Kendelse af 21-04-2020 - indlagt i TaxCons database den 16-05-2020

Journalnr. 18-0028865

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2011

Ikke godkendt købsmoms

29.421 kr.

0 kr.

9.137 kr.

Afgiftsperioden 2012

Ikke godkendt købsmoms

7.679 kr.

0 kr.

7.679 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] med CVR-nr. [...1] blev startet den 22. april 2008 og er registreret med branchekode for forberedende byggepladsarbejder.

Virksomheden etablerede i 2011 [virksomhed2], som beskæftigede sig med retning af bryn, negle, tattoo, piercing og voksbehandling. I perioden 3. maj – 17. juni 2011 havde [virksomhed2] en omsætning på 21.696 kr. Derudover solgte virksomheden i 2011 en rendegraver for 25.594 kr.

Virksomhedsindehaveren har oplyst, at han i forbindelse med opstarten af [virksomhed2] kørte en del for at besøge leverandører og skabe kontakter i branchen. Han har endvidere oplyst, at han på baggrund af manglende opgaver i entreprenørdelen af hans virksomhed var nødsaget til at lave opsøgende salgsarbejde forskellige steder i Jylland.

I 2012 beskæftigede virksomheden sig med pasning af farvandsafmærkning i [havn1]. Virksomhedsindehaveren har oplyst, at den overvejende del af virksomhedens brændstofforbrug i 2012 er anvendt på slæbebåden [x1], som virksomheden lejede af [by1] Kommune i forbindelse med pasning af farvandsafmærkning i [havn1].

Klageren har fremlagt en kontrakt mellem virksomheden og [havn1]. Kontrakten vedrører pasning af farvandsafmærkninger i [by1] Kommune i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012. Det fremgår af kontrakten, at klageren blev honoreret med 685 kr. ekskl. moms pr. time. Det fremgår endvidere af kontrakten, at opgaven vedrører eftersyn og vedligeholdelse af samtlige bøjer og havnefyr.

I 2011 og 2012 havde virksomheden leaset en Mitsubishi L200 og Opel Vivaro. I 2011 havde virksomheden endvidere leaset en kassevogn.

Klageren har oplyst, at Mitsubishi L200 er blevet anvendt i entreprenørafdelingen i hans virksomhed. Han har endvidere oplyst, at Opel Vivaro er en tømrerbil, som er anvendt til pasning af hans opgaver for [havn1].

Virksomhedsindehaveren har endvidere oplyst, at hans ekskones bil stod til hans rådighed i 2011 og 2012, da hun ikke havde mulighed for at tage den med til Færøerne, hvorfor han har anvendt bilen til privat kørsel.

I perioden 2008-2012 havde virksomheden følgende omsætning:

2008

132.259 kr.

2009

146.821 kr.

2010

126.024 kr.

2011

47.290 kr.

2012

207.456 kr.

SKAT har oplyst, at klageren har selvangivet følgende resultater af virksomheden for perioden 2011-2012:

2011

-172.718 kr.

2012

70.985 kr.

SKAT har endvidere oplyst, at virksomhedens købsmoms vedrørende kørsel fordeler sig således for 2011 og 2012:

2011

2012

Brændstof

4.098 kr.

3.395 kr.

Reparation

1.167 kr.

3.147 kr.

Leasing af rendegraver

8.779 kr.

Leasing kassevogn

521 kr.

Leasing, Mitsubishi L200

7.405 kr.

3.891 kr.

Leasing Opel Vivaro

5.780 kr.

6.028 kr.

Rep. og vedligehold

1.671 kr.

I alt

29.421 kr.

16.461 kr.

Af den påklagede afgørelse af 15. april 2014 fremgår det, at Mitsubishi L200 er afleveret den 9. februar 2012 og afmeldt den 16. februar 2012. Leasingudgiften for januar 2012 udgør 2.767 kr. ekskl. moms (moms udgør 692 kr.). De i 2012 foretagne betalinger til [finans1] A/S på 15.567 kr. består primært af ikke betalte leasingydelser vedrørende 2011, der allerede er bogført og fratrukket i 2011. Et beløb på i alt 12.800 kr. (15.567 kr.- 2.767 kr.) er derfor fratrukket dobbelt.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms på henholdsvis 29.421 kr. og 7.679 kr. i afgiftsperioderne 2011 og 2012.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”2011:

Efter bestemmelsen i momslovens § 41, stk. 5 kan der ikke godkendes fradrag for afgift på leje samt drift af køretøjer i 2011, idet virksomhedens omsætning dette år ikke har oversteget registreringsgrænsen på kr. 50.000 i momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt. Indgående moms på køretøjer kr. 29.421 kan derfor ikke godkendes.

