Kendelse af 18-12-2020 - indlagt i TaxCons database den 13-01-2021

Journalnr. 18-0002774

SKAT har den 30. marts 2018 truffet afgørelse om tilbagebetaling af 7.233 kr. i registreringsafgift, som følge af ændringer i registreringsafgiftsloven, jf. § 2, stk. 3, lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Sagen omhandler afgiftsberigtigelsen af køretøjet Mercedes Benz, stelnummer: [...].

Sagens køretøj er første gang indregistreret den 7. januar 2014.

Klageren anmeldte køretøjet til afgiftsberigtigelse den 7. oktober 2017 med en kilometerstand på 104.000 km og en vedligeholdelsesstand til middel.

Køretøjet blev den 7. oktober 2017 værdiansat af SKAT til en nypris på 1.489.800 kr. inklusive registreringsafgift pr. 7. januar 2014. Handelsprisen inklusive registreringsafgift blev værdifastsat til 562.700 kr., på tidspunktet for anmeldelsesdatoen den 7. oktober 2017, under hensyntagen til, at køretøjet er registreret første gang den 7. januar 2014.

Som følge af en ændring af registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017, (nedsættelse af registreringsafgiften) har SKAT truffet afgørelse om tilbagebetaling af 7.233 kr. i registreringsafgift, jf. § 2, stk. 3.

Lovændringen medførte en forhøjelse af beløbsgrænsen for, hvornår den højeste afgiftssats på 150 pct. skal anvendes, det såkaldte skalaknæk. Beløbet blev forhøjet fra 84.600 kr. til 106.600 kr. for personbiler i 2017-tal, jf. § 1, stk. nr. 2, i ændring af registreringsafgiftsloven i lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017.

Klageren har ud fra egne beregninger, kommet frem til, at der skal tilbagebetales 16.949 kr. i registreringsafgift. Klageren har anvendt en lavere nypris på 1.444.870 kr. og en lavere handelspris på 545.727 kr. Klageren er kommet frem til nyprisen og handelsprisen ved anvendelse af de nye afgiftsregler, hvor registreringsafgiften er lavere.

Klageren og SKAT er uenige om, hvorvidt nyprisen inklusive registreringsafgift, skal fastsættes efter de dagældende afgiftssatser på tidspunktet for køretøjets første indregistrering i udlandet den 7. januar 2014, eller efter de nye afgiftsregler som trådte i kraft den 15. januar 2017, med virkning fra og med den 22. november 2016.

Klageren og SKAT er uenige om, hvorvidt handelsprisen inklusive registreringsafgift, skal fastsættes efter de dagældende afgiftssatser på tidspunktet for køretøjets anmeldelse til afgiftsberigtigelse den 7. oktober 2017, eller efter de nye afgiftssatser som trådte i kraft den 15. januar 2017, med virkning fra og med den 22. november 2016.

SKATs afgørelse

SKAT har den 30. marts 2018 truffet afgørelse om tilbagebetaling af 7.233 kr. i registreringsafgift.

SKAT har som begrundelse anført følgende (uddrag):

”[...]

Du får en del af registreringsafgiften reguleret

Folketinget har vedtaget at nedsætte registreringsafgiften på køretøjer med virkning fra den 3.

oktober 2017. Det er relevant for dig, fordi du for nylig har betalt registreringsafgift og efter de nye

regler har betalt for meget eller for lidt.

Du skal derfor have 7.233 kr. reguleret.

Hvis beløbet er negativt, er der tale om en efteropkrævning.

[...]

Sådan er vi kommet frem til beløbet

Her kan du se de beløb, vi har beregnet ud fra:

Køretøjets oprindelige nypris:1.489.800 kr.

Køretøjets handelspris (SKATs vurdering): 562.700 kr.

Du har betalt i afgift 327.268 kr.

Den nye registreringsafgift

(før evt. fradrag på 60 kr. for Toldsyn) 320.035 kr.

Det beløb, du skal have reguleret: 7.233 kr.

[...]”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at der skal betales 16.949 kr. tilbage i registreringsafgift, under henvisning til, at SKAT har foretaget en forkert beregning af nyprisen.

Klageren har til støtte for sin påstand fremført følgende (uddrag):

”I henhold til bilag 1 har skat henvist til en oprindelig nyvognspris på 1.489.800 kr. og en handelspris på 562.700 kr. samt at jeg har betalt i afgift 327.268 kr. samt at den regulerede registreringsafgift nu er på 320.035 kr.

