Kendelse af 03-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 18-0028891

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2013

Forhøjelse af salgsmoms

626 kr.

0 kr.

626 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] v/[person1] med cvr-nr. [...1] blev stiftet den 1. august 2005 og beskæftiger sig med indgravering i sølv samt forskelligt elektronikarbejde som f.eks. specialbygget udstyr til lydisolering.

Ifølge SKAT har virksomheden angivet en salgsmoms på 12.113 kr. for afgiftsperioden 2013.

Det fremgår af virksomhedens regnskab for 2013, at der har været en omsætning på 59.042 kr. inkl. moms. Heraf udgør salgsmoms 11.808 kr.

Ifølge kontospecifikationen kan omsætningen i 2013 specificeres på følgende måde:

Dato

Bilag/journal

Posteringstekst

Beløb inkl. moms

Moms

8. juli 2013

9/1

Omsætning

17.062,00 kr.

3.412,40 kr.

27. september 2013

8/1

Omsætning

15.843,00 kr.

3.168,60 kr.

30. oktober 2013

7/1

Omsætning

19.500,00 kr.

3.900,00 kr.

13. december 2013

6/1

Omsætning

6.637,00 kr.

1.327,40 kr.

I forbindelse med SKATs gennemgang af virksomhedens bankkontoudtog fandt de, at der er to indsætninger, som ikke indgår i virksomhedens omsætning.

Den 12. marts 2013 er der indsat 1.531 kr. på virksomhedens konto med teksten ”Fak. Nr. 18549 [virksomhed2]”. Som dokumentation for indtægten har virksomheden fremsendt et bilag, hvor virksomhedens cvr-nr. fremgår, virksomhedsindehaverens betalingsoplysninger, hvem som skal betale, hvad der betales for samt bilagets nr., som er 18549. Det fremgår, at der skal betales 1.531 kr. inkl. moms. Heraf udgør momsen 306,25 kr. Bilaget er udskrevet den 7. marts 2013.

Den 30. april 2013 er der endvidere indsat 3.125 kr. på virksomhedens konto med teksten ”Fakt. 18550 [person2]”. Virksomheden har som dokumentation for indtægten fremsendt et bilag, hvor virksomhedens cvr-nr. fremgår, virksomhedsindehaverens betalingsoplysninger, hvem som skal betale, hvad der betales for samt bilagets nr., som er 18550. Det fremgår, at der skal betales 3.125 kr. inkl. moms. Heraf udgør momsen 625 kr. Bilaget er udskrevet den 20. april 2013.

Virksomheden har oplyst, at disse indsætninger er medtaget i virksomhedens omsætning for indkomståret 2012. Det fremgår af kontospecifikationen for virksomhedens omsætning i 2012, at der den 7. marts 2012 er indtægtsført 1.531 kr. inkl. moms, heraf moms 306 kr. og den 20. april er indtægtsført 3.125 kr. inkl. moms, heraf moms 625 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms med 626 kr. for afgiftsperioden 2013.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Ifølge momslovens § 4, stk. 1 skal der betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget (indkomsten), jf. momslovens § 27, stk. 1. Ifølge SKM 2014.783SKAT, skal efteropkrævningen udgør 20 % af den pris, som er betalt af køber.

Reglerne om, hvordan registrerede virksomheder skal opgøre en momsperiodes afgiftstilsvar, den udgående moms (salgsmoms) og den indgående moms (købsmoms) fremgår af momslovens§ 56.

Periodens momstilsvar beregnes som forskellen mellem virksomhedens salgsmoms og købsmoms

jf. momslovens § 56, stk. 1. Salgsmomsen opgøres efter momslovens § 56, stk. 2og omfatter bl.a. moms af varer virksomhedens leverancer og erhvervelser fra andre EU-lande, indførsel af varer fra steder udenfor EU.

I henhold til momslovens§ 57, stk. 1 skal registrerede virksomheder efter udløb af hver afgiftsperiode angive størrelsen af virksomhedens salgs- og købsmoms.

Den skyldige moms skal indbetales samtidig med angivelsesfristens udløb. Afregning af afgifter og skatter fremgår af opkrævningslovens § 2, stk. 1 og stk. 2.

Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der er ved gennemgang af virksomhedens kontoudtog fra banken på konto [...38] konstateret indsættelser, som ikke er medregnet i virksomhedens omsætning.

Ved stikprøvevis gennemgang af konto [...38] er der fundet indsættelser d. 12.03.2013 med tekst "faktura nr. 18549 [virksomhed2]" 1.531 kr. og d. 30.04.2013 med tekst" faktura 18550 [person2]" 3.125 kr. Beløbene er ikke tidligere medregnet. SKAT vurderer, at der er tale om erhvervsmæssig indkomst, da det fremgår af teksten, at der er tale om betaling af faktura.

Opgørelse:

Faktura 18549

1.531 kr.

Faktura 18550

3.125 kr.

Sum

4.656 kr.

Salgsmoms

931 kr.

Regulering

3.725 kr.

Virksomhedens omsætning udgør herefter (47.233,60+ 3.725)kr. 50.958,60 kr. Salgsmomsen udgør hermed 12.739,65 kr.

Salgsmomsen er bogført med 11.808 kr. Virksomheden har i sine angivelser for perioden angivet 12.113 kr. svarende til en omsætning på 48.452 kr. Der mangler dermed en salgsmoms på (12.113- 12.739,65) 626 kr. i virksomhedens momstilsvar jf. momslovens§ 4.

(...)

SKAT har udtalt følgende til klagen:

”(...)

Manglende omsætning - moms og skat

Retserhvervelsesprincippet er den almindelige hovedregel om, at en indtægt skal regnes med ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til den. Hvilket for er tidspunktet for udsendelse af fakturaerne og dermed i indkomståret 2013.jf. juridisk vejledning C.C.2.5.3.2.1

(...)”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at SKATs forhøjelse af virksomhedens salgsmoms skal nedsættes til 0 kr. i afgiftsperioden 2013.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

SKAT har forhøjet skatteyder for manglende omsætning vedrørende 2 fakturaer i indkomståret

2013. Dette er ikke korrekt. Skatteyder har ved fejl medregnet disse fakturaer i indkomståret

2012. Der bedes om nedsættelse vedrørende moms med 626 kr. og omsætning på 3.725 kr.

(...)”

På mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 12. november 2019 anførte repræsentanten, at den fremsendte dokumentation for de to indsætninger ikke er fakturaer, men derimod kvitteringer for at køber har betalt.

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge momslovens § 4, stk. 1 skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Det fremgår af momslovens § 46, stk. 1.

Virksomheden har angivet en salgsmoms på 12.113 kr.

Landsskatteretten har d.d. i afgørelse med j.nr. [...] truffet afgørelse om, at virksomhedens omsætning skal forhøjes med 3.725 kr. med udgangspunkt i indsætningerne på virksomhedens konto.

Virksomhedens omsætning er således 63.698 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 12.739,60 kr.

Den yderligere omsætning anses at udgøre momspligtig omsætning, hvorfor virksomhedens salgsmoms skal forhøjes med 626 kr. (12.739,60 kr. -12.113 kr.) for afgiftsperioden 2013.

SKATs afgørelse stadfæstes.