Kendelse af 19-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 11-06-2021

Journalnr. 18-0010766

Klagen skyldes, at Skattestyrelsens har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 114.669 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

[person1] (herefter indehaveren) driver enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] (herefter virksomheden). Virksomheden blev momsregistreret den 1. juli 2000 under branchekode 011110 - Kornavl. Den 9. maj 2012 blev virksomheden afmeldt for moms.

Virksomheden er efterfølgende momsregistreret igen med startdato den 25. marts 2014. Virksomheden er registreret under branchekode 011100 – Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.

Om virksomheden er det oplyst, at det er en landbrugsejendom med 61,70 hektar landbrugsjord. Heraf har virksomheden udlejet 57,10 hektar jord i perioden fra den 20. august 2013 til den 20. august 2018.

Den 1. juni 2014 blev virksomheden registreret som ”anden ikke registreringspligtig virksomhed”.

Den 1. maj 2016 blev virksomheden frivillig registreret for udlejning af erhvervsejendomme. Videre samme dag blev virksomheden registreret under bibranche 932990 – Andre forlystelser og fritidsaktiviteter.

Indehaveren har oplyst, at virksomheden havde tre driftsbygninger, der brændte den 19. januar 2014. Der blev efterfølgende bygget tre nye bygninger i perioden fra 2014 til 2017.

De tre bygninger består af:

1. En driftsbygning (herefter bygning nr. 1)
2. En lade/hal (herefter bygning nr. 2)
3. En isoleret lade (herefter bygning nr. 3)

Om bygning nr. 1 er det oplyst, at den skal udlejes til indehaverens selskab, [virksomhed2] ApS, og indehaverens virksomhed, [virksomhed3].

Om bygning nr. 2 er det oplyst af indehaveren, at den er opført med den hensigt, at den skal anvendes til brug for virksomhedens udøvelse af jagtvæsen. I bygning nr. 2 opbevares foder til vildtet og maskiner til brug for jagt og til transport ud til jagtarealet. Transportmidlerne er en ATV, en traktor (nu skrottet) og en trailer.

Om bygning nr. 3 har indehaveren oplyst, at den skal anvendes til opbevaring af værktøj, maskiner og materialer, der skal bruges i forbindelse med jagtområdet.

I forbindelse med sagen ved Landsskatteretten har virksomheden fremlagt en samlet oversigt over virksomhedens udgifter til jagt- og vildtområdet, bygning nr. 2 og bygning nr. 3 i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

Af oversigten fremgår det, at virksomheden i perioden fra den 3. februar 2015 til den 30. august 2016 har haft udgifter til jagt- og vildtområdet, hvoraf købsmomsen udgør i alt 34.414,92 kr. Virksomheden har fremlagt en kopi af de bagvedliggende fakturaer. Af fakturaerne fremgår det, at virksomheden har haft udgifter til blandt andet opsætning af fasanvoliere, sprøjtning af læhegn, vildtfoder, dæk til trailer m.v.

Det fremgår videre af oversigten, at virksomheden i perioden fra den 11. september 2016 til den 5. december 2016 har udgifter til bygning nr. 2, hvoraf købsmomsen udgør i alt 76.249,93 kr. Virksomheden har fremlagt en kopi af de bagvedliggende fakturaer. Af fakturaerne fremgår det, at virksomheden har haft udgifter til blandt andet materialer og leje af en gravemaskine.

Endelig fremgår det af oversigten, at virksomheden den 10. februar 2015 har haft udgifter til bygning nr. 3, hvoraf købsmomsen udgør 4.003,88 kr. Virksomheden har fremlagt den bagvedliggende faktura, hvoraf det fremgår, at virksomheden har betalt for tømmer og opsætning af tømmer i lade (bygning nr. 3).

Virksomheden har udstedt en faktura, nr. 503, til et af indehaverens selskaber, [virksomhed2]. Fakturaen er dateret den 1. januar 2016. Fakturaen består af et aconto beløb vedrørende jagtleje på 63.000 kr. inkl. moms. Der er ikke medtaget moms for denne faktura i virksomhedens opgørelse af udgående moms jf. oplysninger fra Skattestyrelsen.

På et møde med SKAT den 22. februar 2017 har indehaveren oplyst, at han arbejder på at få kontakt til interesserede til at leje jagtadgang/jagtret.

I 2017 har virksomheden sendt en faktura til [virksomhed2] med opkrævning af jagtleje på i alt 350.000 kr. ekskl. moms. Virksomheden har oplyst, at det er [virksomhed2] ApS’ opgave at sørge for at selve jagtturene blev arrangeret.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har den 31. august 2018 truffet afgørelse, hvorefter Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 114.669 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

Skattestyrelsen har som begrundelse herfor blandt andet anført:

”...

