Kendelse af 09-04-2021 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2021

Journalnr. 18-0004905

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[person1] (herefter indehaveren) stiftede den 15. august 2013 enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] (herefter virksomheden). Virksomheden var i perioden registreret for kvartårlig angivelse af moms.

Virksomheden er registreret med ophørsdato den 24. februar 2015, jf. Det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

Virksomheden har ikke angivet moms for perioden. SKAT har foretaget foreløbige fastsættelser af momsen for perioden.

Indehaveren anmodede den 14. februar 2018 SKAT om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014.

Indehaveren har til brug for sagens behandling i Skatteankestyrelsen fremsendt en kopi af tilsagn om tilskud til projektet ’[projekt1]’, fra [by1] Lokaludvalg, samt en kopi af meddelelse om støtte til projektet fra [by2] Lokaludvalg.

Indehaveren har desuden fremsendt et regnskab for projektet ’[projekt1]’.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

SKAT har anført følgende begrundelse:

”[...]

Vores begrundelse for ikke at ændre momsen

Vi kan ikke ændre din moms, fordi du har bedt os om at ændre den mere end tre år efter det tidspunkt, hvor du skulle angive den, og fordi du ikke har oplyst os om særlige omstændigheder, der taler for, at vi alligevel ændrer den.

Det forhold, at der ikke har været momspligtig aktivitet i virksomheden, er ikke et forhold, der efter vores vurdering kan begrunde en ændring af momsen efter den 3-årige ændringsfrist. Vi har i denne vurdering blandt andet lagt vægt på, at virksomheden er forpligtet til at sørge for at angive moms, herunder også at sørge for 0-indberetninger, hvis der ikke har været aktivitet i virksomheden i en eller flere perioder.

Du opfylder derfor ikke betingelserne for at få ændret din moms.

[...]”

Virksomhedens opfattelse

Indehaveren har nedlagt påstand om, at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014 skal imødekommes, idet der er tale om særlige omstændigheder.

Indehaveren har til støtte for påstanden anført følgende:

”[...]

Jeg tillader mig hermed at klage over afgørelsen af 4/4-18 i henhold til ovennævnte sagsnummer på at jeg ikke kan få ændret min moms.

I henhold til regnskab - '[projekt1]' - se venligst vedlagte, hvoraf fremgår at firmaet [virksomhed1] har haft en samlet indtægt på kr. 8.145,-. (Hvoraf egenbetaling var kr. 445,-)

Jeg lukkede virksomheden [virksomhed1] d. 24/2-2015 med hjælp fra en medarbejder i SKAT. Her fik jeg at vide at nu var firmaet lukket og jeg skulle ikke foretage mig yderligere.

Da jeg i januar 2018 vil låne penge fra min låneforening i min fagforening oplyser de mig om at jeg har en restgæld hos SKAT. Dette overrasker mig og jeg tager straks kontakt til SKAT, der oplyser mig om at jeg skulle have haft nul-indberettet. Dette har jeg ikke været klar over og den medarbejder jeg talte med i SKAT i 2015 oplyste mig ikke om at jeg manglede at nul-indberette. Jeg har aldrig hørt om at jeg skulle nul-indberette. Ellers havde jeg selvfølgelig gjort dette.

Ydermere var jeg også af den overbevisning, at mindre virksomheder der har en årlig momspligtig omsætning på under 50.000,- ikke har pligt til at indberette moms. [virksomhed1] samlet på de 1 1/2 år den har været eksisterende har haft en indtægt på kr. 8.145,-.

Jvf. Erhvervsstyrelsens retningslinjer for personligt ejede mindre virksomheder:

Personligt ejet mindre virksomhed ([virksomhed2])

Når du opretter en personligt ejet mindre virksomhed ([virksomhed2]), får du et CVR-nummer og kan drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. En [virksomhed2] er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje (journalistisk virksomhed, foredrag, tøjdesign, etc.) i form af en virksomhed.

De væsentligste kendetegn ved en [virksomhed2] er, at den:

kun har én ejer (personligt ejet)
har en årlig momspligtig omsætning under 50.000 kr.
ikke er momspligtig
ikke er lønsumspligtig
ikke har import fra eller eksport til lande uden for EU
ikke har ansatte
skal forny registreringen hvert 3. år

Jeg beder jer ydmygst om endnu engang at revidere min sag, da jeg mener der er tale om en misforståelse fra en ny iværksætter som er faret vild i paragrafferne.

[...]”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om genoptagelse af virksomhedens afgiftstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014.

Af momslovens § 57, stk. 3, fremgår følgende:

”For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.”

Af skatteforvaltningslovens §§ 31-32 fremgår følgende (uddrag):

Ӥ 31.

...

Stk. 2. En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.

§ 32. Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

...

4) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. En ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen af afgift kan kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31. En ændring af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Har det betydning for den afgiftspligtiges henholdsvis den godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Told- og skatteforvaltningen kan behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor.”

Ifølge forslag til skatteforvaltningsloven med bemærkninger, jf. L 110, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005, fremgår det, at skatteforvaltningslovens §§ 31-32 er en videreførelse af skattestyrelseslovens §§ 35 B og 35 C.

Af bemærkningerne til den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 4, fremgår det blandt andet, at forslaget indebærer, at ændringer af afgiftstilsvaret kan tillades efter en konkret bedømmelse af forholdene. Bestemmelsen kan finde anvendelse, hvor der foreligger særlige omstændigheder uden for de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter betingelserne i bestemmelsens øvrige punkter, jf. nr. 1-3, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Bestemmelsen vil videre kunne finde anvendelse, hvis der er begået fejl af SKAT, og fejlen har medført en materiel urigtig opgørelse af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen, og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. Den vil endvidere kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig opgørelse af et afgiftstilsvar eller en godtgørelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede.

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den afgiftspligtige eller dennes rådgiver har misforstået reglerne eller glemt et fradrag.

Virksomheden var i perioden registreret for kvartårlig angivelse af moms. Virksomheden skulle derfor angive momsen for 3. kvartal 2014 senest den 1. december 2014, jf. momslovens § 57, stk. 3. Fristen for at angive tidligere perioders moms var inden denne dato. Den seneste frist for efterangivelse var dermed den 1. december 2017, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. SKAT modtog anmodningen om ændring af afgiftstilsvaret den 14. februar 2018, hvilket således ikke var inden for fristen for ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Til støtte for, at der foreligger særlige omstændigheder, der begrunder en fravigelse af de ordinære frister, har indehaveren anført, at hun ikke var klar over, at der skulle 0-indberettes for perioder uden momspligtig omsætning.

Indehaveren har desuden gjort gældende, at hun med hjælp fra en medarbejder hos SKAT fik lukket virksomheden den 24. februar 2015, og at indehaveren af denne medarbejder fik besked på, at hun ikke skulle foretage sig yderligere.

Landsskatteretten bemærker, at Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, ifølge forarbejderne er tiltænkt et snævert anvendelsesområde.

Landsskatteretten bemærker videre, at indehaveren af virksomheden er forpligtet til at angive moms, herunder også 0-indberetninger, såfremt der ikke har været aktivitet i virksomheden i en eller flere perioder. Ukendskab til reglerne giver ikke grundlag for genoptagelse efter momslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

SKATs foreløbige fastsættelser af momsen for perioden skyldes således alene indehaverens forhold.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

SKATs afgørelse stadfæstes.