Kendelse af 18-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 09-09-2021

Journalnr. 18-0012907

Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning af 8.368 kr. i øl- og spiritusafgift efter en kontrol ved indrejsefeltet i [by1] den 20. april 2018

Landsskatteretten stadfæster Toldstyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Den 20. april 2018 blev et køretøj med registreringsnummer [reg.nr.1] udtaget til kontrol ved indrejsefeltet i [by1]. Der var foruden klageren én passager, [person1], i bilen. Køretøjet med registreringsnummeret [reg.nr.1] er en Renault Master, der er en varebil.

Toldstyrelsen konstaterede ved kontrollen, at der i køretøjet befandt sig punktafgiftspligtige varer i form af 7.704 dåser øl a 33 cl svarende til 2.542,32 l og 42 flasker spiritus svarende til 46 l. Toldstyrelsen fik forevist kvitteringer for købet af varerne fra butikken ”[virksomhed1]”. Adspurgt om formålet med indkøbet tilkendegav klageren, at varerne skulle bruges privat til diverse studentergilder og fødselsdage. Derudover oplyste klageren, at en del af varerne var køb til familiemedlemmer, der ikke var med i bilen.

Der blev ved kontrollen frigivet 20 l spiritus og 672 dåser øl, svarende til 221,76 l.

Toldstyrelsens afgørelse

Toldstyrelsen har den 12. juli 2018 truffet afgørelse om, at klageren skal betale 8.368 kr. i afgift af spiritus, idet indførslen af de afgiftspligtige varer ikke kan anses at være til eget brug eller til brug for klagerens husstand.

”Vi har den 20. april 2018 foretaget kontrol ved indrejsefeltet i [by1]. Ved kontrollen blev bilen med registreringsnummer [reg.nr.1], som du var fører af, udtaget til kontrol. Du blev orienteret om formålet med kontrollen.

Du oplyst, at I havde været i Tyskland for at handle øl og spiritus. Drikkevarerne skulle bruges privat til diverse studentergilder, fødselsdage samt der var køb til familiemedlemmer, som ikke var med i bilen.

Du fremviste kvitteringer fra [virksomhed1] for køb af øl og spiritus.

Drikkevarerne blev optalt til 42 flasker spiritus og 7.704 dåseøl.

Vi vurderede på kontrolstedet, at den indførte mængde varer ikke kan anses for værende til eget forbrug. Du skal derfor betale afgift af varerne.

Der blev frigivet 20 liter spiritus og 28 rammer øl til dig og din passager.

Øl- og vinafgift

Retsregler og praksis

Vi har den 17. maj 2018 opgjort ølafgiften til i alt 6.888 kr. på baggrund af optælling af varerne.

Øl- og vinafgiftsloven – LBK nr. 289 af den 23. marts 2017

Retsregler og praksis

Efter § 1 skal der betales 56,02 kr. pr. liter ren alkohol (ætanolindholdet) i afgift af øl i Danmark.

Afgiften skal ifølge § 4 betales, når varerne overgår til forbrug. Det vil sige ved modtagelsen – altså når varerne fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer i Danmark.

Rådets direktiv af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF:

Ved opkrævning af afgifter for punktafgiftspligtige varer, som privatpersoner indfører til Danmark fra en anden EU-medlemsstat, er danske myndigheder underlagt retningslinjerne i EU. Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget et direktiv af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

For at kunne fastslå, om de punktafgiftspligtige varer er til eget brug, skal Danmark som minimum tillade følgende vejledende mængder:

• 10 liter spiritus

• 110 liter øl

• 90 liter vin

Danmark har i den forbindelse valgt at henholde sig til mængderne fastsat af EU, og derfor kan indførsler af punktafgiftspligtige varer, som overstiger de nævnte mængder ikke umiddelbart anses for at være indført til eget brug.

Reglerne om at vi kan opkræve beløbet står i opkrævningslovens § 9, stk. 1 og 3 jf. § 5, stk. 2. Hvoraf det bl.a. fremgår, at hvis det konstateres, at der er angivet for lidt i afgift afkræves man det skyldige beløb til betaling.

