Kendelse af 17-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 25-09-2021

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 med i alt 217.405 kr., idet SKAT har ansat selskabets momstilsvar i henhold til selskabets bogføring, og idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter selskabet) har siden den 2. december 2014 været momsregistreret under branchen ”forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed”.

Selskabet har angivet moms for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 som følger:

Periode 1. januar – 31. marts 2015

Indberettet

Salgsmoms

0

Købsmoms

3.886

Momstilsvar

-3.886

Periode 1. april – 30. juni 2015

Indberettet

Salgsmoms

0

Købsmoms

9.152

Momstilsvar

-9.152

Periode 1. juli – 30. september 2015

Indberettet

Salgsmoms

4.232

Købsmoms

42.858

Momstilsvar

-38.626

Periode 1. oktober – 31. december 2015

Indberettet

Salgsmoms

86.156

Købsmoms

69.593

Momstilsvar

16.563

Periode 1. januar – 31. marts 2016

Indberettet

Salgsmoms

0

Købsmoms

0

Momstilsvar

0

Periode 1. april – 30. juni 2016

Indberettet

Salgsmoms

4.589

Købsmoms

25.680

Momstilsvar

-21.091

Periode 1. juli – 30. september 2016

Indberettet

Salgsmoms

1.136

Købsmoms

50.600

Momstilsvar

-49.464

Periode 1. oktober – 31. december 2016

Indberettet

Salgsmoms

101.350

Købsmoms

37.210

Momstilsvar

64.140

Af selskabets bogføring fremgår bl.a.:

2015

Beskrivelse

Beløb

Moms

Salg konto 1020 (Q4)

Salg til kunder m/moms

447.834,40

111.958,60

Salg konto 1030 (Q4)

Salg til kunder u/moms

643.572,97

Købsmoms konto 6903 (Q1)

Indgående moms

3.018,03

Købsmoms konto 6903 (Q2)

Indgående moms

3.654,68

Købsmoms konto 6903 (Q3)

Indgående moms

2.050,00

Købsmoms konto 6903 (Q4)

Indgående moms

52.570,00

2016

Salg konto 1010 (Q1)

Salg af varer/ydelser m/moms

430.330,87

107.582,75

Salg konto 1010 (Q2)

Salg til kunder m/moms

12.420,00

3.105,00

Salg konto 1010 (Q4)

Salg til kunder m/moms

34.200

8.550,00

Købsmoms konto 6903 (Q1)

Indgående moms

86.027,82

Købsmoms konto 6903 (Q2)

Indgående moms

3.328,82

Købsmoms konto 6903 (Q3)

Indgående moms

9.392,00

Købsmoms konto 6903 (Q4)

Indgående moms

8.718,65

Selskabet har fremlagt en samarbejdsaftale dateret ”April 2015”. Af aftalen, der ikke er underskrevet, fremgår bl.a. følgende:

”Samarbejdsaftale mellem

Kundenavn

[x1] gods (...)

(kunden)

og

[virksomhed1] (...)

(forsikringsmægleren)

Der er i forbindelse med aftalen afgivet fuldmagt til [virksomhed1]. Nærværende aftale er en samarbejdsaftale, som beskriver omfanget af fuldmagten og de gensidige forpligtelser. Aftalen omfatter virksomhedens skadesforsikringsprogram. De nævnte ydelser er derfor alene relaterede hertil.

1.Forsikringsmæglerens ydelser

1.1

På grundlag af de af kunden meddelte risikooplysninger, omfattende samtlige kundens aktiver og aktiviteter, udarbejder forsikringsmægleren en risikoanalyse. Dette skal danne grundlag for udarbejdelse af en skriftlig forsikringspolitik. (Herved forstås beskrivelse af de risici kunden har valgt at forsikre, selvforsikre eller eliminere)

1.2

Forsikringsmægleren forestår en ajourføring af kundens forsikringsdækninger i henhold til den af kunden godkendte forsikringspolitik. Forsikringsmægleren opdaterer herefter løbende kundens forsikringsdækninger, på basis af de af kunden meddelte oplysninger om risikoændringer i forhold til forsikringspolitikkens oprindelige risikogrundlag.