Skattestyrelsen vurderer, ud fra det det modtagne materiale og oplysninger fra [person1], samt besigtigelse af ejendommen, følgende:

Landbrugsvirksomheden, som er registreret med branchen dyrkning af korn, skønnes ikke at have til formål at blive drevet som en selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. og momssystemdirektivet artikel 9, stk. 1 med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Der har i kontrolperioden 1. januar 2014 til den 31. december 2016, ikke været indtægter som relaterer sig til landbrug, med dyrkning af korn eller anden landbrugsmæssig virksomhed.

Skattestyrelsen vurderer, at det ikke har være formålet, at drive en selvstændig økonomisk landbrugsvirksomhed med gevinst for øje og der er derfor ikke fradrag for udgifter vedrørende landrug, opførelse af en lade og en hal.

Oplysninger om, at der måske i fremtiden, skal omlægges til økologisk produktion af afgrøder og dyrke økologiske grønsager, som skal sælges i en gårdbutik, er ikke oplysninger, som Skattestyrelsen vurderer, kan godtgøre, at der er til hensigt, at påbegynde en økonomisk virksomhed, med en vis intensitet. Jf. SKM 2012.161 BR og den juridiske vejledning afsnit D.A.3.1.4.3 hvor der b.la henvises til EF-domstolens dom i sagerne C-268/83, Rompelman, om erklærede hensigter.

Ved mødet den 23. august 2018, bliver det oplyst, at ny opført lade og hal samt en del af jorden, anvendes til jagtvæsen.

Det er oplyst at bygningerne anvendes til jagtvæsenet til maskiner, b.la. en trailer, traktor, havetraktor og diverse værktøj, samt foder til vildt mm.

Lade og hal er opført i årene 2014 til 2016, og endelig færdiggjort i 2017. I perioden 2015 og til 2018 er det oplyst, at der ikke har været indtægter vedrørende jagtvæsen. Der arbejdes på at udleje til jagt, men det oplyses, at der ikke har været indtægter vedrørende jagten endnu.

Den 1. januar 2016, er der udstedt en faktura, nr. 503, som vedrører et acontobeløb på jagtleje, udstedt til [virksomhed2], som er [person1]s selskab, som også er lejer af kontrobygningen.

Fakturaen er ikke medtaget i opgørelsen af den udgående moms.

Det er oplyst af [person1], ved besøg den 22. februar 2017, at han arbejder på at få kontakt til interesserede til at leje jagtadgang/jagtret, og forventer, at de første aftaler træder i kraft i april 2017. Der bliver ikke oplyst noget om den jagtleje, der er faktureret i januar 2016. Kontrollen har først modtaget faktura den 22. februar 2018.

[person1] har selv stor interesse i jagt.

Derfor er det Skattestyrelsens vurdering, at det ikke er godtgjort, at der har været en hensigt, at påbegynde en økonomisk virksomhed med en vis intensitet, jf. også ovenfor SKM2012.161 BR og den juridiske vejledning afsnit D.A.3,1.4.3, hvor der henvises til EF-domstolens dom i sagen C-268/83, Rompelman, om erklærede hensigter.

Erhvervsmæssig udlejning af ny opført bygning, i regnskabet kaldet kontorbygning:

Der er godkendt fradrag for udgifter i forbindelse med opførelse af ny bygning, som udlejes erhvervsmæssigt, i det omfang, der ved gennemgang af bilagene kan konstateres, at udgifterne vedrører opførelse af denne bygning.

På en del af bilagene, fremgår det ikke klart, om det er udgifter som vedrører landbrug, kontorbygning eller privat. Der er i opgørelsen foretaget et vurdering af de enkelte bilag, som fremgår af bilag 3 og 4. jf. momslovens § 37, 1 og 2, § 38, stk. 2, momsbekendtgørelsens § 82, stk. 1 og juridisk vejledning afsnit D.A.11.1.7 om krav til dokumentation for indkøb.

Efter gennemgang af revisors bemærkninger til bilagene, er der godkendt yderligere udgifter, som vurderes til at kunne vedrøre opførelse af kontorbygningen, ny opgørelse ses i bilag 3 og 4.

Vedrørende fællesarealerne til privat, landbrug og udlejning af kontorbygning, er der ikke foretaget en momsmæssig fordeling, i forbindelse med fradrag for udgifterne.

I en mail den 1. september 2017 spørges til fordelingen af fællesudgifter: Der skal foretages en fordeling af fællesarealer privat/erhverv, du bedes komme med et bud på hvor meget af arealet der er privat henholdsvis erhverv så udgifterne kan blive opdelt.