Reglerne om at vi kan opkræve afgifter af punktafgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse til Danmark og som ikke anses for at være til privat brug, står i Toldlovens § 11, stk. 1.

SKATs bemærkninger og begrundelse

Ved vores kontrol i indrejsefeltet i [by1] den 20. april 2018, blev det konstateret, at du indførte en stor mængde af øl, i forhold til de vejledende mængder.

På baggrund af den store mængde øl og vin, er det vores opfattelse, at de indførte varer ikke udelukkende er indkøbt til eget forbrug.

Det er ikke tilladt at indføre varer, som ikke udelukkende er til eget forbrug, medmindre man er registreret som varemodtager for de enkelte afgifter. Det var du ikke på kontroltidspunktet. Der er beregnet afgift af den del af varerne som overstiger de vejledende mængder.

Beløbet er efter reglerne i øl- og vinafgiftsloven og opkrævningsloven opgjort sådan:

Produkt

Liter i alt

Afgiftssats

Afgift i kr.

Øl

122,958

56,02

6.888

Der henvises til den udleverede specifikation ved kontrollen den 20. april 2018.

Spiritusafgift

Retsregler og praksis

Spiritusafgiftslovens (lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016) § 1 fastslår af hvilke varer der skal betales spiritusafgift.

Efter spiritusafgiftslovens § 2 a, stk. 1 skal der betales afgift her i landet, ved varernes overgang til forbrug. Der ydes som udgangspunkt afgiftsfritagelse efter § 15, stk. 3 for varer som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, hvor de er erhvervet i beskattet stand.

Efter spiritusafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 1 forfalder afgiften af varerne dog ved levering her i landet, når varerne efter overgang til forbrug og betaling af afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet af en privat person, hvor omfanget af varerne overstiger hvad der må anses for at være til eget brug.

Efter spiritusafgiftslovens § 21, stk. 3 sker angivelse og betaling efter bestemmelserne i opkrævningslovens § 9, stk. 1, 3 og 4. Opgørelsen af hvilken mængde der skal betales afgift af sker efter spiritusafgiftslovens § 10-12.

Efter spiritusafgiftslovens § 33, stk. 6 hæfter den der jf. § 8, stk. 1, nr. 1 leverer eller oplægger varerne.

Rådets direktiv af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF:

Ved opkrævning af afgifter for punktafgiftspligtige varer, som privatpersoner indfører til Danmark fra en anden EU-medlemsstat, er danske myndigheder underlagt retningslinjerne i EU. Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget et direktiv af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

For at kunne fastslå, om de punktafgiftspligtige varer er til eget brug, skal Danmark som minimum tillade følgende vejledende mængder:

• 10 liter spiritus

• 110 liter øl

• 90 liter vin

Danmark har i den forbindelse valgt at henholde sig til mængderne fastsat af EU, og derfor kan indførsler af punktafgiftspligtige varer, som overstiger de nævnte mængder ikke umiddelbart anses for at være indført til eget brug.

Reglerne om at vi kan opkræve beløbet står i opkrævningslovens § 9, stk. 1 og 3 jf. § 5, stk. 2. Hvoraf det bl.a. fremgår, at hvis det konstateres, at der er angivet for lidt i afgift afkræves man det skyldige beløb til betaling.

Reglerne om at vi kan opkræve afgifter af punktafgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse til Danmark og som ikke anses for at være til privat brug, står i Toldlovens § 11, stk. 1.

SKATs bemærkninger og begrundelse

Ved vores kontrol i indrejsefeltet i [by1] den 17. maj 2018, blev det konstateret, at du indførte en stor mængde af spiritus, i forhold til de vejledende mængder.

På baggrund af den store mængde spiritus, er det vores opfattelse, at de indførte varer ikke udelukkende er indkøbt til eget forbrug.

