Kendelse af 21-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 11-06-2021

Journalnr. 18-0003507

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

15. oktober 2014 – 31. december 2014

Lønsumsafgift

5.074 kr.

0 kr.

5.074 kr.

1. januar 2015 – 31. december 2015

Lønsumsafgift

13.586 kr.

0 kr.

13.586 kr.

Faktiske oplysninger

[person1] drev i perioden 15. oktober 2014 - 15. oktober 2015 enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] med CVR-nr. [...1], som var registreret med branchekode 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik. Virksomheden overtog en kontrakt pr. 1. oktober 2014 fra [virksomhed2], cvr. [...2] vedrørende handicapkørsel og anden kørsel for [virksomhed3] – Flextrafik.

Virksomheden har været registeret med følgende pligter hos SKAT: AM-bidrag og A-skat i perioden 16. maj 2015 til 15. oktober 2015. Virksomheden har ikke angivet nogen lønindkomst, AM-bidrag eller A-skat i perioden.

Indehaveren, der er uddannet pædagog, har modtaget SU i hele 2014 og 2015, idet han var under et revalideringsforløb for at tilegne sig kompetencer og skifte arbejde.

Sagen er startet i forbindelse med, at SKAT har modtaget kontroloplysninger fra [by1] politi vedrørende fakturaer udstedt af selskaberne [virksomhed4] ApS og [virksomhed5] ApS. I en politirapport vedrørende resultatet af en ransagning har Politiet anført følgende:

”Ved gennemgang af computere, blev der udfundet en række fakturaer, udstedt af følgende selskaber:

(...)

[...3] [virksomhed5] ApS

(...)

[...4] [virksomhed4]

(...)

De fleste af fakturaerne lå gemt på computerne som excel-filer, og der lå også fakturaskabeloner på computerne vedrørende Ovennævnte selskaber.

Der er politiets mistanke, at fakturaerne enten er falske eller fiktive, samt af virksomhederne ikke har kunnet levere den service ydelse som fremgår af fakturaerne eller at fakturaerne dækker over sort arbejde

På computerne blev der fundet 311 stk. fakturaer, som var udstedt af ovennævnte selskaber til følgende 77 selskaber/kunder:

(...)”

SKAT har på den baggrund indkrævet regnskabsmaterialet for virksomheden [virksomhed1], herunder bankkonti. I den forbindelse har SKAT konstateret, at virksomheden i indkomstårene 2014 og 2015 har fratrukket udgifter til følgende underleverandører:

[virksomhed5] ApS, CVR-nr. [...3].

Selskabet blev stiftet den 30. oktober 2014 og tvangsopløst den 31. august 2016. Anpartsselskabet havde branchekode 532000 Andre post- og kurertjenester, samt bibranche 433900 anden bygningsfærdiggørelse. Tidligere har selskabets branchekode været 474100 detailhandel med computere, ydre enheder og software. Det fremgår af CVR.dk, at selskabets formål var at drive detailhandel med salg af computere, ydre enheder og software til private som erhverv.

[virksomhed4] ApS, CVR-nr. [...4]

[virksomhed4] ApS blev stiftet den 1. maj 2015 og ophørte den 20. marts 2018, opløst efter konkurs. Konkursdekretet blev afsagt den 3. oktober 2016. Selskabet havde branchekode 782000 Vikarbureauer samt bibrancher 469000 ikke-specialiseret engroshandel og 532000 andre post- og kurertjenester. Selskabets formål var at udleje mandskab og handel samt aktivitet, som var beslægtet med dette. Der var 1 medarbejder i selskabet i 2. kvartal 2015, mens der i 3. kvartal var mellem 2-4 medarbejdere i selskabet.

[virksomhed6] ApS, CVR-nr. [...5]

Anpartsselskabet blev stiftet den 20. juni 2013 og er nu under konkurs. Konkursdekretet blev afsagt den 26. oktober 2017. [virksomhed6] ApS hedder nu [virksomhed7] ApS. Selskabet har branchekode 476240 Cykel- og knallertforretninger. Endvidere har selskabet bibrancher 452010 Autoreparationsværksteder m.v., 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. og 900110 Teater- og koncertvirksomhed. Selskabets formål er at drive virksomhed med knallertkøretøjer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. I 4. kvartal 2014 var der 5-9 medarbejdere i selskabet.

Fakturadato:

Faktura nr.

Underleverandør

Beløb i kr. u/moms

Moms i kr.

Tekst

03.12.2014

954

[virksomhed6] ApS

20.000,00

*

ANTAL 1

DETALJER assistance nov dec.

22.12.2014

997

[virksomhed6] ApS

38.000,00

9.500,00

ANTAL 1

DETALJER samlet kørsel (FA)

28.01.2015

12

[virksomhed5] ApS

30.475,00

7.618,75

Arbejde udført som aftalt i December

ANTAL 115

PRIS 265,00

01.05.2015

136

[virksomhed4] ApS

27.440,00

6.860,00

Mandsabudlejning for Maj Månede

Antal 1

Pris 27.440,00

22.06.2015

166

[virksomhed4] ApS

32.800,00

8.200,00

Mandsabudlejning for Maj Månede Bil 2

Antal 1

Pris 32.800,00

29.07.2015

228

[virksomhed4] ApS

24.400,00

6.100,00

2 vikar

Mandsabudlejning for Juni Månede Bil 1

Antal 101,67

Pris 240

20.08.2015

267

[virksomhed4] ApS

27.420,00

6.855,00

2 vikar
Mansabudlejning for Juli Månede Bil 1

Antal 114,25

Pris 240

31.08.2015

342

[virksomhed4] ApS

31.500,00

7.875,00

1 vikar

Mandsabudlejning for Juli månede Bil 1

Antal 131,25

Pris 240

* Der står intet momsbeløb angivet på fakturaen.

