Kendelse af 24-06-2021 - indlagt i TaxCons database den 26-07-2021

Journalnr. 18-0009129

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2015 til 31. december 2016. De påklagede ændringer på i alt 28.748 kr. vedrører yderligere ansat udgående afgift (salgsmoms) vedrørende omsætning og nægtelse af fradrag vedrørende tab på debitorer og for udgifter til indgående afgift (købsmoms) vedrørende køb af varer og ydelser.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Selskabet [virksomhed1] ApS med CVR-nr. [...1], herefter selskabet, blev stiftet den 26. januar 2012 af [person1]. [person1] er gift med [person2], som er eneejer og direktør i selskabet, herefter hovedanpartshaveren. Hovedanpartshaverens ægtefælle udtrådte af direktionen den 27. august 2012, hvorefter hovedanpartshaveren indtrådte. Selskabet blev registreret for moms den 26. januar 2012.

Selskabets formål er officielt at drive vikarbureau og dermed beslægtet virksomhed.

Skattestyrelsen har dog oplyst, at selskabets primære aktivitet består i at levere vagtydelser samt udlejning af varebiler.

Selskabet er registreret på adressen [adresse1], [by1], som er ejet af hovedanpartshaverens ægtefælle. Hovedanpartshaveren og ægtefællen bor på adressen.

Selskabet har for den relevante afgiftsperiode fremlagt kontospecifikationer.

Af bogføringskonto 1001 ”Salg, arbejdstimer” for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 fremgår, at selskabet har haft en omsætning på 1.682.868,87 kr. Selskabets udgående moms bogført på bogføringskonto 3110 er for samme periode opgjort til 420.717,22 kr.

Af bogføringskonto 1001 ”Salg, arbejdstimer” for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 fremgår, at selskabet har haft en omsætning på 2.474.909,43 kr. Selskabets udgående moms bogført på bogføringskonto 3110 er for samme periode opgjort til 618.727,36 kr.

Selskabet har indberettet følgende moms for den afgiftspligtige periode:

1. halvår 15

2. halvår 15

1. halvår 16

2. halvår 16

Udgående moms

176.737 kr.

198.556 kr.

199.865 kr.

397.297 kr.

Indgående moms

36.289 kr.

31.589 kr.

54.999 kr.

190.064 kr.

Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar for den afgiftspligtige periode med samlet 276.733 kr. Forhøjelsen vedrører skønsmæssigt ansat salgsmoms som følge af yderligere omsætning, nægtelse af fradrag for debitorer og nægtelse af fradrag for udgifter til købsmoms vedrørende varer og ydelser.

Skattestyrelsen har som følge heraf opgjort selskabets moms på følgende måde:

1. halvår 15

2. halvår 15

1. halvår 16

2. halvår 16

Udgående moms

231.251 kr.

189.466 kr.

226.021 kr.

392.706 kr.

Indgående moms

25.922 kr.

19.997 kr.

48.666 kr.

94.316 kr.

Yderligere omsætning

Skattestyrelsen har sammenholdt en række udstedte fakturaer med selskabets bogføring og konstateret, at der er fakturaer, som ikke ses at være indtægtsført. Skattestyrelsen har anset disse som yderligere omsætning og forhøjet selskabets salgsmoms i overensstemmelse hermed.

Skattestyrelsen har opgjort skyldig salgsmoms på baggrund af indsætninger og bogføring til 32.908 kr.

Skattestyrelsen har konstateret, at faktura af 8. december 2016 med fakturanr. 1225 vedrørende [virksomhed2] på 34.918,75 kr. inkl. moms anses at være yderligere omsætning. Momsen heraf udgør 6.984 kr.

Det fremgår af Skattestyrelsens oplysninger, at fakturaen er betalt den 17. januar 2017.

Selskabets repræsentant har vedrørende fakturanummer 1225 forklaret, at denne er udstedt så tæt på indkomståret 2017, at den ville kunne indtægtsføres for dette år i stedet.

Selskabets repræsentant har ikke påklaget de øvrige skønsmæssige forhøjelser af salgsmomsen vedrørende yderligere omsætning.

Fradrag for tab på debitorer

Selskabet har i den afgiftspligtige periode udstedt syv fakturaer til debitoren [virksomhed3]. Det samlede fakturerede beløb til [virksomhed3] har udgjort 103.250 kr. Den momspligtige del af de udstedte fakturaer har udgjort 20.650 kr.

Selskabets repræsentant har over for Skattestyrelsen anført, at de udstedte fakturaer til debitoren [virksomhed3] ikke er blevet betalt fuldt og endeligt. Det skyldige udestående udgør i alt 17.248 kr. inklusive moms. Momsen heraf kan opgøres til 3.450 kr.

Repræsentanten har fremlagt en opgørelse over det skyldige beløb med angivelse af foretagne afdrag.

Repræsentanten har forklaret, at tabet er realiseret, da selskabet endnu ikke har modtaget betaling herfor. Repræsentanten har oplyst, at det tidligere er prøvet at inddrive gæld hos selskabets debitorer ved et inkassofirma.

Fradrag for udgifter til købsmoms vedrørende varekøb og rejser

Selskabet har i afgiftsperioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 fratrukket udgifter til købsmoms vedrørende varer og ydelser, som Skattestyrelsen har anset for at være selskabet uvedkommende.

Selskabets repræsentant har påklaget en række af de udgifter, som der er nægtet fradrag for. Nedenfor er oplistet en opgørelse over selskabets købsmoms i afgiftsperioden 1. januar 2015 til 31. december 2015, som der ikke er godkendt fradrag for, og som repræsentanten har påklaget:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb inkl. moms

Moms

5. januar 2015

10

Plader og cement

4.959 kr.

992 kr.

16. februar 2015

94

PSA og Fifa [virksomhed4]

3.681 kr.

736 kr.

28. maj 2015

268

[virksomhed5]

925 kr.

185 kr.

11. juni 2015

292

[virksomhed5]

386 kr.

77 kr.

20. juli 2015

352

[virksomhed6]

2.494 kr.

499 kr.

3. august 2015

370

[virksomhed5]

1.800 kr.

360 kr.

31. august 2015

423

[virksomhed7]

4.295 kr.

859 kr.

5. oktober 2015

467

[virksomhed5]

1.831 kr.

366 kr.

5. oktober 2015

468

[virksomhed6]

1.500 kr.

300 kr.

9. november 2015

521

[virksomhed4]

15.713 kr.

3.143 kr.

27. november 2015

540

[virksomhed5]

771 kr.

154 kr.

Bilag 355, 358, 397, 398 og 399 er fakturaer fra indkøb i udlandet.

Momsen vedrørende ovennævnte opgørelse kan opgøres til 7.671 kr.

Bilag 10 er en faktura fra [virksomhed8] dateret den 10. december 2014 vedrørende en udgift på 3.967 kr. ekskl. moms til køb af svalehaleplade, cement og støbemix. Momsen heraf udgør 992 kr.

Bilag 94 er en faktura fra [virksomhed4] dateret den 15. februar 2015 vedrørende en udgift på 3.681 kr. inkl. moms til køb af Fifa og GTA PlayStation spil. Momsen heraf udgør 736 kr. Selskabets repræsentant har hertil oplyst, at dette står på kontoret og bliver brugt af medarbejderne.