[person1] oplyser i en mail den 7. december 2017, følgende vedrørende dette punkt:

Svar: Når vi taler den nye bygning er det 95 % erhverv og 5 % privat.

Skattestyrelsen har vurderet ud fra det foreliggende grundlag, at 25 % af udgifterne vedrører den erhvervsmæssige udlejning af kontorbygningen. Fællesarealer er b.la. asfalt, grus, sten, dræn, pumpe græsslåning. Jf. momslovens § 38, stk.2.

Grundlaget for vurderingen af, at 25 % vedrører den erhvervsmæssige del, og ikke som oplyst i mail på 95 %, er b.la. foretaget ud fra et oversigtsbille over ejendommen, på www.dingeo.dk, vedlagt som bilag, heraf det vurderes, at størstedelen af fællesområdet er privat eller vedrørende landbrugsbygningerne.

Ved mødet den 23. august 2018 er bygninger og fællesarealer besigtiget. Efterfølgende har revisor og [person1] oplyst, at de vurderer fællesudgifterne til at udgøre mindst 50 %.

Efterfølgende er der godkendt 50 % fradrag, af de udgifter, der vurderes til at være fællesudgifter.

Ny opgørelse ses i bilag 3 og 4.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til el, vand og øvrige udgifter hertil, da der ikke er foretaget en fordeling mellem privat, landbrug og udlejning. Der er taget fuld fradrag for alle udgifter og ud fra bilagene, er det ikke muligt at lave en fordeling. Jf. momslovens § 37, stk.1 og 2 og Juridisk Vejledning D.A.11.1.7.

Ved gennemgang af udgiftsbilagene, er det konstateret, at der er fratrukket udgiftsbilag vedrører private udgifter, samt udgifter på stuehus. [person1] er forespurgt, ved besøg den 22. februar 2017, om der har været private udgifter, f.eks. stuehuset, i forbindelse med branden og genopførelse af driftsbygninger. Det blev oplyst, at der var ikke sket forbedring af stuehus. Skattestyrelsen har b.la. konstateret, at der opsat 4 kviste på stuehuset. Jf. faktura er der indkøbt 12 kviste, og på kontorbygningen er der opsat 8 kviste. Dette begrundes i de billeder Skattestyrelsen har kunnet se på www.dingeo.dk. Billeder er vedlagt.

Ved mødet den 23. august 2018 er stuehuset besigtiget, og det konstateres, at der er 4 nye kviste på stuehuset. [person1] bekræfter, at der er opsat 4 nye kviste på stuehuset.

Der er ikke fradrag for private udgifter jf. momslovens § 37, stk. 1 og 2.

Det fremgår af bilag 3 og 4, at der i nogle kvartaler mangler fakturaer, jf. det der er bogført. Der er ikke fradrag for udgifter hvor udgiften ikke er dokumenteret ved faktura m.v., jf. momsbekendtgørelsens § 82, stk. 1 og Juridisk Vejledning afsnit D.A.11.1.7.

Vi har den 27. august 2018, modtaget en mail fra revisor, [person2], vedlagt supplerende bilag, vedrørende bilag 407 fra 2016, materialer anvendt i kontorbygningen, som i vores opgørelse er opført som manglende faktura. Se nyt bilag 4.

Der gives fradrag for fakturaerne, ny opgørelse ses af nyt bilag 4.

Registrerede virksomheder skal efter momslovens § 74, stk. 4, jf. stk.1, efter anmodning, udlevere eller indsende materialet nævnt i § 74, stk. 1 til told- og skatteforvaltningen.

Det er konstateret, at ikke alle fakturerede indtægter og indsætninger i banken vedrørende momspligtig omsætning, er blevet bogført og angivet, opgørelse kan ses i bilag 1 og 2. Alle momspligtige leverancer skal angives, jf. momslovens § 4, stk. 1 og § 56, stk. 2.

Ved mødet den 23. august 2018, er det oplyst af revisor, at de ikke har bemærkninger til opgørelsen over manglende indtægter.

Ved gennemgang af regnskabet er det konstateret, at regnskabet ikke stemmer overens med de momstal der er angivet. Opgørelsen fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4.

Jf. momslovens § 55, stk. 1, skal registrerede virksomheder, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse.

Skattestyrelsen har vurderet det fremsendte materiale og efter en samlet konkret vurdering er det Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er fremlagt dokumentation for, hvori den momspligtige omsætning vedrørende landbrugsvirksomheden består.

Der er heller ikke fremlagt objektive momenter, der kan understøtte virksomhedens hensigt om at drive momspligtig økonomisk virksomhed som landbrug.