1.3

Daglig police og skadesadministration. Dvs. police, præmie og selvrisikokontrol, vurdering af forsikringsselskabernes skadesbehandling, samt forhandling, rådgivning og servicering af kundens forsikringer.

1.4

Løbende information om forsikringsmarkedet, løbende risikoafdækninger, håndtering af forsikringsprogrammet i forhold til flere leverandører, samt løbende optimering af forsikringsprogrammet. Oplysninger og dokumenter omfattet af denne samarbejdsaftale kan modtages på dansk og engelsk. Dokumenter på andre sprog vurderes ikke af [virksomhed1].

1.5

[virksomhed1] online

[virksomhed1] tilbyder kunden adgang til eget site på [virksomhed1]'s online portal. På sitet kan der online downloades kopi af mødereferater, forsikringspolitikker, forsikringsoversigter og anden korrespondance, samt anmeldes skader m.v.

2.Tillægsydelser

x2.1

Udbud – af virksomhedens forsikringsprogram. Heri indgår: forsikringsanalyse, forhandlingsfase, tilbudssammenligning og beslutningsoplæg.

?2.2

Ingeniør og andre tekniske ydelser - besigtigelse af virksomheden, udarbejdelse af rapporter, beredskabsplaner og generel sikkerheds- og sikringsrådgivning.

?2.3

Internationale netværk - koordinering af forsikringsprogrammer for udenlandske datterselskaber eller salgskontorer. Udføres i samarbejde med [virksomhed2], verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere.

x2.4

Skadesrådgivning - ved større skader. Daglig skaderådgivning, jf. pkt. 1.3. er en del af forsikringsmæglerens grundydelser. Ved større skader, hvor forsikringsmæglerens tidsforbrug bliver uforholdsmæssigt højt, afregnes mæglerens tidsforbrug jf. pkt. 6.2.

?2.5

Kontraktrådgivning - forsikringsteknisk analyse af kontrakter.

?2.6

Salgs-, leverings- og indkøbsbetingelser - forsikringsteknisk analyse og rådgivning forbindelse hermed.

Visse tillægsydelser leveres af eksterne leverandører.

3.Kundens oplysninger

3.1

Kunden forpligter sig til at meddele alle relevante risikooplysninger om virksomhedens aktiver og aktiviteter i relation til den aftalte arbejdsopgave.

Herunder til at udlevere sådant dokumentationsmateriale, som forsikringsmægleren finder nødvendigt. Kunden er ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger Forsikringsmægleren modtager, herunder forsikringsværdier og risikooplysninger i øvrigt.

3.2

Kunden forpligter sig til løbende at underrette forsikringsmægleren om risikoændringer.

Dette kan f.eks. være: adresseændringer, tilkøb/etablering af nye virksomheder, interesser eller behold, markedsudvidelser, opførelse, tilbygning eller tilkøb af nye bygninger, samt køb af nye maskiner eller udstyr.

3.3

Kunden godkender den af forsikringsmægleren udarbejdede forsikringspolitik, inden denne anvendes som grundlag for indhentning af forsikringstilbud.

3.4

I tilknytning til denne samarbejdsaftale, har kunden afgivet en fuldmagt til forsikringsmægleren, hvorved forsikringsmægleren bemyndiges til at varetage kundens interesser overfor forsikringsselskaberne. (...)

6. Betaling

6.1

For de under 1.1. til 1.5. samt under de pkt. 2, aftalte faste tillægsydelser er der aftalt et årligt honorar som udgør forskellen mellem nuværende præmier og nettopræmien (mæglerfradraget) Honoraret udgør ved aftalens indgåelse ca. DKK 20.000 kr.

6.2

For ikke faste tillægsydelser afregnes forsikringsmægleren i henhold til forudgående aftale om fast pris.

7. Aftalens løbetid

7.1

Nærværende aftale, der annullerer alle tidligere aftaler, forbliver i kraft til den skriftligt opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

7.2

Ved opsigelse af nærværende aftale og tilhørende fuldmagt, er kunden i samarbejdsaftalens opsigelsesperiode forpligtet til at betale forsikringsmægleren de honorarer, som forsikringsmægleren har erhvervet ret til eller erhverver ret til indtil opsigelsesperiodens udløb.