SKATs afgørelse

SKAT har for perioden 15. oktober 2014 – 31. december 2015 opgjort og ansat en ikke angivet i lønsumsafgift på 18.660 kr. Der er desuden for perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2015 ansat og efteropkrævet manglende indeholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på i alt 95.474 kr. i virksomheden og indehaverens indkomst for indkomstårene 2014 og 2015 er forhøjet med i alt 284.248, kr. Disse ansættelser behandles i særskilte klagesager. SKAT har begrundet afgørelsen således:

”Afgørelse: Vi har ændret din skat, lønsumsafgift, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

SKAT har bedt om at se dit regnskabsmateriale, og vi har gennemgået dine bankkonti og det modtagne regnskabsmateriale. Vi har gennemgået den indkomst, du har selvangivet for 2014 og 2015 samt dit lønningsregnskab for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2015.

Resultatet er, at din indkomst bliver forhøjet med 284.248 kr., at du skal efterbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) med i alt 95.474 kr. og at du skal efterbetale 18.660 kr. i lønsumsafgift.

(...)

SKATs ændringer

(...)

Lønsumsafgift

Indkomståret 2014, perioden 15/10 til 31/12

Angivet lønsumsafgift 0 kr.

Opgjort lønsumsafgift jf. pkt. 6 5.074 kr.

Opgjort ikke angivet lønsumsafgift i 2014 5.074 kr.

Indkomståret 2015

Angivet lønsumsafgift 0 kr.

Opgjort lønsumsafgift jf. pkt. 613.586 kr.

Opgjort ikke angivet lønsumsafgift i 201513.586 kr.

(...)

1.1. De faktiske forhold

Sagen er startet i forbindelse med, at SKAT har modtaget kontroloplysninger i form af 1. stk. faktura fra [by1] politi udstedt af selskabet [virksomhed4] ApS CVR-nr.. [...4] til [virksomhed1] den 1. maj 2015 på 34.300 kr. (bilag 18).

SKAT indkaldte den 20. februar 2017 virksomhedens regnskabsmateriale samt bankkontoudtog vedrørende samtlige af bankkonti tilhørende indehaveren [person1] for indkomstårene 2014 og 2015.

Den 24. februar 2017 modtog SKAT et telefonopkald fra indehaveren, han ville kontakte hans revisor. SKAT modtog efterfølgende en mail fra indehaveren, at han behøvede en yderligere frist til, at indsamle det udbedte materiale. SKAT gav en yderligere frist til 17. april 2017.

Den 18. april 2017 modtog SKAT mail fra indehaveren, hvor der anmodes om en yderligere frist. SKAT gav yderligere frist til 1. maj 2017.

Den 1. maj 2017 modtog SKAT regnskabsmateriale fra revisor ”[virksomhed8] v/[person2]” bestående af resultatopgørelse, kontospecifikationer for 2014 og 2015, regnskab for 2014 samt delvis kopier af underbilag for begge indkomstår. Revisor oplyste, at han vil udarbejde regnskab for 2015 og eftersende dette.

Den 1. august 2017 rykkede SKAT revisor for regnskab for indkomståret 2015 og gav ham en frist til 20. august 2017 til at indsende det manglende materiale.

Den 15. august 2017 modtog SKAT årsregnskab for 2015, samhandelskontrakter mellem [virksomhed1] og [virksomhed9], [virksomhed4] ApS, [virksomhed10] ApS, [virksomhed6] ApS samt bankkontoudtog vedrørende følgende bankkonti:

BankBankkontoPeriode

[finans1] [...43] Konto oprettelse til ophør

[finans1][...46]2014 og 2015.

[finans1][...65]2014 og 2015

[finans1] [...94]2014 og 2015

SKAT gjorde i mail af 15. august 2017 revisor opmærksom på, at revisor manglede at indsende følgende materiale:

Bankkontoudtog for bankkonto i [finans2] i form af original udskrift fra banken og ikke fra skatteyders netbank vedrørende bankkonto [...49]
Bankkontoudtog for bankkonto i [finans2] vedrørende bankkonto [...52].
Underliggende bilag i for af timesedler m.v. der kan underbygge /specificere fakturaerne fra underleverandørerne.
Fakturaer fra underleverandører som SKAT har markeret med gult, som er bogført på konto 1310 ifølge kontokort i virksomhedens bogføring (bilag 9).

Den 23. oktober 2017 ringede SKAT og rykkede revisor for materialet, som SKAT manglede i henhold til SKATs mail af 15. august 2017. Revisor ville vende tilbage.

Den 24. oktober 2017 modtog SKAT bankkontoudtog fra [finans2] vedrørende konto [...49], men stadig samme udskrift fra indehaverens webbank. SKAT har kontrolleret / afstemt

saldoen på kontoudskriftet og accepteret kontoudskriftet. Endvidere oplyste revisor, at hans klient ikke længere er i besiddelse af det andet materiale som SKAT mangler. Da indehaveren ikke har adgang til en bestemt e-mail. Bankkontoen hos [finans2] konto [...52] vedrører en garantistillelse.

