Kendelse af 30-11-2020 - indlagt i TaxCons database den 23-01-2021

Journalnr. 18-0006355

Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere 251.389 kr. i chokolade- og sukkervareafgift for varer handlet i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017 samt opkrævning af yderligere 73.590 kr. i moms for perioden 1. oktober 2016 til 31. marts 2017.

Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Faktiske oplysninger

Klageren driver virksomhed med handel, service og dermed beslægtet virksomhed fra adressen [adresse1], [by1], og er registreret med branchekode 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. og bibranchekode 452010 Autoreparationsværksteder m.v.

Den 16. maj 2017 var SKAT på kontrolbesøg hos klageren i forretningslokalet på [adresse1], [by1], hvor SKAT fandt afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer på stedet. Herudover fandt SKAT ved kontrollen, at der var forhold, som indikerede, at afregningen af afgifter for klageren ikke kunne være i overensstemmelse med forretningernes faktiske drift. Ved kontrollen tog SKAT fem billeder af forretningslokalerne.

Efter kontrolbesøget modtog SKAT regnskabsmateriale i form af bl.a. bilag, kontospecifikationer og balancer fra klageren for perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017.

Blandt de fremlagte og de på kontrollen fundne bilag fandtes følgende 10 fakturaer/følgesedler omhandlende indkøb af chokolade- og sukkervarer udstedt af de svenske selskaber [virksomhed1] AB og [virksomhed2] AB til [virksomhed3] ApS:

Dato

Udstedt af

Nr.

Nettovægt

Beløb i SKK

31-10-2016

[virksomhed1] AB

857665

339,85 kg

12.095,00

03-01-2017

[virksomhed1] AB

710945

443,55 kg

17.922,00

23-02-2017

[virksomhed1] AB

711507

384,33 kg

14.861,00

06-04-2017

[virksomhed2] AB

2928

77,52 kg

23.221,32

12-04-2017

[virksomhed1] AB

712269

448,34 kg

18.411,00

20-04-2017

[virksomhed2] AB

4756

465,83 kg

16.241,93

03-05-2017

[virksomhed2] AB

4952

279,06 kg

13.746,32

29-05-2017

[virksomhed2] AB

3059

34,76 kg

20.231,57

29-05-2017

[virksomhed2] AB

3061

45,27 kg

16.242,46

17-06-2017

[virksomhed1] AB

713206

453,97 kg

17.729,00

SKAT har oplyst, at klageren i perioden 9. februar 2017 til 30. juni 2017 var registreret som varemodtager for modtagelse af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer. Virksomheden har i perioden angivet følgende i chokolade- og sukkervareafgift:

Afgiftsperiode

Beløb i kr.

Sats pr. kg

Afgiftspligtig mængde i kg

010217-280217

30.316,00

25,97 kr.

1.168,00

010317-310317

0

0

010417-300417

23.741,00

25,97 kr.

914,00

010517-310517

13.721,00

25,97 kr.

528,00

010617-300617

11.790,00

25,97 kr.

454,00

Klageren har ikke fremlagt et regnskab, der har dannet grundlag for opgørelsen af chokolade- og sukkervareafgiften.

SKAT har derudover trukket oplysninger fra EU-listeoplysninger (VIES). Det fremgår heraf, at de svenske selskaber, [virksomhed1] AB, [virksomhed2] AB og [virksomhed4] AB, har indberettet følgende salg af varer til klageren i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017:

Periode

Selskab

Beløb i kr.

011016-311016

[virksomhed1] AB

9.422,00

010117-310117

[virksomhed1] AB

13.823,00

010217-280217

[virksomhed1] AB

11.593,00

010317-310317

[virksomhed2] AB

1.844,00

010417-300417

[virksomhed1] AB

32.556,00

010517-310517

[virksomhed2] AB

28.205,00

010617-300617

[virksomhed1] AB

13.543,00

I alt

110.986,00

Fra henholdsvis [virksomhed5] A/S og [virksomhed6] A/S har SKAT modtaget samhandelsoplysninger, hvoraf det fremgår, at der via dankort og andre betalingskort er indbetalt 2.733.964 kr. til klagerens bankkonto i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017. Ved sammenholdelse af disse oplysninger med klagerens resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017 har SKAT beregnet, at virksomhedens digitale betalingsandel udgjorde 91,7 % i 2016 og 86,73 % i 2017. På kontroldagen konstaterede SKAT ved kasseafstemning, at den digitale betalingsandel udgjorde 59,2 %.

Der er indhentet billeder af forretningslokalerne set fra gaden fra Google Maps Street View, dateret juli 2019.

SKATs afgørelse

SKAT har opkrævet yderligere 251.389 kr. i chokolade- og sukkervareafgift og yderligere 73.590 kr. i moms hos klageren, idet klageren har angivet og betalt for lidt i chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017 og for lidt i moms i perioden 1. oktober 2016 til 31. marts 2017.