Forsikringsmægleren yder ikke refusion af disse honorarer.

7.3

Hvis samarbejdsaftalen opsiges inden 1 år fra indgåelsen der er indgået 5.11.2015, er forsikringsmægleren berettiget til i stedet at kræve et honorar, der er fastsat på grundlag af det medgåede tids- og omkostningsforbrug fra samarbejdsaftalens indgåelse til opsigelsesperiodens udløb.

7.4

Vælger kunden at etablere forsikringsdækning udenom forsikringsmægleren, men på baggrund af forsikringsmæglerens risikoanalyse eller andet skriftligt materiale, honoreres forsikringsmægleren i forhold til tids- og omkostningsforbrug i perioden frem til opsigelsestidspunktet.”

Ved e-mail af 7. marts 2017 skrev selskabets revisor, [person1], [virksomhed3], bl.a. følgende til selskabet:

Momsmæssig status af aktiviteterne i [virksomhed1] ApS

Vi forstår, at der i dag faktureres med moms i forbindelse med forsikringsmægler kontrakter.

Momsfritagelsen vedrørende forsikringsvirksomhed omfatter dog også ydelser som leveres i forbindelse hermed af forsikringsmæglere- og formidlere.

Vi har derfor i det følgende vurderet, om ydelserne, der leveres i henhold til den fremsendte samarbejdsaftale, falder inden for eller uden for fritagelsen.

Momsfritagelsen for forsikringsmægler skal ses i relation til den funktion, der varetages ved at sætte en forsikringstager og forsikringsgiver sammen. Der foreligger ikke nogen offentliggjort praksis omkring den momsmæssige vurdering af forsikringsmæglere og os bekendt anser flere i branchen deres ydelser som momspligtige rådgivningsydelser.

Baseret på en gennemgang af den fremsendte samarbejdsaftale er det vores umiddelbare vurdering, at [virksomhed1] ApS kan anses for at levere momspligtig forsikringsrådgivning.

Selskabet leverer imidlertid også ydelser, der kunne være momsfrie. Selskabet leverer således ydelser, der består i assistance med udbud af virksomheders forsikringsprogrammer (aftalens pkt. 2.1). Selskabet bistår desuden kunder med ajourføring af forsikringsdækningen (aftalens pkt. 1.2), hvilket umiddelbart indikerer, at selskabet på en eller anden måde sætter forsikringsgiver og forsikringstager sammen.

Samarbejdsaftalen indikerer dog umiddelbart, at der overordnet set er tale om momspligtig forsikringsrådgivning, herunder

- Udarbejdelse af risikoanalyser, som skal danne grundlag for udarbejdelse af en skriftlig forsikringspolitik og dermed ikke forsikringstegning (aftalens pkt. 1.1),

- Levering af daglig police- og skadesadministration (aftalens pkt. 1.3),

- Levering af ingeniørtekniske ydelser, herunder besigtigelse af virksomheden, udarbejdelse af rapporter m.v. (aftalens pkt. 2.2),

- Levering af skadesrådgivning ved større skader (aftalens pkt. 2.4) og

- Levering af forsikringsteknisk kontraktrådgivning (aftalens pkt. 2.5).

I lyset af, at ydelsesbeskrivelserne ikke entydigt består i momspligtig forsikringsrådgivning, befinder aftalen sig således i en gråzone mellem den momsfrie forsikringsmægling og den momspligtige forsikringsrådgivning.

Henset til at momsfritagelserne skal fortolkes strengt og henset til, at samarbejdsaftalen i overvejende grad indikerer, at der er tale om momspligtig forsikringsrådgivning, og at hovedformålet dermed ikke er at søge efter forsikringsgivere, er det vores umiddelbare vurdering, at aktiviteten i selskabet under ét kan anses for momspligtig. Det er umiddelbart vores vurdering, at der ikke skal ske en opdeling i en momsfritaget og en momspligtig ydelse.

Det kan dog ikke udelukkes, at SKAT vil være af en anden holdning. Hvis SKAT skulle finde, at forsikringsmægling skal anses for at være momsfritaget (helt eller delvist), vil der skulle afregnes lønsumsafgift og selskabet vil ikke længere have fuld momsfradrag for momsbelagte udgifter.