Bilag 268, 292, 370, 467 og 540 er fakturaer fra [virksomhed5] for udgifter til køb af diverse materialer, herunder el-høvl, rystepudser, garderobekonsol, depositum til udlejning af pladevibrator og firkantsrør samt øvrigt materiale.

Bilag 352 og 486 er fakturaer fra [virksomhed6] for udgifter til køb af diverse materialer på henholdsvis 1.995 kr. ekskl. moms, hvor moms udgør 499 kr., og 1.200 kr. ekskl. moms, hvor moms udgør 300 kr.

Bilag 423 er en kvittering fra [virksomhed7] dateret den 6. september 2015 vedrørende en udgift på 3.995 kr. ekskl. moms. til køb af varmepumpe. Moms udgør 799 kr.

Bilag 521 er en faktura fra [virksomhed4] dateret den 7. november 2015 vedrørende en udgift på 15.713 kr. inkl. moms for køb af flere fjernsyn inkl. forsikring samt et PS4 spil. Moms udgør 3.143 kr. Selskabets repræsentant har hertil oplyst, at dette står på kontoret, og at det bliver brugt af medarbejderne. Til støtte herfor er der fremlagt forskellige billeder. Det er vedrørende udgiften til fjernsynene forklaret, at der er tale om fjernsyn til erhvervsmæssig brug, da disse står på selskabets adresse og bl.a. bliver brugt til møder med kunder.

Nedenfor er oplistet en opgørelse over selskabets købsmoms i afgiftsperioden 1. januar 2016 til 31. december 2016, som der ikke er godkendt fradrag for, og som repræsentanten har påklaget:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb inkl. moms

Moms

19. januar 2016

20

[virksomhed5]

8.099 kr.

1.620 kr.

12. februar 2016

62

[virksomhed9]

4.778 kr.

956 kr.

16. februar 2016

76

[virksomhed5] – klæbefolie

175 kr.

35 kr.

6. juni 2016

221

[virksomhed5] – Vadedo udendørs

576 kr.

115 kr.

13. juni 2016

240

[virksomhed10]

2.083 kr.

417 kr.

17. juni 2016

251

[virksomhed11]

2.448 kr.

490 kr.

22. juni 2016

283

[virksomhed11]

3.029 kr.

606 kr.

8. august 2016

328

Trælast

7.940 kr.

1.588 kr.

20. december 2016

542

Arbejdstøj – faktura udstedt til [virksomhed12]

24.078 kr.

4.816 kr.

Bilag 231 er en faktura fra [virksomhed13] udstedt til [virksomhed6] ApS.

Momsen vedrørende ovennævnte opgørelse kan opgøres til 10.643 kr.

Bilag 20 og 221 er fakturaer fra [virksomhed5] vedrørende udgifter på henholdsvis 6.479 kr. ekskl. moms og 461 kr. ekskl. moms til køb af brændeovn og diverse materialer. Moms udgør henholdsvis 1.620 kr. og 115 kr. Repræsentanten har vedrørende udgift til brændeovn forklaret, at denne er til brug for opvarmning af hele ejendommen, hvorfor også kontoret bliver opvarmet heraf.

Bilag 62 er en faktura fra [virksomhed9] dateret den 11. februar 2015 vedrørende en udgift på 4.778 kr. inkl. moms til køb af soundbar musikanlæg. Moms udgør 956 kr. Selskabets repræsentant har vedrørende indkøb af musikanlægget forklaret, at dette står på kontoret og bliver brugt af medarbejderne.

Bilag 240 er en faktura fra [virksomhed10] dateret den 11. juni 2016 vedrørende en udgift på 2.083 kr. ekskl. moms til diverse materialer, herunder en svejser. Moms udgør 417 kr.

Bilag 251 og 283 er fakturaer fra [virksomhed11]. Det fremgår ikke af fakturaen, hvad der er købt eller til hvilken pris.

Bilag 328 er en faktura fra [virksomhed8] dateret den 8. juni 2016 vedrørende en udgift på 6.427 kr. ekskl. moms for køb af diverse materialer. Moms udgør 1.607 kr.

Bilag 542 er flere fakturaer fra [virksomhed14] vedrørende udgifter på i alt 24.078 kr. ekskl. moms for køb af tøj. Moms udgør i alt 4.816 kr. Fakturaen er udstedt til [virksomhed12]. Selskabets repræsentant har oplyst, at der er tale om udgifter til arbejdstøj ved [virksomhed12] og yderligere forklaret, at selskabet er et vagtfirma, og at der derfor er udgifter til dørmændenes og vagternes uniformer. Der er indkøbt arbejdstøj med broderinger på samt tilpasning af tøjet. Repræsentanten har oplyst, at fakturaen ved en fejl er udstedt til [virksomhed12].

Der er ikke fremlagt dokumentation for bilag 76.

Selskabets repræsentant har yderligere oplyst, at der har været afholdt mange udgifter, som er bogført som renovation af kontor/lager. Til støtte herfor er der fremlagt en række billeder fra ejendommen beliggende på [adresse1], [by1].

Landsskatteretten har tidligere i en afgørelse af 18. november 2020 med sagsnr. [...] fundet, at de af selskabet fratrukne udgifter i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 udgør udbytte for hovedanpartshaveren.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar med 28.748 kr. Forhøjelsen vedrører yderligere ansat salgsmoms for omsætning med 6.984 kr. og nægtelse af fradrag vedrørende tab på debitorer med 3.450 kr. og for udgifter til købsmoms vedrørende varer og ydelser med 18.314 kr.

Som begrundelse har Skattestyrelsen anført følgende:

...

1. Skat/moms – yderligere omsætning

...

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Vedrørende skat

I har i brev af den 29. november 2017 oplyst, at grunden til, at I ikke har medregnet de i bilag 1 udstedte faktura skyldes, at I endnu ikke har modtaget pengene. Der sker først indtægtsføring af beløbene på det tidspunkt, hvor I modtager betaling. Endvidere er nogle af pengene tabt på grund af konkurs.

I er kommet med indsigelser til vores forslag til afgørelse.

Vedrørende fakturaerne 967, 968, 972, 983, 1048, 1107 har I oplyst, at I ikke har modtaget betaling for disse fakturaer og I vil opkræve beløbet. Som det fremkommer nedenfor, anser vi, at I har er­ hvervet endelig ret til indtægten på det tidspunkt, hvor I udsteder fakturaerne, hvorefter vi fastholder, at disse fakturaer mangler at blive indtægtsført.

Vedrørende faktura 936 (55 på bilag 1) erkender I, at der er sket en tastefejl, hvorfor der mangler at blive indtægtsført 8.000 kr.

Vedrørende faktura 1016 og faktura 1107 har I oplyst, hvornår disse er betalt. Dette er sammenholdt med bogføringen, hvor det fremgår at disse fakturaer rettelig er indtægtsført, hvorefter vi anerkender, at disse fakturaer er indtægtsført.

Vedrørende faktura 1144 (restbeløb 13.000 kr.), 1197, og 1232 så er disse fakturaer betalt i januar 2017. Vi anser, at I har erhvervet endelig ret til indtægten på det tidspunkt, hvor I udsteder fakturaerne, hvorefter vi fastholder, at disse fakturaer mangler at blive indtægtsført.