Det er ikke tilladt at indføre varer, som ikke udelukkende er til eget forbrug, medmindre man er registreret som varemodtager for de enkelte afgifter. Det var du ikke på kontroltidspunktet. Der er beregnet afgift af del af varerne som overstiger de vejledende mængder.

Beløbet er efter reglerne i spiritusafgiftsloven § 1, stk. 1 opgjort sådan:

Produkt

Antal

Liter alkohol i alt

Afgiftssats

Afgift i kr.

Spiritus

26

9,870

150,00

1.480

Der henvises til den udleverede specifikation ved kontrollen den 20. april 2018.”

Af Toldstyrelsens skrivelse af 1. juli 2020, kan det udledes, at der ved kontrollen blev beslaglagt følgende mængde varer: 7.032 dåser øl af 33 cl, svarende til 122,958 l ren alkohol, der medfører en afgift på 6.888,11 kr., samt 26 l spiritus, svarende til 9,87 l ren alkohol, hvilket medfører en afgift på 1.480,50 kr.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om afgiftsfritagelse, idet de indførte afgiftspligtige varer var til eget brug i forbindelse med studentergilder og fødselsdage. En del af varerne var køb til familiemedlemmer, der ikke var med i bilen.

Til støtte for påstanden har klageren anført følgende:

”Vid kontroll av vårt fordon vid genomresa i Danmark till Sverige har ni lagt på att vi ska betala en avgift på 8.368 kr.då det inte är att anse att det vi handlat skulle vara för eget bruk. Ni har i följebrevet till oss skrivit två olika registreringsnummer på bilen vi ska ha åkt i. Det ena [reg.nr.2] och det andra [reg.nr.1]. Det stämmer ju inte. Bilen vi åkte vi är [reg.nr.1].

Vi är två personer som har åkt till [virksomhed1]s i Tyskland för att handla inför stora familjesammankomster som vi är värdar för under våren, sommaren och hösten 2018.

Vi har haft och ska ha familjefester:

- 70 års fest den 15 maj (55 personer)

- Studentmottagning den 15 juni (67 personer)

- Midsommarhelg 22-24 juni (50 personer)

- 18 års fest den 19 juli (38 personer)

- 60 års fest den 27 oktober (42 personer)

Då det är stora familjefester som vi håller i går det också åt ganska mycket alkohol. De här tillfällena som är uppräknade ovan är något utöver det vanliga men även annars är vi väldigt sociala familjer som ofta umgås med andra familjer med god mat och dryck under året. Spriten håller dessutom i flera år att lagra. Så vi motsätter oss att det vi inhandlat inte skulle vara för eget bruk.

Vi har dessutom bara åkt igenom Danmark till Sverige där den svenska tullen släppte igenom oss utan synpunkter och det är väl där vi ska bli beskattade isåfall.”

Landsskatterettens afgørelse

Når der i det følgende henvises til spiritusafgiftsloven, er dette en henvisning til den dagældende lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016 om afgift af spiritus m.m. med senere ændringer, og når der henvises til øl- og vinafgiftsloven, er dette en henvisning til den dagældende lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 som ændret ved lov nr. 1686 af 26. december 2017 og lov nr. 104 af 13. februar 2018 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

Det følger spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift til statskassen af spiritus, herunder ætanol, over 1,2 % vol. samt af vin og frugtvin m.v. med et alkoholindhold over 22 % vol. For spiritus udgør afgiften 150 kr. pr. l 100 % ren alkohol.

Det følger af øl- og vinafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift til statskassen af øl. Afgiften udgør 56,02 kr. pr. l 100 % ren alkohol.

Det fremgår af spiritusafgiftslovens § 2a og øl- og vinafgiftslovens § 4, at der betales afgift af spiritus og øl her i landet ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. spiritusafgiftslovens §§ 7 og 8 og øl- og vinafgiftslovens §§ 5 og 6.