Angivet indgående moms vedrørende heste kan ikke godkendes efter momslovens § 37, idet der ikke er tale om en erhvervsmæssig, men en privat udgift. Indgående moms vedrørende hestehold kr. 545 kan derfor ikke godkendes.

Ikke godkendt indgående moms udgør i 2011 i alt kr. 29.966 (29.421 + 545).

2012:

Efter bestemmelsen i momslovens § 41, stk. 3 kan der alene fradrages en tredjedel af afgiften på leasing såfremt motorkøretøjet ikke udelukkende anvendes i virksomheden.

Din erhvervsmæssige kørsel er jf. ovenstående i punkt 1.4 godkendt med 3.000 km i 2012. Ifølge kasserapporten for 2012 er der købt brændstof for kr. 13.581. Det antages derfor, at bilen Opel Vivaro også anvendes til ikke erhvervsmæssig kørsel, hvorfor afgiften på leasingydelsen alene kan fradrages med en tredjedel.

På Mitsubishi L200 godkendes alene en tredjedel af afgiften på leasingydelsen for januar 2012. Bilen er afleveret 9. februar 2012 og afmeldt 16. februar 2012. De foretagne betalinger til [finans1] A/S efter denne dato består af ikke betalte leasingydelser vedrørende 2011.

Godkendt indgående moms på leasing af køretøjer udgør herefter:

Opel Vivaro (1/3 af kr. 6.028)

2.009 kr.

Mitsubishi L 200 (1/3 af kr. 692)

231 kr.

I alt

2.240 kr.

Angivet (6.028 + 3.891)

9.919kr.

Ikke godkendt

7.679 kr.

Ikke godkendt indgående moms udgør i 2012 i alt kr. 7.679.

Den for meget angivne indgående moms opkræves efter opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Den 29. juli 2014 er SKAT kommet med følgende udtalelse til klagen:

”(...)

I klagen fremgår at den overvejende del af brændstof købt i 2012 er brugt til slæbebåden [x1]. Denne oplysning er ikke fremlagt tidligere. SKAT har anmodet om såvel den indgåede kontrakt med [by1] Kommune omkring båden såvel som dokumentation for afholdelse af driftsudgifter på denne.

[person1] har i mail af 17. december 2013 skrevet, at kontrakten ligger forrest i 2011 mappen og at "hvad kommunen har af driftsudgifter på skibet har jeg ingen anelse om".

Kontrakten er vedhæftet og indeholder ingen oplysninger om båden. Ved indkaldelsesskrivelse af 25. november 2013 er indkaldt bilag 1 og bilag 2 til kontrakten, men disse er aldrig modtaget.

Afholder [person1] driftsudgifter på båden er disse fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for købsmoms på henholdsvis 29.421 kr. og 7.679 kr. i afgiftsperioderne 2011 og 2012.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Skats antagelse er at firmaet kan "tændes og slukkes" efter behov, udgifter er der jo hele tiden også i dårlige tider, og det er især i dårlige tider at man forsøger, at gøre noget anderledes, som jeg har gjort, men at man er bedrager bare fordi man forsøger, det er godt nok strengt.

Så min påstand er at skat skal godkende, biludgifterne i 2011 Og 2012

I øvrigt er den overvejende del af brændstof købt i 2012, brugt på slæbebåden [x1] som jeg lejer af kommunen, og ved sejlads med skibet fylder jeg på efter et skønnet forbrug, fra 2 20l dunke jeg har med, om vinteren (på kolde dage) sætter jeg skibets lille oliefyr i gang en time før motoren startes, dette gøres 2 x om ugen, for at holde skibet klar til indsats. ”

Klageren har i hans klage henvist til følgende bemærkninger til SKATs afgørelse:

”Din ligning af min virksomhed [virksomhed1] er helt hen i hegnet, DU er bekendt med

min personlige krise (sygdom og skilsmisse) samt det økonomiske kolaps i byggeindustrien,

alligevel behandler du mig som en kriminel forbryder, skam dig. Jeg har gjort alt for at

virksomheden skulle komme til at tjene penge igen, det kan godt være at du syntes det ser

mærkeligt ud, eller ikke er normalt i din lille verden, men sådan er det for tusindvis af små

håndværker.

Leasing kontrakter er ikke noget man bare kan tænde og slukke for, som man har lyst eller

behov for, de skal følges og betales.

Der er IKKE kørt privat i bilerne, hverken i 2011 eller 2012, ligesom rendegraveren ikke er

brugt privat I 2011 Og 2012 har Diana’s bil stået til min rådighed, da hun ikke kunne få den

med til Færøerne, den er brugt de gange jeg har kørt privat

Hestehold der kan du godt acceptere indtægter men ikke udgifter, fint så kører det bare

udenom fremover, mærkeligt når man nu bare prøver at gøre det rigtige!!!!