Jf. EF-domstolens sag C-268/83 Rompelman fastslås det, at det påhviler den der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte, herunder, at den pågældende opfylder betingelserne for at anses som afgiftspligtig person. Videre blev det fastslået, at artikel 4, ikke er til hinder for, at afgiftsmyndigheden kræver den erklærede hensigt om at drive afgiftspligtig virksomhed bestyrket af objektive momenter, jf. præmis 24.

Ifølge det materiale der er modtaget og det oplyste fra virksomheden, vurderer Skattestyrelsen, at virksomheden ikke, i den omhandlede periode, har foretaget afgiftspligtige transaktioner, i form af salg som vedrører landbrug. I vurderingen er bygningernes anvendelse også taget i betragtning. Bygningerne anvendes både til det virksomheden anser som landbrug og til privat anvendelse

Ved mødet den 22. august 2018, er det oplyst, at de ny opførte bygninger, lade og hal samt noget af jorden, anvendes til jagtvæsen.

Skattestyrelsen fastholder, at virksomheden ikke, i den omhandlede periode, har foretaget afgiftspligtige transaktioner, i form af indtægter vedrørende landbrug eller jagtvæsen.

2015

Indtægter i 2015, vedrører jordudlejning med moms, jf. forpagtningskontrakt, og indtægter vedrørende lejeindtægter fra kontorbygning jf. lejekontrakt.

Salgsmoms er opgjort således:

Vedrørende perioden 1. januar til den 31. marts 2015:

Bogført salgsmoms 0 kr.

Salgsmoms opgjort jf. bilag 1 120.950 kr.

I alt salgsmoms 120.950 kr.

Angivet salgsmoms - 28.550 kr.

For lidt angivet salgsmoms 1. kvartal 2015 92.400 kr.

Vedrørende perioden 1. april til den 30. juni 2015:

Bogført salgsmoms 28.550 kr.

Salgsmoms opgjort jf. bilag 128.550 kr.

Angivet salgsmoms28.550 kr.

Ændring 0 kr.

Vedrørende perioden 1. juli til den 30. september 2015:

Bogført salgsmoms 0 kr.

Salgsmoms opgjort jf. bilag 1 0 kr.

Angivet salgsmoms 0 kr.

Ændring 0 kr.

Vedrørende perioden 1. oktober til den 31. december 2015:

Bogført salgsmoms 72.050 kr.

Salgsmoms opgjort jf. bilag 1 78.500 kr.

I alt salgsmoms78.500 kr.

Angivet salgsmoms55.600 kr.

For lidt angivet salgsmoms 4. kvartal 2015 22.900 kr.

Ifølge bogføring/kontospecifikationer, er der bogført salgsmoms af huslejeindtægter vedrørende [adresse1]. Det er oplyst af [person1], at denne husleje vedrører en beboelsesejendom og er uden moms. Idet denne salgsmoms, vedrørende husleje er bogført, er den udeladt i ovennævnte opgørelse, som bogført salgsmoms.

Specifikation af ovennævnte opgørelse ses i vedlagte bilag 1.

Købsmoms 2015:

Vedrørende perioden 1. januar til den 31. marts 2015:

Bogført købsmoms38.263 kr.

Købsmoms opgjort jf. nyt bilag 3 og specifikationer ingen fradrag -14.549 kr.

I alt beregnet købsmoms 23.714 kr.

Angivet købsmoms -54.536 kr.

I alt for meget angivet købsmoms -30.822 kr.

Vedrørende perioden 1. april til den 30. juni 2015:

Bogført købsmoms78.074 kr.

Købsmoms opgjort jf. nyt bilag 3 og specifikationer ingen fradrag -2.914 kr.

I alt beregnet købsmoms75.160 kr.

Angivet købsmoms -111.223 kr.

I alt for meget angivet købsmoms -36.063 kr.

Vedrørende perioden 1. juli til den 30. september 2015:

Bogført købsmoms118.708 kr.

Købsmoms opgjort jf. nyt bilag 3 og specifikationer ingen fradrag -19.107 kr.

I alt beregnet købsmoms 99.601 kr.

Angivet købsmoms -217.203 kr.

I alt for meget angivet købsmoms -117.602 kr.

Vedrørende perioden 1. oktober til den 31. december 2015:

Bogført købsmoms228.405 kr.

Købsmoms opgjort jf. nyt bilag 3 og specifikationer ingen fradrag -56.801 kr.

I alt beregnet købsmoms 171.604 kr.

Angivet købsmoms -437.489 kr.

I alt for meget angivet købsmoms -265.885 kr.

Specifikation af ovennævnte opgørelse ses i vedlagte bilag 3.

I alt for lidt indberettet afgiftstilsvar vedrørende 2015565.672 kr.

