bør træffe afgørelser efter Klagers påstande.

Der henvises i det hele til den vedhæftede opgørelse (bilag B) samt resultatopgørelserne (Bilag A).

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013).

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Det fremgår af momslovens § 4.

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, til skatteforvaltningen, angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1, og 57, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015). Det fremgår blandt andet heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015).

Moms:

Indledningsvis skal det bemærkes, at retten lægger til grund, at virksomheden afregner moms kvartalsvis.

Skattestyrelsen har konstateret, at der er indgået væsentlige indsætninger på indehaverens bankkonto i indkomstårene 2015-2017. Landsskatteretten har i afgørelse af 26. januar 2021 (j.nr. [sag1]) fundet, at indehaveren har drevet personlig uregistreret virksomhed i perioden fra 1. januar 2015 til 31. marts 2016 samt igen i perioden 1. april 2017 til 31. december 2017. Retten har i denne afgørelse lagt vægt på, at der er indgået væsentlige indsætninger på indehaverens bankkonto, at indsætningerne er benævnt med navne på personer og virksomheder, og at indehaveren har selvangivet underskud af virksomhed i alle 3 indkomstår.

Retten har i den sammenholdte skattesag, j.nr.[sag1], fundet, at det indsendte regnskabsmateriale ikke opfylder kravene til et regnskab, hvorfor Skattestyrelsen har været berettiget til at tilsidesætte virksomhedens regnskabsmateriale for indkomstårene 2015-2017 og skønsmæssig forhøje indehaverens skattepligtige indkomst med yderligere indkomst fra overskud af virksomhed på baggrund af indsætninger på indehaverens bankkonto.

Retten finder af den grund tillige, at Skattestyrelsen har været berettiget til at fastsætte momstilsvaret skønsmæssigt for afgiftsperioderne 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017.

Salgsmoms

Indehaveren har gjort gældende, at overskuddet (ekskl. moms) for [virksomhed2] udgør hhv. 27.011 kr. i indkomståret 2015, 238.057 kr. i 2016 og 69.034 kr. i 2017.

Retten har i ovennævnte afgørelse (j.nr. [sag1]) fundet, at indehaveren ikke har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at indsætningerne på indehaverens bankkonto stammer fra midler, der allerede er beskattede, eller som ikke skal beskattes hos indehaveren. Det er derfor berettiget, at Skattestyrelsen har anset indsætningerne for at være skattepligtig erhvervsmæssig indkomst for indehaveren.

Retten finder derfor, at Skattestyrelsen har været berettiget til at beregne salgsmomsen af de skattepligtige indsætninger i indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

Købsmoms

SKAT har givet virksomheden et skønsmæssig fastsat fradrag for købsmoms, idet købsmomsen skønsmæssigt er fastsat til 10 % af den for lidt angivne salgsmoms.

Af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1, pkt., fremgår følgende:

”Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt”.

Landsskatteretten har den 26. august 2021 i en sag, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, truffet afgørelse vedrørende fortolkning af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

På baggrund af EU-Domstolens praksis i blandt andet C-516/14 (Barlis) og C-664/16 (Vadan) fandt Landsskatteretten, at SKAT uretmæssigt havde fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms, da der ikke var objektive beviser, der understøttede dette skøn.

Landsskatteretten udtalte i den forbindelse følgende:

”... Det er nødvendigt for godkendelse af et skønsmæssigt momsfradrag, at der fremlægges dokumentation for levering og betaling. Dette er et krav i henhold til EU-retten, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., anses ikke for et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for et udokumenteret momsfradrag. Fradragsretten er betinget af fremlæggelse af dokumentation for levering og betalt moms, og dette ses ikke sket i denne sag. Betingelserne for momsfradrag i henhold til momslovens § 37 og momssystemdirektivet er således ikke opfyldt.

...”.

