Kendelse af 30-11-2020 - indlagt i TaxCons database den 23-01-2021

Journalnr. 18-0006356

Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere 161.299 kr. i chokolade- og sukkervareafgift for varer handlet i perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016.

Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Faktiske oplysninger

Klageren har tidligere drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1], CVR-nr. [...1], [adresse1], [by1], der var registreret med branchekode 471110 Købmænd og døgnkiosker, og bibranchekode 473000 Servicestationer. Virksomheden ophørte den 31. december 2016.

Den 16. maj 2017 var SKAT på kontrolbesøg hos virksomheden [virksomhed2] ApS, CVR-nr. [...2], i forretningslokalet på [adresse1], [by1], hvor SKAT fandt afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer på stedet. Herudover fandt SKAT ved kontrollen, at der var forhold som indikerede, at afregningen af afgifter for [virksomhed1] ikke kunne være i overensstemmelse med forretningernes faktiske drift. Ved kontrollen tog SKAT fem billeder af forretningslokalerne.

Efter kontrolbesøget modtog SKAT regnskabsmateriale i form af bl.a. bilag, kontospecifikationer og balancer fra klageren for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016.

Blandt de fremlagte bilag fandtes følgende 10 fakturaer omhandlende indkøb af chokolade- og sukkervarer udstedt af de svenske selskaber [virksomhed3] AB og [virksomhed4] AB til [virksomhed1]:

Dato

Udstedt af

Fakturanr.

Nettovægt

Beløb i SKK

11-01-16

[virksomhed3] AB

707226

253,09 kg

10.176,00

16-02-16

[virksomhed3] AB

856237

267,92 kg

10.789,00

14-03-16

[virksomhed4] AB

100501

312,08 kg

13.955,00

18-04-16

[virksomhed4] AB

100772

0 kg

2.460,00

18-04-16

[virksomhed4] AB

700590

365,76 kg

15.722,00

02-05-16

[virksomhed3] AB

856738

87,23 kg

3.699,00

17-05-16

[virksomhed3] AB

708641

359,46 kg

14.768,00

21-06-16

[virksomhed3] AB

856992

340,50 kg

12.971,00

05-07-16

[virksomhed3] AB

709096

433,85 kg

16.862,00

04-08-16

[virksomhed3] AB

709275

259,89 kg

10.075,00

SKAT har oplyst, at [virksomhed1] i perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 var registreret som varemodtager for modtagelse af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer. Virksomheden har i perioden angivet følgende i chokolade- og sukkervareafgift:

Afgiftsperiode

Beløb i kr.

Sats pr. kg

Afgiftspligtig mængde i kg

010116-310116

6.573,00

25,97 kr.

253,09

010216-290216

6.958,00

25,97 kr.

267,92

010316-310316

8.105,00

25,97 kr.

312,08

010416-300416

0,00

0,00

010516-310516

11.601,00

25,97 kr.

446,69

010616-300616

11.601,00

25,97 kr.

446,69

010716-310716

11.267,00

25,97 kr.

433,85

010816-310816

6.749,00

25,97 kr.

259,89

010916-300916

0,00

0,00

Klageren har ikke fremlagt et regnskab, der har dannet grundlag for opgørelsen af chokolade- og sukkervareafgiften.

SKAT har derudover trukket oplysninger fra EU-listeoplysninger (VIES). Det fremgår heraf, at de svenske selskaber, [virksomhed3] AB og [virksomhed4] AB, har indberettet følgende salg af varer til [virksomhed1] i perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016:

Periode

Selskab

Beløb i kr.