Den 14. november 2017 rykker for svar pr. mail vedrørende manglende bankkontoudtog vedrørende konto [...52]. SKAT oplyser revisor om, at bankkontoudtogene vedrørende bankkontoen må indsendes. Endvidere oplyses revisor om, at såfremt der ikke foreligger dokumentation for driftsomkostningerne til underleverandører kan der ikke godkendes fradrag for disse. Givet revisor frist til 10. december 2017.

Mail samme dag fra revisor, han oplyste, at han vil vende SKATs anmodning med hans klient.

SKAT har intet hørt fra revisor eller indehaveren siden.

1.2 Faktiske forhold underleverandører


Ifølge virksomhedens bogføring (bilag 6 til 11), fakturaer (bilag 12 til 18) og samarbejdskontrakter (bilag 19 til 21) er der fortaget fradrag for udgifter i forbindelse med leje af mandskab bogført på konto 1310 (bilag 6 og 9) hos følgende virksomheder:

VirksomhedBeløbIndkomstår

[virksomhed4] ApS Cvr. [...4]179.450,00 kr. 2015

[virksomhed6] ApS Cvr. [...5] 58.000,00 kr. 2014

[virksomhed5] ApS Cvr. [...1] 38.093,75 kr. 2014

[virksomhed10] ApS Cvr. [...6] ? 2015

SKAT kan ikke opgøre præcis, hvor meget der er overført til de enkelte underleverandører i 2015, da skatteyder ikke har indsendt underbilag på alle udgifterne der fremgår af selskabets bogføring på konto 1310 (bilag 6 og 9). Så ovennævnte beløb er en opgørelse af beløb ud fra modtagne fakturaer og tekster på bankkontoudtog samt på virksomhedens kontokort.

1.2.1 Gennemgang af underleverandører

[virksomhed10] ApS cvr. [...6]

Selskabet blev stiftet den 10. juni 2013 af [person3]. Selskabets direktør var [person4], der indtrådte som direktør den 10. oktober 2014 og fratrådte igen i forbindelse med Erhvervsstyrelsens begæring om opløsning.

SKAT har den 11. juni 2015 inddraget virksomhedens momsregistrering. Baggrunden var, at SKAT den 29. maj 2015 meddelte virksomheden, at fortsat momsregistrering ville være betinget af, at selskabet stillede sikkerhed på 250.000 kr. SKAT havde konstateret, at virksomhedens momsregistrering i perioden 1. juli 2014 til november 2014 var blevet anvendt i forbindelse med indkøb af varer hos udenlandske leverandører for ca. 2,2 mio. kr. uden der var angivet og betalt moms af disse leverancer.

Selskabet har ikke været registreret som arbejdsgiver dvs. med pligterne A-skat og AM-bidrag.

Samarbejdskontrakten som SKAT har modtaget (bilag 20) vedrørende [virksomhed1]s samarbejde med [virksomhed10] ApS er ikke underskrevet, endvidere har SKAT ikke modtaget fakturaer vedrørende [virksomhed1]s udgifter fra dette selskab.

[virksomhed4] ApS cvr. [...4]

Selskabet blev stiftet den 1. maj 2014. Selskabets direktør var i perioden 9. februar 2015 til 10. august 2016 [person5], indtil selskabets status blev ændret til ”Under Tvangsopløsning”.

SKAT har tvangsafmeldt selskabet med virkning fra 15. april 2016, som følge af manglende indberetning af moms.

SKAT har forsøgt, at indhente selskabets regnskabsmateriale den 27. oktober 2015, men selskabet har ikke reageret på SKATs henvendelse.

I forbindelse med udveksling af oplysninger i anden sag efter forvaltningslovens regler, har [by1] Politi anført følgende vedrørende [virksomhed4] ApS (bilag 23):

Ved gennemgang af computere, blev der udfundet en række fakturaer, udstedt af følgende selskaber:

[...4] [virksomhed4]

Der er politiets mistanke, at fakturaerne enten er falske eller fiktive, samt af virksomhederne ikke har kunnet levere den service ydelse som fremgår af fakturaerne eller at fakturaerne dækker over sort arbejde”

Af fakturaerne som [by1] Politi har udvekslet med SKAT (bilag 18) og fakturaer indsendt af virksomhedens revisor (bilag 13 til 17) der er fratrukket jf. virksomhedens konto 1310 (bilag 9) i indkomståret 2015 fremgår følgende:

Faktura nr. 342 af 31. august 2015 – 39.375 kr. inklusiv moms, momsen udgør 7.875 kr.

(bilag 13). Det fremgår af fakturaen, at der er tale om vikar 1 mandskabsleje for juli måned vedrørende Bil l med 131,25 timer a 240 kr. pr. time. Der er ingen specifikation over hvornår arbejdet er udført samt hvem/hvilke personer der har udført arbejdet. Udgiften er bogført på konto 1310 den 23. september 2015 med bilagsnr. 49.

Faktura nr. 267 af 20. august 2015 – 34.275 kr. inklusiv moms, momsen udgør 6.855 kr.

(bilag 14). Det fremgår af fakturaen, at der er tale om vikar 2 mandskabsleje for juli måned vedrørende Bil 1 med 114,25 timer a 240 kr. pr. time. Der er ingen specifikation over hvornår arbejdet er udført samt hvem/hvilke personer der har udført arbejdet. Udgiften er bogført på konto 1310 den 24. august 2015 med bilagsnr. 50.

Faktura nr. 228 af 29. juli 2015 – 30.501 kr. inklusiv moms, momsen udgør 6.100,20 kr.