Vedrørende jeres mellemregning med [virksomhed3] kan vi på baggrund af jeres forklaringer sammenholdt med bogføringen se, at de afdrag som [virksomhed3] har foretaget, er medregnet i jeres omsætning. Det har ikke været muligt for os på baggrund af posteringsteksten på kontoudtoget at se, hvad de enkelte indsættelser fra [virksomhed3] dækker. Afdragene er fratrukket på bilag 1.

Det er vores opfattelse, at der efter ovenstående korrektioner for 2015 mangler at blive indtægtsført 64.515 kr. ekskl. moms og for 2016 mangler at blive indtægtsført 67.115 kr. ekskl. moms. Opgørelse af beløbene fremkommer af vedlagte bilag 1. Vi anser, at I har erhvervet endeligt ret til indtægten på det tidspunkt, hvor I udsteder fakturaerne og indtægten skal beskattes på det tidspunkt, hvor I har opfyldt leveringspligten. Dette fremkommer af Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.5.3.2.1 og C.C.2.5.3.2.2.

Det fremkommer af kursgevinstbeskatningslovens§ 25, stk. 1, at tab på fordringer og gæld skal fratrækkes i det indkomstår, hvor tabet realiseres. Det fremkommer endvidere af Den juridiske vejledning afsnit C.B.1.7.5, at tabet først kan fratrækkes på det tidspunkt, hvor tabet er konstateret. Der er ikke fremsendt oplysninger eller andet, der dokumenterer tab på debitorer.

Vi forhøjer på denne baggrund selskabet med yderligere omsætning på 64.515 kr. i 2015 og 67.115 kr. i 2016. Den yderligere omsætning er skattepligtig efter statsskattelovens§ 4, stk. 1, litra a.

Vedrørende moms

Det fremkommer af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales moms af de ydelser, som selskabet har leveret.

Efter reglerne i momslovens § 23, stk. 2 indtræder afgiftspligten på faktureringstidspunktet.

Vedrørende jeres bemærkninger til omsætningen, henvises til vores bemærkninger beskrevet ovenfor vedrørende skatten.

Der kan godkendes fradrag for konstaterede tab på debitorer efter reglerne i momslovens § 27, stk. 6. Det fremkommer af Den juridiske vejledning afsnit D.A.8.1.1.6.4.2, at der kan fratrækkes tab på det tidspunkt, hvor der ved afslutningen af konkursen ikke er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. Der er ikke fremlagt nogen oplysninger eller andet, der dokumenterer tab på debitorer. I er ikke fremkommet med oplysninger om, hvilke debitorer, der er gået konkurs.

Vi opkræver på denne baggrund efter reglerne i opkrævningslovens § 5, stk. 1 selskabet 32.908 kr. for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2016 vedrørende udeholdt omsætning.

Fordelt på følgende perioder efter bilag 1:

Perioden 1. januar 2015 - 30. juni 20157.409 kr.

Perioden 1. juli 2015 - 31. december 20158.720 kr.

Perioden 1. januar 2015 - 30. juni 20152.570 kr.

Perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016 14.209 kr.

I alt 32.908 kr.

Der henvises til specifikation i vedlaget bilag 1.

2. Skat/moms - fradragsret udgifter

...

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Vedrørende skat

Det er vores opfattelse, at selskabet har fratrukket driftsudgifter i selskabet, som ikke er fradragsberettiget efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er afholdt udgifter, som efter vores opfattelse er afholdt i kapitalejerens interesse og derfor selskabet uvedkommende. Det begrunder vi med, at det er vores vurdering, at der er tale om privat af­ holde udgifter. Der er blandt andet fratrukket følgende udgifter:

05-01-15 bilag 10 indkøb af cement og plader.

24-03-15 bilag 153-166, hvor der blandt andet er foretaget indkøb af bukser i Tyskland og Holland.

29-05-15 bilag 270 indkøb af græssåmaskine - bogført som software

11-06-15 bilag 294 indkøb af trampolin

24-07-15 bilag 358 indkøb af parfume ved [virksomhed15] i Tyskland

03-08-15 bilag 370 indkøb af pladevibrator

13-08-15 bilag 397 - 398 indkøb af haveport, blikplader i Polen

13-01-16 bilag 13 indkøb afbrændeovn

03-02-16 bilag 47 bøde [person1]

09-03-16 bilag 100 indkøb af brændeovn

01-08-16 bilag 318 kursus betalt for familiemedlem

03-10-16 bilag 418 flybillet for [person1] og datter

Der er ligeledes afholdt udgifter, hvor faktura ikke er udstedt til selskabet, men til [person1] eller til andre. Det drejer sig blandt andet om:

16-02-2016 bilag 72 køb af batteri foretaget af [person1]

02-06-2016 bilag 217 indkøb hos [virksomhed13] foretaget af [virksomhed6] ApS.

01-08-2016 bilag 318 betalt frisøruddannelse for [person3], hvor faktura/afregning udstedt til [person3].

Endelig er der fratrukket udgifter, hvor der ikke er indsendt dokumentation, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da det ikke er dokumenteret, at udgiften er afholdt for, at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst.

Af vedlagte bilag 2 fremkommer, hvilke bilag, der ikke godkendes fradrag for samt begrundelse for, hvorfor der ikke godkendes fradrag.

I er kommet med indsigelser til de fradrag, som vi ikke har godkendt i henhold til bilag 2.

I de tilfælde, hvor vi har accepteret jeres indsigelser er tallet på bilaget ændret til 0 kr.

Herudover har vi følgende bemærkninger til jeres indsigelser:

I de tilfælde, hvor I ikke kan finde bilaget, eller har nogen bemærkninger, godkendes der fortsat ikke fradrag for udgiften med den begrundelse, som er beskrevet ovenfor. Det drejer sig om følgende bilag for 2015: 67, 91, 125, 197, 270, 293, 294, 363, 396, 510, 588. For 2016 bilag: 14, 20, 61, 100,114,340,493, 500,501,502, 512.
Rejser.

-Bilagene 71-74, 84-86+88 vedrører rejse til [Tyskland]/[Tyskland]. I har oplyst, at der er tale om forretningsrejse. I har ikke redegjort for, hvilken forretningsrejse, der er tale om. Af bilagene fremkommer det blandt andet, at der er tale om hoteludgifter til [person1], hans bror [person1], samt et familiemedlem [person4]. Der er ingen af de 3, der har modtaget løn fra selskabet 2015. Vi anser fortsat udgifterne for at være selskabet uvedkommende, da vi anser rejsen for at være af privat islæt.

-Bilagene 153-166 vedrører rejse til Holland - [by2]. I har oplyst, at der er tale om forretningsrejse. I har ikke redegjort, hvilken forretningsrejse, der er tale om. I har ligeledes ikke oplyst, hvem der deltog på rejsen. Af bilagene fremkommer blandt andet, at der er købt damebukser, cigaretter, mad, samt leje af hotelværelser. Vi anser forsat udgifterne for, at være selskabet uvedkommende blandt andet fordi vi ikke er bekendt med, at selskabet har aktivitet i Holland, at der ikke er redegjort for indholdet af forretningsrejsen, samt at der er foretaget indkøb af damebukser, som vi anser for at være et privat indkøb.

-Tyrkiet bilag 257 vedrører hævning af valuta i en pengeautomat i Tyrkiet, mens betaling af hotel Tyrkiet vedrører [person5]. Der er ikke kommet nogen redegørelse for, hvilken forretningsrejse, der er tale om. Det er konstateret, at [person5] ikke lrar modtaget løn i selskabet. Udgiften anses således for at være selskabet uvedkommende.