010116-310116

[virksomhed3] AB

8.245,00

010216-290216

[virksomhed3] AB

8.619,00

010316-310316

[virksomhed4] AB

10.997,00

010416-300416

[virksomhed4] AB

14.682,00

010516-310516

[virksomhed3] AB

14.999,00

010616-300616

[virksomhed3] AB

10.315,00

010716-310716

[virksomhed3] AB

13.419,00

010816-310816

[virksomhed3] AB

7.914,00

010916-300916

[virksomhed3] AB

9.498,00

I alt

98.688,00

Fra henholdsvis [virksomhed5] A/S og [virksomhed6] A/S har SKAT modtaget samhandelsoplysninger, hvoraf det fremgår, at der via dankort og andre betalingskort er indbetalt 2.393.526,93 kr. til [virksomhed1]s bankkonto i perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016.

Ved sammenholdelse af disse oplysninger med [virksomhed1]s resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016, har SKAT beregnet, at virksomhedens digitale betalingsandel udgjorde 82,2 %.

Der er indhentet billeder af forretningslokalerne set fra gaden fra Google Maps Street View, dateret juli 2019.

SKATs afgørelse

SKAT har opkrævet yderligere 161.299 kr. i chokolade- og sukkervareafgift hos klageren, idet klageren har angivet og betalt for lidt i chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016.

Som begrundelse har SKAT anført følgende:

”SKAT finder, at det er sandsynliggjort, at der i 2016 er en omsætning svarende til differencen på ovenstående sum varekøb og den registrerede omsætning på 621.193 kr, der ikke er dokumenteret ved et varekøb/vareforbrug.

Tilsidesættelse af regnskab

SKAT har foretaget en beregning af dækningsgraden for 2016 (9 måneder) på grundlag af regnskabets data. Dækningsgraden beregnes som (dækningsbidrag x 100/omsætning) således:

803.144 x 100

2016 2.329.076 34.48 %

Ud fra regnskabets data udgør køb og salg af tobak en forholdsvis stor andel. Et dækningsgrad beregnet alene på grundlag af tobak udgør 5,5 %.

Det fremlagte regnskab kan derfor ikke være retvisende.

SKAT finder, at omsætningen er dokumenteret med ca. 80 % digital betaling og ca. 20 % kontant betaling, hvilket kan underbygges med hvad der er gennemsnitligt inden for den samlede detailsalgsbranchen. SKAT finder ud fra kontrolerfaringer, at slikbranchen ligger generelt lavere i sin digitale betalingsandel end branchen i gennemsnit.

SKAT finder imidlertid ved ansættelse af chokoladeafgift, ud fra et forsigtighedsprincip, at omsætningen er retvisende.

SKAT finder videre, at virksomhedens vareforbrug af tobaksvarer er veldokumenteret og at omsætningen heraf, som følge af bestemmelser om stempelmærke med fastsat detailsalgspris, er beregnet sikkert.

SKAT finder imidlertid, at virksomhedens vareforbrug ikke kan være korrekt. SKAT ansætter derfor, at virksomheden har udeholdt regnskabet væsentlige dele af sit vareforbrug og at dette som følge af forretningens indretning med stor udstrækning af salg af blandselvslik, kan henføres til slik. Virksomhedens eget daglige vareforbrug, der på grundlag af virksomhedens afgiftsoplysninger til SKAT, udgør ca. 8,5 kg dagligt. Denne andel anses ikke som retvisende.

SKAT finder derfor at virksomheden har erhvervet varer i andre EU-medlemslande, som ikke er kommet til udtryk i regnskabet.

SKAT finder, at varerne er erhvervet af det overskud der er tilvejebragt ved virksomhedens drift.

Fastsættelse af afgiftspligtig mængde

SKAT finder, jf. tidligere, at virksomheden i perioden 1. januar – 30. september 2016 har udeholdt regnskabet et bagvedliggende vareforbrug til en omsætning på 671.785 kr.

SKAT har ved kontrol i virksomheden den 25. juni 2013 (forud for kontrolperioden) registreret, at der markedsføres blandselv slik til 6,75 kr/100 gram. Ved en opfølgningskontrol den 20. maj 2015 blev blandselvslik markedsført til 7,95 kr/100 gram. På kontroldagen ved opstart af sagen 15. maj 2017 konstaterede SKAT en markedsført pris på 8,95 kr.

