Kendelse af 07-01-2021 - indlagt i TaxCons database den 30-01-2021

Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet klageren told med 92 kr. og 23 kr. i importmoms for indførsel af en beklædningsgenstand og et par støvler fra USA.

Kravet mod klageren er opstået som følge af, at klageren har anmodet SKAT om at ændre varekoden på varerne til position 95.07 med en tarifmæssig told på 0 %.

SKAT har truffet afgørelse om, at varerne skal tariferes med 2/3 af værdien i position 61.14 og 1/3 af værdien i position 64.03 med en tarifmæssig told på hhv. 12 og 8 %.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren har importeret et kostume og sko fra en auktion i USA. Ved indførslen, har [virksomhed1] tariferet varen og opkrævet 278 kroner i told og 938 kroner i importmoms.

Klageren var uenig i vurderingen af tariferingen og rettede henvendelse til SKAT med henblik på at få en endelig afgørelse, herunder anmodning om tilbagebetaling af for meget opkrævet told. SKAT vurderede, at varerne skal tariferes i position 61.14 og 64.03 og at der dermed efteropkræves 115 kroner i told og importmoms.

SKATs afgørelse

SKAT har foretaget vurdering af tariferingen for de pågældende varer, herunder truffet afgørelse om efteropkrævning af told og importmoms på i alt 115 kroner. SKAT har vurderet, at kravet er opstået som følge af, at varerne skal tariferes med 2/3 af værdien for kostumet under position 61.14, beklædningsgenstande, af trikotage, og med 1/3 af værdien for skoene under position 64.03, som fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder. SKAT har anført, at de ikke havde den præcise angivelse af, hvor meget værdien var for hhv. kostume og sko, og har derfor skønnet at værdien fordelte sig med 2/3 for kostumet og 1/3 for støvlerne.

Som begrundelse herfor, er anført:

”...

For at vi kan betragte dine varer som samleobjekter, skal der være tale om et samleobjekt efter tariffens bestemmelser.

Et kostume kan tariferes i position 9705, hvis der er tale om et kostume med historisk værdi og det skal have tilhørt en berømt person. Vi anser en berømt person som værende en ”virkelig” person (altså ikke kun en karakter/fiktiv person i en film), der er kendt i hele verden og har været eller kan forventes at være det i mange år fremover. Det er ikke nok, at det er en, der for tiden/i disse år, er på f.eks. forsiden af aviser og ugeblade.

Du søger om godtgørelse for et kostume, der består af ”coverall” og støvler, og som har været brugt af en skuespiller, som i øjeblikket af nogle kan anses for at være berømt. Kostumet har ikke tilhørt den pågældende skuespiller.

Et eksempel på, hvad vi vil opfatte som et samleobjekt efter tariffens bestemmelser, kunne være genstande, der er anvendt af fortidsfolkeslag, som kan tjene til studium af deres virksomhed for eksempel mumier, sarkofager, våben eller genstande med tilknytning til religion.

Det kunne også være beklædningsgenstande og genstande, der har tilhørt berømte personer (altså ikke fiktive personer i en film) som for eksempel Elvis Presleys kostumer fra Las Vegas-shows eller måske en af Lady Dianas kjoler.

Bemærk dog, at dette skal suppleres med behørig dokumentation f.eks. i form af et certifikat fra den der har fremstillet varen og gerne billeddokumentation for at varen har været brugt på ”scenen”. Førnævnte tjener alene som eksempler, og derfor vil enhver afgørelse bero på en konkret vurdering af selve varen samt den tilhørende dokumentation.

Da dine varer, efter tariffen, ikke kan betegnes som samleobjekter, foreslår vi, at dine varer tariferes efter deres beskaffenhed, altså som henholdsvis ”coverall” og støvler. Da vi ikke kender materialernes art, har vi kun mulighed for at skønne hvilken position, varerne vil være omfattet af.