2016

Indtægter i 2016 vedrører jordudlejning med moms, jf. forpagtningskontrakt. Forpagtningsafgiften lyder på 3 rater af 114.200 kr. ex. moms. Moms udgør 28.550 kr. pr. rate. Huslejeindtægter vedrørende udlejning af kontorbygning til [virksomhed2] ApS, i alt vedrørende 2016, 281.600 kr. ex moms. Moms udgør 70.400 kr.

Salgsmoms er opgjort således:

Vedrørende perioden 1. januar til den 30. juni 2016:

Bogført salgsmoms 107.500 kr.

Salgsmoms opgjort jf. bilag 2 217.350 kr.

I alt salgsmoms 217.350 kr.

Angivet salgsmoms -28.500 kr.

For lidt angivet salgsmoms 1. kvartal 2016 188.850 kr.

Vedrørende perioden 1. juli til den 31. december 2016:

Bogført salgsmoms 57.100 kr.

Salgsmoms opgjort jf. bilag 2 100.850 kr.

I alt salgsmoms100.850 kr.

Angivet salgsmoms -79.100 kr.

For lidt angivet salgsmoms 2. halvår 2016 21.750 kr.

Specifikation af ovennævnte opgørelse ses i vedlagte bilag 2

Købsmoms 2016

Vedrørende perioden 1. januar til den 30. juni 2016:

Bogført købsmoms344.618 kr.

Købsmoms opgjort jf. nyt bilag 4 og specifikationer ingen fradrag -51.950 kr.

I alt beregnet købsmoms 292.668 kr.

Angivet købsmoms -111.098 kr.

I alt for lidt angivet købsmoms 181.570 kr.

Vedrørende perioden 1. juli til den 31. december 2016:

Bogført købsmoms217.254 kr.

Købsmoms opgjort jf. nyt bilag 4 og specifikationer ingen fradrag -123.251 kr.

I alt beregnet købsmoms 94.003 kr.

Angivet købsmoms -215.890 kr.

I alt for meget angivet købsmoms -121.887 kr.

Specifikation af ovennævnte opgørelse ses i vedlagte nyt bilag 4.

I alt for lidt angivet afgiftstilsvar vedrørende 2016 150.917 kr.

...”.

Skattestyrelsen har i en udtalelse til klagen den 24. august 2018 blandt andet bemærket følgende:

”...

1. Vildt og jagtareal

Der nævnes i revisors klage, at [virksomhed1] har tilhørende bygninger, som anvendes b.la. til jagtvæsen, samt at 4 hektar landbrugsjord, er udlagt til jagt og vildt område.

Der oplyses, at anlægget og udviklingen af området strækker sig naturligt over en længere periode, hvorfor arealet ikke er klar til jagt, hvor udgifterne afholdes, men først efterfølgende år. Indtægterne vil derfor naturligt først komme i 2017 eller senere.

I forbindelse med kontrollen af 2015 og 2016 er det konstateret, at [virksomhed1], [person1], har udstedt en faktura, den 1. januar 2016, til et af sine egne selskaber, [virksomhed2], på et aconto beløb vedrørende jagtleje på 63.000 kr. ex. moms. Det er konstateret, i forbindelse med kontrol af [virksomhed1]s regnskab for 2016, at salgsmoms på denne faktura ikke er bogført og indberettet.

[person1] er som nævnt, ejer af [virksomhed2] ApS, og selskabet har lejet en kontorbygning af [virksomhed1]. [virksomhed2] har også adresse på [adresse2], [by1].

Der bliver oplyst i klagen, at der i 2017 er faktureret jagtleje, fra [virksomhed1] til et af [person1]s selskaber, som selv skal arrangere selve jagten. Beløbet er på 350.000 kr. ex. moms og at jagtudlejningen sker på dagsbasis og der forventes rimelige indtægter med fremtidig indtjening for øje.

[person1] har selv stor interesse for jagt og i den udlejede kontorbygning til hans eget selskab, er der et lokale, som er indrettet, med jagttrofæer, åben pejs, bar m.v. [person1] har oplyst, at lokalet skal bruges når selskabet har kunde besøg.

[person1] har oplyst, ved et møde i virksomheden den 23. august 2018, at der ikke har været lejet ud til jagt på ejendommen endnu, Det er dog planen, at der med tiden skal afholdes jagtarrangementer på ejendommen. Der blev ved dette møde ikke oplyst, at der er faktureret jagtudleje til [person1]s selskab i 201 7, som nu oplyst i klagen.

[person1] har i forbindelse med opstart af kontrollen, i 2016 givet udtryk for, at hensigten med opførelse af bygningerne og anvendelse heraf, var at starte en gårdbutik og evt. dyrkning af afgrøder hertil.