-Bilag 418 Flybilletter for henholdsvis [person1] og hans datter [person6] fra [by3] til [Libanon]. Det er oplyst, at der er tale om forretningsrejse og afhentning af arbejdstøj. Det fremkommer ikke af selskabets bogføring, at der har været afholdt udgifter til arbejdstøj indkøbt i [Libanon]. Vi anser udgiften, på grund af manglende dokumentation for det erhvervsmæssige islæt, for at være en privat afholdt ud­ gift og derfor selskabet uvedkommende.

Selskabet har betalt bøder for [person1], det drejer sig om bilag 437 i 2015 og bilagene 47, 48 og 521 i 2016. I har oplyst, at det er bøder, der er givet i forbindelser med arbejdet. Der er ikke fradragsret for bøder efter statsskattelovens § 6 a, stk. 1. Betalte bøder er selskabet uvedkommende.
Frisørkursus bilag 318 - 2016. I har oplyst, at kurset for [person3] er betalt med henblik på åbning af frisør/skønhedssalon og [person3] skulle ansættes efterfølgende. Aktiviteterne i selskabet er ifølge vores oplysninger, vagtvirksomhed og vi har ikke på noget tidspunkt konstateret, at der har været indtægter eller andet der indikere, at der skulle være startet frisør/skønhedssalon op. Det skal i øvrigt bemærkes, at [person3] er, eller har været i familie med selskabets ledelse. Udgiften anses på denne baggrund, at være selskabet uvedkommende.
Spraytan bilag 492 - 2016. I har oplyst, at I har købt produktet tiltænkt frisør/skønhedssalon. Udgiften anses for at være selskabet uvedkommende. Der henvises til bemærkninger under bilag 318.
Renovering af kontor/lager. Der er løbende fratrukket udgifter, som I har oplyst vedrører renovering af kontor/lager. For 2015 drejer det sig om bilagene 10, 268, 352, 370, 397, 398, 423, 467, 540. For 2016 bilagene 76, 217, 221, 231, 240, 251, 283, 304. Det er fortsat vores opfattelse, at disse udgifter er selskabet uvedkommende og vedrører reparation, forbedringer og vedligeholdelse af [person1] private hjem på [adresse1] i [by1]. [adresse1], [by1] er vurderet som udelukkende beboelse, der er ikke registreret noget er­ hverv på ejendommen. Der er blandt andet tale om håndværktøj, som rystepudser, garderobekonsol, svejseanlæg. Herudover har vi følgende bemærkninger til nedenstående bilag:

-Bilag 352 her er der tale om en udgift, som [virksomhed6], har afholdt tilbage til 2013, hvor I modtager en faktura den 3. juni 2015. Udgiften vedrører vandlås, nedløbsrør lægter med videre. Det fremgår af de vedlagte udskrift fra [virksomhed16] (bilag 6), at der i perioden 2013 - 2015 er lagt nyt tag på [adresse1]. Vi anser udgifterne for, at være en del af udgiften til udskiftning af taget.

-Bilag 370 her er der tale om indkøb af en pladevibrator, som I har købt den 3. august 2015. I forbindelse med gennemgang af [virksomhed17] ApS, har vi konstateret, at [virksomhed17] ApS har betalt for belægningssten, hvor faktura er udstedt til jer. Fakturadatoen er den 29. juli 2015. Vi anser både indkøb af belægningssten og pladevibrator, for at være selskabet uvedkommende, fordi vi anser udgifterne for at vedrører udgifter på den private ejendom, som ejes af kapitalejerens ægtefælle [person1].

-Bilag 397 og 398 her er der købt haveport, blikplader, hængsler og sten i Polen. Indkøbet er foretaget den 13. august 2015 i umiddelbart forlængelse af, at der er indkøbt belægningssten, som er beskrevet ovenfor. Vi anser udgiften for at være selskabet uvedkommende, med samme begrundelse som under bilag 370.

-Bilag 217 består af 2 underbilag. [person1] foretager indkøb af Unicon Lavabe­ ton. Faktura/ordrebekræftelse udstedt til [person1]. Det andet underbilag er udstedt til [virksomhed6] ApS og vedrører armeringsnet. Udgiften er selskabet uvedkommende, da faktura ikke er udstedt til selskabet.

-Bilag 231. Faktura udstedt til [virksomhed6] ApS derfor selskabet uvedkommende.

-Bilagene 251 og 283 er udstedt til [virksomhed18] og derfor selskabet uvedkommende. Der er blandt andet leveret Ytong Plader til [adresse1].

Bilag 94, 355, 521 og 62 vedrører indkøb af fjernsyn, musikanlæg, og PS4. Det er konstateret, at der er købt 2 PS4 konsoller, 4 fjernsyn og et musikanlæg. Vi anser det ikke for sandsynliggjort, at disse står på kontoret, som beskrevet. Det begrunder vi med antallet afkøb af fjernsyn og konsoller. På denne baggrund anser vi udgiften for selskabet uvedkommende.
Bilag 358 indkøb af parfume. I har oplyst, at der er tale om gaver til medarbejder. Vi er af den opfattelse, at der er tale om en udgift, der er selskabet uvedkommende. Dette begrunder vi med, at der er foretaget indkøb af 6 stk. forskellige parfumer, mens I har væsentlige flere ansatte.
Bilag 1414 [virksomhed19]. Selskabet uvedkommende, da faktura er udstedt til [person1].
Bilag 542. Faktura udstedt til [virksomhed12] og derfor selskabet uvedkommende.

Endvidere er det konstateret, at der er fratrukket udgifter til benzin, selvom selskabet ikke ejer et benzindrevet køretøj. De udgifter, der er fratrukket til benzin, fremgår af bilag 3. I har i forbindelse med jeres indsigelser fremlagt bilag 483 og 532. Af disse 2 bilag fremkommer, at der er afholdt udgifter til diesel, som er brugt til personbilen (Mercedes Benz). Der godkendes skattemæssig fradrag herfor, hvilket der er taget højde for på bilag 3.

Derudover er det konstateret, at der er fratrukket moms på driftsudgifter på hvidpladebilen. Der kan efter reglerne i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6 ikke godkendes fradrag for moms på drift og anskaffelse af hvidpladebil. Der er i 2015 fratrukket 4.528 kr. i moms og i 2016 fratrukket 5.768 kr. i moms specifikation af beløbene fremgår af bilag 4. Da der ikke kan godkendes fradrag for momsen, godkendes der i stedet et skattemæssigt fradrag svarene har fremlagt

Det er endvidere konstateret, at der ved en fejlpostering er taget momsfradrag (der er ikke moms på løn) af en lønudgift, hvorved selskabets skattemæssige fradrag fejlagtigt er beregnet med 4.000 kr. for lavt. Der godkendes derfor et yderligere fradrag på 4.000 kr. efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

På denne baggrund forhøjes selskabets indkomst med ikke godkendt fradrag for udgifter, reguleret med yderligere fradrag på hvid pladebilen og lønnen således:

Ikke godkendt fradrag på grund af private udgifter med videre (bilag 2)

115.778 kr.

122.369 kr.

Ikke godkendt fradrag for udgifter til benzin (bilag 3)

12.007 kr.

