Kendelse af 09-04-2021 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2021

Journalnr. 18-0004912

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 3. kvartal 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter selskabet) blev stiftet den 20. februar 2013. Selskabet er registreret med branchekode ”620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”, jf. Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Selskabet var i perioden registreret for kvartårlig angivelse af moms.

Selskabet har til SKAT indberettet en efterangivelse af moms for perioden tredje kvartal 2015. Indberetningen er sket den 12. januar 2018. Efterangivelsen vedrører 26.000 kr. i købsmoms.

Det er oplyst, at beløbet på de 26.000 kr. vedrører køb af EDB-udstyr i regnskabsåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for 3. kvartal 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

SKAT har anført følgende begrundelse:

”[...]

En efterangivelse af moms anses i forhold til skatteforvaltningsloven for en anmodning om genoptagelse.

[...]

På baggrund af modtaget materiale fra [person1] fremgår det, at der er tale om moms,

som vedrører køb af EDB-udstyr i regnskabsåret 1/10-2013 – 30/9-2014. Beløbet på 26.000 kr.

skulle have været medregnet på angivelsen for tredje kvartal 2014, hvor der er angivet købsmoms

på 90.365 kr.

Angivelsesfristen for tredje kvartal 2014 er den 1. december 2014.

Fristen for ordinær genoptagelse er 3 år efter angivelsesfristens udløb. Det vil sige, at efterangivelsen

skulle være modtaget hos SKAT senest den 1. december 2017.

[...]

SKAT har afholdt et møde med indehaver [person1] den 2. marts 2018 på [Skattecentret]. I forbindelse med dette møde aftalte vi, at du skulle finde dokumentation for, at selskabet havde angivet og tilbageført den efterangivne moms tilbage i tredje kvartal 2015.

Du har ikke dokumenteret dette.

Du har den 23. marts 2018 sendt en e-mail til SKAT, hvor du gør rede for dine frustrationer vedrørende udpantning samt vedrørende den forældede efterangivelse. I din mail kommer du ikke med argumenter, der fritager dig for det endelige ansvar for at opgøre og angive moms i din virksomhed.

Du nævner, at forskellige rådgivere (din bogføringsdame samt forskellige revisorer) ikke foretager sig noget. Du henviser også til, at du har været i kontakt med flere ansatte ved Inddrivelsen i SKAT – og at de ikke har nævnt noget om, at en sådan efterangivelse kan være forældet.

Det er dog SKATs opfattelse, at det stadig er dit ansvar som hovedanpartshaver i selskabet at sørge for, at bogføringen samt angivelsesfristerne til SKAT er overholdt.

[...]

Det er stadig muligt at få ændret afgiftstilsvaret, hvis én af fire betingelser er opfyldt:

A. Hvis den hidtidige praksis er endeligt underkendt. Dette vurderes ikke at være tilfældet.
B. Hvis ændringen er en direkte følge af en ændring af et afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift vedrørende selskabet for den samme eller en anden periode. Dette vurderes heller ikke at være tilfældet.
C. Hvis selskabet eller nogen på selskabets vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er forkert. Det er ikke SKATs vurdering, at nogen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Der er efter SKATs vurdering tale om simpelt uagtsom forglemmelse af beløbet.
D. Endelig kan SKAT tillade en ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis der har været særlige omstændigheder.

Denne betingelse anvendes, når betingelse 1-3 ikke kan anvendes, og når det vil være urimeligt at opretholde afgiftsgrundlaget.

Den kan eksempelvis anvendes, hvis der er tale om fejl af forvaltningen (SKAT).

Det kan også være en situation, hvor der er tale om svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes selskabet.

Ifølge praksis kan der ikke tillades genoptagelse i situationer, hvor selskabet har glemt et fradrag.

Det er SKATs opfattelse, at det for [virksomhed1] ApS er netop den situation, der gør sig gældende. Selskabet har glemt en købsmoms på 26.000 kr. vedrørende en tidligere periode. Selskabet får først indberettet efterangivelsen den 12. januar 2018

Direktør [person1] har i e-mail af 6. februar 2018 nævnt dette:

Hej [person2].

