Kendelse af 04-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 19-0002010

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Fastsættelse af momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012

22.869 kr.

0 kr.

22.869 kr.

Fastsættelse af momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2013

41.509 kr.

0 kr.

41.509 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger, at klageren i perioderne 1. januar – 31. januar 2012, 1. marts - 31. marts 2012 og 1. november – 31. december 2012 har været ansat hos [virksomhed1]. Der er alene indberettet en B-indkomst på 4.200 kr. for perioden 1. januar – 31. januar 2012.

Endvidere fremgår det, at klageren i perioden 11. februar – 30. juni 2013 har været ansat hos [virksomhed2]. Der er i perioden indberettet 2.306 kr. i lønindkomst.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at klageren har oplyst, at han har været ansat hos [virksomhed3] ([virksomhed3]).

Det fremgår endvidere af SKATs afgørelse, at klageren ikke har selvangivet anden indkomst i 2012 og 2013.

Klageren har indsendt materiale til SKAT for indkomstårene 2012, 2013 og 2014. Af materialet fremgår kontoudtog for indkomstårene 2012 og 2013 samt en opgørelse af indtægter og udgifter i forbindelse med fægteundervisning i indkomstårene 2013 og 2014.

SKAT har opgjort klagerens privatforbrug i indkomstårene 2012 og 2013:

Indkomståret 2012

Debet

Kredit

Gæld primo

0

Indestående primo

178.778

Gæld ultimo

0

Indestående ultimo

172.648

Aktieudbytte efter skat

2.208

Gave forældre

5.267

Skattepligtig indkomst før AM bidrag

4.842

Overskydende skat

1.268

Sammentælling

172.648

192.363

Beregnet privatforbrug for indkomståret 2012

19.715

Indkomståret 2013

Debet

Kredit

Gæld primo

0

Indestående primo

172.648

Gæld ultimo

0

Indestående ultimo

347.163

Indeholdt A-skat

510

Indeholdt AM-bidrag

185

Beskæftigelsesbidrag

161

Aktieudbytte efter skat

1.206

Gave forældre

1.590

Skattepligtig indkomst før AM bidrag

2.969

Overskydende skat

1.300

Sammentælling

347.858

179.874

Beregnet privatforbrug for indkomståret 2013

-167.984

Det fremgår af Danmarks statistik, at det gennemsnitlige privatforbrug for en husstand af samme størrelse som klagerens i indkomstårene 2012 og 2013 udgjorde henholdsvis 198.311 kr. og 187.615 kr.

Af klagerens kontoudtog fremgår, det at [virksomhed3] ([virksomhed3]) har overført 2.000 kr. i indkomståret 2012 og 96.500 kr. i indkomståret 2013

Af klagerens opgørelse over indtægter og udgifter i forbindelse med fægteundervisning for indkomstårene 2013 og 2014 fremgår det, klageren i indkomståret 2013 havde indtægter for 107.000 kr. og udgifter for 30.807 kr. Klageren har opdelt udgifterne således:

Kørsel [by1]-[by2] retur 20 ture a 344 km (120 km a 2,13 + 200 km a 1,07)

9.380 kr.

Kørsel [by2]-[by3] 114 ture a 55 km (31 km a 2,13)

7.527 kr.

[by2] div stævner og ekstratræninger 200 km

4.000 kr.

Udstyr til træning samt fysisk forberedelse, fægtemesterudstyr (50 %), tøj og sko

8.000 kr.

Vask af tøj

1.900 kr.

Af klagerens opgørelse fremgår det endvidere om indkomståret 2014, at klageren har haft indtægter for 96.844 kr. og udgifter for 31.478 kr.

Det fremgår endvidere af klagerens kontoudtog, at der i indkomstårene 2012 og 2013 har været indsæt yderligere beløb:

Dato

Tekst på kontoudtog

Beløb

05.03.2012

[person1]

2.500,00

19.04.2012

[virksomhed4]

2.012,00

26.09.2012

[person2]

1.500,00

I alt 2012

6.012,00

07.05.2013

Nota 12120

11.000,00

14.05.2013

[person3], betalin

10.000,00

23.05.2013

[...] klaver

72.500,00

23.05.2013

Køb af klaver

7.000,00

10.07.2013

[[person4].]