I forbindelse med en tidligere kontrol for perioden 150630, har [person1] oplyst, at der opføres 2 bygninger og den ene til gårdbutik.

Der blev ikke nævnt jagtudlejning, før længere inde i kontrolforløbet.

Der er nævnt, at en nyopført hal på 205 kvm og lade på 49 kvm, skal anvendes til jagtvæsen.

Virksomheden, [virksomhed1], har ikke dokumenteret, at der efterfølgende er blevet drevet erhvervsmæssig, økonomisk virksomhed med jagtvæsen. Jagtudlejningen foregår til [person1]s eget selskab, som selv skal arrangere jagten. Det er ikke dokumenteret eller bevist, at der har været foretaget yderligere for at reklamere for sin virksomhed med jagtudlejning.

Det er oplyst i klagen, at der også i 2017 er faktureret jagtleje til [person1]s eget selskab.

Det er fortsat Skattestyrelsens vurdering, at fakturaerne, som er udstedt til [person1]s eget selskab, i 2016 og i 2017, ikke dokumenterer, at der bliver drevet en erhvervsmæssig, økonomisk virksomhed vedrørende jagtvæsen, som berettiger til fradrag for udgifter til opførelse af hal og en lade, som skal anvendes til dette formål. Der er interessefælleskab mellem [person1]s personlige interesse i jagt, landbruget og hans eget selskab, også økonomisk.

Det er fortsat Skattestyrelsens vurdering, at der ikke drives erhvervsmæssig, økonomisk virksomhed med jagtvæsen, jf. Dom C-268/83 Rompelman.

Det skal endvidere oplyses, at der har været momskontrol, og truffet en afgørelse, vedrørende 2014.

Der er modtaget en klage fra virksomheden for dette indkomstår.

Forholdene i afgørelsen for 2014, er de samme som vedrørende 2015 og 2016, for så vidt angår opførelse af nye bygninger, samt om hvorvidt virksomheden driver økonomisk virksomhed med landbrug eller jagt.

...

Vedrørende virksomhedens regnskab

Skattestyrelsen henviser til det lange sagsforløb, som skyldes, at det ønskede regnskabsmateriale

bliver indsendt af flere omgange og efter at der bliver rykket for materialet. ...

Ejeren har selv ansvaret for, at et årsregnskab, giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisorerne har ikke foretaget revision.

Selv om der har været en bogføring, har den ikke stemt overens med de momsangivelser der er indberettet. Vi gør opmærksom på at der er fejl i revisors opgørelse i klagen.

Revisors påklagede beløb er på 114.669 kr.

Jf. opgørelse i bilag 1 er beløbet på 111.590 kr.

Der er en difference på 3.079 kr.

...”.

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har nedlagt påstand om, at virksomheden har ret til fradrag for købsmoms på i alt 114.669 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

Virksomheden har til støtte herfor blandt andet anført følgende:

”...

Klagen går alene på regulering af virksomhedens indberetning af indgående afgift.

SKAT har heraf forhøjet virksomhedens momstilsvar med kr. 387.861 for perioden ved regulering af virksomhedens indberetning af indgående afgift (købsmoms) fra kr. 1.147.439 til kr. 759.578.

Det påklagede beløb udgør kr. 114.669, hvilket fremgår af vedhæftede bilag 1.

...

Forhøjelsen af momstilsvaret og nedsættelsen af indgående afgift (købsmoms) vedrørende i overvejende grad omkostninger ved opførelse af laden, der skulle anvendes til jagtvæsen.

Klagen specificeres på 3 områder, hvor SKAT ikke godkender fradrag:

Vildt- og jagtareal:

Indgående afgift for året 2015 15.532

Indgående afgift for året 2016 18.883

Lade (49 kvm)

Indgående afgift for året 2015 4.004

Hal (205 kvm)

Indgående afgift for året 2016 76.250

Vildt- og jagtareal

En del af landbrugsjorden, ca. 4 hektar, der er tilliggende til [virksomhed1], er udtaget til jagt- og vildtområde. På vildtområdet er der anlagt remiser og plantet vildtager for at tiltrække vildtet, som fasaner og råvildt. Der udlægges foder til vildtet på området.

Anlægget og udviklingen af området strækker sig naturligt over en længere periode, hvorfor arealet ikke er klar til jagt i tiden, hvor udgifterne afholdes, men først efterfølgende år. Indtægterne vil naturligt derfor komme til udtryk i 2017 og senere. Jagtlejen i 2017 er ca. kr. 350.000 + moms, der er faktureret til et af skatteyderens egne selskaber, hvis opgave var at arrangere selve jagten. Jagtudlejningen sker på dagsbasis og der forventes rimelige indtægter fremover.