Som begrundelse har SKAT anført følgende:

” SKAT finder, at det er sandsynliggjort, at der i 2016 er en omsætning svarende til differencen på ovenstående sum og den registrerede omsætning, 107.895 kr. der ikke er dokumenteret ved et varekøb/vareforbrug.

[...]

SKAT finder at det i 2017 er sandsynliggjort, at der er en omsætning svarende til differencen på ovenstående sum og den registrerede omsætning 546.501 kr. der ikke er dokumenteret ved et varekøb/vareforbrug.

Tilsidesættelse af regnskab

SKAT har foretaget en beregning af dækningsgraden for 2016 (3 måneder) og 2017 (6 måneder) på grundlag af regnskabets data. Dækningsgraden beregnes som (dækningsbidrag x 100/omsætning) således:

2016: 239.739 kr. x 100

677.598 kr. = 35,38 %

2017: 652.455 kr. x 100

1.805.335 kr. = 36,14 %

Ud fra regnskabets data udgør køb og salg af tobak en forholdsvis stor andel. Et dækningsgrad beregnet alene på grundlag af tobak udgør gennemsnitlig 5,5 %.

Det fremlagte regnskab kan derfor ikke være retvisende, idet der mangler registrering af et vareforbrug.

SKAT finder videre, at virksomhedens varekøb/vareforbrug af tobaksvarer er veldokumenteret og at omsætningen heraf, som følge af bestemmelser om stempelmærke med fastsat detailsalgspris, er beregnet sikkert.

[...]

SKAT finder, jf. tidligere, at virksomhedens vareforbrug ikke kan være korrekt.

SKAT finder videre at en andel af virksomhedens omsætning, vedr. kontant betaling, ikke er kommet til udtryk i regnskabet.

SKAT har herved lagt vægt på at detailsalgsbranchen i Danmark har en fordeling mellem den digitale betaling og kontante betaling på 80/20 procent. Endvidere har dele af detailsalgsbranchen en lavere digital betalingsandel i tilfælde hvor der er mange små enkelt salg og hvor kundesegmentet er børn/unge.

SKAT har gennem kontrolerfaringer fra tilsvarende forretninger, hvor den digitale betalingsandel er mellem 50 og 70 % af omsætningen.

SKAT har videre konstateret at der anvendes betalingskort der ikke kan henføres til selskabets bankkonto. Der anvendes således økonomiske midler der ikke er sporbarhed til via selskabet regnskab og bankkonto.

Kasse, konto 5000, er generelt omfattet af store negative saldi, hvilket ikke er mulig.

Endelig har SKAT ved den kontrolmæssige kasseafstemning konstateret, at der på kontroltidspunktet, den 16. maj 2017, er registreret en omsætning på 4.512 kr, og at der samme dag indtil kasseafstemning var gennemført digital betaling med 2.671 kr. Den digitale betalingsandel udgjorde 59,2 % af omsætningen.

SKAT tilsidesætter således regnskabet i sin helhed og fortager skønsmæsig ansættelse af omsætning og vareforbrug.

SKAT vil i sin ansættelse af omsætning søge at finde et forsigtigt grundlag.

SKAT vil ud fra forsigtighedsprincippet i sagen fastsætte andelen til detailsalgsbranchens gennemsnit således at den kontante betalingsandel udgør 20 % af omsætningen.

[...]

Ansættelse af udeholdt vareforbrug

2016

SKAT har jf. tidligere beregnet/ansat en omsætning af regnskabets varekøb i 2016 inkl. moms til 739.102 kr.

SKAT har, jf. ovenfor, ansat en omsætning inkl. moms til 970.891 kr.

SKAT finder at der er en omsætning på 231.789 kr. (970.891 kr. – 739.102 kr.) hvortil der skal ansættes et vareforbrug. SKAT ansætter at der er tale om chokolade- og sukkervarer.

2017

SKAT har jf. tidligere beregnet/ansat en omsætning af regnskabets varekøb i 2017 inkl. moms til 1.710.168 kr.

SKAT har, jf. ovenfor, ansat en omsætning inkl. Moms til 2.446.563 kr.

SKAT finder at der er en omsætning på 736.395 kr. (2.446.563 kr. - 1.710.168 kr.) hvortil der skal ansættes et vareforbrug. SKAT ansætter at der er tale om chokolade- og sukkervarer.

Fastsættelse af afgiftspligtig mængde

2016

SKAT finder, jf. tidligere, at virksomheden i perioden 1. oktober – 31. december 2016 har udeholdt et bagvedliggende vareforbrug til en omsætning på 231.789 kr.

