Kendelse af 10-03-2022 - indlagt i TaxCons database den 01-04-2022

Journalnr. 18-0026927

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Momstilsvar

Afgiftsperioden 1. halvår 2013

65.989 kr.

Hjemvisning

80.477 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2013

24.825 kr.

Hjemvisning

30.635 kr.

Afgiftsperioden 1. halvår 2014

39.149 kr.

Hjemvisning

48.038 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2014

106.724 kr.

Hjemvisning

128.640 kr.

Afgiftsperioden 1. halvår 2015

10.613 kr.

Hjemvisning

12.447 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2015

181.577 kr.

Hjemvisning

213.746 kr.

Afgiftsperioden 1. halvår 2016

53.311 kr.

Hjemvisning

53.591 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2016

3.001 kr.

Hjemvisning

3.001 kr.

Faktiske oplysninger

Ifølge det Centrale Virksomhedsregister har klageren fra 1. juli 1994 indtil 15. oktober 2010 og igen fra 24. april 2017 været registreret med enkeltmandsvirksomhed under CVR.nr. [...1]. Virksomheden er senest registreret med navnet ”[virksomhed1]” under branchekode 812210 Vinduespolering og med bibrancher 432200 VVS- og blikkenslagerforretning. Virksomheden ophørte den 16. september 2020.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at klageren ikke har indberettet moms for de pågældende afgiftsperioder.

Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har modtaget oplysninger om, at der fra to bankkonti tilhørende klagerens barnebarn er overført større pengebeløb til klageren og dennes ægtefælle.

På baggrund af de modtagne oplysninger har Skattestyrelsen den 30. januar 2017 anmodet klageren om at få tilsendt kontoudtog for en række bankkonti, samt en redegørelse for samtlige indsætninger og hævninger på bankkontiene.

Ved brev af 4. april 2017 har klagerens repræsentant oplyst, at det ikke er muligt at indhente alle ind- og udbetalingsbilag, men at de kan indhente konkrete posteringer, som Skattestyrelsen ønsker oplysninger om. Det er endvidere oplyst, at klagerens svigersøn fik lov til at anvende hans konto i [finans1], idet han startede ny virksomhed i 2013 og havde problemer med at oprette en virksomhedskonto.

Skattestyrelsen har på baggrund heraf den 26. juni 2017 anmodet om yderligere materiale og udarbejdet en opgørelse over indsætninger og hævninger, som Skattestyrelsen har ønsket en redegørelse og dokumentation for.

Klagerens repræsentant har ved brev af 30. august 2017 fremlagt yderligere kontoudtog og har vedlagt Skattestyrelsens opgørelse over indsætninger og hævninger med håndskrevne noter til, hvad de enkelte posteringer har vedrørt. Klageren har endvidere oplyst, at han ikke kan erindre, hvad hævningerne på kontiene har vedrørt, men at klagerens svigersøn har anført nogle bemærkninger til dem. Klageren har ikke fremlagt yderligere materiale i forbindelse med fremsendelsen af kommentarerne til de enkelte posteringer i Skattestyrelsens opgørelse.

Skattestyrelsen har den 2. oktober 2017 og 30. oktober 2017 anmodet om yderligere materiale af klageren. På grund af manglende tilbagemelding fra klageren og dennes repræsentant har Skattestyrelsen indhentet manglende kontoudskrifter fra klagerens respektive banker.

Klagerens repræsentant har ved besvarelse af 5. marts 2018 oplyst, at han ikke har haft indtægter i forbindelse med virksomhedsaktiviteten ”vinduespudsning” i indkomstårene 2013 og 2014, og kun beskedne indtægter i indkomstårene 2015 og 2016, at der er indgået beløb på under 10.000 kr. i forbindelse med vinduespudsning på klagerens barnebarns bankkonti, og at Skattestyrelsen selv må indhente en erklæring fra klagerens svigersøn. Klageren har videre oplyst, at mange af beløbene vedrører lån og tilbagebetaling af lån i forbindelse med køb af heste og udgifter relateret til hestehold i øvrigt, og at der ikke foreligger skriftlige aftaler om låneforholdene, da der er tale om lån mellem nære familiemedlemmer og klageren således ikke fandt dette nødvendigt.