8.475 kr.

Yderligere fradrag hvid pladebil, momsen (bilag 4)

- 4.528 kr.

- 5.768 kr.

Yderligere fradrag for lønudgifter

- 4.000 kr.

Forhøjelse

123.257 kr.

121.076 kr.

Vedrørende moms

Det er vores opfattelse, at der ikke kan godkendes fradrag for momsen efter reglerne i momslovens § 37, stk. 1 af de udgifter, hvor faktura ikke er udstedt til selskabet. Det fremkommer af momsbekendtgørelsens § 82 (indtil 2. juli 2015 § 84) og Den juridiske vejledning afsnit D.A.11.1.7, at for, at der kan godkendes fradrag for købsmomsen, skal der foreligge en forskriftsmæssig faktura, som er udstedt til virksomheden.

Ligeledes kan der ikke godkendes fradrag efter momslovens § 37, stk. 1 for udgifter, som anses for at være af privat karakter, da disse udgifter anses for at være selskabet uvedkommende. Der henvises til begrundelsen under punkt 2.4 vedrørende skatten. Det samme gør sig gældende for udgiften til benzin, da selskabet ikke ejer et benzindrevet køretøj.

Der godkendes ikke fradrag for momsen af driftsudgifter, der er afholdt til hvidpladebilen efter reglerne i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

I har i jeres indsigelse oplyst, at udgifter til reparation af hvidpladebilen er en firmaafgift og I mener, at der på denne baggrund skal godkendes fradrag for momsen. Som det er beskrevet ovenfor kan der ikke godkendes fradrag for moms på driftsudgifter på hvidpladebiler. Vi har godkendt et skattemæssigt fradrag.

Der godkendes ligeledes ikke fradrag for moms på lønnen, da der ikke er moms på denne løn, men tale om en fejlpostering.

På denne baggrund forslår vi, at nedsætte selskabets købsmoms med 16.671 kr. for 2015 og 36.165 kr. for 2016 fordelt på følgende perioder:

1. halvår 2015

2. halvår 2015

1. halvår 2016

2. halvår 2016

Moms af private

udgifter bilag 2

3.209,31

5.931.26

6.160,63

17.745,18

Moms af udgifter til benzin bilag 3

1.517,22

1.484,73

739,86

1.750,27

Moms udgifter til hvidpladebil bilag 4

1.995,64

2.532,87

4.688,25

1.080,15

Moms af lønudgift

4.000,00

I alt

6.722,17

9.948,86

15.588,74

20.575,60

Afrundet

6.722,00

9.949,00

15.589,00

20.576,00

Den yderligere moms til betaling opkræves efter reglerne i opkrævningslovens § 5, stk. 1.

3. Moms - opgørelse af momstilsvar på grund af bogføring

...

Ifølge momslovens § 56 skal virksomheder for hver afgiftsperiode opgøre den ud- og indgående moms.

Vi har ikke modtaget forklaring på differencerne og ændre således selskabets momsangivelser, så de stemmer overens med den indsendte bogføring. Den ud- og indgående moms reguleres således:

Perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015:

Udgående moms i henhold til bogføring 231.251 kr.

Angivet udgående moms - 176.737 kr.

For lidt indberettet udgående moms 54.514 kr.

Indgående moms i henhold til bogføring 25.922 kr.

Angivet indgående moms - 36.289 kr.

For meget indberettet indgående moms - 10.367 kr.

Ændring i momstilsvar64.881 kr.

Perioden 1. juli 2015-31. december 2015:

Udgående moms i henhold til bogføring 189.466 kr.

Indberettet udgående moms - 198.556 kr.

For meget indberettet udgående moms - 9.090 kr.

Indgående moms i henhold til bogføring 19.997 kr.

Indberettet indgående moms- 31.589 kr.

For meget indberettet indgående moms - 11.592 kr.

Ændring i momstilsvar2.502 kr.

Perioden 1. januar 2016 - 30. juni 2016:

Udgående moms i henhold til bogføring 226.021 kr.

Indberettet udgående moms - 199.865 kr.

For lidt indberettet udgående moms 26.156 kr.

Indgående moms i henhold til bogføring 48.666 kr.

Indberettet indgående moms - 54.999 kr.

For meget indberettet indgående moms - 6.333 kr.

Ændring i momstilsvar32.489 kr.

Perioden 1. juli 2016-31. december 2016:

Udgående moms i henhold til bogføring 392.706 kr.

Indberettet udgående moms - 397.297 kr.

For meget indberettet udgående moms - 4.591 kr.

Indgående moms i henhold til bogføring 94.316 kr.

Indberettet indgående moms - 190.064 kr.

For meget indberettet indgående moms - 95.748 kr.

Ændring i momstilsvar 91.157 kr.

Moms til yderligere betaling191.029 kr.

Vi opkræver derfor selskabet 191.029 kr. mere i moms efter opkrævningslovens

§ 5, stk. 1.

...

5. Maskeret udbytte

...

5.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Det er vores opfattelse, at de afholdte udgifter, der er beskrevet under punkt 5.1, samt specificeret i vedlagte bilag 5 ikke anses for driftsudgifter for selskabet, som er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6 a, stk. 1.

Udgifterne er efter vores opfattelse afholdt i kapitalejerens interesse. Dette begrundes blandt med følgende:

Indkøb af PSA og FIFA spil (bilag 94) her er faktura udstedt til [person1] og der er tale om spil, som er selskabet uvedkommende.
Indkøb af Trampolin (bilag 2943). Anses for selskabet uvedkommende. Anses for anvendt til hovedaktionærens barn.
Indkøb af parfume i Tyskland (bilag 358) anses for selskabet uvedkommende og anvendt til private formål.
Indkøb af haveport med videre fra Polen (bilag 397 og 398) anses for at være installeret i hovedaktionærens hjem og derfor selskabet uvedkommende.
Kursus betalt for familiemedlem (bilag 318). Regning ikke stilet til selskabet. Der er tale om betaling af et frisørkursus for et familiemedlem. Selskabet beskæftiger sig ikke med frisørvirksomhed, men er et vagtfirma. Udgiften anses for selskabet uvedkommende.
Indkøb af flybillet til [person1] og datter (bilag 418) anses for en privat afholdt rejseudgift, som er selskabet uvedkommende.
Udgifter til benzin efter bilag 3. Selskabet ejer ikke en benzindrevet bil, hvorefter udgiften anses for selskabet uvedkommende.

Ligeledes anses kontanthævninger i banken på henholdsvis 102.000 kr. i 2015 og 51.700 kr. i 2016 for at maskeret udbytte. Dette begrundes med, at det ikke har været muligt at se, hvad pengene er anvendt til. Den løbende hævning i banken bogføres, som om pengene lægges i kassen. Der forefindes ikke nogen kasse. Den kassebeholdning, som selskabet har bogført ultimo året, er ikke bogført, som en primo saldo året efter. Selskabet har oplyst, at hævningerne er anvendt til omkostninger i selskabet. Dette fremkommer ikke af bogføringen. Al bogføring er foretaget på baggrund af hævninger i banken. Der er ingen æ'

I er kommet med indsigelser til det, som vi har anset for at være udbytte til [person2] i henhold til bilag 5.

I de tilfælde, hvor vi har accepteret jeres indsigelser er tallet på bilaget ændret til 0 kr.