Det påklagede beløb anses for fradragsberettiget, da udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering og fremme af vildtområdet og indkøb af foder m.v. til vildtet. Det anses endvidere for fradragsberettiget da området er etableret med fremtidig indtjening for øje.

Lade (49 kvm)

Laden er opført primært i 2014. Det påklagede momsbeløb vedrører en faktura på indkøb af tømmer og tømmerarbejde til laden. Laden skulle fungere som opbevaring af værktøj, maskiner og materialer, der bruges i forbindelse med jagtområdet.

Hal (205 kvm)

Hallen, der er opført (nr. 2), blev opført med hensigten at skulle anvendes til jagtvæsenet. Hallens gulv er isoleret. I hallen opbevares foder til vildtet samt maskiner til brug for jagten og til transport ud til jagtarealet. Transportmidlerne er ATV og traktor (nu skrottet). Til transport af jagtdeltagere og deres udstyr anvendes en ATV, en traktor og en trailer, hvorfor det påpeges at moms af udgifter til vedligeholdelse og dæk anses for fradragsberettigede.

Hensigten med anvendelse af laden er drift af jagtvæsen/dyrkning og opbevaring af vildtfoder og materialer til vedligeholdelse af vildtareal. En stigende trend i landbruget er udlejning af bygninger til arrangementer og arealer til jagt. [person1] har set en mulighed for at skabe en indtægt og overskud på dette område.

Hensigten var således at skabe en overskudsgivende virksomhed, hvilket først for alvor er slået igennem i 2017.

Da udlejning af jagt er en momspligtig aktivitet, og at de fleste af de anførte omkostninger kan henføres til opførelse af hallen, som skulle anvendes til denne aktivitet, er det [person1]s opfattelse, at momsen på købsfakturaerne er fradragsberettigede i opgørelse af momstilsvarene for 1. januar 2015 – 31. december 2016.

Det er skatteyderens forklaring, at virksomhedens hensigt er at udøve en selvstændig økonomisk virksomhed, og at hallen på daværende tidspunkt skulle anvendes i denne selvstændige økonomiske virksomhed, når hallen var færdigopført.

De påklagede beløb anses for fradragsberettiget i momstilsvaret, da bygningen er etableret med henblik på drift af erhvervsmæssig økonomisk virksomhed, herunder til opbevaring af maskiner m.v. samt foder, kemikalier samt andre indkøb, der anvendes til vildt- og jagtarealet.

Øvrige bemærkninger

Indberetning af momstilsvar for de enkelte momsperioder er foretaget på baggrund af assistance og opgørelse fra virksomhedens bogholder. Der har været fuld tillid til bogholderens oplysninger, hvorfor der ikke har været anledning til at efterprøve momstilsvaret ved indberetningerne.

Endvidere er [person1]s årsregnskab for de enkelte regnskabsår blevet udarbejdet af statsautoriserede revisionsfirmaer, hvis gennemgang af regnskab og bogholderi ikke har fundet anledning til korrektioner til de samlede momsangivelser.

Vi har modtaget kopi af relevante købsbilag, som lægges til grund for afgørelsen. Købsbilag vedlægges.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 114.669 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016.

Følgende fremgår af momslovens § 3, stk. 1:

”Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.”

Bestemmelsen i momslovens 3, stk. 1, implementerer momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, hvoraf følgende fremgår:

”Ved ”afgiftspligtig person” forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomheden som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillende erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.”

Af momslovens § 4, stk. 1, følger:

”Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.”

Følgende fremgår af momslovens § 37, stk. 1:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Begrebet ”afgiftspligtig person” i momslovens § 3 er et EU-retligt begreb, der skal fortolkes i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1. Det er således uden betydning for afgrænsningen af begrebet ”afgiftspligtig person”, på hvilket sted den selvstændige økonomiske virksomhed udøves, og hvilket formål eller resultat virksomheden har.

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med i alt 713.761 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016. Virksomheden har oplyst, at det er virksomhedens hensigt at udøve jagtvæsen, og det er alene virksomhedens udgifter, der kan henføres til virksomhedens forberedelser og aktiviteter hertil, der er omfattet af virksomhedens klage. Det påklagede beløb udgør 114.669 kr.

Indledningsvist skal der således tages stilling til, hvorvidt virksomheden er en afgiftspligtig person, der udøver jagtvæsen eller har til hensigt at udøve jagtvæsen, i henhold til momslovens § 3.

EU-Domstolen har i sag C-268/83 (Rompelman) udtalt, at det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte, herunder at den pågældende opfylder betingelserne for at anses som en afgiftspligtig person. Videre blev det fastslået, at artikel 4, ikke er til hinder for, at afgiftsmyndighederne kræver den erklærede hensigt om at drive afgiftspligtig virksomhed bestyrket af objektive momenter, jf. præmis 24.