Har anmodet skat om at der fremsendes beregning over den regulerede afgift samt rykket både telefonisk/med skrivelse skat for en dokumentation for beregningen den 03.04.2018 & 06.04.2018 uden at for svar på det sidste fremsendte. (Se bilag 2)

I henhold til LBK nr. 1062 af 07.09.2017, § 4, stk. 7 skal afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som nye køretøjer og nedsættes med samme procentdel som køretøjet værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. (Se bilag 3.)

I henhold til LBK nr.1195 af 14.11.2017 er satserne på afgiften blevet reduceret til 85 % af afgiftsværdien op til 185.100 og 150 % af resten. (se bilag 4)

I henhold til LBK 1062 af 07.08.2017 § 8 er den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov.(se bilag 5)

I henhold til LBK 1062 af 07.08.2017 § 10 For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindeligt pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. (se bilag 6).

Har efter jeg har modtaget den første beregnet registreringsafgift (se bilag 7) modtaget selve beregningsformen samt værdiansættelsen og værditab fra ny som er på 62,23 % (se bilag 8.) som jeg har accepteret.

Ved beregningerne af den reguleret registreringsafgift i henhold til LBK 1195 af 14.11.2017 ser det ud som om at skat har brugt en anden beregningsform som jeg ser det, og ikke opfylder ovenstående lovkrav, da man skal beregne afgiften efter en ny bils afgiftspligtige værdi som for denne bil er 623.170 kr. og derefter skal den reguleres i henhold til den procentsats som allerede er givet i bilag 8.

Har brugt samme beregningsform som modtaget af skat og sat de nye satset ind med diverse tillæg og fradrag og kommet frem til at bilens nyværdi ville være 1.444.870 kr. med en afgift på 821.700 kr. Efter reduktion med en nedskrivning på 62,23 % kommer jeg frem til at skulle have 16.949 kr. tilbage/reguleret. (se bilag 9). Dette stemmer også overens med hvad en ny bil er faldet i pris samt at den brugte bil er faldet i pris med 16.949 kr.

Den afgiftspligtige værdi fra ny på 623.170 kr. kan vel ikke blive ændret ved den nye lov nr.1195, og derfor må det være den der stadigt skal bruges til beregningen”

SKATs udtalelse

SKAT har den 13. juni 2018 fremsendt følgende udtalelse (uddrag):

”[...]

Metode til beregning af registreringsafgift, og genberegning ved vedtagelse af L4.

Allerede i nyhedsbrevet der blev udsendt 3/10 2017 ved fremsættelse af lovforslaget blev det præciseret hvordan genberegning ville blive foretaget, i forhold til tilbagebetaling og efteropkrævning af afgift:

Genberegningen foretages med udgangspunkt i køretøjets reelle handelspris, dvs. den pris, som er grundlag for bilens faktiske afgiftsberigtigelse i perioden fra lovforslagets fremsættelse til lovens ikrafttræden. Der tages således ikke hensyn til, at køretøjets handelspris måske ville have været en anden, hvis handlen først var foretaget efter lovens ikrafttræden.

Samme tekst fremgår også af nyhedsbrevet der blev udsendt 16/11 2017 da Bilpakken var blevet vedtaget:

Omberegningen foretages med udgangspunkt i køretøjets reelle handelspris, dvs. den pris, som er grundlag for bilens faktiske afgiftsberigtigelse i perioden fra lovforslagets fremsættelse. Der tages således ikke hensyn til, at køretøjets handelspris måske ville have været en anden, hvis handlen først var foretaget efter lovens ikrafttræden.

Denne procedure var afstemt med departementet.

Der ER altså taget stilling til, hvordan lovparagrafferne skal tolkes, og dette er også udmeldt via de 2 nyhedsbreve.

Anmelder har en anden opfattelse af, hvordan lovene skal fortolkes. Det har sagsbehandlerne i Import ikke kunnet ændre.

[...]”

Klagerens bemærkninger

Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse har været i høring hos klageren, som har sendt følgende bemærkninger den 30. oktober 2020 (uddrag):

”Efter at have gennemlæst forslag til afgørelse, kan jeg ikke godtage denne, da følgende punkter som

jeg ser det ikke opfyldes.