SKAT vil ud fra et forsigtighedsprincip, for hele kontrolperioden, anvende en detailsalgspris på 10 kr./100 gram, svarende til en salgspris på 100 kr./kg.

Med et ikke underbygget/dokumenteret vareforbrug til en omsætning på 231.789 kr. kan SKAT beregne en bagvedliggende mængde slik m.v. ved at dividere omsætningen med 100.

231.789 kr.

Manglende vareforbrug i vægt: 100 2.317 kg.

SKAT ansætter at varerne er erhvervet i andre EU-medlemslande og at der fastsættes en gennemsnitlig erhvervelsespris til 32 kr. pr./kg. Varerne er således erhvervet til 32 kr. x 2.317 kg. svarende til 74.144 kr.

2017

SKAT finder, jf. tidligere, at virksomheden i perioden 1. januar – 30. juni 2017 har udeholdt et bagvedliggende vareforbrug til en omsætning på 736.395 kr.

SKAT vil ud fra et forsigtighedsprincip, for hele kontrolperioden, anvende en detailsalgspris på 10 kr./100 gram, svarende til en salgspris på 100 kr./kg.

Med et ikke underbygget/dokumenteret vareforbrug til en omsætning på 736.395 kr. kan SKAT beregne en bagvedliggende mængde slik m.v. ved at dividere omsætningen med 100.

736.395 kr.

Manglende vareforbrug i vægt: 100 7.363 kg.

SKAT ansætter at varerne er erhvervet i andre EU-medlemslande og at der fastsættes en gennemsnitlig erhvervelsespris til 32 kr. pr./kg. Varerne er således erhvervet til 32 x 7.363 kg. svarende til 235.616 kr.

Chokoladeafgift

SKAT har på baggrund af ansættelse for perioden 1. oktober 2016 – 30. juni 2017 skønsmæssigt forhøjet virksomhedens chokolade- og sukkervareafgift. Beløbet er opgjort således:

2016

Udeholdt vareforbrug af chokoladeafgiftspligtige varer: 2.317 kg.

Chokoladeafgift 25,97 kr./kg: 60.172 kr.

2017

Udehold vareforbrug af chokoladeafgiftspligtige varer: 7.363 kg.

Chokoladeafgift 25,97 kr./kg: 191.217 kr.

[...]

SKATs begrundelse for afkrævning af chokoladeafgift

Selskabet har ikke været registreret, men har i perioden 1. oktober – 31. december 2016 erhvervet varer i andre EU-medlemslande. På baggrund af en ansættelse har SKAT for perioden opgjort afgiften til 60.172 kr.

Selskabet har i perioden 1. januar – 30. juni 2017 været registreret i det meste af perioden som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven, men har ikke indberettet afgift af alle de varer, den har modtaget. Virksomheden har i perioden indberettet 79.578 kr. i afgift, men på baggrund af en ansættelse skal den angivne afgiften forhøjes med 191.217 kr.

Selskabet har ikke ført regnskab efter reglerne. Der er ikke angivet afgift af alle varer, der er erhvervet i andre EU-medlemslande Derfor opgøres chokoladeafgiften efter et skøn på grundlag af et ansat vareforbrug.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift og moms nedsættes til 0 kr., idet klageren ikke har erhvervet chokolade- og sukkervarer i ikke-afgiftsberigtiget stand fra Sverige ud over den i regnskabsmaterialet dokumenterede mængde.

Til støtte for påstanden har klageren anført følgende:

”Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at gennemføre forhøjelse af chokoladeafgiften og momsen for perioden 1. oktober 2016 - 31. marts

2017 samt 1. oktober 2016- 30. juni 2017.

SKAT ses ikke at have dokumenteret, at der reelt er sket en handel med chokoladeafgift pligtig varer med de kendte leverandører fra Sverige som DS 12 ApS har handlet med. Efter SKAT' s gennemgang af EU-liste over samhandel mellem virksomheder mellem Sverige og Danmark oplyses ikke en overforbrug af samhandel som ikke er med i regnskabet hvilket vil sige at DS 12 ApS ikke har handlet med varer som er afgiftspligtige som SKAT påstår.

[virksomhed3] ApS er en kiosk som har lejet sig ind i lokale med tankstation. Det er ikke en blandselvslik butik. Selskabets salgspris på 8,95 kr. er prissat fordi konkurrenter som supermarkeder (bilka, superbest m.v. har priser på 6,95 kr. hver fredag) Således er [virksomhed3] ApS nød til at følge med på markedet i håb om at kunden køber andre varer samtidig med slikkøb.

Flere bilag som SKAT mener mangler er ikke blevet forklaret overfor selskabet som kunne fremskaffe dokumenterne/bilagene som manglede i ringbind. Selskabet er stadig uforstående overfor hvilke bilag der mangler?

