Kendelse af 23-10-2020 - indlagt i TaxCons database den 11-11-2020

Journalnr. 18-0024019

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperiode 1. januar 2015 - 31. december 2015

Fradrag for købsmoms på udgifter til kørsel

0 kr.

8.600 kr.

0 kr.

Fradrag for købsmoms på udgifter til [virksomhed1]

0 kr.

1.119,25 kr.

0 kr.

Fradrag for købsmoms på udgifter til [virksomhed2]

0 kr.

2.238,50 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden var registeret med startdato 15. juni 2008 og branchekode 749090 ”Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.” Ifølge udskrift fra cvr-registeret ophørte virksomheden den 20. maj 2018. Virksomhedens indehaver har oplyst, at virksomheden var en internetbaseret virksomhed, som ydede bistand i forbindelse med køb af fast ejendom samt med testamenter og ægtepagter.

Virksomheden havde i indkomståret 2015 en omsætning på 1.792.433 kr. og et overskud på 330.257 kr. De samlede udgifter var opgjort til 1.462.176 kr.

Kørsel

Virksomheden har i regnskabet for indkomståret fratrukket udgifter til billeje på i alt 34.400 ekskl. moms. Momsen heraf udgør 8.600 kr.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at han lejede en firmabil med henblik på at besigtige ejendomme sammen med kunder og til udførelse af opgaver i relation til testamenter og ægtepagter. Endvidere har indehaveren oplyst, at der har været to kørsler til [Sverige] i forbindelse med testamentesager, fire kørsler til [Belgien] med henblik på at undersøge markedsmuligheder og fem kørsler i forbindelse med besigtigelse af ejendomme. Derudover har indehaveren oplyst, at han i forbindelse med kørslerne til [Belgien] overnattede hos sin samarbejdspartner, hvorfor han ikke har haft udgifter til hotelophold.

Indehaveren har oplyst, at der blev kørt to gange tur/retur til [Sverige] med 25 km hver vej og kørt fire gange tur/retur til [Belgien] med 919 km hver vej. Ifølge indehaveren blev der således foretaget kørsel i bilen på i alt 7.452 km til henholdsvis [Sverige] og [Belgien]. Der foreligger ikke et estimat over antal kilometer, som bilen har kørt i forbindelse med de fem anførte besigtigelser af ejendomme.

Der er i forbindelse med sagens behandling ved Skattestyrelsen fremlagt en lejekontrakt vedrørende en Huyndai i10 for perioden mellem den 24. august til 22. december 2015. Ifølge indehaverens skatteoplysninger (R75) havde indehaveren lejet bilen i perioden mellem den 20. februar til 23. december 2015. Derudover har indehaveren over for Skattestyrelsen fremlagt dokumentation for betaling af 14.000 kr. for 120 dages leje af den pågældende bil. Endvidere har indehaveren fremlagt månedlige fakturaer fra samarbejdspartneren, [virksomhed3], i [Belgien] i perioden fra januar til december 2015 som dokumentation for kørsel til [Belgien].

Endelig er der fremlagt et kontoudskrift for perioden fra 2. januar 2015 til 30. december 2015, hvoraf fremgår følgende betalinger af billeje:

Dato

Posteringtekst

Beløb

23-03-2015

"Straksovf. Billeje extra"

1.500 kr.

24-04-2015

"Straksovf. Firmabilleje"

14.000 kr.

11-05-2015

"Straksovf. Netto billeje"

1.080 kr.

23-06-2015

"Straksovf. Biludgift"

1.570 kr.

28-08-2015

"Strakovf. Billeje"

14.000 kr.

23-11-2015

"Straksovf. Firmabil"

17.897,50 kr.

23-11-2015

"Straksovf. Firmabil"

2.060 kr.

23-11-2015

"Straksovf. Firmabil"

560 kr.

30-12-2015

"Straksovf. Firmabilleje"

14.000 kr.

Der er ikke fremlagt yderligere dokumentation.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at samarbejdspartneren har fået godkendt fradrag hos det belgiske skattevæsen i forbindelse med erhvervsmæssige rejser til [Danmark].

Skattestyrelsen anførte i mail af 16. maj 2018, at der kunne godkendes fradrag for 100 km til [Sverige] og skønsmæssigt fradrag for 200 km i forbindelse med besigtigelse af ejendomme. I mailen orienterede Skattestyrelsen indehaveren om, at der ville blive udarbejdet et forslag til afgørelse på baggrund af den modtagne dokumentation. I Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 10. juli 2018 og efterfølgende i Skattestyrelsens afgørelse af 4. september 2018 nægtedes fradrag for kørsel på grund af manglende dokumentation.