Der foreligger ingen beregning endnu som jeg har bedt om flere gange, men kun en henvisning til

bilens pris ved ny samt handelspris efter de gamle regler. Hvorfor kan jeg ikke få en beregning,

eller er de 7.233 kr. som jeg har fået tilbagetalt, taget ud af den blå luft.

Henhold til offentlighedsloven skal der altid skal fremsendes dokumentation for diverse afgørelser.

Der henvises til nederste side 4 af det fremsendte, hvor skatteankestyrelsen foreslår at køretøjets

registreringsafgift beregnes på grundlag af den afgiftspligtige værdi som jeg har modtaget ved

første beregning.

Den afgiftspligtige værdi er allerede fastsat til som ny 623.170 kr. og ved værditab på 62,23 % er

den fastsat til 235.371 kr. det er den jeg har brugt til beregningerne. Det er skat der ved den første beregning beregner til den brugte bil med procentsatsen for værdi tab. Se mit fremsendte bilag 8 som jeg modtog fra skat.

Med henvisning til skatteankestyrelsen brev side 2 afsnit 5 skriver i at jeg har brugt en lavere ny

vogns værdi på 1.444.870 kr. samt en lavere handelspris på 545.727 kr. til beregningen.

Det klart at der fremkommer en anden nyvognspris ved de ændrede afgiftssatser, når man følger

beregningsmetoden fra skat. Der bruges bruttoafgiftspligtig værdi som er 623.170 kr. som

udgangspunkt, hvor man så regner frem til bilens nye pris med afgift efter de nye regler og

derefter reduceres afgiften i henhold til den udregnede værditab på bilen som er 62,29 %. Se mit

fremsendte bilag 9 hvor beregningerne er foretaget i henhold til de nye regler.

Se min tidlige fremsendte bilag 4 hvor de nye reducerede satser på afgift fremgår.

Ifølge LBK nr. 1062 af 07.09.2017 paragraf 4, stk. 7 skal afgiften for brugte køretøjer beregnes på

samme måde som nye køretøjer og nedsættes med samme procentdel som køretøjets værdi.

På side 5 afsnit 10 hvor der nederst i afsnittet jo tilkendegives at brugte biler faldt i pris straks ved den nye lovs ikrafttrædelse og derfor mener jeg også at den skal gælde i mit tilfælde.

På side 6 afsnit 2 henvises til LBK 40 af 11 januar 2017, men når jeg søger, på denne lovbekendtgørelse kan den ikke findes og jeg står uforstående over at jeg ikke kan finde den. Er den blevet slettet og ikke gældende mere?

På side 6 afsnit 3 finder Landsskatteretten at nyprisen på 1.489.800 kr. og handelsprisen på 562.700 kr. skal anvendes til beregning af køretøjets afgiftspligtige værdi som brugt, men jeg står uforstående over hvorledes denne beregning kan udføres, da bilens bruttoafgiftspligtig værdi som er 623.170 kr. skal bruges til beregning med de nye satser.

Det vil sige at der skal bruges en ny bruttoafgiftspligtig værdi. Den kan da ikke ændres, da det

var prisen fra ny og dermed kan den da ikke bare lige forhøjes? Hvor er retssikkerheden for os

almindelige mennesker?”

Klagerens yderligere bemærkninger

Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse har været i høring hos klageren, som har sendt følgende bemærkninger den 5. november 2020 (uddrag):

”Med henvisning til min fremsendte skrivelse af 30 november 2020 kan jeg stadigt ikke acceptere afgørelse, da jeg efter gennemgang af den endelige modtaget beregning (som jeg har ventet på i omkring 3 år) over regulering af registreringsafgift. Der er følgende punkter som jeg ser det, har Skat ikke opfyldt lovens krav om beregning i henhold til fremsendte lov 2017-01-11 nr. 40 samt U.2014.2755H.

Blanketten "Reguler Registreringsafgift":

Jeg forstår ikke, at der på side 1, under "køretøjstilstand" Skal køretøjet berigtiges som nyt (ud fra afgiftspligtig værdi) står nej til denne beregning.

I henhold til § 2 stk. 3 skal bilen afgiftsberegnes efter de gamle regler, men derefter i henhold til lovens ikrafttrædelse, skal afgiftsberigtiges efter de nye satserne i § 1.

I henhold til LBK nr. 1062 af 07.09.2017, § 4, stk. 7 skal afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som nye køretøjer og nedsættes med samme procentdel som køretøjets værdi.