”Coverall” skønnes at være omfattet af position 6114 - Andre beklædningsgenstande, af trikotage(strik), hvor toldsatsen uanset varekoden udgør 12 %.

Støvlerne skønnes at være omfattet af position 6403 - Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder. Her udgør toldsatsen 8 % uanset varekoden.

Du fremlægger bekræftelse på købet, hvoraf det fremgår, at du samlet har indkøbt varer for 549,00 USD. Dette beløb svare til 3.477,00 DKK.

Da vi ikke har en præcis angivelse af, hvor meget værdien er for henholdsvis ”coverall” og støvlerne, har vi skønnet at værdien fordeler sig med 2/3 for ”coverall” og 1/3 for støvlerne - se nedenstående nye beregning af told og moms, hvor toldværdien for de enkelte varer også ses:

”Coverall” Told 12 %

Pos 6114

Støvler Told 8 %

Pos 6403

Ny fortoldning af

dine varer

Toldværdi

2.318,00 DKK

1.159,00 DKK

3.477,00 DKK

Told

278,00 DKK

92,00 DKK

370,00 DKK

Moms aa x 25 %

649,00 DKK

312,00 DKK

961,00 DKK

I alt

927,00 DKK

404,00 DKK

1.331,00 DKK

[virksomhed1] har oprindeligt opkrævet dig 278,00 DKK i told og 938,00 DKK i moms - i alt 1.216,00 DKK. Efter vores nye beregning opkrævet du således 115,00 DKK .

Din udtalelse samt oplysninger

I vores brev af 18. april 2018 gav vi dig mulighed for, at komme med yderligere oplysninger til sagen inden den 18. maj 2018.

Den 2. og 3. maj 2018 indsender du nogle uddybende spørgsmål. Den 9. maj 2018 modtager du et brev med svar under sagsnr. [...] fra [person1], vedr. de spørgsmål du har stillet.

Den 14. maj 2018 indsender du din udtagelse vedr. SKATs forslag til afgørelse.

Bemærkninger til udtalelse og oplysninger

De indkomne oplysninger ændrer ikke på vores afgørelse.

Det præciseres, at kostumer altid tilhører filmselskabet og bliver båret af fiktive personer - derfor kommer de ikke til at kunne blive tariferet i pos. 9705.

Love og regler

De almindelige regler og procedurer, der gælder for varer, der føres ind i eller ud af Unionens toldområde står i artikel 1, stk. 1 i EU-toldkodeksen samt i GF og DF.

Reglerne om, at ansøgeren skal give os alle de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at vi kan træffe afgørelse om at betale told tilbage, står i EU-toldkodeksens artikel 22, stk. 1 samt artikel 173 stk. 3.

Reglerne om at importafgifter betales på baggrund af den fælles toldtarif står i EU-toldkodeksen artikel 56.

Reglerne om fastsættelse af toldsatsen står i EU-toldkodeksen artikel 57.

Tariferingen af varer sker efter de Almindelige tariferingsbestemmelser, punkt 1 og 6, vedrørende den Kombinerede Nomenklatur, samt teksterne til position 6114, 6403 samt 9705. Til fortolkning af position 9705, anvendes De Forklarende bemærkninger (FB)1.

Reglerne om efteropkrævning af told sker i henhold til artikel 102 og 105 i toldkodeksen.

Efteropkrævningen af moms sker i samme omfang og på samme betingelser, som efteropkrævning af told. Reglerne fremgår af § 32 i momsloven.

... ”

I forbindelse med sagens behandling, har Toldstyrelsen udtalt følgende:

”...

Toldstyrelsen understreger, at det i hver enkelt tariferingssag er tale om en konkret

og individuel vurdering. Dette gælder også vurderingen af, hvorvidt der er tale om

et samleobjekt. Det forhold, at klager i en tidligere sag har opnået toldgodtgørelse,

har således ikke haft betydning for nærværende sag.