Det bemærkes, at det kunne bestyrke momspligten, hvis vederlaget ikke er afhængig af de præmier, der betales.”

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 med i alt 217.405 kr., idet SKAT har ansat selskabets momstilsvar i henhold til selskabets bogføring, og idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Af SKATs begrundelse fremgår bl.a. følgende:

Vedrørende salgsmoms:

Vi har modtaget bogføring, kontoudtog fra banken og nogle af selskabets salgsfakturaer for perioden 1. januar 2015– 31. december 2016.

Der er for perioden foretaget en afstemning af den indberettede salgsmoms i forhold til den indsendte bogføring og salgsfakturaer.

SKAT har konstateret, at Selskabets bogføring ikke stemmer overens med den indberettede salgsmoms. Jf. momslovens § 56, stk. 1 skal virksomheder for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og indgående afgift og jf. momsbekendtgørelsens § 84, stk. 1 skal regnskabet over salg og afgiften heraf for hver afgiftsperiode omfatte samtlige leverancer af varer og ydelser.

Vi ikke har modtaget samtlige salgsfakturaer. Jf. momslovens § 74, stk. 1 og 4, skal virksomheden udlevere regnskabsmateriale m.v. når SKAT anmoder herom.

SKAT har opgjort salgsmomsen for 2015 og 2016 jf. bogføringen, indsætninger i banken og de modtagne fakturaer. Jf. momslovens § 4, stk. 1, skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, og jf. momsbekendtgørelsens § 72, stk. 1, skal virksomheder føre et regnskab over leverancer af vare og ydelser til og fra virksomheden. Beløbene som skal angives ved udgangen af afgiftsperioden, skal fremgå af regnskabet.

SKAT har på det foreliggende grundlag skønnet, ud fra de bilag vi har modtaget, at indtægter fra Ensure er momspligtige indtægter. Bilagene vi har modtaget, er feks. en honoraropgørelse, som selskabet modtager hver måned. På opgørelsen er der noteret ”afregning if. vedlagte specifikation”. Vi har ikke modtaget specifikationerne og honoraropgørelsen er ikke dateret m.v., og ikke udstedt til selskabet, men [person2] personligt. Der er oplyst et kontonummer hvor pengene sættes ind på. Dette kontonummer er selskabets konto jf. det indsendte bankkontoudtog.

SKAT har på det foreliggende grundlag og de oplysninger vi efterfølgende har modtaget telefonisk fra [person2], vurderet, at indtægterne fra Ensure er indtægter, hvor der ikke skal angives salgsmoms, idet vi lægger til grund, at der er tale om honorar for ydelser i forbindelse med forsikringsvirksomhed som udføres af forsikringsmæglere og –formidlere, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 10.

Der er vedlagt et nyt bilag 1, hvor ændringerne fremgår.

SKAT har på det foreliggende grundlag vurderet, b.la ud fra de bilag vi har modtaget vedrørende Købstæderne, at indtægterne er momsfri indtægter. Bilagene vi har modtaget, er en oversigt over motorkøretøjsforsikringer, hvoraf der er beregnet en provision. Denne provision ses indsat på selskabets bankkonto.

Jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2, fremgår, at hvis størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan SKAT ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt.

Salgsmomsen er opgjort for 2015 jf. vedlagte bilag 1 og for 2016 jf. vedlagte bilag 2.

Der er vedlagt et nyt bilag 1 vedrørende salgsmomsen for 2015. Der er ikke sket ændringer i salgsmomsen vedrørende 2016.

Opgørelserne viser i bilag 1 og 2:

Der er indberettet for lidt salgsmoms i 2015 med 117.391 kr.

Der er indberettet for lidt salgsmoms i 2016 med 13.299 kr.

I alt 130.690 kr.

Ny opgørelse bilag 1:

Der er indberettet for lidt salgsmoms i 2015 med 105.116 kr.

Der er indberettet for lidt salgsmoms i 2016 med 13.299 kr.

I alt 118.415 kr.

Vedrørende købsmoms:

Vi har modtaget bogføring, kontoudtog fra banken og 2 mapper med bilag for perioden 1. januar 2015– 31. december 2016.