Klageren har endvidere oplyst, at han har forsøgt at forklare posteringerne på Skattestyrelsens opgørelse så godt han kunne, og at det er vanskeligt at fremlægge dokumentation for transaktioner, der ligger så langt tilbage i tid. I den forbindelse har klageren oplyst, at der er indgået et beløb på omkring 60.000 kr. på hans barnebarns bankkonto i forbindelse med en bilhandel foretaget af klagerens svigersøn, som efterfølgende er overført til ægtefælles barns konto i [finans1]. Indsætningen den 7. februar 2013 på 25.000 kr. har vedrørt salg af en kedel. Indsætningen den 5. november 2014 på 10.000 kr. har vedrørt svigersønnens salg af Y-stole i den periode, hvor han disponerede over kontoen.

Skattestyrelsen fremsendte den 18. juni 2018 forslag til afgørelse. Det fremgår af Skattestyrelsens opgørelse, at der er konstateret indsætninger for samlet 555.560 kr. i 2013, 883.392 kr. i 2014, 1.130.967 kr. i 2015 og 282.962 kr. i 2016, som efter Skattestyrelsens opfattelse anses at vedrøre momspligtig virksomhed for virksomhedsaktiviteterne ”vinduespudsning” og ”anden erhvervsmæssig aktivitet”. Skattestyrelsen har dermed beregnet salgsmoms af bankindsætningerne. Derudover har Skattestyrelsen for virksomhedsaktiviteten ”anden erhvervsmæssig aktivitet” skønnet et fradrag for købsmoms på 20 %.

Momstilsvarene er opgjort således for afgiftsperioderne i 2013-2016:

2013

  1. halvår
  1. halvår

I alt

Opgjort salgsmoms

80.477 kr.

30.635 kr.

111.112 kr.

Skønnet fradrag for købsmoms

-14.488 kr.

-5.810 kr.

-20.298 kr.

Opgjort momstilsvar

65.989 kr.

24.825 kr.

90.814 kr.

2014

  1. halvår
  1. halvår

I alt

Opgjort salgsmoms

48.038 kr.

128.640 kr.

176.678 kr.

Skønnet fradrag for købsmoms

-8.889 kr.

-21.916 kr.

-30.805 kr.

Opgjort momstilsvar

39.149 kr.

106.724 kr.

145.873 kr.

2015

  1. halvår
  1. halvår

I alt

Opgjort salgsmoms

12.447 kr.

213.746 kr.

226.193 kr.

Skønnet fradrag for købsmoms

-1.834 kr.

-32.169 kr.

-34.003 kr.

Opgjort momstilsvar

10.613 kr.

181.577 kr.

192.190 kr.

2016

  1. halvår
  1. halvår

I alt

Opgjort salgsmoms

53.591 kr.

3.001 kr.

56.592 kr.

Skønnet fradrag for købsmoms

-280

0 kr.

-280

Opgjort momstilsvar

53.311 kr.

3.001 kr.

56.312 kr.

Den 6. august 2018 anførte klagerens revisor, at Skattestyrelsens ændringer ikke kan accepteres. Der blev i den forbindelse fremsendt årsrapporter for indkomstårene 2013-2017 for ægtefællens virksomhed [virksomhed2], samt en oversigt over resultat og moms gennem tiden.

Den 10. september 2018 traf Skattestyrelsen afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

I forbindelse med klagesagens behandling har klageren fremlagt et brev afsendt til tidligere repræsentant samt en anmeldelse om it-svindel, som klageren har fremsendt til Politiet. I brevet har klageren anmodet om at få tilsendt dokumentation på, at hans svigersøn har tilkendegivet at have brugt hans bankkonto. Anmeldelsen om it-svindel vedrører misbrug af klagerens betalingskort.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens momstilsvar med samlet 90.814 kr. for afgiftsperioderne i 2013, med samlet 145.873 kr. for afgiftsperioderne i 2014, med samlet 192.190 kr. for afgiftsperioderne i 2015 og med samlet 56.312 kr. for afgiftsperioderne i 2016.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

2.3. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Der er ikke, ved indsigelsen den 6. august 2018, fremkommet nye oplysninger til sagen.

De modtagne kontroloplysninger fra politiet har givet anledning til kontrol af dine skattepligtige indkomster og virksomhedens moms for årene 2013, 2014, 2015 og 2016.