Toldstyrelsen medgiver, at klager i sag med j.nr. [...]4 vedrørende ”Seinfeld kostume” modtog afgørelse om toldgodtgørelse

...”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at varerne skal tariferes som samlerobjekter under position 9507, med en toldsats på 0 %.

Til støtte for påstanden, er anført følgende:

”...

Denne sag drejer sig om et kostume, jeg har indført fra USA. Det er fra filmen Star Trek fra 2009, der er lavet til skuespilleren Zoe Saldana.

Kostumet er et unika og udelukkende lavet til filmen. Skoene er er adapteret således at de passer til kostumet.

Kostumet har købt på auktion hos auktionshuset ”Propstore of London”, der udelukkende sælger originale kostumer og rekvisitter fra film og tv efteråret 2017. Det er købt i [by1] i USA

Kostumet har en værdi af 549 USD der dækker hammerslag plus hammerslagsgebyr.

De faktiske forhold og dokumentationen for kostumet er ikke anfægtet af SKAT.

Baggrund:

SKAT anerkender ikke kostumet som et samleobjekt, da SKAT ikke mener det har tilhørt en berømt person.

Jeg ønsker det tarifferet efter bestemmelserne i 9705 med baggrund i at jeg tidligere har importeret et kostume fra TV-serien Seinfeld, hvor SKAT lavede en afgørelse, der anerkendte dette kostume fra Seinfeld som et samleobjekt og dermed kunne tariffere det under 9705.(J.nr. [...] (bilag 1))

Overfor SKAT, har jeg argumenteret for at det er et samleobjekt da det opfylder betingelserne for at være et samleobjekt som de også ses i EUR-Lex - 61984CJ0252 hvor der står:

”...forstaas genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs..genstande der er forholdsvis sjaeldne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deresoprindelige formaal, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsaetning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig vaerdi.

Samlerobjekter har historisk interesse som omhandlet i den naevnte position, naar de betegner et vaesentligt trin i menneskets udvikling, udtrykt ved dets frembringelser, eller belyser et afsnit af denne udvikling.”

Overfor SKAT har jeg argumenteret at

1. Det omtalte kostume er sjældent og opfylder derfor dette krav om sjældenhed i EUR-Lex – 61984CJ0252. Det er kun lavet i et eksemplar specifikt til en skuespiller, Zoe Saldana.

2. Ligeledes opfylder det kravet til at det ikke kan kan anvendes til dets oprindelige formål som kostume, da det både er porøst, til en kvinde og endvidere slet ikke kan bruges som almindelig beklædningsgenstand

3. Det er kun til salg via specialiseret handel mellem samlere gennem auktioner. Aldrig i almindelig handel såsom i en butik.

4. Det har i sammenligning med et tænkt brugbart objekt en betydelig værdi.

5. Kostumet har designmæssig interesse, da det fortæller om vores vestlige visuelle kultur.

Desuden fortæller det også om tv- og filmproduktionernes udvikling både visuelt som fortællemæssigt og som må siges at være en væsentlig del af menneskets udvikling. Star Trek er en stor og meget væsentlig del af science-fictiongenrens historie som filmiske og tvmæssige produktioner.

SKAT har ikke modsagt dette og da den samme argumentation gjorde sig gældende i sag J.nr. [...] (bilag 1) ses det som at SKAT anerkender at kravene ovenfor er opfyldt men at SKAT mener at det ikke har tilhørt en berømt person.

SKATs medarbejder [person1] svarer den 9. maj at man finder begrundelserne for at kostumet skal have tilhørt en berømt person her:

”Det fremgår af positionsteksten til position 9705 at den omfatter

”Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske,

etnografiske

eller numismatiske samlinger og samlerobjekter”.