[virksomhed1]

Virksomheden har for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 fratrukket udgifter til [virksomhed1] på i alt 8.954 kr. ekskl. moms.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at beløbet vedrører betaling til et markedsføringsfirma, som har bistået virksomheden.

Af det fremlagte kontoudskrift fremgår følgende betalinger til [virksomhed1]:

LINK Excel.Sheet.12 [...]

Dato

Posteringtekst

Beløb

25-03-2015

"Straksovf. [virksomhed1]"

3.731, 25 kr.

29-06-2015

"Bankoverf. Faktura 1159 [virksomhed1]"

3.731, 25 kr.

29-09-2015

"Straksovf. [virksomhed1]"

3.731, 25 kr.

Det fremgår af det fremlagte momsregnskab, at købsmomsen udgør 2.238,60 kr.

Der er fremlagt en faktura med nr. 991 udstedt den 22. december 2014 af [virksomhed1] ApS med forfaldsdato den 29. december 2014. Det fremgår af fakturaen, at der betales for 3 måneders bronze til 3.731,25 kr. inkl. moms. Momsen udgør 746,25 kr.

Der er ikke fremlagt yderligere dokumentation.

[virksomhed2]

Virksomheden har for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 fratrukket udgifter til [virksomhed2] på i alt 4.477 kr. ekskl. moms.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at beløbet vedrører betaling til et markedsføringsfirma, som har bistået virksomheden.

Det fremgår af kontoudtog, at der den 15. januar 2015 er betalt 5.596 kr. til [virksomhed2].

Det fremgår af det fremlagte momsregnskab, at købsmomsen udgør 1.119 kr.

Der er ikke fremlagt yderligere dokumentation.

Virksomhedens indehaver har overfor Skattestyrelsen oplyst, at en del bilag er bortkommet, da hans computer blev ødelagt, og ikke alle bilagene har været mulige at genskabe.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for moms på udgifter til kørsel, [virksomhed1] og [virksomhed2] på henholdsvis 8.600 kr., 1.119,25 kr. og 2.238,50 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”...

Billeje fratrukket med 34.400 kr.

Der er fremsendt en lejekontrakt for leje af en Huyndai i10 for perioden 24. august – 22. december 2015. Det fremgår af Skattestyrelsens oplysninger, at du har lejet bilen fra d. 20. februar 2015. Det fremgår, at fremsendte opgørelse, at du fratrækker udgifter for 34.400 kr. samt moms med 8.600 kr.

Der er fremsendt dokumentation for betaling af 120 dages leje med 14.000 kr. inkl. moms. Der kan ikke fratrækkes moms, da du lejer en hvidpladebil, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

[...]

4. Købsmoms

4.1. De faktiske forhold

Der er angivet købsmoms med 112.495 kr.

Der er ikke fremsendt en egentlig bogføring, blot en opstilling af købsmoms.

4.2. Dine bemærkninger

Ingen bemærkninger.

4.3. Retsregler og praksis

Momslovens § 11 og § 37. § 46, stk. 4. og § 56

Momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4.

4.4. Skattestyrelsens afgørelse og begrundelse

I henhold til momslovens § 37, stk. 1 kan der fradrages afgift for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

...”

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for købsmoms på udgifter til kørsel, [virksomhed1] og [virksomhed2] på henholdsvis 8.600 kr., 1.119,25 kr. og 2.238,50 kr.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”...

Tidligere indrømmede fradrag vedr. kørsel er fjernet

[...]

Vedr.[virksomhed1] er der fratrukket 8.954 kr. ekskl. moms.. Beløbet er beviseligt overført. Det er et markedsføringsfirma og min virksomhed har benyttet denne virksomhed

Vedr. [virksomhed2] er der beviseligt overført 4.477 kr.. Det er et markedsføringsfirma og min virksomhed har benyttet denne virksomhed

Bilkørsel i erhvervsmæssigt øjemed til [Belgien] og [Sverige] fastholdes. Min absolut vigtigste samarbejdspartner befandt sig i [Belgien] jfr også de månedlige fakturaer.Det bemærkes at min samarbejdspartner også har fået fradrag for sine erhvervsrejser til [Danmark] hos det Belgiske Skattevæsen

Den til ovennævnte hørende moms klages der dermed også over mht. manglende godkendelse af udgående moms.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Det følger af momslovens § 3, stk. 1.

Det fremgår af momsdirektivets artikel 9, stk. 1, at:

”Ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.”