SKAT vil ud fra et forsigtighedsprincip, for hele kontrolperioden, anvende en detailsalgspris på 10 kr/100 gram, svarende til en salgspril på 100 kr/kg.

Med et ikke underbygget/dokumenteret vareforbrug til en omsætning inkl. moms på 681.176 kr, kan SKAT beregne en bagvedliggende mængde slik m.v. ved at dividere omsætningen med 100.

621.193

Manglende vareforbrug i vægt; 100 6.211 kg.

Chokoladeafgift

SKAT har på baggrund af ansættelse for perioden 1. januar 2016 – 30. september 2016 skønsmæssigt forhøjet virksomhedens chokolade- og sukkervareafgift. Beløbet er opgjort således:

2016

Udeholdt vareforbrug af chokoladeafgiftspligtige varer: 6.211 kg.

Chokoladeafgift 25,97 kr/kg 161.299 kr.

[...]

SKATs begrundelse for afkrævning af chokoladeafgift

Virksomheden er registreret som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven, men har ikke indberettet afgift af alle de varer, virksomheden har modtaget i kontrolperioden.

Virksomheden har ikke ført regnskab efter reglerne. Der er ikke angivet afgift af alle varer, der er erhvervet i andre EU-medlemslande Derfor opgøres chokoladeafgiften efter et skøn på grundlag af et ansat vareforbrug.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 nedsættes med 161.299 kr. til 0 kr., idet klageren ikke har erhvervet chokolade- og sukkervarer i ikke-afgiftsberigtiget stand fra Sverige ud over den i regnskabsmaterialet dokumenterede mængde.

Til støtte for påstanden har klageren anført følgende:

”Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at gennemføre forhøjelse af chokoladeafgiften for perioden 1. januar 2016 - 30. september 2016. SKAT ses ikke at have dokumenteret, at der reelt er sket en handel med chokoladeafgift pligtig varer med de kendte leverandører fra Sverige som [virksomhed1] har handlet med. Efter SKAT's gennemgang af EU-liste over samhandel mellem virksomheder mellem Sverige og Danmark oplyses ikke en overforbrug af samhandel som ikke er med i regnskabet hvilket vil sige at [virksomhed1] ikke har handlet med varer som er afgiftspligtige som SKAT påstår.

[virksomhed1] er en kiosk som har lejet sig ind i lokale med tankstation. Det er ikke en blandselvslik butik. Selskabets salgspris på 8,95 kr. er prissat fordi konkurrenter som supermarkeder (bilka, superhest m.v. har priser på 6,95 kr. hver fredag) Således er [virksomhed1] nød til at følge med på markedet i håb om at kunden køber andre varer samtidig med slikkøb. SKAT har taget udgangspunkt i en pris på 10 kr. pr. 100 gram som er deres beregningsnøgle.

Flere bilag som SKAT mener mangler er ikke blevet forklaret overfor selskabet som kunne fremskaffe dokumenterne/bilagene som manglede i ringbind. Selskabet er stadig uforstående overfor hvilke bilag der mangler?

SKAT har overordnet set forhøjet vareforbruget og omsætningen og antaget entydig at der er chokoladeafgiftspligtige varer som er handlet med uden nogen som helst underbygning jf. bilag 1.

SKAT henviser i afgøresen til betalingsmidleme mellem digital betaling og kontant fordeles mellem 80/20 % hvor kontantbeholdning udgør 20 % og digital 80 % i detailhandlen. Dog er denne antagelse som er baseret på en undersøgelse variere meget efter forretningstype og størrelse.

Vi mener, at det er de faktiske forholde som SKAT skal handle efter og dermed ingen grund til at tilsidesætte regnskabet.

Jf. opkrævningsloven § 5 stk. 2 kan SKAT opgøre den afgift virksomheden skal betale efter et skøn, hvis beløbet ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskabet.”