De forklarende bemærkninger til position 9705 punkt B Historiske, arkæologiske, palæontologiske

og etnografiske samlinger og samlerobjekter definerer disse som ”Genstande, der er anvendt af

fortidsfolkeslag, som kan tjene til studium af deres virksomhed, f.eks. mumier, sarkofager, våben,

genstande med tilknytning til religion, beklædningsgenstande og genstande, der har tilhørt berømte personer”

Endvidere skriver SKAT i sin afgørelse at eksempler på beklædningsgenstande fra berømte personer ville være en kjole der har tilhørt Prinsesse Diana eller et Las Vegas kostume, der har tilhørt Elvis Presley.

Jeg har spurgt SKAT adskillige gange hvordan de kommer frem til netop disse to personer og om der er sager der omhandler disse to personers genstande. Det har jeg ikke kunnet få dokumentation for og i telefonsamtale med mig den 18. juni anerkender SKATs medarbejder [person2] at hun ikke kan finde dem heller.

Påstand:

Jeg mener at dette kostume skal tariferes som et samleobjekt. Der er netop præcedens for indførsel af film- og tv-kostumer som samleobjekter.

Man kan fra SKATs side ikke udfærdige forskellige afgørelser for identiske sager.

Jeg fik i J.nr. [...] (bilag 1) medhold i at et kostume, der har været brugt i tv-serien ”Seinfeld”.

I denne sag skrev SKAT i brev, via E-boks, den 8. september 2017 (bilag 2) at for at noget skulle være et samleobjekt skulle det opfylde disse kriterier:

betingelserne for at kunne optages i en samling og det vil sige:

Genstande der er forholdsvis sjældne
Normal ikke annvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål
Er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af

lignende brugbare genstande

Har betydelig værdi
Illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling, eller belyser en periode i denne udvikling

Da mit Seinfeld kostume derefter blev anset for at være et samleobjekt vil det samme også gøre sig gældende for det kostume fra Star Trek, der omtales her, da dette Star Trek kostume opfylder alle kriterier da:

1. Det omtalte Star Trek kostume er sjældent og opfylder derfor dette krav om sjældenhed i EUR-Lex – 61984CJ0252. Det er kun lavet i et unikt eksemplar specifikt til en skuespiller, Zoe Saldana,

2. Ligeledes opfylder det kravet til at det ikke kan kan anvendes til dets oprindelige formål som kostume, da det både er porøst, til en kvinde og slet ikke kan bruges som almindelig beklædningsgenstand.

3. Det er kun til salg via specialiseret handel mellem samlere gennem auktioner. Aldrig i almindelig handel såsom i en butik.

4. Det har i sammenligning med et tænkt brugbart objekt en betydelig værdi.

5. Kostumet har designhistorisk interesse, da det fortæller om vores vestlige visuelle kultur.

Desuden fortæller det også om tv- og filmproduktionernes udvikling både visuelt som fortællemæssigt og som må siges at være en væsentlig del af menneskets udvikling og som er en del af den nyere populærkultur. Star Trek er en stor og meget væsentlig del af sciencefictiongenrens historie som filmiske og tv-mæssige produktioner. Det er et tidstypisk kostume samtidig med at det også bliver brugt i Kobayashi Maru scenen, der fortællemæssigt er en stor del af hele Star Trek franchisens narrativ. Star Trek som populærkulturelt fænomen er diskuteret mange gange og i ”An introduction to Visual Culture” af Nicholas Mirzoeff skrives på side 211 ”In determining the influence of science fiction in contemporary identity, Star Trek is of particular importance because of it´s enormous popularity. By 1991, 53 percent of Americans said that they were Star Trek fans, giving considerable weight to it´s interpretation of the present-as-the-future”.

Angående Star Trek franchisen som samleobjekter kan det uddybes at:

Star Trek begyndte som en tv-serie i 1966 og hvor der siden, i skrivende stund, er produceret sammenlagt 741 episoder fordelt på 7 serier og 13 spillefilm.