1.500,00

19.09.2013

Fakt. Nr. [...]34

582,27

24.09.2013

[person5]

400,00

I alt 2013

102.982,27

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger, at klageren i indkomstårene 2012 og 2013 har været registreret med bopæl på adressen [adresse1][by1], [by1].

Klageren har oplyst til SKAT, at han har en andelsbolig i [by2], og at han indbetaler 2.012 kr. hver måned til A/B [adresse2]. Endvidere fremgår det, at andelsboligen ikke er oplyst udlejet i de påklagede indkomstår.

Klageren har endvidere oplyst til SKAT, at han ofte har solgt effekter via [...], og at betalingen oftest modtages kontant. Klageren har fremlagt 4 købs- og salgsbilag af musikinstrumenter til SKAT.

Af bilag 1 dateret den 19. maj 2011 fremgår det, at klageren har modtaget 10.000 kr. for [...]. Endvidere fremgår det, at restbeløbet på 20.000 kr. skulle overføres inden for 5 dage. Dokumentet er underskrevet af køber og sælger.

Af bilag 2 dateret den 1. november 2012 fremgår det, [person6] har modtaget 25.000 kr. som en del af en byttehandel mellem 1 stk. [...] og 1 stk. [...] B. Dokumentet er underskrevet af [person6].

Af bilag 3 dateret den 13. september 2014 fremgår det, at klageren har indgået en aftale om byttehandel med 1 stk. [...] Koncertflygel årgang 1987 samt 50.000 kr. for 1 stk. [...] model B. Endvidere fremgår det, at 50.000 kr. indsættes på klagerens konto inden den 16. september 2014. Dokumentet er underskrevet af klageren og [person7]

Det fremgår af bilag 4 dateret den 13. marts 2013, at [person8] har solgt et klaver af mærket [...] Classic” til klageren for 52.500 kr. Endvidere fremgår det, at betalingen er modtaget kontant. Dokumentet er underskrevet af [person8].

I forbindelse med klagesagens behandling har klageren har oplyst, at en del af hans faktiske udgifter som telefon og internet blev betalt af hans forældre. Endvidere har klageren oplyst, at hans forbrug på mellem 15.000 og 25.000 kr. blev finansieret af salg af indbo, og at hans husleje på 25.000 kr. årligt blev betalt over PBS.

Klageren har til støtte herfor fremlagt 12 kvitteringer fra Netto vedrørende indkomstårene 2014 og 2015.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed og har fastsat klagerens skyldige moms til 22.869 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012 og 41.509 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2013.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

”...

1. Uregistreret selvstændig virksomhed

(...)

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKAT´s opfattelse at der for årene 2012 og 2013 skal ske beskatning af overskud af uregistreret virksomhed jf. Statsskatteloven §4, stk. 1, litra a, Opkrævningsloven §5, og Personskatteloven §3, stk. 1. Samtidig skal der ske afregning af moms jf. Momsloven §4, stk. 1.

Det følger af Momslovens regler, at afgiftspligtige personer, der driver økonomisk virksomhed med levering af varer og ydelser, og som ikke er fritaget efter Momslovens § 13, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Af Momslovens § 4, stk. 1, fremgår det, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der skal derfor betales afgift/moms af omsætningen i din virksomhed.

Efter Skattekontrollovens § 3 skal erhvervsdrivende indgive et årsregnskab efter de regler skatteministeren har fastsat.

Hvis der ikke er aflagt et regnskab eller det aflagte regnskab ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af Skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Du har indsendt materiale i form af kontoudtog fra bank, købsbilag og salgsbilag af musikinstrumenter.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger fratrækkes. Det fremgår af Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Et negativt eller lavt privatforbrug er en indikator på, at der enten mangler ubeskattede indtægter eller der findes en ukendt, ubeskattet formue. Danmarks Statistik har gennem en årrække foretaget en privatforbrugsanalyse og vi tager udgangspunkt i den analyse, når privatforbruget skal opgøres.

Det fremkomne privatforbrug er derefter reduceret med 25 % for usikkerheder omkring indkomster og forhold som har indvirkning på de elementer, som indgår i privatforbrugsanalysen.