Formalia – ændring af momstilsvar for 2013 og 2014 efter angivelsesfristens udløb:

Den ordinære frist for fastsættelse eller ændring af momstilsvar for 2013 og 2014 er udløbet efter skatteforvaltningsloven § 31, stk. 1.

Det er vores opfattelse, at sagen er omfattet af de ekstraordinære frister, som fremgår af skatteforvaltningsloven § 32. Efter skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1 nr. 3 kan et momstilsvar fastsættes eller ændres, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at momstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Vi har ikke haft kendskab til indsætningerne på bankkontiene, og hvor vi vurderer, at flere af ind- sætningerne stammer fra skattepligtig omsætning. Beløbene er ikke tidligere oplyst til os. Vi får ikke automatisk oplysninger om bevægelser på bankkonti fra bankerne.

Det er vores opfattelse, at der i dette tilfælde er tale om minimum grov uagtsomhed i forbindelse med manglende angivelse af moms for virksomheden.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 kan en ansættelse i henhold til de i stk. 1 nævnte tilfælde kun foretages, hvis betingelserne omkring 6 måneders reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 er overholdt.

6 måneders fristen regnes fra det tidspunkt, hvor vi har erhvervet et tilstrækkeligt grundlag for at kunne varsle en korrekt afgørelse. Vi anser ”kundskabstidspunktet for at være den 7. marts 2018, hvor vi modtog materiale fra din advokat.

Der henvises til SKAT-meddelelse SKM2012.168.ØLR.

Det er således vores opfattelse, at vi kan ændre virksomhedens momstilsvar for 2013 og 2014.

Skattestyrelsens generelle betragtninger og opfattelser:

Det er vores opfattelse, at du har drevet selvstændig økonomisk virksomhed, og at du således er afgiftspligtig efter momslovens § 3.

Efter momslovens § 4 betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, og der er tillige fradragsret efter reglerne i momslovens § 37.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Betaling af afgift påhviler den person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer eller ydelser her landet. Betaling af afgift påhviler enhver, der på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift. Det fremgår af momslovens § 46.

Du har ikke fremlagt alt det materiale, som vi har bedt om. Du har ikke opfyldt din dokumentationspligt efter momslovens § 74, stk. 1, og dermed har du ikke givet os mulighed for at foretage en korrekt opgørelse af virksomhedens moms.

Det er vores opfattelse, at der mangler at blive betalt moms. Efter opkrævningslovens § 5, stk. 1 kan virksomheden afkræves det skyldige beløb.

Da dokumentationspligten ikke er opfyldt, giver det os mulighed for at ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Indsætninger generelt:

Det fremgår af domspraksis (f.eks. SKM2008.905.H), at såfremt der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke ses selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget for beskatning.

Vi har på baggrund af de foreliggende oplysninger opdelt indsætningerne i 3 kategorier:

Indsætninger hvor du har oplyst, at de vedrører virksomhedsaktiviteten ”Vinduespudsning” eller hvor vi har vurderet, at indsætningerne vedrører virksomhedsaktiviteten ”Vinduespudsning”.
Indsætninger hvor du har oplyst, at de vedrører din svigersøn, eller hvor vi har vurderet, at indsætningerne vedrører en ”anden erhvervsmæssig aktivitet i en relation til din svigersøn”.
Øvrige indsætninger som ikke er dokumenteret, og som efter tekst på bankkonti m.v. ikke umiddelbart kan henføres til virksomhedsaktiviteten ”vinduespudsning” eller den ”erhvervsmæssig aktivitet i en relation til din svigersøn”.

Vi har alene medtaget indsætninger, hvor der ikke er fundet modposteringer på jeres øvrige bankkonti – det vil sige dine eller din ægtefælles bankkonti.

Virksomhedsaktiviteten ”vinduespudsning”:

Der henvises til denne sagsfremstilling punkt 1.2 ”Virksomhedsaktiviteten ”vinduespudsning”.

Vi har ikke godkendt fradrag for købsmoms, idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at der har været afholdt fradragsberettigede udgifter efter momslovens § 37.