I 2006 havde auktionshuset [virksomhed2] en auktion over Star Trek kostumer og rekvisitter der sprang alle salgsrekorder. http:/[...].com/

Siden da solgte auktionshuset ”It´s a wrap” Star Trek effekter fra de forskellige film og serier i en årrække gennem Ebay. (http://[...].com/)

Der er skrevet talrige bøger omkring de kunstneriske og designmæssige udviklinger af de forskellige samleobjekter fra Star Trek universet. Disse bøger taler blandt andet om det tidstypiske design, tv- og filmhistorie og Star Treks placering herindenfor.

Disse bøger, blandt andre, er ”Star Trek – Costumes” og ”Star Trek – the visual dictionary” men også ”The art of Star Trek” taler også om produktionen og de kunstneriske udviklinger omkring serien.

Med dette opfylder kostumet kriterierne for at være af historisk og samtidig interesse som foreskrevet i EUR – Lex – 61984J0252 og vil derfor også kunne indgå i en museal samling.

Jeg vil i forhold til dette gerne henlede opmærksomheden på den engelske version af EUR – Lex – 61984J0252, da denne er mere præcis i sine vendinger om de historiske og samtidige (contemporary) karakteristika, en genstand skal opfylde for at kunne betragtes som samleobjekt.

Der findes ikke hjemmel i tariffen for SKAT at påstå at et kostume skal have tilhørt en berømt person for at kunne tariferes som et samleobjekt. Det er en fejllæsning af EUR – Lex – 61984J0252 fra SKATs side. Hvis man skulle læse teksten som SKAT læser den ville det også være sådan at mumier, sarkofager, våben med videre også skal have tilhørt en berømt person.

Det er selvsagt ikke tilfældet.

Hvis man læser den engelske version af EUR – Lex – 61984J0252 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri = CELEX:61984CJ0252 & from = DA) så vil det fremgå således:

THIS CATEGORY INCLUDES: MUMMIES ; SARCOPHAGI ; WEAPONS ; OBJECTS OFWORSHIP ; ARTICLES OF APPAREL ; ARTICLES USED BY PRIMITIVE RACES ; ARTICLES WHICH HAVE BELONGED TO CELEBRITIES. '

Her fremgår det tydeligt at der er tale om forskellige artikler OG artikler, der har tilhørt en berømt person. Det omtalte kostume, der diskuteres her falder således ind under ”apparel” - altså

beklædningsgenstande og det er tydeligt at der ikke er krav om at denne beklædningsgenstand, skal have tilhørt en berømt person. Endvidere er det heller ikke krav til et samleobjekts udforming. De beskrevne effekter tjener som eksempler på samleobjekter.

Igen bevidnes det at der ikke er formalia til at påstå at et kostume skal have tilhørt en berømthed.

Jeg vil her henlede opmærksomheden på stykke 10 og stykke 13 hvor det henholdsvis lyder:

10 Som Domstolen gentagne gange har udtalt, skal det afgoerende kriterium for varernes

tarifering i almindelighed soeges i deres objektive kendetegnog egenskaber, saaledes som disse

fremgaar af ordlyden af den faelles toldtarifs positioner og de hertil hoerende bestemmelser.

Og

13 Det fremgaar af de forskellige sproglige versioner af pos. 99.05, at den foerste betingelse for,

at en genstand henhoerer under positionen er, at den i sig selv er egnet til at indgaa i en samling.

Saaledes taler den tyske, franske, italienske og nederlandske version om ”genstande for

samlinger” (Sammlungsstuecke, objets pour collections, oggetti da collezione, voorwerpen voor

verzamelingen), den graeske version taler om ”genstande fra samlinger” (eídh syllogvn), og den

engelske og danske version taler om ”samlerobjekter” (collector ' s pieces, samlerobjekter).

Fortolkningen af dette begreb skal som udgangspunkt ske i overensstemmelse med princippet om

at tariferingen foretages paa grundlag af varernes objektive kendetegn og egenskaber.

I henhold til de to afsnit kan SKATs krav om tilhørsforhold til en berømt person også underkendes da det ikke kan objektivt defineres hvad definitionen af en berømt person indebærer og hvornår en person er berømt. Det vil altid være subjektivt.