(bilag 15). Det fremgår af fakturaen, at der er tale om vikar 2 mandskabsleje for juni måned vedrørende Bil 1 med 101,67 timer a 240 kr. pr. time. Der er ingen specifikation over hvornår arbejdet er udført samt hvem/hvilke personer der har udført arbejdet. Udgiften er bogført på konto 1310 den 4. august 2015 med bilagsnr. 51.

Faktura nr. 166 af 22. juni 2015 – 41.000 kr. inklusiv moms, momsen udgør 8.200 kr.

(bilag 16). Det fremgår af fakturaen, at der er tale om mandskabsudlejning for maj måned vedrørende bil 2. Der er ingen specifikation over hvor mange timer der er faktureret, hvornår arbejdet er udført samt hvem/hvilke personer der har udført arbejdet. Udgiften er bogført på konto 1310 den 25. juni 2015 med bilagsnr. 52.

Faktura nr. 136 af 1. juni 2015 – 34.300 kr. inklusiv moms, momsen udgør 6.860 kr.

(bilag 17). Det fremgår af fakturaen, at der er tale om mandskabsudlejning for maj måned. Der er ingen specifikation over, hvad mandskabsleje dækker over, hvornår arbejdet er udført samt hvem/hvilke personer der har udført arbejdet. Udgifter er bogført på konto 1310 den 28. maj 2015 med bilagsnr. 53.

Samarbejdskontrakten som SKAT har modtaget (bilag 19) vedrørende [virksomhed1]s samarbejde med [virksomhed4] ApS er ikke underskrevet.

[virksomhed6] ApS cvr. [...5]

Selskabet er stiftet den 20. juni 2013 af [person6]. Selskabets direktør var i perioden 20. juni 2013 til 5. juli 2016 [person6].

Af fakturaer indsendt af [virksomhed1] og som er fratrukket på konto 1310 i indkomståret 2014 (bilag 6) fremgår følgende:

Faktura nr. 954 af 3. december 2014 – 20.000 kr. uden moms (bilag 24). Det fremgår af fakturaen, at der er tale om assistance nov. og dec. Der er ingen specifikation af hvad assistancen vedrører, hvem der har udført arbejdet, hvor arbejdet er udført. Udgiften er bogført på konto 1310 den 18. december 2014 som bilag 3. Endvidere er der også bogført samme beløb på konto 1310 den 18. december 2015 som bilag 150, hvor der er anført f954 i teksten (muligvis samme udgift). Virksomheden har ikke indsendt dokumentation for udgiften på 20.000 kr., der er bogført den 18. december 2015 som bilag 150 med teksten f954.
Faktura nr. 997 af 22. december 2014 – 38.000 kr. (bilag 25). Momsbeløbet der fremgår af fakturaen på 9.500 kr. er beregnet af 38.000 kr. hvilket ikke stemmer med 25 % i moms, da det fremgår af fakturaen, at der er tale om beløb inklusiv moms (total beløbet).

Der fremgår endvidere af fakturaen, at der er tale om samlet kørsel. Der er ingen specifikation af perioden for kørslen eller hvem/hvilke personer der har foretaget kørslen.

Udgiften er bogført på konto 1310 den 16. december 2014 som bilag 2. Endvidere er der også bogført samme beløb på konto 1310 den 22. december 2015 som bilag 152 med teksten kørsel (muligvis samme udgift). Virksomheden har ikke indsendt dokumentation for udgiften på 38.000 kr., der er bogført den 22. december 2015 som bilag 152.

Samarbejdskontrakten som SKAT har modtaget (bilag 21) vedrørende [virksomhed1]s samarbejde med [virksomhed6] ApS er ikke underskrevet.

SKAT har i forbindelse med tidligere kontrol af selskabet haft kontakt med direktøren hos [virksomhed6] ApS og har gennemgået selskabets regnskabsmateriale og godkendt dette.

[virksomhed5] ApS cvr. [...3]

Selskabet er stiftet den 30. oktober 2014 under navnet [virksomhed11] ApS af [person7]. Selskabets direktør i perioden 30. oktober 2014 til 17. august 2016 var [person7]. Selskabet blev tvangsopløst den 31. august 2016.

Selskabet har ikke været registreret som arbejdsgiver dvs. med pligterne A-skat og AM-bidrag.

I forbindelse med udveksling af oplysninger i anden sag efter forvaltningslovens regler, har [by1] Politi anført følgende vedrørende [virksomhed5] ApS (bilag 23):

Ved gennemgang af computere, blev der udfundet en række fakturaer, udstedt af følgende selskaber:

[...3] [virksomhed5] ApS

Der er politiets mistanke, at fakturaerne enten er falske eller fiktive, samt af virksomhederne ikke har kunnet levere den service ydelse som fremgår af fakturaerne eller at fakturaerne dækker over sort arbejde”

Af fakturaen fra [virksomhed5] ApS som revisor har indsendt (bilag 12) og der er bogført på konto 1310 som bilag 1 i indkomståret 2014 (bilag 6) fremgår følgende:

Faktura nr. 12 af 28. januar 2015 – 38.093,75 inklusiv moms, momsen udgør 7.618,75 kr. Det fremgår af faktura, at der er tale om arbejde udført som aftalt i december der er tale om 115 enheder af 265 kr. pr. stk. Der er ingen specifikation/beskrivelse af hvad arbejdet vedrører samt hvem/hvilke personer der har udført arbejdet.

Det bemærkes, at udgiften er bogført i 2014 og fakturaen er dateret den 28. januar 2015.