Der er heller ikke på bankkontiene fundet hævninger, med tekst der kunne indikere, at der har været udgifter. Videre har vi vurderet, at det ikke kan udelukkes, at der er øvrige indtægter (som ikke er indsat i bank), og hvor disse således har dækket eventuelle udgifter.

Anden erhvervsmæssig aktivitet:

Der henvises til denne sagsfremstilling punkt 1.2 ”Anden erhvervsmæssig aktivitet”.

Der er ikke er fremlagt dokumentation for, at der har været afholdt fradragsberettigede udgifter

efter momslovens § 37. Idet vi vurderer, at der et vis omfang har været afholdt udgifter vedrørende denne virksomhedsaktivitet, har vi skønsmæssigt godkendt købsmoms på 20 % af den opgjorte salgsmoms.

Øvrige indsætninger som ikke er dokumenteret (bankkonto [...24]):

Der henvises til denne sagsfremstilling punkt 1.2 ” Øvrige indsætninger som ikke er dokumenteret (bankkonto [...24])”.

Vores sammenfattende vurdering

Det er vores opfattelse, at du har drevet momspligtig virksomhed efter momslovens § 3.

Med udgangspunkt i bankkontiene samt de opgørelser som vi har modtaget fra dig, har vi efter skattekontrollovens § 5, stk. 3 skønsmæssigt opgjort indsætningerne, og som vi anser for at være omsætning ved virksomhed. På den baggrund har vi skønsmæssigt opgjort salgsmomsen efter opkrævningslovens § 5, stk. 2:

(...) Tabel udeladt

Beregnet købsmoms fremgår af bilag 8, som er vedlagt denne sagsfremstilling.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Vores kommentarer til anbringender - Skattestyrelsen har ikke adskilt indtægter vedrørende [person1] og [person2]:

Vi har forgæves forsøgt at indhente oplysningerne fra [person1], således i breve af 2. oktober 2017 (punkt 3) og 30. oktober 2017 (punkt 3).

Skattestyrelsen er i øvrigt ikke forpligtet til at indhente oplysninger hos 3. mand. Se eventuelt landsskatteretsafgørelse af 20. december 2017 (sagsnr. 16-1307952):

"... Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens§ 11 ikke hjemmel til at pålægge SKAT at efterprøve at efterprøve hævninger og indsætninger i 3. parts regnskab eller bankkonti"

Vores kommentarer til sagens videre forløb - anmodning om korrespondance:

Vi har alene rettet henvendelse til skatteyderen og dennes tidligere repræsentant advokat [person3] samt skatteyders pengeinstitutter, hvorfra vi alene modtaget bankkontoudskrifter, som vi formoder, at skatteyder også selv har.

For så vidt angår bankindsætningerne på barnebarnets bankkonti, bemærker vi, at vi alene fra Politiet har fået et mindre uddrag fra disse bankkonti. Vi har efterfølgende forgæves forsøgt at indkalde disse bankkonti via moderen (der er fuldmagtshaver) Vi har så fra barnebarnets pengeinstitutter bedt om bankkontoudskrifter. Vi formoder, at de selv har disse bankkontoudskrifter.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at momstilsvarene for afgiftsperioderne i 2013-2016 skal hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Klagerens tidligere repræsentant har til støtte for påstanden anført følgende:

”(...)

2. SAGSFREMSTILLING

[person2] startede ny virksomhed i 2013.

Til brug for virksomheden lånte han bl.a. bankkonto af [person1].

I samme periode har [person1] haft virksomhedsaktivitet i form af vinduespudsning. Der er tale om en mindre aktivitet i nogle af indkomstårene.

3. ANBRINGENDER

For det første gøres det til støtte for den nedlagte påstand gældende, at [person1]ikke er skattepligtig af yderligere indkomst, herunder at [person1]ikke skal betale yderligere moms.

For det andet har Skattestyrelsen ikke adskilt indtægter vedrørende [person1] og [person2].

Der er i sagen således ikke skabt klarhed over det rette skattesubjekt. Skattestyrelsen har derimod blot lagt til grund at samtlige transaktioner vedrører [person1], hvilket ikke er korrekt.

For det tredje er der intet til hinder for, at [person2] låner bankkontoen af [person1].

(...)”