Jeg har direkte adspurgt SKAT i mail (BILAG 3) af 1. juni d.å. hvilke formelle kriterier SKAT har for definere en persons berømmelse. Det har man, per telefon den 18.6. d.å. nægtet at svare på og det må derfor antages at der ikke findes nogle formelle krav og endvidere hvordan skulle man også kunne definere sådanne kriterier. Dette ville udelukkende afstedkomme arbitrære afgørelser udfra den pågældende medarbejders viden på et givent felt.

Med alt dette in mente argumenteres der også for at kostumet opfylder kravene til tilhørforholdet til berømmelse.

SKATs egne definitioner for dette er dog selvmodsigende. SKAT omtaler effekter, der skulle opfylde SKATs krav til berømmelse, som en kjole båret af Prinsesse Diana og et kostume fra et af Elvis Las Vegas shows.

I disse tilfælde skal det bemærkes at Dianas kjoler vil tilhøre det britiske kongehus. Elvis´ kostumer fra Las Vegas har aldrig tilhørt Elvis selv. De tilhører altid produktionsselskabet.

Dermed må det ses som værende tilstrækkeligt at et kostume/beklædningsgenstand har været båret af en berømthed i forhold til SKATs krav til berømmelse.

Zoe Saldana vil for mange være mere berømt end Prinsesse Diana og Elvis. Derfor mener jeg at, kostumet opfylder kriterierne for berømmelse, hvis det skal være et springende punkt.

Et kig på IMDB gør det klart at hun spiller med i mange meget kendte film langt ud i fremtiden:

(https://www.imdb.com).

Det er dog også klart at berømmelse ikke udelukkende forholder sig til personer men også karakterer og genstande. Filmen er også meget berømt og en film som var et reboot af Star Trek

franchisen og som fik en meget stor succes på verdensplan hvilket beskrives på Wikipedia:

https:// en.wikipedia.org

At en medarbejder hos SKAT ikke kender personen eller filmen er ikke ensbetydende med at vedkommende ikke er berømt. Hvis SKATs definitioner for rekvisitters egnethed som samleobjekt var objektive krav ville det være en åbenlys uret.

Eksempelvis også betyde at hvis en dansk person på auktion i 2017 havde købt Obi Wan Kenobis lightsaber fra ”Star Wars – A New Hope” ikke ville kunne indføre denne som samleobjekt da den ikke har tilhørt Alec Guniess. Det er jo temmelig utænkeligt.

Det skal sluttelig bemærkes at denne anke baserer sig på det jeg har fået oplyst af SKAT. Jeg handler i store dele i blinde da jeg har forsøgt, uden held, at få afklaret på hvilke punkter dette kostume adskiller sig fra kostumet i sag J.nr. [...] jf. den mail som jeg sendte til SKAT den 1. juni 2018. Jeg har også per telefon forsøgt at få en afklaring på hvordan nærværende sag adskiller sig fra J.nr. [...].

SKAT har gennem telefonsamtale 18. juni d.å. gjort klart at SKAT ikke ville besvare de spørgsmål jeg har stillet til afgørelsen og for at kunne forstå og anke den korrekt. Det bemærkes også at jeg har talt med mange medarbejdere under denne sag men aldrig med vedkommende, der har behandlet sagen så derfor er har det været et noget rodet og uklart forløb.

Jeg ikke har kunnet få indsigt i de forhold der gør sig gældende for denne sag, eller få klarhed over de præmisser SKAT bruger endsige få udleveret juridiske og sammenlignelige sager jf. sager om Elvis´ kostumer og Prinsesse Dianas kjole og andre spørgsmål som skrevet i mailen af 1. juni

(Bilag 3)

Derfor mener jeg også at jeg, da ønskede informationer ikke er blevet fremlagt af SKAT, at sagen kan afgøres til min fordel.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Reglerne om tarifering af varer fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, med senere ændringer.