I sag C-400/98 ([person3]) har EU-Domstolen udtalt, at en person, hvis hensigt er at påbegynde selvstændig økonomisk virksomhed, og som afholder de første investeringsomkostninger i dette øjemed, skal betragtes som en afgiftspligtig person. Personen kan som følge heraf straks fratrække den moms, der skyldes eller er erlagt i forbindelse med de investeringsomkostninger, der er afholdt til brug for de transaktioner, personen har til hensigt at gennemføre, og som giver ret til fradrag, uden at personen skal afvente påbegyndelsen af virksomhedens faktiske drift, jf. præmis 34.

Videre har EU-Domstolen i sag C-230/94 (Renate Enkler) udtalt, at såfremt et gode på grund af sin karakter kan anvendes såvel til erhvervsmæssig som privat brug, må der foretages en vurdering af samtlige omstændigheder vedrørende dets udnyttelse ved afgørelsen af, om det anvendes med henblik på opnåelse af indtægter, der faktisk er af en vis varig karakter, jf. præmis 27.

Det påhviler altså den afgiftspligtige person på baggrund af objektive bevismomenter at godtgøre, at der udøves økonomisk virksomhed, eller at den afgiftspligtige person ved udgifternes afholdelse i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 havde til hensigt at drive afgiftspligtig virksomhed. I det omfang et gode kan anvendes såvel til erhvervsmæssig som privat brug, skal der videre foretages en vurdering af, om godet anvendes med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Ifølge det oplyste har virksomheden til hensigt at drive et jagtvæsen på de fire hektar landbrugsjord, som virksomheden ikke har bortforpagtet. Det kræver en række forberedende handlinger at udvikle og vedligeholde vild- og jagtområdet, så det bliver klar til jagtbrug. Af denne grund har virksomheden haft en række udgifter, som ifølge virksomheden kan henføres til virksomhedens aktiviteter med jagtvæsen.

Videre er det oplyst, at virksomheden har opført bygning nr. 2 med den hensigt, at den skal anvendes til jagtvæsen. I hallen opbevares foder til vildtet, samt maskiner til brug for jagten og transporten til jagtområderne. Det er desuden oplyst af virksomheden, at bygning nr. 3 skal fungere til opbevaring af værktøj, maskiner og materialer til brug i forbindelse med jagtområdet.

Landsskatteretten bemærker, at virksomheden i 2016 har haft en indtægt fra aconto jagtleje på 63.000 kr. inkl. moms. Salgsmomsen heraf er ikke indberettet til SKAT. Fakturaen er udstedt den 1. januar 2016 til et af indehaverens selskaber, [virksomhed2]. Det er videre oplyst, at virksomheden i 2017 har en indtægt på jagtleje på 350.000 kr. ekskl. moms. Indtægten kommer fra [virksomhed2].

På grundlag af de fremlagte oplysninger finder Landsskatteretten, at virksomheden ikke har godtgjort den erklærede hensigt om at drive selvstændig økonomisk virksomhed med jagtvæsen for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016, idet det ikke er godtgjort, at der er sket etablering og udnyttelse af det omhandlede areal og bygninger med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter ved at etablere og udbyde jagt, jf. præmis 27 i C-230/94 (Renate Enkler). Videre finder Landsskatteretten, at virksomhedens planer for udøvelse af jagtvæsen fremstår meget løse, hvis formålet med investeringen er at drive virksomhed med afkast for øje, jf. SKM2012.161.BR, ligesom der ikke er fremlagt objektive momenter, der kan understøtte virksomhedens hensigt om at drive momspligtig økonomisk virksomhed med jagtvæsen.

Landsskatteretten har herved henset til, at virksomheden ikke har godtgjort, at den har forsøgt at skabe et kundegrundlag for aktiviteter med jagtvæsen. Virksomheden har ligeledes ikke godtgjort, at den jagtleje, som den har faktureret til [virksomhed2], er udtryk for levering af en ydelse mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten har herved henset til, at der er faktureret henholdsvis 63.000 kr. inkl. moms og 350.000 kr. ekskl. moms til [virksomhed2], men virksomheden har ikke godtgjort, hvad det er, [virksomhed2] har betalt et vederlag for.

Landsskatteretten finder således, at virksomheden ikke har godtgjort, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37, stk. 1, er opfyldt for udgifter, der kan henføres til virksomhedens vildt- og jagtområde, samt bygning nr. 2 og bygning nr. 3.

Samlet finder Landsskatteretten således, at det er med rette, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 med 114.669 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.