Selskabet har ikke været registreret som arbejdsgiver dvs. med pligterne A-skat og AM-bidrag.

2. Omsætning

(...)

3. Omkostninger

3.1 Ikke godkendt omkostninger vedr. underleverandører

Indkomståret 2014

SKAT kan ikke godkende fradrag for udgifter til underleverandøren [virksomhed5] ApS således:

BogføringsdatoBilagTekstBeløbSKATs bilagsnr.

28-12-20141[virksomhed5] f.1238.093 kr. 12

Når der henses til:

At der ikke er modtaget arbejdssedler, timesedler eller andet materiale, som kan afstemmes til den af underleverandøren udstedte faktura.
At det ikke har været muligt at få kontakt med underleverandøren, hvorfor det heller ikke er muligt at få bekræftet samhandlen med [virksomhed1].
At samhandelskontrakten ikke er underskrevet og således ikke anses for dokumentation for samhandelsforholdet mellem [virksomhed5] ApS og [virksomhed1].
At fakturaen ikke lever op til bogføringslovens § 4, stk. 2, hvor det fremgår, at der skal være et kontrolspor. Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumentere registreringens rigtighed. Af bogføringslovens § 9 fremgår, at bilaget skal oplyse hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet. Fakturaen fra [virksomhed5] ApS (bilag 12) indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne påvise kontrolsporet.

I øvrigt henvises til pkt. 1.2.1 Gennemgang af underleverandører.

Det er SKATs opfattelse, at den af virksomheden fremlagte faktura fra [virksomhed5] ApS som dokumentation for køb hos underleverandøren ikke i sig selv er tilstrækkeligt bevis for den hævdede købte ydelse under de foreliggende omstændigheder. Det skal bl.a. nævnes, at på fakturaen er anført et antal timer, og der ikke er modtaget timesedler som kan sammenholdes med timerne på fakturaen, og man kan ikke se hvem der har udført arbejdet, eller hvor arbejdet er udført henne.

På denne baggrund nægtes fradrag for den af virksomhedens bogførte udgift til fremmed arbejde jf. statsskattelovens § 6. litra a, idet det ikke er godtgjort, at indkøb af fremmed arbejdskraft fra [virksomhed5] ApS er leveret til [virksomhed1], uagtet betaling af fakturaerne har fundet sted, hvorfor udgifterne ikke er omfattet af fradragsbestemmelsen i statsskattelovens § 6 litra a.

Indkomståret 2015

Der kan ikke godkendes skattemæssigt fradrag for følgende udgifter til fremmedarbejde jf. statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a som fremgår af virksomhedens bogføring markeret med gult på konto 1310 jf. bilag 9, idet SKAT ikke har modtaget dokumentation for disse udgifter således:

BogføringsdatoBilag Tekst Beløb

27-02-201523Kørsel jan 38.053 kr.

01-04-2015137kørsel feb. 28.047 kr.

29-04-2015132kørsel marts 34.100 kr.

23-10-2015141movia sep. 40.050 kr.

18-12-2015150f954 20.000 kr.

22-12-2015152kørsel 38.000 kr.

Ikke godkendt pga. manglende dokumentation i alt 198.250 kr.

Det bemærkes, at udgiften vedrørende bilag 150 og 152 muligvis er samme udgift, der er fratrukket i indkomståret 2014 som bilag 2 og 3 bogført på konto 1310 (bilag 6), se i øvrigt under pkt. 1.2.1 Gennemgang af underleverandøren ”[virksomhed6] ApS”.

SKAT kan i øvrigt ikke godkende fradrag for udgifter til underleverandøren [virksomhed4] ApS således:

BogføringsdatoBilagTekstBeløbBilagsnr. SKAT

28-05-201553[virksomhed4] f136 34.300 kr. 17

25-06-201552[virksomhed4] f166 41.000 kr. 16

04-08-201551[virksomhed4] f228 30.500 kr. 15

24-08-201550[virksomhed4] f267 34.275 kr. 14

23-09-201549[virksomhed4] f342 39.375 kr. 13

Ikke godkendt fradrag [virksomhed4] ApS179.450 kr.

Når der henses til:

At der ikke er modtaget arbejdssedler, timesedler eller andet materiale, som kan afstemmes til de af underleverandøren udstedte fakturaer.
At det ikke har været muligt at få kontakt med underleverandøren, hvorfor det heller ikke er muligt at få bekræftet samhandlen med [virksomhed1].
At samhandelskontrakten ikke er underskrevet og således ikke anses for dokumentation for samhandelsforholdet mellem [virksomhed4] ApS og [virksomhed1].
At fakturaerne ikke lever op til bogføringslovens § 4, stk. 2, hvor det fremgår, at der skal være et kontrolspor. Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumentere registreringens rigtighed. Af bogføringslovens § 9 fremgår, at bilaget skal oplyse hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet. Fakturaerne fra [virksomhed4] ApS (bilag 13 til 17) indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne påvise kontrolsporet.

Det er SKATs opfattelse, at de af virksomheden fremlagte fakturaer som dokumentation for køb hos underleverandørerne [virksomhed4] ikke i sig selv er tilstrækkeligt bevis for de hævdede købte ydelser under de foreliggende omstændigheder. Det skal bl.a. nævnes, at der på fakturaerne er anført et antal timer, og der ikke er modtaget timesedler som kan sammenholdes med timerne på fakturaerne, og man kan ikke se hvem der har udført arbejdet, eller hvor arbejdet er udført henne.