For 2017 var Kommissionens gennemførelsesforordning (EØF) nr. 1821/2016 af 6. oktober 2010, med senere ændringer, gældende. Bilag 1 til denne forordning indeholdt Den Kombinerede Nomenklatur (KN).

Ved tarifering tjener overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler i Den Kombinerede Nomenklatur alene til orientering. Tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser.

Tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser. Kun underpositioner på samme niveau er sammenlignelige. Relevante afsnits- og kapitelbestemmelser finder anvendelse, med mindre andet følger af sammenhængen. Det fremgår af almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 i Den Kombinerede Nomenklatur.

Af EU-Domstolens faste praksis følger det, at det afgørende kriterium for tariferingen af varer normalt bør være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i Den Kombinerede Nomenklatur og bestemmelserne til nomenklaturens afsnit og kapitler.

Kapitel 97 i KN omfatter kunstværker, samlerobjekter og antikviteter og position 97.05 omfatter Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter.

Af de Forklarende Bemærkninger til position 97.05 fremgår følgende:

”varerne under denne position har ofte kun ringe materialeværdi, men har interesse som følge af deres sjældenhed, deres gruppering, eller den måde de præsenteres på. Positionen omfatter:

[...]

B. Historiske, arkæologiske, palæontologiske og etnografiske samlinger og samlerobjekter, f.eks.:

1. Genstande, der er anvendt af fortidsfolkeslag, som kan tjene til studium af deres virksomhed, f.eks. mumier, sarkofager, våben, genstande med tilknytning til religion, beklædningsgenstande og genstande, der har tilhørt berømte personer.

2. Genstande, der kan tjene til studium af nutidige primitive folkeslags virksomhed, sæder og skikke, f.eks. redskaber, våben, genstande med tilknytning til religion.

3. Geologiske genstande, der kan tjene til studium af forstenede organismer (uddøde organismer, der har efterladt rester eller aftryk i geologiske lag), hvad enten de er af vegetabilsk eller af animalsk art.

For så vidt angår de forklarende bemærkninger til den fælles toldtarif skal det bemærkes, at selv om de ikke er bindende, er det EU-domstolens opfattelse, at disse indeholder vigtige bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioner.

Kapitel 61 i KN omfatter beklædningsgenstande og position 61.13 omfatter beklædningsgenstande, af trikotage. Kapitel 64 i KN omfatter fodtøj og position 64.03 omfatter fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder.

Landsskatteretten finder, at det pågældende kostume og fodtøj, ikke kan anses for at være samlerobjekter som defineret i kapitel 97. For at være omfattet af position 97.05, skal varerne betegnes som historiske, arkæologiske, palæontologiske og etnografiske samlinger og samlerobjekter”. Det er Rettens opfattelse, at kostumet og fodtøjet ikke er omfattet af denne beskrivelse.

I henhold til EU-domstolens dom C-252/84, præmis 19, skal genstande have en historisk værdi for at udgøre et samlerobjekt som defineret ovenfor. Endvidere fremgår det af samme doms præmis 24, at samlerobjekter har historisk interesse når de betegner et væsentligt trin i menneskets udvikling, udtrykt ved dets frembringelser, eller belyser et afsnit af denne udvikling. Retten finder, at det forhold, at varerne har været anvendt som kostume til en skuespiller i en film fra 2009 ikke kan føre til at det opnår status som varer med historisk værdi eller historisk interesse.

Den af klageren anførte begrundelse om en tidligere tilladelse fra SKAT til tarifering af et kostume fra TV-serien Seinfeld under position 97.05 kan ikke føre til andet resultat i denne sag, idet det afgørende kriterium for tariferingen af varer er disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i Den Kombinerede Nomenklatur og bestemmelserne til nomenklaturens afsnit og kapitler. Denne vurdering foretages i den konkrete situation og for de specifikke varer.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.