I EU-Domstolens dom i sag C-286/83 (Rompelman) er det fastslået, at afgiftsmyndighederne kan kræve en persons erklærede hensigt om at drive afgiftspligtig virksomhed bestyrket af objektive momenter, og at bevisbyrden for ret til momsfradrag påhviler den, der anmoder om fradraget.

Ud fra de foreliggende oplysninger, herunder oplysninger om virksomhedens omsætning og overskud, lægges det til grund, at virksomheden har drevet økonomisk virksomhed i den omhandlede periode.

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Af den dagældende momsbekendtgørelses §§ 61 og 84 (Bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013) fremgår følgende (uddrag):

”§ 61, stk. 1. Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 70 i denne bekendtgørelse, indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

(...)

§ 84. Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.”.

Momsbekendtgørelsens §§ 61 og 84 er videreført i §§ 82 og 58, stk.1, i bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 om merværdiafgift.

Bestemmelsen i momslovens § 37 implementerer 6. direktivs artikel 17, nu momssystemdirektivets artikel 167 til 168, hvoraf blandt andet fremgår følgende (uddrag):

”Artikel 167

Fradragsretten indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder.

Artikel 168

I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person.

(...)”

Af momssystemdirektivets artikel 178 og 179 fremgår følgende (uddrag):

”Artikel 178

For at kunne udøve sin fradragsret skal den afgiftspligtige person opfylde følgende betingelser:

a) for det i artikel 168, litra a), omhandlede fradrag - for så vidt angår levering af varer og ydelser - være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 220-236 samt artikel 238, 239 og 240

(...)

Artikel 179

Fradraget foretages under ét af den afgiftspligtige person, ved at han i den moms, der skal betales for en afgiftsperiode, fradrager de momsbeløb, for hvilke fradragsretten i løbet af samme periode er opstået og udøves i henhold til artikel 178.

(...)”.

EU-Domstolen har i sag C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH) udtalt, jf. præmis 34, at fradraget som omhandlet i 6. direktivs artikel 17, stk. 2 (nu momssystemdirektivets artikel 168), skal ske for den afgiftsperiode, hvori de to betingelser i 6. direktivs artikel 18, stk. 2, 1. afsnit (nu momssystemdirektivets artikel 179) begge er opfyldt. Det vil sige, at der skal være foretaget levering af goder eller tjenesteydelser, og at den afgiftspligtige skal være i besiddelse af en faktura eller et dokument, der ifølge kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat kan anses for et tilsvarende dokument.

[virksomhed1]

Det fremgår af den fremlagte kontoudskrift, at virksomheden har foretaget betalinger til [virksomhed1] på i alt 8.954 kr. i den påklagede periode. Det fremgår videre af det fremlagte momsregnskab, at købsmomsen udgør 2.238,60 kr. i den påklagede periode. Endelig fremgår det af fakturanr. 991, at der den 22. december 2014 er bestilt 3 måneders bronze, hvor momsen udgør 746,25 kr.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at udgiften vedrører betaling til et markedsføringsfirma, som har bistået virksomheden. Virksomhedens indehaver har videre oplyst, at han driver en internetbaseret virksomhed.

Landsskatteretten finder ikke, at virksomheden har dokumenteret, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldt. Der er herved henset til, at fakturanr. 991 fra [virksomhed1] ikke vedrører den påklagede periode, og at en kontoudskrift ikke opfylder betingelserne i momsbekendtgørelsen § 61.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

[virksomhed2]

Det fremgår af den fremlagte kontoudskrift, at der er betalt 4.477 kr. til [virksomhed2] i den påklagede periode. Det fremgår videre af momsregnskabet, at købsmomsen udgør 1.119 kr. i den påklagede periode.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at udgiften vedrører betaling til et markedsføringsfirma, som har bistået virksomheden. Virksomhedens indehaver har videre oplyst, at han driver en internetbaseret virksomhed.

Landsskatteretten finder ikke, at virksomheden har dokumenteret, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldt. Der er herved henset til, at en kontoudskrift ikke opfylder betingelserne i momsbekendtgørelsen § 61.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

Kørsel

Virksomhedens indehaver har oplyst, at han lejede en firmabil med henblik på at besigtige ejendomme sammen med kunder og til udførelse af opgaver i relation til testamenter og ægtepagter.

Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer, jf. dog stk. 4, 6 og 7. Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

Da virksomheden efter det oplyste har rådet over et personmotorkøretøj, finder Landsskatteretten, at virksomheden ikke kan fradrage købsmoms for udgifter til kørsel, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

Landsskatteretten stadfæster således Skattestyrelsens afgørelse af købsmomsen for afgiftsperioden 1. januar 2015 - 31. december 2015.