SKAT har overordnet set forhøjet vareforbruget og omsætningen og antaget entydig at der er chokoladeafgiftspligtige varer som er handlet med uden nogen som helst underbygning jf. bilag 1.

SKAT henviser i afgøresen til betalingsmidlerne mellem digital betaling og kontant fordeles mellem 80/20 % hvor kontantbeholdning udgør 20 % og digital 80 % i detailhandlen. Dog er denne antagelse som er baseret på en undersøgelse variere meget efter forretningstype og størrelse. Vi mener, at det er de faktiske forholde som SKAT skal handle efter og dermed ingen grund til at tilsidesætte regnskabet.

Jf. opkrævningsloven § 5 stk. 2 kan SKAT opgøre den afgift virksomheden skal betale efter et skøn, hvis beløbet ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskabet.”

Landsskatterettens afgørelse

Når der i det følgende henvises til chokoladeafgiftsloven, er dette henvisninger til den dagældende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013 og senere lovændringer frem til afgiftspligtens indtræden samt lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016 og senere lovændringer frem til afgiftspligtens indtræden. Afgiftssatserne for perioden følger af § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012.

Det følger af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift til statskassen af de chokolade- og sukkervarer, der er oplistet i bestemmelsen. Såfremt der ikke er tale om en registreret virksomhed efter chokoladeafgiftslovens §§ 3 og 4, skal varemodtageren svare afgiften i forbindelse med importen af de afgiftspligtige varer her til landet, jf. chokoladeafgiftslovens § 10 a. Varemodtageren skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Afgiftsperioden er måneden, jf. chokoladeafgiftslovens § 10 a, stk. 3.

Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer, jf. chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 4. Endvidere skal virksomheder, der handler med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret. Af regnskaberne skal det ved angivelse af art, mængde og pris fremgå hvilke varer, der er blevet leveret. Regnskabet skal opfylde kravene i bogføringsloven, jf. chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 5.

Køberen af afgiftspligtige varer skal i mindst tre måneder fra udstedelsesdagen opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvorfra salget af de afgiftspligtige varer sker. Følgesedler eller kvitteringer skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato samt indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris. Prisangivelser kan dog undlades på følgesedler, jf. chokoladeafgiftslovens § 13, stk. 2.

Det fremgår herudover af chokoladeafgiftslovens § 29, at den, som er i besiddelse af afgiftspligtige varer, eller den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender afgiftspligtige varer, hæfter for betaling af afgiften.

Er det ikke muligt på baggrund af virksomhedens regnskaber at fastslå størrelsen af det afgiftstilsvar, som påhviler virksomheden, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2 (henholdsvis lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015 og lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.).

Landsskatteretten lægger til grund, at klageren i forbindelse med driften af sin virksomhed i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017 har købt og solgt afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, og at klageren i perioden fra 9. februar 2017 til 30. juni 2017 har været registeret som varemodtager efter chokoladeafgiftsloven.

Med henvisning til de fremlagte fakturaer og følgesedler vedrørende køb af varer fra [virksomhed1] AB, [virksomhed2] AB og [virksomhed4] AB samt klagerens afgiftsangivelser, finder retten, at der er uoverensstemmelse mellem mængden af chokolade- og sukkervarer, der er indkøbt i virksomheden, og mængden af chokolade- og sukkervarer, der er angivet til SKAT, i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2017. Herudover lægger retten til grund, at klageren ikke har ført behørigt regnskab i overensstemmelse med chokoladeafgiftslovens regler, hvorfor retten finder, at SKAT med rette skønsmæssigt har ansat virksomhedens afgiftstilsvar, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

SKAT har ved sin afgørelse fundet, at klageren har udeladt varekøb fra sit regnskab svarende til en omsætning på 968.184 kr. inkl. moms. SKAT har henset til forretningens indretning med salg af blandselvslik og i forlængelse heraf fundet, at dette svarer til, at klageren har indkøbt 9.680 kg chokolade- og sukkervarer i udlandet, som der ikke er betalt afgift af ved importen.

Retten finder imidlertid ikke, at der er et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at et eventuelt udeladt varekøb fra regnskabet alene kan henføres til køb af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer fra udlandet. Retten har herved særligt lagt vægt på de fremlagte og indhentede billeder af forretningslokalerne, forretningens karakter af kiosk beliggende i forbindelse med en tankstation, og at det af regnskabsmaterialet fremgår, at virksomheden har købt og solgt flere andre kategorier af varer end chokolade- og sukkervarer.

Allerede af denne grund finder retten, at SKATs afgørelse hviler på et både forkert og utilstrækkeligt grundlag.

Landsskatteretten ophæver derfor SKATs afgørelse af 30. maj 2018 om opkrævning af 251.389 kr. i chokolade- og sukkervareafgift og 73.590 kr. i moms og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.