På denne baggrund nægtes fradrag for den af selskabets bogførte udgift til fremmed arbejde jf. statsskattelovens § 6. litra a, idet det ikke er godtgjort, at indkøb af fremmed arbejdskraft fra [virksomhed4] er leveret til [virksomhed1], uagtet betaling af fakturaerne har fundet sted, hvorfor udgifterne ikke er omfattet af fradragsbestemmelsen i statsskattelovens § 6 litra a.

I øvrigt henvises til pkt. 1.2.1 Gennemgang af underleverandører.

(...)

4. Opgjorte lønninger

Virksomheden er registreret med pligterne A-skat og arbejdsmarkedsbidrag men har ikke indberettet nogen lønoplysninger til SKAT. Af virksomhedens bogføring (bilag 9) fremgår det, at virksomheden har haft omkostninger til lønninger på 10.391 kr. i indkomståret 2015. Af teksten på kontokortet vedrørende konto 2210 Lønninger er anført teksten ”løn [person1]”. SKAT anser denne løn for, at være udbetalt til indehaveren af [virksomhed1] og der med skal den indgå som en del af virksomhedens overskud.

SKAT anser at virksomheden har haft udgifter til lønninger og har beskæftiget ”sort” arbejdskraft til, at udføre en del af virksomhedens opgaver med udgangspunkt i følgende:

1. Ifølge de modtagne fakturaer og samarbejdskontrakter beskæftiger virksomheden sig med handicapkørsel, sygekørsel m.v. for [virksomhed3] trafikselskab. På nogle af fakturaerne er der for eksempel anført ”bil 1 – vikar 1 og bil 2 – vikar 2” jf. bilag 13 og 14. Der må således have været flere til, at kører busserne end indehaveren selv.
2. SKAT anerkender ikke realiteten bag fakturaerne fra virksomhederne [virksomhed4] ApS samt [virksomhed5] ApS på foreliggende grundlag jf. under pkt. 1.2.1 og 3.1 vedrørende mandskabsudlejning.
3. Indehaveren af [virksomhed1] har modtaget SU i hele perioden, hvilket må sætte en begrænsning for, hvor stor arbejdsindsats indehaveren kan have ved siden af sit studie.

SKAT er ikke i besiddelse af oplysninger om hvem eller hvor mange personer, som har været beskæftiget i selskabet eller om hvor meget der beløbsmæssigt er udbetalt til de pågældende personer.

I det følgende forudsættes det skønsmæssigt, at indehaveren har haft et overskud ved drift af virksomheden [virksomhed1] på 20.000 kr. om måneden svarende til 240.000 kr. om året.

SKAT har skønsmæssigt opgjort selskabets lønudgifter således:

Indkomståret 2014 perioden 15. oktober til 31. december

Opgjort omsætning jf. pkt. 2199.259 kr.

-godkendte driftsomkostninger jf. pkt. 3.2 76.094 kr.

-skønsmæssigt overskud 50.000 kr.

= Skønsmæssigt opgjorte udgifter til lønninger i 2014 73.165 kr.

Indkomståret 2015 perioden 1. januar til 31. december

Opgjort omsætning jf. pkt. 2557.825 kr.

-godkendte driftsomkostninger jf. pkt. 3.2228.063 kr.

-skønsmæssigt overskud (20.000 kr. x 12 mdr.)240.000 kr.

= Skønsmæssigt opgjorte udgifter til lønninger i 2015 89.762 kr.

5. Opgjort skattepligtigt overskud af selvstændig virksomhed

Overskud af selvstændig virksomhed er opgjort med udgangspunkt i indsætninger på indehaverens bankkonti jf. pkt. 2 samt modtaget bogføring og bilag fra virksomhedens revisor (bilag 6 til 17) således:

Indkomståret 2014

Opgjort omsætning jf. pkt. 2199.259 kr.

-godkendte driftsomkostninger jf. pkt. 3.2 76.094 kr.

-skønsmæssigt opgjorte lønudgifter jf. pkt. 4 73.165 kr.

= Ansat overskud af selvstændig virksomhed før renter 50.000 kr.

Indkomståret 2015

Opgjort omsætning jf. pkt. 2557.825 kr.

-godkendt driftsomkostninger jf. pkt. 3.2228.063 kr.

-skønsmæssigt opgjort lønudgifter jf. pkt. 4 89.762 kr.

= Ansat overskud af selvstændig virksomhed før renter240.000 kr.

SKAT anser, at du i perioden 16. oktober 2015 til 31. december 2015, hvor der er indgået kontant betalinger på dine bankkonti jf. (bilag 4 og 5), har drevet din virksomhed videre som uregistreret virksomhed. Da din virksomhed formelt ophørte den 15. oktober 2016.

6. Lønsumsafgift

Virksomheden er ikke registreret med lønsumsafgift.

Da virksomheden [virksomhed1] er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, idet virksomhedens aktivitet består i persontransport, skal virksomheden betale lønsumsafgift jf. lov om afgift af lønsum § 1, stk. 1.

Afgiftsgrundlaget til beregning af lønsumsafgiften skal opgøres til virksomhedens lønsum +/- over-/underskud af selvstændig virksomhed jf. lov om afgift af lønsum § 4, stk. 1 og der skal afregnes en lønsumsafgift her af med 4,12 % jf. lov om afgift af lønsum § 5, stk. 1.

Lønsumsafgifter opgjort således:

Indkomståret 2014

Skønsmæssigt opgjort lønudgifter jf. pkt. 4 73.165 kr.