Herudover har vi følgende bemærkninger til jeres indsigelser:

I de tilfælde, hvor I ikke kan finde bilaget, eller har nogen bemærkninger, godkendes der fortsat ikke fradrag for udgiften med den begrundelse, som er beskrevet ovenfor. Det drejer sig om følgende bilag for 2015: 67, 91, 125, 197, 270, 293, 294, 363, 396, 510, 588. For 2016 bilag: 14, 20, 61, 100,114,340,493,500, 501, 502, 512.
Rejser.

-Bilagene 71-74, 84-86+88 vedrører rejse til [Tyskland]/[Tyskland]. I har oplyst, at der er tale om forretningsrejse. I har ikke redegjort for, hvilken forretningsrejse, der er tale om. Af bilagene fremkommer det blandt andet, at der er tale om hoteludgifter til [person1], hans bror [person1], samt et familiemedlem [person4]. Der er ingen af de 3, der har modtaget løn fra selskabet 2015. Vi anser fortsat udgifterne for at være selskabet uvedkommende, da vi anser rejsen for at være af privat islæt.

-Bilagene 153-166 vedrører rejse til Holland - [by2]. I har oplyst, at der er tale om forretningsrejse. I har ikke redegjort, hvilken forretningsrejse, der er tale om. I har ligeledes ikke oplyst, hvem der deltog på rejsen. Af bilagene fremkommer blandt andet, at der er købt damebukser, cigaretter, mad, samt leje af hotelværelser. Vi anser forsat udgifterne for, at være selskabet uvedkommende blandt andet fordi vi ikke er bekendt med, at selskabet har aktivitet i Holland, at der ikke er redegjort for indholdet af forretningsrejsen, samt at der er foretaget indkøb af damebukser, som vi anser for at være et privat indkøb.

-Tyrkiet bilag 257 vedrører hævning af valuta i en pengeautomat i Tyrkiet, mens betaling af hotel Tyrkiet vedrører [person5]. Der er ikke kommet nogen redegørelse for, hvilken forretningsrejse, der er tale om. Det er konstateret, at [person5] ikke har modtaget løn i selskabet. Udgiften anses således for at være selskabet uvedkommende.

-Bilag 418 Flybilletter for henholdsvis [person1] og hans datter [person6] fra [by3] til [Libanon]. Det er oplyst, at der er tale om forretningsrejse og afhentning af arbejdstøj. Det fremkommer ikke af selskabets bogføring, at der har været afholdt udgifter til arbejdstøj indkøbt i [Libanon]. Vi anser udgiften, på grund af manglende dokumentation for det erhvervsmæssige islæt, for at være en privat afholdt ud­ gift og derfor selskabet uvedkommende.

Selskabet har betalt bøder for [person1], det drejer sig om bilag 437 i 2015 og bilagene 47, 48 og 521 i 2016. I har oplyst, at det er bøder, der er givet i forbindelser med arbejdet. Der er ikke fradragsret for bøder efter statsskattelovens § 6 a, stk. 1. Betalte bøder er selskabet uvedkommende.
Frisørkursus bilag 318 - 2016. I har oplyst, at kurset for [person3] er betalt med henblik på åbning af frisør/skønhedssalon og [person3] skulle ansættes efterfølgende. Aktiviteterne i selskabet er ifølge vores oplysninger, vagtvirksomhed og vi har ikke på noget tids­ punkt konstateret, at der har været indtægter eller andet der indikere, at der skulle være startet frisør/skønhedssalon op. Det skal i øvrigt bemærkes, at [person3] er, eller har været i familie med selskabets ledelse. Udgiften anses på denne baggrund, at være selskabet uvedkommende.
Spraytan bilag 492 - 2016. I har oplyst, at I har købt produktet tiltænkt frisør/skønhedssalon. Udgiften anses for at være selskabet uvedkommende. Der henvises til bemærkninger under bilag 318.
Renovering af kontor/lager. Der er løbende fratrukket udgifter, som I har oplyst vedrører renovering af kontor/lager. For 2015 drejer det sig om bilagene 10,268, 352, 370, 397, 398, 423,467,540. For 2016 bilagene 76, 217, 221, 231, 240, 251, 283, 304. Det er fortsat vores opfattelse, at disse udgifter er selskabet uvedkommende og vedrører reparation, forbedringer og vedligeholdelse af [person1] private hjem på [adresse1] i [by1]. [adresse1], [by1] er vurderet som udelukkende beboelse, der er ikke registreret noget erhverv på ejendommen. Der er blandt andet tale om håndværktøj, som rystepudser, garderobekonsol, svejseanlæg. Herudover har vi følgende bemærkninger til nedenstående bilag:

-Bilag 352 her er der tale om en udgift, som [virksomhed6], har afholdt tilbage til 2013, hvor I modtager en faktura den 3. juni 2015. Udgiften vedrører vandlås, nedløbsrør lægter med videre. Det fremgår af de vedlagte udskrift fra [virksomhed16] (bilag 6), at der i perioden 2013 - 2015 er lagt nyt tag på [adresse1]. Vi anser udgifterne for, at være en del af udgiften til udskiftning af taget.

-Bilag 370 her er der tale om indkøb af en pladevibrator, som I har købt den 3. august 2015. I forbindelse med gennemgang af [virksomhed17] ApS, har vi konstateret, at [virksomhed17] ApS har betalt for belægningssten, hvor faktura er udstedt til jer. Fakturadatoen er den 29. juli 2015. Vi anser både indkøb af belægningssten og pladevibrator, for at være selskabet uvedkommende, fordi vi anser udgifterne for at vedrører udgifter på den private ejendom, som ejes af kapitalejerens ægtefælle [person1].

-Bilag 397 og 398 her er der købt haveport, blikplader, hængsler og sten i Polen. Indkøbet er foretaget den 13. august 2015 i umiddelbart forlængelse af, at der er indkøbt belægningssten, som er beskrevet ovenfor. Vi anser udgiften for at være selskabet uvedkommende, med samme begrundelse som under bilag 370.

-Bilag 217 består af 2 underbilag. [person1] foretager indkøb af Unicon Lavabeton. Faktura/ordrebekræftelse udstedt til [person1]. Det andet underbilag er udstedt til [virksomhed6] ApS og vedrører armeringsnet. Udgiften er selskabet uvedkommende, da faktura ikke er udstedt til selskabet.

-Bilag 231. Faktura udstedt til [virksomhed6] ApS derfor selskabet uvedkommende.

-Bilagene 251 og 283 er udstedt til [virksomhed18] og derfor selskabet uvedkommende. Der er blandt andet leveret Ytong Plader til [adresse1].

Bilag 94, 355, 521 og 62 vedrører indkøb af fjernsyn, musikanlæg, og PS4. Det er konstateret, at der er købt 2 PS4 konsoller, 4 fjernsyn og et musikanlæg. Vi anser det ikke for sandsynliggjort, at disse står på kontoret, som beskrevet. Det begrunder vi med antallet afkøb af fjernsyn og konsoller. På denne baggrund anser vi udgiften for selskabet uvedkommende.
Bilag 358 indkøb af parfume. I har oplyst, at der er tale om gaver til medarbejder. Vi er af den opfattelse, at der er tale om en udgift, der er selskabet uvedkommende. Dette begrunder vi med, at der er foretaget indkøb af 6 stk. forskellige parfumer, mens I har væsentlige flere ansatte.
Bilag 1414 [virksomhed19]. Selskabet uvedkommende, da faktura er udstedt til [person1].
Bilag 542. Faktura udstedt til [virksomhed12] og derfor selskabet uvedkommende.