Der er for perioden foretaget en afstemning af den indberettede købsmoms i forhold til den indsendte bogføring og bilag.

SKAT har konstateret, at selskabets bogføring ikke stemmer overens med den indberettede købsmoms, samtidig har vi konstateret, at ikke alle bilag er i de 2 modtagne mapper, samt at der er taget fradrag for udgifter som der ikke kan godkendes fradrag for. Jf. momslovens § 56, stk. 1 skal virksomheder, for hver afgiftsperiode, opgøre den udgående og indgående afgift. Jf. momsbekendtgørelsens § 82, stk. 1 skal registrerede virksomheder, til dokumentation for den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer m.v.

Derfor har SKAT opgjort købsmomsen for 2015 og 2016 jf. bogføringen og de modtagne bilag.

Købsmomsen er opgjort for 2015 jf. vedlagte bilag 3 og for 2016 jf. vedlagte bilag 4.

Opgørelserne viser:

Der er indberettet for meget købsmoms i 2015 med 26.550 kr. [rettelig 68.107]

Der er indberettet for meget købsmoms i 2016 med 30.883 kr.

I alt 57.433 kr.

Følgende fejltyper er konstateret:

Bogførte fakturaer, hvoraf der ikke fremgår moms på faktura.

Jf. momsbekendtgørelsens § 80, stk. 1, skal bogføringen for en afgiftsperiode omfatte de fradragsberettigede køb m.v. der i perioden er leveret eller fortoldet til virksomheden, jf. momslovens § 37, stk. 2.

Bogføringsfejl, bogført for meget moms i forhold til hvad der fremgår af faktura.

Jf. momsbekendtgørelsens § 80, stk. 1, skal bogføringen for en afgiftsperiode omfatte de fradragsberettigede køb m.v. der i perioden er leveret eller fortoldet til virksomheden, jf. momslovens § 37, stk. 2.

Fratrukket udgifter til bil, som skønnes at være en personbil på hvide plader, hvor der ikke er fradrag.

Jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, kan virksomheder ikke fradrage afgiften ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer.

Der er fratrukket moms af udgifter, hvor der ikke er indsendt dokumentation i form af faktura.

Jf. momsbekendtgørelsen § 79, stk. 1, skal regnskabet over indkøb og afgiften heraf føres på grundlag af købsbilag i form af fakturaer m.v. og jf. § 82, stk.1, til dokumentation for den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer m.v. Jf. den juridiske vejledning afsnit D.A.11.1.7 fremgår, at den overordnede betingelse for at få fradrag at virksomheden er i besiddelse af forskriftsmæssige fakturaer m.v.

Der er fratrukket moms af udgifter som er afholdt i udlandet.

Jf. momsbekendtgørelsens § 80, stk. 1, skal bogføringen for en afgiftsperioden omfatte de fradragsberettigede køb m.v. der i perioden er leveret eller fortoldet til virksomheden, jf. momslovens § 37, stk. 2.

Der er fratrukket moms af udgifter som er private.

Jf. momslovens § 37, stk. 1, kan virksomheder ved opgørelse af afgiftstilsvaret som indgående afgift jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb af varer og ydelser der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Opgørelse og specifikation af fejltyperne kan ses i bilag 3 og 4.”

Af bilag 1 til SKATs afgørelse fremgår bl.a. følgende:

”opgørelse af salgsmoms2015

151231

moms

Bogført salg konto 1020

447.834 moms heraf 25 %

111.958,60

Bogført salg konto 1030 (...)

396.565 moms heraf 20 %

79.313,25

i alt

191.271,85

Indberettet salgsmoms

-86.156,00

For lidt indberettet salgsmoms

105.115,85

(...)

I alt for lidt indberettet salgsmoms 2015 105.116 kr.

Af bilag 2 til SKATs afgørelse fremgår bl.a. følgende:

”opgørelse af salgsmoms2016

160331

moms

Bogført salg konto 1010

430.330,87 moms heraf

107.582,75

I alt

107.582,75

Indberettet salgsmoms

0,00

For lidt indberettet salgsmoms

107.582,75

(...)

160630

moms

Bogført salg konto 1010

12.420,00 moms heraf 25 %

3.105,00

I alt

3.105,00

Indberettet salgsmoms

4.589,00

For meget indberettet salgsmoms

1.484,00

(...)