Jeg vil bare lige nævne at jeg allerede før den 1/12-2017 har forklaret over for SKAT via inddrivelsen at virksomheden havde 26.000 der skulle korrigeres i virksomhedens moms favør. Men at vi bare manglede dokumentation fra revisor før vi kunne foretage denne korrektion så den blev udført korrekt.

Det vil jeg gerne have at du medtager i din afgørelse/undersøgelse.

Det er ikke SKATs opfattelse, at det kan anses som en anmodning om genoptagelse, at du har nævnt overfor inddrivelsen, at selskabet har 26.000 kr. til gode hos SKAT.

[...]”

Selskabets opfattelse

Selskabet har nedlagt påstand om, at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for 3. kvartal 2014 skal imødekommes, idet der er tale om særlige omstændigheder.

Selskabet har til støtte for påstanden anført følgende:

”[...]

Selskabet har haft købt ekstern bogføringsassistance der har været så mangelfuld at der ikke bliver indberettet kr. 26.000 til modregning på selskabets momskonto.

[virksomhed2] gennemgår, revidere og godkender efterfølgende dette regnskab uden at de opdager de 26.000 kr.

På et tidspunkt opdager undertegnede at selskabets momskonto er i minus - hvilket teknisk set ikke skulle kunne lade sig gøre med beløb i den størrelsesorden.

Selskabet skifter revisor til [person3] og revisor får besked på at lokalisere en eventuel fejl så momskontoen kan blive efterangivet med et eventuelt beløb. Revisor oplyser kort tid efter at fejlen er lokaliseret men revisor får desværre ikke opdateret momskontoen (revisor har adgang til og aftale om indberetning og han har da også indberettet andre ting - bare ikke denne her efterpostering).

Selskabet køber nu på ny bogføringsassistance denne gang ved [virksomhed3]. Og derfra rykkes der gennem selskabet til [person3] for at få oplyst perioden (vi kender nu beløbet der er blevet oplyst af [person3] men ikke perioden). Og først da det er for sent da momsbeløbet er forældet til efterangivelse bliver perioden oplyst fra revisor så det kan blive indberettet.

At det er forældet bliver selskabet oplyst om efter henvendelse fra SKAT til revisor. Selskabet tager efterfølgende selv kontakt til SKAT og aftaler et møde hos SKAT. På mødet bekræfter SKAT at såfremt det var blevet indberettet af [person3] på tidspunktet for opdagelsen så ville det ikke have været forældet. På mødet oplyser SKAT endvidere at selskabet “bare” skulle have indberettet i en vilkårlig periode da det så senere kunne have været efterangivet i den korrekte periode uden at være forældet. Undertegnede fortæller de to medarbejdere fra SKAT at netop den oplysning ville vi gerne have haft tidligere så.

Og det er ikke fordi at SKAT ikke har haft mulighed for at vejlede/oplyse selskabet til at gøre netop dette. Fordi selskabets søsterselskab har haft en skattekonto der korrekt var i minus og søsterselskabet der over mange telefoniske henvendelser til SKAT i forbindelse med en afklaring om nedbringelse af minus på skattekontoen har nævnt at der er 26.000 kr. Der skal trækkes fra i det samlede beløb for begge selskaber. På intet tidspunkt oplyser SKAT at beløbet kan forældes og SKAT oplyser heller ikke om at vi skal tage fat i en specifik afdeling af SKAT der kan hjælpe os med at bringe den del på plads.

Så alt i mens vi taler med SKAT ugentligt så forældes beløbet.

Vil oplyse at selskaberne i den omtalte periode har anvendt +90.000 kr. på bogførings- og regnskabsassistance. Set i lyset af selskabets aktiviteter er det et meget højt beløb.

Selskabet må konstaterer at alt og alle fejler omkring selskabet og det bør ikke komme selskabet til last.

Selskabet vil med baggrund i ovenstående anmode om at der skal gives dispensation i henhold til

reglerne så ledes at dette beløb ikke er omfattet af forældelsesfristen.