Ifølge Danmarks statistik har enlige under 60 år uden børn et årligt forbrug på 181.417 kr. reduceret med 25 % i alt 136.062 kr.

SKAT har opgjort dit privatforbrug for 2012 til 13.965 kr. og 2013 til -170.263 kr.

(...)

Følgende indsætninger og hævninger på dine bankkonti (ud fra kontoudtogene fra din bank) indikerer, at der eksisterer erhvervsmæssige indtægter, som ikke er beskattet for de omhandlede indkomstår:

Dato:

Tekst:

Beløb:

2012:

05032012

26092012

19042012

[person1]

[person2]

[virksomhed4]

2.500,00 kr.

1.500,00 kr.

-460,75 kr.

2013:

07052013

14052013

23052013

23052013

10072013

19092013

Nota 12120

[person3], betaling

[...] klaver

Køb af klaver

[person4]

Fakt.nr. [...]34

11.000,00 kr.

10.000,00 kr.

72.500,00 kr.

7.000,00 kr.

1.500,00 kr.

582,27 kr.

Indkomstændringen er opgjort på følgende måde:

2012:

2013:

Skønsmæssig ansat privatforbrug

+/- beregnet privatforbrug jf. ovenfor

- Løn fra [virksomhed3]

136.062 kr.

-19.715 kr.

-2.000 kr.

136.062 kr.

+167.984 kr.

-96.500 kr.

Ændring i alt

114.347 kr.

207.546 kr.

Ændringen fordeles således:

Overskud af virksomhed (personlig indkomst)

Moms af overskud af virksomhed

91.478 kr.

22.869 kr.

166.037 kr.

41.509 kr.

Ændring fordelt i alt

114.347 kr.

207.546 kr.

...”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs fastsættelse af skyldig moms for afgiftsperioderne 1. januar – 31. december 2012 og 1. januar – 31. december 2013 skal nedsættes til 0 kr.

Der er som begrundelse for påstanden anført:

”...

Min klage forholder sig således til det principielle i SKATs afgørelsen:

1)

Først og fremmest er jeg blevet sat efter Danmarks Statistik uden at tage hensyn til mine faktiske udgifter, hvoraf en del er betalt af mine forældre herunder telefon og internet samt anden forstrækning ­ og jeg er af SKAT blevet oplyst om, at den omvendte bevisbyrde således påhviler mig. Jeg kan i sagens natur ikke dokumentere forbrug jeg ikke har haft. Dette må være angribeligt.

SKAT: Kr. 136062

Forbrug: Kr. 15­25000 (leveomkostninger) ­ forbrug finansieret ved salg af indbo hovedsageligt arvet og købt for årtier siden, da mine boforhold i dag er indskrænket til et minimum.

Kvitteringer for madforbrug senest er ligeledes fremsendt til SKAT. Ingen andre udgifter er afholdt af mig. Den fremsendte dokumentation ikke medtaget i SKATs afgørelse, da forbruget er betalt kontant og således ikke kan bevise, at det er mig, der har levet for det beløb.

Husleje Kr. 25000 årligt betalt over PBS. (lejl. 24 m2 BBR med opholdsrum 13m2) Udgiften til husleje er i denne sammenhæng ikke direkte relevant, da den bliver betalt gennem bank men er retvisende for størrelsen af mit forbrug.

2)

Mit indbo er således pålagt moms. Jeg er ikke momsregistreret og har aldrig været det. Indboet er erhvervet gennem arv og køb 1995­2005 og afhændet gennem [...]. Genstandene er for nogles vedkommende steget i værdi og dette har kunnet forstrække mig til de ca. 8 måneders ophold i lejligheden årligt. De kostbare genstande er solgt og betaling modtaget via bank:

Jeg er med andre ord blevet pålagt moms for min formueforøgelse:

2012: Kr. 22869

2013: Kr. 41509

3)

Jeg har ikke opgivet indtægt som tilknyttet fægtemester i en fægteklub. Jeg har ikke haft adgang til Selvangivelse via NemID og har derfor ikke kontrolleret, at indtægten ikke var blevet indberettet samt at der var blevet aflagt fradragsregnskab. Den alvorlige fejl beklager jeg og er yderst tilfreds med, at det ikke har givet anledninger til sanktioner imod mig. Mit efterfølgende fradrag er i alt væsentligt blevet underkendt, idet jeg trods manglende arbejdskontrakt, løn under sygdom samt andre lønmodtagerprivilegier alligevel af SKAT er blevet betragtet som lønmodtager uden ret til andet end kørselsfradrag. Udover de 7 ugentlige timer som fritidstræner har der været anvendt et overordentligt omfangsrigt antal interessetimer for at kunne udføre trænergerningen på mit niveau.