Landsskatterettens afgørelse

Når der i det følgende henvises til chokoladeafgiftsloven, er dette henvisninger til den dagældende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013 og senere lovændringer frem til afgiftspligtens indtræden samt lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016. Afgiftssatserne for perioden følger af § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012.

Det følger af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift til statskassen af de chokolade- og sukkervarer, der er oplistet i bestemmelsen. Såfremt der ikke er tale om en registreret virksomhed efter chokoladeafgiftslovens §§ 3 og 4, skal varemodtageren svare afgiften i forbindelse med importen af de afgiftspligtige varer her til landet, jf. chokoladeafgiftslovens § 10 a. Varemodtageren skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Afgiftsperioden er måneden, jf. chokoladeafgiftslovens § 10 a, stk. 3.

Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer, jf. chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 4. Endvidere skal virksomheder, der handler med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret. Af regnskaberne skal det ved angivelse af art, mængde og pris fremgå hvilke varer, der er blevet leveret. Regnskabet skal opfylde kravene i bogføringsloven, jf. chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 5.

Køberen af afgiftspligtige varer skal i mindst tre måneder fra udstedelsesdagen opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvorfra salget af de afgiftspligtige varer sker. Følgesedler eller kvitteringer skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato samt indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris. Prisangivelser kan dog undlades på følgesedler, jf. chokoladeafgiftslovens § 13, stk. 2.

Det fremgår herudover af chokoladeafgiftslovens § 29, at den, som er i besiddelse af afgiftspligtige varer, eller den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender afgiftspligtige varer, hæfter for betaling af afgiften.

Er det ikke muligt på baggrund af virksomhedens regnskaber at fastslå størrelsen af det afgiftstilsvar, som påhviler virksomheden, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.).

Landsskatteretten lægger til grund, at klageren i forbindelse med driften af sin enkeltmandsvirksomhed i perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har været registeret som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven, og at der i perioden er købt og solgt afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer.

Med henvisning til de fremlagte fakturaer vedrørende køb af varer fra [virksomhed3] AB og [virksomhed4] AB samt [virksomhed1]s afgiftsangivelser, finder retten, at der er uoverensstemmelse mellem mængden af chokolade- og sukkervarer, der er indkøbt i virksomheden, og mængden af chokolade- og sukkervarer, der er angivet til SKAT i perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016. Herudover lægger retten til grund, at klageren ikke har ført behørigt regnskab i overensstemmelse med chokoladeafgiftslovens regler, hvorfor retten finder, at SKAT med rette skønsmæssigt har ansat virksomhedens afgiftstilsvar, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

SKAT har ved sin afgørelse fundet, at klageren i forbindelse med driften af sin virksomhed har udeladt varekøb fra sit regnskab svarende til en omsætning på 621.193 kr. inkl. moms. SKAT har henset til forretningens indretning med salg af blandselvslik og i forlængelse heraf fundet, at dette svarer til, at klageren har indkøbt 6.211 kg chokolade- og sukkervarer i udlandet, som der ikke er betalt afgift af ved importen.

Retten finder imidlertid ikke, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at et eventuelt udeladt varekøb fra regnskabet alene kan henføres til køb af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer fra udlandet. Retten har herved særligt lagt vægt på de fremlagte og indhentede billeder af forretningslokalerne, forretningens karakter af kiosk beliggende i forbindelse med en tankstation, og at det af regnskabsmaterialet fremgår, at virksomheden har købt og solgt flere andre kategorier af varer end chokolade- og sukkervarer.

Allerede af denne grund finder retten, at SKATs afgørelse hviler på et både forkert og utilstrækkeligt grundlag.

Landsskatteretten ophæver derfor SKATs afgørelse af 30. maj 2018 om opkrævning af 161.299 kr. i chokolade- og sukkervareafgift og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.