161231

moms

Bogført salg konto 1010

34.200 moms heraf 25 %

8.550,00

I alt

8.550,00

Indberettet salgsmoms

101.350,00

For meget indberettet salgsmoms

92.800,00

(...)

I alt for lidt indberettet salgsmoms 201613.299 kr.

Af bilag 3 til SKATs afgørelse fremgår bl.a. følgende:

”opgørelse af købsmoms2015

150331

moms

Bogført købsmoms konto 6903

3.018,00

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 1022 køb af smoking

599,84

bilag 1028 køb tøj i Sverige

511,03

bilag 1029 forretningsmiddag i Sverige

9,44

bilag 1030 forretningsmiddag Sverige

51,99

bilag 1035 udgift adgift advokat bogført for meget moms

104,00

-1.276,30

I alt

1.276,30

1.741,70

Indberettet købsmoms

-3.886,00

for meget indberettet købsmoms

-2.144,30

(...)

150630

moms

Bogført købsmoms konto 6903

3.654,68

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 1100 kundemøde i England

31,92

Bilag 1106 kundemøde i England

7,58

-39,50

I alt

39,50

3.615,18

Indberettet købsmoms

-9.152,00

for meget indberettet købsmoms

-5.536,82

(...)

150930

moms

Bogført købsmoms konto 6903

2.050,00

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 1132 ny telefon [person3] privat

749,00

-749,00

I alt

749,00

1.301,00

Indberettet købsmoms

-42.858,00

for meget indberettet købsmoms

-41.557,00

(...)

152131

moms

Bogført købsmoms konto 6903

52.570,00

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 1161 svensk faktura

354,39

bilag 1172 kundemøde i England

22,65

bilag 1173 kundemøde i England

50,56

bilag 1187 [virksomhed4] ikke en faktura

1.418,75

-1.846,35

I alt

1.846,35

50.723,65

Indberettet købsmoms

-69.593,00

for meget indberettet købsmoms

-18.869,35

(...)

I alt for meget indberettet købsmoms

68.107 kr.

Af bilag 4 til SKATs afgørelse fremgår bl.a. følgende:

opgørelse af købsmoms2016

160331

moms

Bogført købsmoms konto 6903

86.027,82

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 1 pwc bogført forkert momsbeløb

135,64

bilag 26 flybillet England faktura uden moms

104,00

bilag 19 flybillet England faktura uden moms

138,00

bilag 34,36,37,40 udgifter afholdt i England

70,24

bilag 42 husleje [virksomhed4] faktura mgl

425,37

bilag 45,46 forretningsmiddag, dankortbon fak. Mgl

41,50

bilag 49 [virksomhed5] mobil bogført forkert momsbeløb

29,58

bilag 50 arbejdstøj faktura mgl/privat

585,00

bilag 52 overnatning England

396,19

bilag 53 flybillet England faktura uden moms

185,26

bilag 59,60,62,67 udgifter afholdt i England

56,44

bilag 65,70 mad lufthavnen faktura mangler

7,62

Bilag 71 [hotel1] England faktura mangler udgift udland

280,39

bilag 74 [...] bilag mangler

36,40

bilag 80,82,83 kontorindretning faktura mangler

5.977,62

bilag 81 arbejdstøj købt i [Sverige]

482,36

bilag 95 [virksomhed6] faktura mangler

138,08

bilag 93 rykker fra [virksomhed5] ikke faktura

25,17

bilag 101 [virksomhed7] faltura mangler

282,75

bilag 102 [virksomhed4] faktura mangler

439,38

bilag 103,104 udgifter forretningsrejse Tyskland

287,43

bilag 121 flybillet faktura uden moms

142,00

bilag 125 [virksomhed8] faktura mangler

53,00

bilag 127,128,129,134,135,136,139,l40,146,150,151,

152,154,155 forretningsrejse England

230,28

bilag 147 [virksomhed4] faktura mangler

428,40

bilag 150,151,152,154,155 forretningsmiddage England

30,83

-11.008,93

I alt

11.008,93

Indberettet købsmoms

0,00

For lidt indberettet købsmoms

75.018,89

(...)