Jeg er ikke længere aktiv som fægtemester. Jeg er i dag igen koncertpianist og bruger al tid på denne gerning. Jeg er således en ganske almindelig borger med en ualmindelig evne. SKAT har værdisat min persona, som ganske vidst har været tidsmæssig temmelig kostbar at opbygge, langt over fortjeneste. Men at ansætte mine forbrugsvaner på linje med de mennesker, som jeg plejer omgang med, er forkert og upassende overfor en arkaisk asket. SKAT kan have en pointe i, at jeg bliver inviteret af højfornemme personer på grund af mine kompetencer, men tak døde smedens kat jo af, for nu formulere det på andet end kancellisprog. SKAT har optrådt ubetinget høfligt og korrekt, hvilket jeg efter hver af de lange samtaler har takket medarbejderen for. Hvad jeg kun i meget ringe grad har advokeret for, er, at jeg ikke er noget gennemsnitsmenneske, hvilket alene min situation turde være levende bevis for. Det sidste har skattemedarbejderen dog ikke haft den fornødne erfaring for at sætte sig ind i, hvorfor jeg har holdt det på klædelige niveau. Jeg er som sagt privatperson og fører denne anke som lægmand. Jeg betaler de fremsendte indbetalinger til SKAT rettidigt samtidig med at jeg indsender denne klage, fordi jeg heller ikke denne gang vil ligge det offentlige til last med ydelser, gæld eller anden forhaling og håber derfor på en fornyet behandling af min sag.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. (loven kan findes på www.retsinformation.dk).

Betaling af afgift påhviler som udgangspunkt den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

I medfør af momslovens § 47, stk. 1, skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der skal registreres efter bestemmelsen i § 47, stk. 1, skal føre et momsregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven (bekendtgørelsen og lovene kan findes på www.retsinformation.dk).

Efter momslovens § 57, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal virksomheder registreret efter § 47 efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden. Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

Såfremt størrelsen af det momstilsvar, som påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at SKAT har været berettiget til at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 91.478 kr. på baggrund af en skønsmæssig forhøjelse på 114.347 kr., som anses for omsætning i uregistreret virksomhed.

Da retten endvidere er enig med SKAT i, at den yderligere ansatte indkomst stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at SKAT har anset indkomsten, for være momspligtig og har beregnet moms heraf.

SKAT har opgjort det ikke indberettede momstilsvar til 22.869 kr. svarende til 20 % af den skønsmæssige forhøjelse. Retten bemærker, at der ikke er uenighed om opgørelsen af momstilsvaret.

På baggrund af ovenstående stadfæster retten SKATS afgørelse, hvorefter momstilsvaret forhøjes med 20 % af den fastsatte omsætning for afgiftsperioden 1. januar 2011 – 31. december 2011, svarende til (114.347 x 20 %) 22.869 kr.

Afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2013

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at SKAT har været berettiget til at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 166.037 kr. på baggrund af en skønsmæssig forhøjelse på 207.546 kr., som anses for yderligere omsætning i uregistreret virksomhed.

Da retten endvidere er enig med SKAT i, at den yderligere ansatte indkomst stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at SKAT har anset indkomsten, for være momspligtig og har beregnet moms heraf.

SKAT har opgjort det ikke indberettede momstilsvar til 41.509 kr. svarende til 20 % af den skønsmæssige forhøjelse. Retten bemærker, at der ikke er uenighed om opgørelsen af momstilsvaret.

På baggrund af ovenstående stadfæster retten SKATS afgørelse, hvorefter momstilsvaret forhøjes med 20 % af den fastsatte omsætning for afgiftsperioden 1. januar 2011 – 31. december 2011, svarende til (207.546 x 20 %) 41.509 kr.