Efter spiritusafgiftslovens § 15, stk. 3 samt øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 2, ydes der afgiftsfritagelse af varer, som privatpersoner selv indfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket varerne er erhvervet i beskattet stand. Det fremgår af cirkulationsdirektivets artikel 32, stk. 2, at medlemslandene ved vurderingen af, om de punktafgiftspligtige varer er bestemt til en privatpersons eget brug, mindst skal tage hensyn til personens forretningsmæssige status og begrundelse, stedet, hvor varerne befinder sig, eller, når det er relevant, den anvendte transportform, ethvert dokument vedrørende varerne samt arten og mængden af varerne. Medlemsstaterne kan desuden opstille vejledende mængder for indførelse af varer med henblik på at godtgøre de i stk. 2 nævnte forhold vedrørende varernes mængder, jf. artikel 32, stk. 3. For spiritus må den vejledende mængde ikke være mindre end 10 liter, jf. artikel 32, stk. 3, litra b, og for øl må den vejledende mængde ikke være mindre end 110 l. De her i landet indførte retningslinjer findes i Skattestyrelsens juridiske vejledning og var på afgørelsestidspunktet enslydende med cirkulationsdirektivets minimumsregler.

Landsskatteretten lægger efter det oplyste til grund, at den omhandlende mængde spiritus og øl blev indkøbt i et andet EU-land, Tyskland, og herefter indført af klageren til Danmark.

Retten bemærker, at de afgiftspligtige varer er transporteret i en varebil, og at mængden af de afgiftspligtige varer, der vedrørende øl overstiger den vejledende mængde mere end 22 gange og vedrørende spiritus overstiger den vejledende mængde mere end 3 gange.

Retten finder, at det indførte kvantum af de afgiftspligtige varer, ikke kan antages at være bestemt til klagerens eget brug.

Retten bemærker herved, at på baggrund af måden de afgiftspligtige varer blev transporteret på, og da de vejledende mængder er væsentligt overskredet, har klageren bevisbyrden for, at de afgiftspligtige varer er til eget forbrug. Retten finder, at klageren, med forklaringen om, at de afgiftspligtige varer skulle anvendes til klagerens og passagerens arrangementer, ikke på tilstrækkelig vis har dokumenteret eller sandsynliggjort at de afgiftspligtige varer var til eget brug, jf. spiritusafgiftslovens § 15, stk. 3 og øl- og vinafgiftsloves § 11, stk. 2.

Klageren har henvist til, at han har medbragt de afgiftspligtige varer som et led i sin rejse til Sverige. Hertil bemærker retten, at det fremgår af øl- og vinafgiftslovens § 4, stk. 2 og spiritusafgiftslovens § 2a, stk. 2, at varer tillige anses for at være overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer.

Vestre Landsret har ved dom af den 22. november 2012 (offentliggjort som SKM2013.52.VLR) taget stilling til, hvorvidt en appellant, der havde indført en palle øl til landet, svarende til 855 l øl med rette var blevet afkrævet afgift af øllen. Landsretten fandt, at en del af de 855 l øl var til eget forbrug, og fastsatte skønsmæssigt som følge heraf denne mængde til 110 l, som appellanten ikke var afgiftspligtig af. Appellanten skulle derfor alene betale afgift af 745 l øl.

Toldstyrelsen konstaterede ved kontrollen, at der i køretøjet befandt sig punktafgiftspligtige varer i form af 7.704 dåser øl a 33 cl, svarende til 2.542,32 l øl. Dertil kommer 42 flasker spiritus. Toldstyrelsen frigav ved kontrollen 20 l spiritus og 28 rammer øl, svarende til svarende til 221 l øl. Toldstyrelsen har beregnet afgift af 2.320,56 l øl og 26 l spiritus.

Under henvisning til Vestre Landsrets dom af 22. november 2012 og spiritusafgiftslovens § 15, stk. 3, samt øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 2, finder retten, at Toldstyrelsen med rette har opkrævet afgift af 2.320,56 l øl og 26 l spiritus.

For så vidt angår den resterende mængde øl og spiritus finder retten, at varerne kan betegnes som klagerens og passagerens eget forbrug.

Landsskatteretten stadfæster på denne baggrund Toldstyrelsens afgørelse.