160630

moms

Bogført købsmoms konto 6903

86.027,82

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 163 flybillet England faktura uden moms

141,20

bilag 169 [virksomhed9] bogført forkert moms

112,00

bilag 186 Diesel faktura mangler/hvidplade bil?

13,99

bilag 188 erhvervsstyrelsen ingen moms på faktura

36,00

bilag 196 [virksomhed6] faktura mangler

242,68

bilag 200 Diesel faktura mangler/hvidpladebil?

96,82

bilag 201 Dielsel faktura mangler/hvidpladebil?

7,49

bilag 204 [virksomhed4] faktura mangler

437,59

-1.087,77

I alt

1.087,77

Indberettet købsmoms

-25.680,00

For meget indberettet købsmoms

-23.438,95

(...)

160930

moms

Bogført købsmoms konto 6903

9.392,00

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 211 [virksomhed10] bogført forkert beløb

7,26

bilag 212 byggeri faktura mangler

1.647,34

bilag 216,217 forretningsrejse [Tjekkiet]

618,09

bilag 219,220 Diesel hvidpladebil ?

81,37

bilag 221,236 [virksomhed4] faktura mangler

859,01

bilag 249 [...] flybillet ingen moms på faktura

101,19

bilag 250 [virksomhed11] faktura mangler/ flybillet?

89,80

bilag 259 [virksomhed12] faktura fra Portogal

1.054,04

bilag 260 [virksomhed13] abonnement [person3] privat

567,72

bilag 262 [virksomhed14] flybillet faktura uden moms

602,52

-5.628,34

i alt

5.628,34

Indberettet købsmoms

-50.600

For meget indberettet købsmoms

-46.836,34

(...)

161231

moms

Bogført købsmoms konto 6903

8.718,65

bilag der ikke er fradrag for:

bilag 269,275,294 arbejdstøj faktura mangler

365,97

bilag 273 byggeri faktura mangler

111,20

bilag 274 Diesel hvidpladebil

17,99

bilag 278 blomster faktura mangler

116,00

bilag 281 Travel Agency faktura mangler

651,37

bilag 282 [hotel2] faktura mangler

54,00

bilag 291,292 Diesel hvidpladebil

279,55

bilag 293,296,297,299 mad forretningsrejse faktura mangler

22,12

bilag 298,300,301,302,307,308,316 forretningsrejse Portogal

1.219,51

bilag 303 gave kunde faktura mangler

28,55

bilag 305 forretningsmiddag faktura mangler

36,30

bilag 309,310 [virksomhed15] faktura mangler uden moms?

88,73

bilag 317,318 [virksomhed16] faktura mangler

59,50

bilag 321,327 [virksomhed14] flybillet faktura uden moms

710,35

bilag 322, Diesel hvidpladebil

167,78

bilag 325,326,328,329,331,333,334,335,336,337 udgifter forretningsrejse i England faktura mangler

973,32

bilag 332 [virksomhed8] faktura mangler

186,00

bilag 338 [virksomhed13] abonnement [person3] privat

585,61

bilag 340,341 [...] faktura mangler

159,90

bilag 342,343,344,345,346,347 udgifter forretningsrejse Sverige og fakturaer mangler

1.302,34

-7.136,09

i alt

7.136,09

Indberettet købsmoms

37.210,00

For meget indberettet købsmoms

35.627,44

(...)

i alt for meget indberettet købsmoms

30.883”.

Selskabets opfattelse

Selskabet har nedlagt påstand om, at den foretagne forhøjelse skal bortfalde.

Af selskabets klage fremgår bl.a. følgende:

”Vi mener afgjort, at vi skal fritages for moms, som vi tidligere har nævnt. Skat har på egen hjemmeside bekrevet reglerne. Vi ved at mange forsikringsmæglere er fritaget for moms. Og reglerne er åbenbart så uklare, at skats og revisorer ikke kender reglerne.

Vi ansøger om at få vores omkostninger betalt for denne sag. Se det highligted med rødt, som vi går ind under.

Hvad er omfattet af momsfritagelsen?

Hvis en formidling resulterer i, at der indgås aftale om tegning af forsikring mellem en kunde og et forsikringsselskab, skal forsikringsmægleren/-formidleren ikke betale moms af den formidlingsprovision, som han eventuelt måtte få. Se SKM2005.12.ØLR.