Vi anser udgifterne for afholdt i kapitalejerens interesser og pengeoverførsel for at være maskeret udbytte fra selskabet efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1 og Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.2.1 for selskabets kapitalejer, [person2].

De skattepligtige udbytter specificeres således:

20152016

Private udgifter, samt kontanthævninger i banken bilag 5 226.918 kr. 197.975 kr.

Udgifter til benzin bilag 3 15.009 kr. 10.965 kr.

De skattepligtige udbytter udgør 241.927 kr. 208.940 kr.

Selskabet har ikke fradrag for maskeret udbytte efter statsskattelovens§ 6 stk. 1, litra a (modsætningsvis), da der ikke er tale om en driftsudgift.

...”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at de af Skattestyrelsen foretagne ændringer på i alt 28.748 kr. vedrørende salgsmoms og købsmoms skal nedsættes til 0 kr.

”...

1. Vedr. moms og skattepligtige indkomst – yderligere omsætning

Vedrørende skat

I har indtægtsført en række faktura fra 2016, som følge af realisationsprincippet, hvilket har medført en forhøjelse af selskabets omsætning, som er skattepligtig.

Vedrørende faktura nr. 1125 – kunde [virksomhed2], kr. 34.918,75, er denne udstedt d. 8.12.2016. Det skal anføres, at denne faktura er så tæt på indkomståret 2017, at denne ville kunne indtægtsføres for dette år i stedet.

Kursgevinstbeskatningsloven § 25, stk.1. siger, at tab på fordringer og gæld skal fratrækkes i det år, hvor tabet realiseres, dvs. konstateres.

Det skal anføres, at der er realiseret et tab vedrørende fordringen på [virksomhed3], idet de stadig skylder [virksomhed1] ApS kr. 17248,00 jf. bilag E. Skat har tidligere modtaget opgørelser over manglende betaling af udestående.

Tabet er realiseret, idet [virksomhed1] ApS endnu ikke har modtaget betaling for det resterede beløb og tidligere har prøvet at inddrive gæld hos sine debitorer ved et inkassofirma, [virksomhed20] og Vindberg, uden succes. Dette har dog i stedet medført en del sagsomkostninger.

I det der kan konstateres tab på førnævnte fordringer, skal der i indkomståret ske fradrag for selskabets tab i jf. af KGL § 25, stk. 1.

Vedrørende moms

Der skal ligeledes ske fradrag for konstaterede tab på kreditorer jf. momslovens § 27, stk. 6 for indkomståret.

2. Vedr. Skat/moms - Fradragsret for udgifter

Der har i 2015 og 2016 været afholdt en del udgifter, som i virksomheden er bogført som renovation af kontor og lager. Der er ikke tale om private udgifter, idet udgifterne vedrører reparation, forbedringer og vedligeholdelse [virksomhed1] ApS kontor på den angivne adresse, [adresse1][by1].

Billeder af det nylige istandsatte kontor og dermed nærmere dokumentation for disse udgifter fremgår af Bilag B.

Følgende udgifter (angivet ved bilagsnr.) bør af disse angivne grunde godkendes som erhvervsmæssige udgifter, for hvilke der kan ske fradrag i jf. af;

2015

Bilag 10. Plader og cement – afstøbning af gulv på kontor og lager

Bilag 20 og 100 – brændeovne, disse opvarmer delvist kontoret, da hele ejendommen opvarmes, hvorfor der må ske delvist fradrag for denne udgift.

Bilag 268. Udgift til rystepudser

Bilag 292. Garderobekonsol

Bilag 352. Vandlåg, lægter, fyr

Bilag 370. [virksomhed5]

Bilag 397 og 398. Haveport, blikplader, hængsler og sten.

Bilag 423. [virksomhed7]

Bilag 467. [virksomhed5]. Pakkekasser og firkantsrør

Bilag 468 [virksomhed6]. Fugesand

Bilag 540. Lim og tapet

2016

Bilag 76. klæbefolie

Udgiften er medgået til renovering af kontor og lager

Bilag 217. [virksomhed13]

Udgiften er indkøb af byggematerialer i forbindelse med renovering af selskabets kontor og lager

Bilag 221. Udendørslampe

Bilag 231. Blokke og støvlet

Bilag 240. [virksomhed10] – Svejser

Bilag 251 og 283 [virksomhed11]

Bilag 328 Trælast

Der er ligeledes yderligere ej godkendt fradrag for følgende udgifter. Det skal hermed nærmere begrundes, hvorfor disse udgifter er erhvervsmæssige;

2015

Bilag 94. PSA og Fifa

Disse står som oplyst på kontoret, og bliver brugt af medarbejderne. Det fremgår af SL § 6, stk. 1 litra a, at selvstændigt erhvervsdrivende m.v. kan fratrække udgifter til arbejdsværelse som driftsudgifter, hvis de er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde erhvervsindkomsten. Udgifterne er til brug for virksomheden, og står i bygningens kontor, hvorfor det kan fradrages.

Bilag 355. TV-medie

Tv-mediet står som oplyst på kontoret, og bliver brugt af medarbejderne. Det fremgår af SL § 6, stk. 1 litra a, at selvstændigt erhvervsdrivende m.v. kan fratrække udgifter til arbejdsværelse som driftsudgifter, hvis de er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde erhvervsindkomsten. Udgifterne er til brug for virksomheden, og står i bygningens kontor jf. Bilag B s. 5 og 6 hvoraf tydeligt fremgår billede af TV mediet på kontoret. Det har dermed en erhvervsmæssig funktion, hvorfor det derfor kan fradrages.

Bilag 358. [virksomhed15] – parfumer

Disse er indkøbt som gaver til medarbejderne. Der kan købes gaver til hver medarbejder for 1.100 før der skal betales skat, som fremgående af den juridiske vejledning afsnit C.A.5.5.1. Der er her tale om et forholdsvist stort beløb på 4.130,95 kr. hvorfor der ikke kan være tale om en enkelt parfume til en enkelt person. Der er købt 6 parfumer for denne pris, hvorfor det med rette kan fradrages. Skat lægger ved afgørelsen vægt på, at der er flere end 6 ansatte i virksomheden. Heri må det påpeges, at selskaber ikke er forpligtet til at give alle medarbejdere gaver.

Bilag 399. [virksomhed21]

Udgiften er gået til køb af arbejdssko.

Bilag 521. Fjernsyn

Der er tale om fjernsyn til erhvervsmæssig forbrug, da disse fjernsyn står på virksomhedens adresse, og bl.a. bliver brugt til møder med kunder, hvorfor fradraget bør godkendes.

2016

Bilag 62. Musikanlæg

står som oplyst på kontoret, og bliver brugt af medarbejderne. Det fremgår af SL § 6, stk. 1 litra a, at selvstændigt erhvervsdrivende m.v. kan fratrække udgifter til arbejdsværelse som driftsudgifter, hvis de er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde erhvervsindkomsten. Udgifterne er til brug for virksomheden, og står i bygningens kontor. Det kan derfor fradrages

Bilag 542. Arbejdstøj - [virksomhed12]

Da [virksomhed1] ApS er et vagtfirma, er der naturligvis udgifter til dørmændenes og vagters uniformer. Der er hos [virksomhed12] købt arbejdstøj, brodering på disse og tilpasning af arbejdstøjet, hvorfor udgiften klart er af erhvervsmæssig karakter og hvorfor der må ske fradrag herfor.