Som du kan se på brændstof udgifterne har der ikke været megen aktivitet, men det er svært

at komme i gang når man ikke får/har muligheden.

Grunden til der er en del kørsel vedr. Pasning af farvandafmærkningerne er at det foregår fra

forskellige havne i kommunen, afmærkningerne kontrolleres jævnligt fra land, samt at skibet

skal tilses flere gange ugentligt (trosser, stævnrørs smøring, lænsning)

Efter min bedste overbevisning er din ligning, useriøs, formynderisk og det der er være.

Det kan godt være at du kan tvinge mig, for der er jo ingen retssikkerhed på dette område

længere, men resultatet vil være at jeg må arbejde sort for at betale regningen så, med din

ligning er det jo hul i hovedet at arbejde.

Skal jeg føre kørebog fremover, for bevise at jeg ikke er kriminel, så bedes du give besked.

Tak for endnu en ubehagelig oplevelse, med skat”

Landsskatterettens afgørelse

Af momslovens § 47, stk. 1, fremgår det, at afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos Told- og skatteforvaltningen.

Det fremgår af momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt., at afgiftspligtige personer etableret her i landet, uanset § 47, stk. 1, ikke skal registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt.

Af momslovens § 41, stk. 1, fremgår det, at afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøre-tøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3t, ikke kan fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Det fremgår af momslovens § 41, stk. 3, at for lejede motorkøretøjer af den i stk. 1 omhandlede art, der under lejemålet ikke udelukkende anvendes i virksomheden, kan afgiften vedrørende driften og en tredjedel af afgiften på lejen fradrages.

Af momslovens § 41, stk. 5, fremgår det, at det er en betingelse for fradragsret efter momslovens § 41, stk. 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger registreringsgrænsen i § 48, stk. 1, 1. pkt.

2011

Det fremgår af Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 11. oktober 1996, offentliggjort i TfS 1997, 73,

at bestemmelsen i § 41, stk. 5 i (§ 41, stk. 4 i den dagældende momslov) ikke har til hensigt at begrænse fradragsretten for virksomheder, der efter en konkret vurdering er omfattet af registreringspligten i § 49, stk. 1. Styrelsen udtalte, at beløbsgrænsen ikke skal anvendes på enkelte år, men at det er virksomhedens situation som helhed, der er afgørende.

PÅ baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten efter en konkret vurdering, at beløbsgrænsen ikke skal finde anvendelse i 2011. Der er lagt vægt på, at virksomhedens omsætning i de øvrige år overstiger beløbsgrænsen i § 48, stk. 1, 1. pkt.

Landsskatteretten har dags dato truffet afgørelse i sagen med sagsnr. [...]. Landsskatteretten har i sagen fundet, at virksomhedsindehaverens erhvervsmæssige kørsel i kassevognen, Opel Vivaro og Mitsubishi L200 skønsmæssigt kan fastsættes til 3.000 km i 2011.

Som følge heraf må alle tre køretøjer anses for at have været anvendt både privat og erhvervsmæssigt. Herefter kan der kun godkendes fradrag for en tredjedel af momsen vedrørende leasingydelserne for virksomhedens køretøjer, jf. momslovens § 41, stk. 3.

Den ikke godkendte moms vedrørende leasingydelserne for virksomhedens køretøjer for 2011 kan beregnes således:

Kassevogn (1/3 af 521 kr.)

174 kr.

Opel Vivaro (1/3 af kr. 5.780 kr.)

1.927 kr.

Mitsubishi L200 (1/3 af kr. 7.405 kr.)

2.468 kr.

I alt

4.569 kr.

Angivet (521 kr.+5.780 kr.+7.405 kr.)

13.706 kr.

Ikke godkendt

9.137 kr.

Den påklagede afgørelse vedrørende dette punkt ændres delvist, således at der ikke godkendes fradrag for købsmoms med 9.137 kr. i 2011.

2012

Landsskatteretten har dags dato truffet afgørelse i sagen med sagsnr. [...]. Landsskatteretten har i sagen fundet, at virksomhedsindehaverens erhvervsmæssige kørsel i Opel Vivaro og Mitsubishi L200 skønsmæssigt kan fastsættes til 3.000 km i 2012.

Som følge heraf må begge køretøjer anses for at have været anvendt både privat og erhvervsmæssigt. Herefter kan der kun godkendes fradrag for en tredjedel af momsen, jf. momslovens § 41, stk. 3.

Landsskatteretten er endvidere enig i, at der kun kan godkendes fradrag for en tredjedel af momsen vedrørende leasingydelsen for Mitsubishi L200 for januar 2012, da de resterende leasingydelser vedrører 2011.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.