Klageren er i forbindelse med modtagelsen af brev fra Skatteankestyrelsen den 30. september 2021 fremkommet med følgende bemærkninger:

”(...)

at man, efter jeg har klaget over afgørelsen fremkommer med et afslag i det man skønsmæssigt har

anslået beløbet hvilket jo må betyde at man ikke er sikker i sin sag det er jo totalt galmatiers! og virker som man famler lidt i blinde.

Men Ifølge erhversstyrelsen CVR register

Er virksomheden med cvr nr.[...1] ophørt den 15 oktober 2010 og ikke som skattestyrelsen oplysning blot har kørt vidrere til 2020 kan såfremt det ønskes fremsende udskrift fra CVR reg. men ved en simpel søgning i CVR Reg kan det blive klarlagt.

Genstartet som personligt ejet mindre virksomhed med maks. omsætning kr.50.000,00 og uden moms registering starten 24 april 2017 og ophørte den 16 september 2020. hvilket må betyde at der ikke har været drevet erhversmæssigt virksomhed i mellemårene fra 15 oktober 2010 til 24 april 2017

Der klages ligeledes over den manglende stillingtagen til den af to uafhængige advokater bekræftelse på at min bankkonto har været udlånt til [...] som har drevet vvs og ventilationsvirksomhed under skiftende firmaerselskaber, efterhånden som skat har tvangslukket disse.

Der er fremsendt kontoudskrift fra banker og på lister som skattestyrelsen har udarbejdet som der er svaret på og som man trods tydeliggørelse af disse har pålagt det til at skulle være undertegnede men som nok har misforstået grundet sammensmeltningen af flere sager som er rodet sammen og derved mistet overblikket.

Der er jo tale om

1. udlån af bankkonto som er dokumenteret ved to advokater

2. pengeforbrug hvilket er dokumenteret via skats medarbejders fremsendte lister og navn på person.

3 hvidvask af penge som er indsat på min konto og derefter hævet i penge automater her mangler stadig politiets afgørelse.

4. hestestutteri og galopheste i profesionelt træning regnskab er fremsendt via revisor og til sidst men ikke uvæsentligt at der fremsendes betalingskrav i et dødsbo trods manglende hjemmel for dette der skulle være afholdt møde i skattestyrelsen men ejeren bortgik ved døden ca. 14 dage før der skulle være afholdt orienteringsmøde.

5. manglede villighed til at medvirke til fremskaffelse af dokumation og ikke afvente politi raport vedr. hvidvask men træffer en afgørelse på et for løst grunglag.

6.Der er afsat kendelse uden af have kenskab til den af skattestyrelsen fremsendte politianmeldelse og ligeledes den af mig fremsendte anmeldelse vedr. stjålet kreditkort og misbrug,hvidvaskning af penge beløb på min konto men blot henviser til at jeg skal fremkomme med beviser som politiet jo har fra overvågnings kamera i bankhæveautomater hvilket jo ligeledes bevirkede at min komto blev lukket af myndighederne.

7. Med hensynstagen til min afdøde hustrues hestestutteri og opdræt af galopheste. [virksomhed2] cvr [...2] efter skattestyerelsens anmodning er der fremsendt regnskaber for årene 2013 til 2017 udarbejdet af reg. revisor [person4] som ligeledes har klaget over skats afgørelse. Min hustru afgik ved døden den 5 september 2019 ca. fjorten dage efter denne dato skulle der være møde i skattestyrelsen sammen mad advokat [person3] mødet blev i sin natur ikke afholdt men skatstyrelsen fremsendte alligevel betalingskrav i boet, hvilket medførte at huset blev via bobestyer solgt på tvangsaktion med stort tab. Boet blev overdraget til min afdøde hustrus børn, hvorefter jeg blev bedt om at fraflytte!! men inden da havde stedbørnene og deres kærster gjort indbrud i huset flere gange og stjålet alt af værdi så jeg i dag intet ejer og kun har min folkepension søgt gældsanering men det kan ikke ske da skattestyrelsens håndtering af sagen og manglende vilje til selv at fremskaffe bevis, står i vejen for dette samt den politianmeldelse der er fremsendt gør dette ligeledes kan jeg så ej heller få beskikket adv. hjælp med fri proces!!