Faktura er ved en fejl udstedt til [virksomhed12].

3. Vedr. Moms – opgørelse af momstilsvar på grund af bogføring

Der bør på baggrund af denne klage foretages ny opgørelse af momstilsvaret, i det tilfælde der sker ændringer som følge af denne klage.

...

5. Vedr. Maskeret udbytte til [person2]

Udgifter

I mener at en del af udgifterne er afholdt i privat regi, hvorfor I anser dette for at være maskeret udbytte. Idet udgifterne jf. ovenstående gennemgang under afsnit 2 er fradragsberettigede, er der i disse tilfælde ikke tale om maskeret udbytte til [person2].

Kontanthævninger

Det skal det igen oplyses skat, at disse beløb er blevet brugt til afholdelse af omkostninger forbundet med virksomhedens drift, jf. bilag D for betalte faktura. Disse er dog ikke blevet bogført af revisoren, da han kun har bogført i henhold til kontoudskrifterne. Resten af beløbet er virksomhedens kassebeholdning. Der er dermed ikke tale om maskeret udbytte.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at Skattestyrelsen har foretaget skønsmæssig forhøjelse af selskabets momstilsvar som følge af yderligere omsætning, nægtelse af fradrag for tab på debitorer og nægtelse af fradrag for udgifter til købsmoms vedrørende varer og ydelser.

Forhøjelse vedrørende yderligere omsætning

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Af momslovens § 23, stk. 1 og 2, fremgår det, at afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet). Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Af stk. 5 fremgår det, at ved levering af varer eller ydelser, der medfører flere på hinanden følgende afregninger eller betalinger uden at være omfattet af overdragelse af varer eller salg af varer på kredit efter § 4, stk. 3, nr. 2, anses leveringstidspunktet, jf. stk. 1, for at være ved udløbet af hver af de perioder, som disse afregninger eller betalinger vedrører.

Af momslovens § 56, stk. 1, fremgår, at virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a for hver afgiftsperiode skal opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Af stk. 3 fremgår det, at den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov på virksomhedens fradragsberettigede indkøb m.v. efter kapitel 9 i perioden.

Det fremgår af Momssystemdirektivets artikel 167, at fradragsretten indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder. Der er ikke en tilsvarende bestemmelse i momsloven, som direkte beskriver tidspunktet for momsfradragsretten. Af momslovens § 56, stk. 3, fremgår det dog, at den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov på virksomhedens fradragsberettigede indkøb. Fradragsretten indtræder således som hovedregel på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder. Momspligten indtræder som udgangspunkt på leveringstidspunktet jf. momslovens § 23, stk. 1.

Endvidere fremgår følgende af opkrævningslovens § 5:

”Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.”

Selskabet har udstedt en faktura af 8. december 2016 til [virksomhed2] for leverede ydelser. Fakturaen er opgjort til 34.918,75 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 6.984 kr. Fakturaen er ikke bogført i selskabets regnskab.

Selskabets repræsentant har anført, at fakturaen er udstedt så tæt på indkomståret 2017, at den ville kunne indtægtsføres for dette år i stedet.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at selskabet har leveret ydelser til [virksomhed2], og at der derfor skal betales moms af beløbet, jf. momslovens §§ 3 og 4.

Afgiftspligten indtræder den 8. december 2016, hvor fakturaen er udstedt. Retten henviser i den forbindelse til momslovens § 23, stk. 2, hvorefter afgiftspligten indtræder på faktureringstidspunktet. Retten bemærker, at fakturaens udstedelsesdato ikke er bestridt af selskabets repræsentant.

Det er herefter med rette, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets salgsmoms med 6.984 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse for dette punkt.

Tab på debitorer

Af momslovens § 27 fremgår følgende:

”Stk. 1. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet af afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

...

Stk. 6. I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Fradraget foretages, når tabet konstateres, jf. dog § 66 g, stk. 3. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget, medmindre betalingen opnås efter konkurslovens § 96. Beløbet medregnes i den afgiftsperiode, hvor betalingen finder sted, jf. dog § 66 g, stk. 3.”

Det er således en betingelse for fradrag i henhold til momslovens § 27, stk. 6, at der er konstateret et tab, og at tabet relaterer sig til en momspligtig leverance.

Selskabet har i den afgiftspligtige periode leveret ydelser til debitoren [virksomhed3] med 103.250 kr. inkl. moms. Den momspligtige del heraf har udgjort 20.650 kr., som der ikke er indberettet moms for.

Selskabets repræsentant har over for Skattestyrelsen anført, at de udstedte fakturaer til debitoren [virksomhed3] ikke er blevet betalt fuldt og endeligt. Det skyldige udestående har i alt udgjort 17.248 kr. inklusive moms. Momsen heraf kan opgøres til 3.450 kr., svarende til 20 % af udeståendet på 17.248 kr.

Repræsentanten har forklaret, at tabet på 17.248 kr. er realiseret, da selskabet endnu ikke har modtaget betaling herfor. Repræsentanten har oplyst, at der tidligere er prøvet at inddrive gæld hos selskabets debitorer ved et inkassofirma. Det er dog ikke oplyst, hvornår gælden er forsøgt inddrevet.

Landsskatteretten finder, at selskabet ikke har dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at selskabet har konstateret et tab, der kan gøres endeligt op i den omhandlede afgiftspligtige periode vedrørende ydelser faktureret til [virksomhed3].

Det forhold, at repræsentanten har udarbejdet og fremlagt en opgørelse over gælden, kan ikke føre til et andet resultat, da der ikke er fremlagt dokumentation for, at tabet er konstateret og endeligt kan gøres op i den afgiftspligtige periode.

Selskabets repræsentant har på trods af opfordring hertil ikke indsendt yderligere dokumentation for tabet. Det er på ovenstående baggrund med rette, at Skattestyrelsen ikke har godkendt fradrag for tab på uerholdelige fordringer.

Landsskatteretten stadfæster derfor også Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

Fradrag for udgifter vedrørende varer og ydelser

Af momslovens § 37 fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”

Af § 82 i bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 om merværdiafgift fremgår følgende:

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra Skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer”

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler det selskabet at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Selskabet har i afgiftsperioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 afholdt udgifter til købsmoms vedrørende Fifa, tøj, byggemateriale til ombygning af ejendommen [adresse1], [by1] med i alt 33.046 kr. Repræsentanten har påklaget 28.748 kr. vedrørende udgifter til købsmoms.

Landsskatteretten finder i overensstemmelse med rettens afgørelse af 18. november 2020 med sagsnr. [...], at de omhandlede udgifter i afgiftsperioden 1. januar 2015 til 31. december 2016 ikke kan anses for fradragsberettiget efter momslovens § 37. Det er derfor med rette, at momsfradraget ikke er godkendt, da det ikke kan anses dokumenteret, at indkøbene er anvendt til brug for selskabets momspligtige leverancer.

Landsskatteretten stadfæster herefter afgørelsen på dette punkt, hvorfor Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes i det hele vedrørende de påklagede punkter.