+ ansat overskud af virksomhed jf. pkt. 5 50.000 kr.

= Lønsumsafgiftsgrundlag123.165 kr.

Opgjort lønsumsafgift i 2014 (123.165 kr. x 4,12 %) = 5.074 kr.

Indkomståret 2015

Skønsmæssigt opgjort lønudgifter jf. pkt. 4 89.762 kr.

+ ansat overskud af virksomhed jf. pkt. 5240.000 kr.

= Lønsumsafgiftsgrundlag329.762 kr.

Opgjort lønsumsafgift i 2015 (329.762 kr. x 4,12 %) = 13.586 kr.

7. SKATs bemærkninger og begrundelse

Virksomhedens regnskabsgrundlag opfylder ikke kravene i henhold til Bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006 (Mindstekravsbekendtgørelse for mindre virksomheder).

(...)

Driftsudgifterne er vurderet efter et skøn, men SKAT har taget udgangspunkt i virksomhedens bogføring.

SKAT kan dog ikke godkendes fradrag for en del udgifter til fremmed arbejde i 2014 og 2015, da virksomheden ikke har indsendt fyldestgørende dokumentation for disse udgifter når der henses til:

At der ikke er modtaget arbejdssedler/timesedler.
At der ikke er modtaget underskrevne samarbejdsaftaler mellem virksomheden og underleverandørerne.
At SKAT ikke kan identificere personerne der arbejder for virksomheden.
At fakturaerne ikke har kunnet kontrolleres hos udsteder, på grund af det ikke har været muligt at få bekræftet samhandlen med selskaberne.
At der mangler specifikationer på alle fakturaer omkring, hvornår og hvem der har udført arbejdet.
At der for en del af udgifterne ikke er indsendt dokumentation i form af fakturaer.

Det er SKATs opfattelse, at de af selskabet fremlagte fakturaer som dokumentation for køb af mandskab hos underleverandørerne [virksomhed4] ApS og [virksomhed5] ApS ikke i sig selv er tilstrækkeligt bevis for de hævede købte ydelser og at der ikke er realitet bagved fakturaerne.

SKAT er derfor af den opfattelse, at [virksomhed1] selv har haft ”sorte” ansatte til bl.a., at udføre en det af arbejdet der fremgår af fakturaerne fra de 2 virksomheder [virksomhed4] ApS og [virksomhed5]”.

Såfremt der fremskaffes yderligere dokumentation for udgifter til fremmedarbejde vil fradragsretten for disse udgifter blive revurderet.

Det er derfor SKATs opfattelse, at virksomhedens skattepligtig overskud før renter skal forhøjes med 248.248 kr. samt virksomheden skal opkræves A-skat og AM-bidrag med 95.474 kr. jf. opgørelsen under ”SKATs ændringer”.

Virksomheden [virksomhed1] er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, idet virksomheden beskæftiger sig med persontransport og dermed ikke skal afregne moms. Dette medfører, at virksomheden er omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift. SKAT har derfor opgjort virksomhedens lønsumsafgift for indkomstårene 2014 til 2015 til 18.660 kr. jf. opgørelsen under ” Pkt. 6 Lønsumsafgift ”.

8. Dine bemærkninger

Der har ikke været nogen bemærkninger til SKAT’s forslag af 2. februar 2018.

8.1 SKAT’s endelige afgørelse

SKAT ændrer ansættelsen med det ovenfor anførte.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at SKATs ansatte lønsumsafgift på i alt 18.660 kr. i virksomheden for perioden 15. oktober 2014 – 31. december 2015 skal nedsættes til 0 kr., idet virksomheden ikke har haft lønansat personale. Til støtte herfor har han i klagen anført følgende:

”Nærværende klage vedrører SKAT’s afgørelse af 1. marts 2018.

Min klient [virksomhed1] har haft drift i virksomheden i perioden 15. oktober 2014 til 15. oktober 2015.

Der er tale om en enkeltmands firma som er drevet og ejet af [person1] med CVR nummer [...1].

2014

SKAT har i afgørelse af den 1. marts 2018 opgjort skattepligtig indkomst til 50.000 kr. Der er sket en forhøjelse af indkomst på 47.124 kr.

Der er opgjort A-SKAT og AM-bidrag af sorte lønninger for henholdsvis 37.021 kr. og 5.853 kr.

2015

I 2015 har SKAT forhøjet resultat af virksomheden med 237.124 kr.

Den skattepligtige indkomst er derefter opgjort til 240.000 kr.

Der er opgjort A-SKAT og AM-bidrag af sorte lønninger for henholdsvis 45.420 kr. og 7.180 kr.

Den samlede forhøjelse for 2014 og 2015

Den samlet indkomstforhøjelse for 2014 og 2015 er på 284.284 kr. og en efterbetaling af A-SKAT og AM-bidrag på 95.474 kr. samt en efterbetaling på 18.660 kr. i Lønsumsafgift.

Vores Bemærkninger:

Det er virksomhedens forretningside, at formidle persontransport med branchekode 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik.

Virksomheden har ikke haft ansatte, men udelukkende brugt en række underleverandører.

Virksomheden har brugt nedenstående underleverandører:

Gennemgang af underleverandører

1- [virksomhed10] ApS CVR [...6]

2- [virksomhed4] ApS CVR nr. [...4]

3- [virksomhed6] ApS CVR [...5]

4- [virksomhed5] ApS CVR nr. [...3]

Virksomhedens kunde er [virksomhed3] for hvem der er udført persontransport.