En forsikringsmæglers administrationsydelser

Hvis forsikringsmægleren/-formidleren i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser

vedrørende de forsikringer, som vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret for

disse ydelser også være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som

vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms.”

Det første punktum i citatets sidste afsnit er i klagen markeret med rød farve.

Landsskatterettens afgørelse

Ved den påklagede afgørelse har SKAT forhøjet selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2016 med i alt 217.405 kr. Forhøjelsen udspringer af, at SKAT har ansat momstilsvaret ud fra selskabets bogføring, idet SKAT har anset ydelser leveret af selskabet for ikke at være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Herudover udspringer forhøjelsen af, at SKAT har reguleret for bogførte udgifter, som efter SKATs opfattelse er bogført forkert eller ikke er fradragsberettigede.

Selskabet har gjort gældende, at selskabet som forsikringsmægler ”skal fritages for moms”, men har ikke særskilt anfægtet SKATs talmæssige reguleringer.

Efter momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., betales der afgift af varer og ydelser, som leveres mod vederlag her i landet.

Efter § 13, stk. 1, nr. 10, er følgende ydelser fritaget for afgift:

”Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere.”

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a, hvorefter medlemsstaterne fritager følgende transaktioner for afgift:

”forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner”.

Bestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, og momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a, skal – som en undtagelse til udgangspunktet om momspligt – fortolkes strengt, jf. bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-8/01 (Taksatorringen), præmis 36.

Selskabet foretager ikke forsikringstransaktioner, da selskabet ikke selv eller via en ekstern forsikringsgiver præsterer en forsikringsdækning til sine kunder, jf. herved EU-Domstolens dom i sag C-40/15 (Aspiro), præmis 23-25.

Det afgørende er derfor, om de af selskabet leverede ydelser, udgør ”ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med [forsikrings]transaktioner”, jf. momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a.

Østre Landsret udtalte i SKM.2005.12.ØLR bl.a. følgende om begrebet ”forsikringsmægler/-formidler”:

”En forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Hvis en formidling resulterer i, at der indgås en aftale om tegning af forsikring mellem en kunde og et forsikringsselskab, er den formidlingsprovision, som forsikringsmægleren/-formidleren måtte oppebære, fritaget for moms i medfør af denne bestemmelse. Hvis forsikringsmægleren/-formidleren herefter i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret herfor tillige være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms i henhold til nævnte bestemmelse.”

Det fremgår af EU-Domstolens dom i sag C-40/15 (Aspiro), præmis 37, at det er en betingelse for at blive anset som en forsikringsmægler eller -formidler i momssystemdirektivets forstand, at de omhandlede aktiviteter omfatter væsentlige dele af en forsikringsformidlers opgaver, såsom at søge efter kundeemner og at sætte dem i kontakt med forsikringsgiveren.

Det påhviler selskabet at godtgøre, at de af selskabet leverede ydelser opfylder betingelserne for momsfritagelse efter ovenstående bestemmelser, jf. SKM.2005.12.ØLR.

Selskabet har ikke dokumenteret det nærmere indhold af – eller i øvrigt specificeret – de konkrete transaktioner, der efter selskabets opfattelse er fritaget for moms. Det er således udokumenteret, om – og i givet fald i hvilket omfang – selskabet i forbindelse med disse transaktioner har sat kunder i kontakt med forsikringsgivere.

Selskabet har bogført en væsentlig del af sin omsætning som momspligtig, og selskabet har ikke oplyst baggrunden for, at den bogførte momspligtige omsætning ikke stemmer overens med selskabets momsangivelser. Selskabet har bogført og taget momsfradrag for en række udgifter, jf. momslovens § 37. Disse forhold stemmer ikke overens med det af selskabet anførte om, at selskabet ”skal fritages for moms”.

På ovenstående baggrund finder Landsskatteretten, at selskabet ikke har godtgjort, at de leverede ydelser, som SKAT har anset som momspligtige, kan karakteriseres som leveret af en forsikringsmægler eller -formidler, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, og momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten stadfæster herefter afgørelsen.