Samme forhold gør sig gældende i denne sag, hvor der ikke er fremlagt objektive beviser for, at der er sket levering af varer eller ydelser til virksomheden, og at udgifterne, herunder momsbeløb, er betalt af virksomheden.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at betingelserne for at give virksomheden et skønsmæssigt opgjort fradrag for købsmoms ikke er opfyldt, jf. momslovens § 37.

Det er således med urette, at SKAT har givet virksomheden et skønsmæssig fastsat momsfradrag på 10 % af den for lidt angivne salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter på den baggrund det skønsmæssige fradrag til 0 kr.

Samlet set finder Landsskatteretten, at det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017, idet der dog ved beregningen af momstilsvarets størrelse skal tages højde for, at der ikke kan gives et skønsmæssigt fastsat fradrag for købsmoms.

Formalitet

Ekstraordinær genoptagelse

Det fremgår af dagældende momslovs § 57, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013), at momsregistrerede virksomheder efter udløbet af hver afgiftsperiode skal angive størrelsen af selskabets udgående og indgående afgift i perioden.

For afgiftsperioderne 1. kvartal 2015 og 2. kvartal 2015 skulle indehaveren have angivet virksomhedens kvartalsmoms henholdsvis den 1. juni 2015 og 1. september 2015, jf. momslovens § 57, stk. 3.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, at Told- og skatteforvaltningen ikke af egen drift kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af momstilsvar senere 3 år efter angivelsesfristens udløb. Fastsættelsen af momstilsvaret skal foretages senest 3 måneder efter udløbet af fristen efter 1. pkt.

Den seneste frist for at kunne afsende varsel om ændringer af momstilsvaret for 1. kvartal 2015 var den 1. juni 2018 og for 2. kvartal 2015 den 1. september 2018, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Skattestyrelsens forslag til afgørelse, der er fremsendt den 5. november 2018, er således fremsendt efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse for så vidt angår 1. og 2. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

For så vidt angår afgiftsperioderne 3. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017 ligger de tidsmæssigt inden for den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Uanset fristerne i § 31 kan et momstilsvar fastsættes eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at momstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Indehaveren har i indkomståret 2015 og en del af indkomstårene 2016 og 2017 drevet uregistreret virksomhed. Indehaveren har både tidligere og senere været momsregistreret under branchekoden 692000: bogføring og revision, skatterådgivning, og har ikke selvangivet momstilsvar for 1.-4. kvartal i 2015. Landsskatteretten finder, at indehaveren har handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at angive momstilsvaret fra den uregistrerede virksomhed korrekt. Retten har lagt vægt på, at indehaveren som revisor i en længere periode drev momspligtig selvstændig økonomisk virksomhed uden at angive momstilsvaret korrekt til det daværende SKAT.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen skal have varslet en ændring af momstilsvaret senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i Skatteforvaltningslovens § 31.

Skattestyrelsen har senest den 4. september 2018 modtaget kontoudtog for indehaverens konti fra [finans1] for indkomstårene 2015-2017, hvor indsætningerne fremgik, hvorfor fristen på de 6 måneder anses for at løbe tidligst fra denne dato. Det skal i den forbindelse nævnes, at Skattestyrelsen forud for den 4. september 2018 forgæves forsøgte at indhente oplysningerne hos indehaveren. Skattestyrelsen har således tidligst fra den 4. september 2018 været i besiddelse af det fornødne grundlag til at kunne foretage en prøvelse af indkomstansættelsen og momstilsvaret for indehaverens virksomhed. Skattestyrelsen har den 5. november 2018 sendte forslag til afgørelse, hvorfor fristen på de 6 måneder er overholdt.

Det fremgår videre af Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt., at ændringen varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varslingen er afsendt. Skattestyrelsen har den 29. januar 2019 sendt afgørelse i sagen. Landsskatteretten finder derfor, at fristen på de 3 måneder er overholdt.

Landsskatteretten finder herefter, at der kan ske fristgennembrud for afgiftsperioderne 1. og 2. kvartal 2015.

Herefter stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse, dog således at det skønsmæssige fradrag for købsmoms nedsættes til 0 kr.