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Betaling af afgift påhviler som udgangspunkt den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

I medfør af momslovens § 47, stk. 1, skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der skal registreres efter bestemmelsen i § 47, stk. 1, skal føre et momsregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven (bekendtgørelsen og lovene kan findes på www.retsinformation.dk).

Efter momslovens § 57, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal virksomheder registreret efter § 47 efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden. Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

Såfremt størrelsen af det momstilsvar, som påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen ikke afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Uanset fristerne i § 31 kan en ansættelse af momstilsvar efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, foretages eller ændres, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

En ansættelse kan kun foretages efter § 32, stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31, jf. § 32, stk. 2, 1. pkt. En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varslingen er afsendt, jf. § 32, stk. 2, 2. pkt.

Landsskatteretten har i afgørelse af 21. maj 2021 fundet, at Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med overskud af virksomhed på baggrund af konkrete indsætninger på klagerens bankkonti, da det ikke er dokumenteret, at de bankindsætninger, som indgår i Skattestyrelsens forhøjelse stammer fra midler, der allerede er beskattede, eller som er virksomhedens omsætning uvedkommende. Der henvises til Landsskatterettens afgørelse med sagsnr. [...].

Klagerens bemærkninger af 30. september 2021 ændrer ikke rettens opfattelse heraf. Uanset at klageren ikke har drevet registreret virksomhed i de påklagede afgiftsperioder, finder retten, at det ud fra de foreliggende oplysninger må lægges til grund, at bankindsætningerne vedrører skattepligtig omsætning i klagerens uregistrerede virksomhed.

Der er herved henset til bankindsætningernes samlede størrelse, at klageren har oplyst, at flere af bankindsætningerne vedrører betaling for vinduespudsning, som klageren tidligere har drevet virksomhed med. Endelig er der lagt vægt på, at klageren ikke har dokumenteret, hvad de øvrige indsætninger vedrører, da det er rettens opfattelse, at hverken klagerens forklaring fremsendt som anmeldelse til Politiet eller brevet til klagerens daværende advokat godtgør, at bankindsætningerne ikke vedrører erhvervsmæssige indtægter.

Da retten anser den yderligere ansatte indkomst som erhvervsmæssig omsætning, er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

Retten finder endvidere, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som kan begrunde en fornyet førsteinstansbehandling. Landsskatteretten finder derfor ikke grundlag for at hjemvise sagen til Skattestyrelsen til fornyet behandling.

Købsmoms

Skattestyrelsen har givet virksomheden et skønsmæssigt fastsat fradrag for købsmoms, idet købsmomsen skønsmæssigt er fastsat til 20 % af salgsmomsen for den del af omsætningen, der vedrører ”anden erhvervsmæssig aktivitet”.

Af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1, pkt., fremgår følgende:

”Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt”.

Landsskatteretten har den 26. august 2021 i en anden sag, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, truffet afgørelse vedrørende fortolkning af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

På baggrund af EU-Domstolens praksis i blandt andet C-516/14 (Barlis) og C-664/16 (Vadan) fandt Landsskatteretten, at SKAT uretmæssigt havde fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms, da der ikke var objektive beviser, der understøttede dette skøn.

Landsskatteretten udtalte i den forbindelse følgende:

”... Det er nødvendigt for godkendelse af et skønsmæssigt momsfradrag, at der fremlægges dokumentation for levering og betaling. Dette er et krav i henhold til EU-retten, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., anses ikke for et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for et udokumenteret momsfradrag. Fradragsretten er betinget af fremlæggelse af dokumentation for levering og betalt moms, og dette ses ikke sket i denne sag. Betingelserne for momsfradrag i henhold til momslovens § 37 og momssystemdirektivet er således ikke opfyldt.

...”.

Samme forhold gør sig gældende i denne sag, hvor der ikke er fremlagt objektive beviser for, at der er sket levering af varer eller ydelser til virksomheden, og at udgifterne, herunder momsbeløb, er betalt af virksomheden.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at betingelserne for at give virksomheden et skønsmæssigt opgjort fradrag for købsmoms ikke er opfyldt, jf. momslovens § 37.