Virksomheden tilstræber så vidt muligt, at betjene disse kunder med faste underleverandører.

[virksomhed3] har selv ført daglig kontrol med deres ruter. [virksomhed3] har haft de daglige timesedler og kontrol med hvem og hvornår deres ruter køres.

Det er samtidigt karakteristisk for branchen, at underleverandørerne ofte er små selskabet og indehaverne har ofte liden uddannelse ud i regnskabsføring og lign.

Ifølge SKAT har tendensen været at vores underleverandører ikke har afregnet korrekt moms og A-SKAT og har samtidige ikke haft de fornødne registreringer hos SKAT.

Hvis ovenstående er korrekt er det selvfølgeligt beklageligt, men min klient har ikke haft den fornødne viden eller ressourcer til at lave de kontroller som SKAT efterfølgende har krævet.

Min klient er uddannet pædagog og har pga. en psykisk arbejdeskadesag, været under et revalideringsforløb for at tilegne sig kompetencer og skifte arbejde.

Samtidig har han drevet sit enkeltmandsfirma, hvor han efter bedste evne har prøvet at sætte sig ind i skattereglerne.

Min klient er desuden uforstående overfor, hvorfor SKAT ikke tidligere har grebet ind overfor de ovenstående selskaber, hvor der var så meget svindet og problemer med det ovenstående selskaber.

Ovenstående selskaber har udført et stykke tilfredsstillende arbejde for vores klient, som de har modtaget betaling af via banken. SKAT har deuden også godkendt nogle af vores fakturaer fra underleverandører.

Hvordan selskaberne har aflønnet deres medarbejdere eller har ageret overfor myndighederne har vores klient ikke haft en reel mulighed for at undersøge nærmere.

Vores klient har heller ikke undersøgt om selskaberne har overholdt færdselsloven, da vi forventer at de overholder loven og kører og parkere forsvarligt og dermed ikke får de en bøde fra politiet.

Påstande:

Første påstand:

Forhøjelse af indkomst:

Virksomhedens repræsentant har principalt fremsat påstand om, at forhøjelsen af indkomst for 2014 med 47.124 kr. skal nedsættes til 0.

Alle udgifterne vedrørende underleverandører skal godkendes og den skattepligtig indkomst på 2.876 kr. skal bibeholdes.

Ligeledes skal A-SKAT og AM-bidrag af sorte lønninger for henholdsvis 37.021 kr. og 5.853 kr. bortfalde.

Virksomhedens repræsentant har principalt fremsat påstand om, at forhøjelsen af indkomst for 2015 med 237.124 kr. skal nedsættes til 0.

Alle udgifterne vedrørende underleverandører skal godkendes og den skattepligtig indkomst på 2.876 kr. skal bibeholdes.

Ligeledes skal A-SKAT og AM-bidrag af sorte lønninger for henholdsvis 45.420 kr. og 7.180 kr. bortfalde.

Afslutning

Der påklages ikke over angivelse og betaling af Lønsumsafgift, da virksomheden er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 15 og derfor skal afregne lønsumsafgift.

Vi gør også opmærksom på, at der ikke generelt er et kædeansvar for beskatning for leverandører, og der derfor er et særligt beviskrav til SKAT for at virksomheden skulle være medvirkende til eller vidende om (eventuelt burde være vidende) om at leverandørerne ikke opfyldte deres pligter over for SKAT.

Vi mener med ovenstående, at have dokumenteret, at virksomheden ikke har været vidende om, at visse leverandører ikke overholdt deres pligter overfor SKAT, og ikke har udvist manglende agtpågivenhed over leverandørernes overholdelse af skatte- og afgiftsregler.”

Landsskatterettens afgørelse

Da virksomheden [virksomhed1] er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, hvorfor virksomheden skal betale lønsumsafgift, jf. lov om afgift af lønsum § 1, stk. 1. Afgiftsgrundlaget til beregning af lønsumsafgiften skal opgøres til virksomhedens lønsum +/- over-/underskud af selvstændig virksomhed jf. lov om afgift af lønsum § 4, stk. 1 og der skal afregnes en lønsumsafgift her af med 4,12 % jf. lov om afgift af lønsum § 5, stk. 1.

Landsskatteretten har i afgørelse af d.d. i en sammenholdt sag med journal nr. [...] fundet, at der ikke i indehaverens indkomstopgørelser for indkomstårene 2014 og 2015 kan godkendes fradrag for udgifter til henhold til de fremlagte fakturaer fra underleverandørerne [virksomhed4] ApS, [virksomhed6] ApS, [virksomhed5] ApS og [virksomhed10] ApS, idet det vurderes, at der ikke er realiteter bag de fremlagte fakturaer.

Landsskatteretten har desuden i en anden sammenholdt sag med journal nr. [...] fundet, at arbejdet for [virksomhed3] er udført, idet virksomheden er blevet honoreret for kørsel af trafikselskabet. Retten kunne tiltræde SKATs opfattelse af, at det er virksomhedens egne lønansatte medarbejdere, der har foretaget kørslen.

Virksomheden skulle derfor have afregnet lønsumsafgift for perioden 15. oktober 2914 – 31. december 2015. SKAT har opgjort virksomhedens lønsumsafgift for indkomstårene 2014 til 2015 til 18.660 kr., men virksomhedens repræsentant har ikke konkret imødegået opgørelse heraf. Landsskatteretten stadfæster på en baggrund SKATs afgørelse vedrørende manglende lønsumsafgift for perioden 15. oktober 2014 – 31. december 2015.