[...]”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om genoptagelse af selskabets afgiftstilsvar for 3. kvartal 2014.

Af momslovens § 57, stk. 3, fremgår følgende:

”For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.”

Af skatteforvaltningslovens §§ 31-32 fremgår følgende (uddrag):

Ӥ 31.

...

Stk. 2. En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.

§ 32. Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

...

4) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen af afgift kan kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31. En ændring af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Har det betydning for den afgiftspligtiges henholdsvis den godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Told- og skatteforvaltningen kan behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor.”

Ifølge forslag til skatteforvaltningsloven med bemærkninger, jf. L 110, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005, fremgår det, at skatteforvaltningslovens §§ 31-32 er en videreførelse af skattestyrelseslovens §§ 35 B og 35 C.

Af bemærkningerne til den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 4, fremgår det blandt andet, at forslaget indebærer, at ændringer af afgiftstilsvaret kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene. Bestemmelsen kan finde anvendelse, hvor der foreligger særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter betingelserne i bestemmelsens øvrige punkter, jf. nr. 1-3, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Bestemmelsen vil videre kunne finde anvendelse, hvis der er begået fejl af SKAT, og fejlen har medført en materiel urigtig opgørelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Den vil endvidere kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig opgørelse af et afgiftstilsvar eller en godtgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede.

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den afgiftspligtige eller dennes rådgiver har misforstået reglerne eller glemt et fradrag.

Det er oplyst, at beløbet på de 26.000 kr. vedrører køb af EDB-udstyr i regnskabsåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Beløbet på 26.000 kr. skulle derfor senest have været medregnet på selskabets momsangivelse for 3. kvartal 2014.

Selskabet var i perioden registreret for kvartårlig angivelse af moms. Selskabet skulle derfor angive momsen for 3. kvartal 2014 senest den 1. december 2014, jf. momslovens § 57, stk. 3. Den seneste frist for efterangivelse var dermed den 1. december 2017, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. SKAT modtog anmodningen om ændring af afgiftstilsvaret den 12. januar 2018, hvilket således ikke var inden for fristen for ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Selskabet har gjort gældende, at SKAT ikke har vejledt selskabet tilstrækkeligt, idet selskabet har orienteret SKAT om den manglende indberetning af købsmoms, forinden udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist.

En anmodning om genoptagelse skal være tilstrækkeligt konkretiseret med angivelse af beløb og angivelse af den periode, der ønskes genoptaget.

Landsskatteretten lægger ved sagens afgørelse til grund, at selskabet ikke har fremsat en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret inden for den ordinære frist efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Der er herved henset til, at selskabet ikke har fremlagt dokumentation herfor, idet Landsskatteretten bemærker, at der i den oplyste korrespondance mellem selskabet og SKAT ikke er en henvendelse fra selskabet til SKAT, der er tilstrækkeligt konkretiseret med angivelse af beløb og den periode, der ønskes genoptaget, til, at selskabet kan anses for at have anmodet om genoptagelse inden for den ordinære frist efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Til støtte for, at der foreligger særlige omstændigheder, der begrunder en fravigelse af de ordinære frister, har selskabet anført, at selskabet har købt ekstern bogføringsassistance, der ved en fejl ikke har indberettet de 26.000 kr. som købsmoms, samt at den efterfølgende revisor har glemt at få efterangivet beløbet inden for den ordinære frist.

Landsskatteretten bemærker, at skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, ifølge forarbejderne er tiltænkt et snævert anvendelsesområde.

Landsskatteretten bemærker videre, at selskabet identificeres med dets revisor og dermed selv anses for at have begået fejl, som revisoren måtte have begået på selskabets vegne. Ukendskab til reglerne giver ikke grundlag for genoptagelse efter momslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Den for sene efterangivelse af købsmomsen på 26.000 kr. skyldes alene selskabets forhold.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret for 3. kvartal 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

SKATs afgørelse stadfæstes.