Det er således med urette, at Skattestyrelsen har givet virksomheden et skønsmæssig fastsat momsfradrag på 20 % af den angivne salgsmoms for den del af omsætningen, der vedrører ”anden erhvervsmæssig aktivitet”. Landsskatteretten nedsætter på den baggrund det skønsmæssige fradrag til 0 kr. for afgiftsperioderne i 2013, 2014, 2015 og 2016, dvs. at købsmomsen nedsættes med 20.298 kr. for perioderne i 2013, med 30.805 kr. for perioderne i 2014, med 34.003 kr. for perioderne i 2015 og med 280 kr. for perioderne i 2016.

Samlet set finder Landsskatteretten, at det er med rette, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne i 2013-2016, idet der dog ved beregningen af momstilsvarets størrelse skal tages højde for, at der ikke kan gives et skønsmæssigt fastsat fradrag for købsmoms.

Det af Skattestyrelsen godkendte momsfradrag nedsættes til 0 kr., således at momstilsvaret for afgiftsperioderne udgør følgende:

Periode

Salgsmoms

Købsmoms

Momstilsvar

1. halvår 2013

80.477 kr.

0 kr.

80.477 kr.

2. halvår 2013

30.635 kr.

0 kr.

30.635 kr.

I alt 2013

111.112 kr.

0 kr.

111.112 kr.

1. halvår 2014

48.038 kr.

0 kr.

48.038 kr.

2. halvår 2014

128.640 kr.

0 kr.

128.640 kr.

I alt 2014

176.678 kr.

0 kr.

176.678 kr.

1. halvår 2015

12.447 kr.

0 kr.

12.447 kr.

2. halvår 2015

213.746 kr.

0 kr.

213.746 kr.

I alt 2015

226.193 kr.

0 kr.

226.193 kr.

1. halvår 2016

53.591 kr.

0 kr.

53.591 kr.

2. halvår 2016

3.001 kr.

0 kr.

3.001 kr.

I alt 2016

56.592 kr.

0 kr.

56.592 kr.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse i overensstemmelse med ovenstående opgørelse.

Formalitet

Skattestyrelsen har behandlet virksomhedens afgiftsperioder med halvårlig momsafregning.

Fristen for at angive moms var senest den 1. september 2013 og 1. marts 2014 for afgiftsperioderne i 2013, samt senest den 1. september 2014 og den 1. marts 2015 for afgiftsperioderne i 2014. Fristerne for ordinær fastsættelse for afgiftsperioderne i 2013 og 2014 udløb således hhv. 1. september 2016 og 1. marts 2017 samt 1. september 2017 og 1. marts 2018.

Skattestyrelsen har den 18. juni 2018 fremsendt forslag til afgørelse. Varslingen for afgiftsperioderne i 2013 og 2014 ligger således uden for den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, hvorimod varslingen for afgiftsperioderne i 2015 og 2016 ligger indenfor fristen, da fristen for at varsle den ældste afgiftsperiode i 2015 udløb den 1. september 2018.

Ændringen af ansættelserne for afgiftsperioderne i 2013 og 2014 vil derfor kun kunne ske, hvis der foreligger en af betingelserne for ekstraordinær fastsættelse i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1-4.

Skattestyrelsen har konstateret omsætning i klagerens uregistrerede virksomhed, som denne ikke har selvangivet. Retten finder, at klageren ved at have udeholdt omsætning og ikke angivet korrekt moms heraf har handlet mindst groft uagtsomt, og Skattestyrelsen har derfor været berettiget til at fastsætte momstilsvaret ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Der henvises for praksis herom til SKM2014.526.BR, som blev stadfæstet af Landsretten ved SKM2015.633.ØLR.

Retten bemærker, at Skattestyrelsen senest er kommet til kundskab om de oplysninger, der udgør grundlaget for den ekstraordinære genoptagelse af momstilsvarene ved brev dateret den 5. marts 2018, hvor klagerens repræsentant senest indsendte bemærkninger til Skattestyrelsen om bankindsætningerne.

Da Skattestyrelsen har fremsendt forslaget til ændring af virksomhedens momstilsvar den 18. juni 2018, anses 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., for overholdt.

Landsskatteretten bemærker, at 3 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt., er overholdt, da afgørelsen er afsendt den 10. september 2018.

Det er derfor med rette, at Skattestyrelsen har genoptaget virksomhedens momsansættelser for afgiftsperioderne i 2013 og 2014 ekstraordinært i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.