På side 2 under Beregning af registreringsafgiften før fradrag er der i 2. skalaknæk (150 %} anvendt et andet beregningstal end Bruttoafgiftspligtig værdi. Bruttoafgiftsværdi efter fradrag er tidlige beregnet til 230.415 kr. af skat, som jeg har accepteret, men den bliver åbenbart ikke anvendt til denne beregning. Se vedlagte bilag "Reguler registreringsafgift".

85 % af 185100 kr. med værditab på 92,23 % (185100 x 0,377) x85 % = 69.783 x 85/100 = 59.425 kr.

150 % af (230.415 kr. - 69.783 kr.) x 150 % = 240.948 kr.

Total 300.373 kr.

Ved skats nye beregning er der blevet brugt en højere afgiftspligtige værdi på 167.736 kr., hvor der er beregnet 150 % afgift.

Ifølge skatteankestyrelsens brev af 28 oktober 2020, side 6 afsnit 3, er den afgiftspligtige værdi allerede blevet fastsat i henhold til nyprisen på 1489.800 kr. og en handelspris 562.700 kr. med en afgiftspligtig værdi på 235.372 kr. før fradrag.

Kan se at skat har forhøjet denne værdi med 7.104 kr.

Den 13-12-2017 foretog jeg en beregning på afgiften på Skat hjemmeside, hvor jeg ikke satte de eksakte beløb ind men fik en indikation på hvor meget der skulle betales i afgift. Denne viste, at jeg ikke har regnet helt forkert ved de senere beregninger og kan se at den afgiftspligtige værdi stemmer overens med de første beregninger fra skat. Har vedlagt kopi af denne beregning.

Med hensyn til fremsendte U.2014.2755H kan jeg se, at skat ikke opfylder side 13 stk. 2769 med hensyn til residualafgiftsprincippet ved import af brugte biler, da jeg kan se at min pris på bilen bliver 573.894 kr. med den nye afgiftsberegning. Det vil sige, at jeg har betalt 11.194 kr. mere i forhold til Skats beregning af bilens handelspris på 562.700 kr.

Dette er i strid med residualafgiftsprincippet, der er fastlagt af EU-domstolen, jf. sag C-74/2006.

Forventede at prisen for min bil ikke ville komme over handelsprisen og det passer jo næsten til mine beregninger og jeg må forvente at skat følger deres egen fastlagte handelspris og ikke kræve højere registreringsafgifter og efterlever EU-domstolen, jf. sag C-74/2006

Har vedlagt dokumentation fra banken for betaling af bilen i Tyskland for orientering. Betalingen er opdelt i to hvor der betaltes et depositum ved underskrift af kontrakt samt slutbeløb før afhentning.”

Landsskatterettens afgørelse

Inden et køretøj tages i brug på færdselslovens område, skal køretøjet registreres i køretøjsregistre-ret, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, dagældende lovbekendtgørelse nr. 1062 af. 7. september 2017.

Det er udgangspunktet, at der betales fuld registreringsafgift af et køretøj i forbindelse med første registrering her i landet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1 – 3.

Køretøjets registreringsafgift beregnes på grundlag af den afgiftspligtige værdi.

Sagens køretøj er indregistreret første gang den 7. januar 2014, hvorfor køretøjet skal afgiftsberigtiges som brugt, da køretøjet blev anmeldt til afgiftsberigtigelse her i landet den 7. oktober 2017.

Ved ændring af registreringsafgiftsloven i lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017 blev der foretaget en nedsættelse af registreringsafgiftssatsen, hvor grænsen for hvornår den højeste afgiftssats på 150 pct. skal anvendes. Dette såkaldte skalaknæk, blev forhøjet fra 84.600 kr. til 106.600 kr. for personbiler i 2017 tal, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Ændringen af registreringsafgiftsloven i lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017 trådte i kraft den 15. januar 2017, med virkning fra og med den 22. november 2016.

Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017, § 2, stk. 3, at køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 22. november 2016 til og med den 14. januar 2017, afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler. Den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, har krav på tilbagebetaling af det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler, men som efter lovens ikrafttræden skal afgiftsberigtiges efter satserne i § 1.

Sagens køretøj er anmeldt til afgiftsberigtigelse den 7. oktober 2017, hvorfor der skal ske en tilbagebetaling af det forskelsbeløb, som klageren har betalt for meget i henhold til dagældende afgiftsstater, jf. § 2, stk. 3.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, at afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som afgiften for nye køretøjer. Fradrag og tillæg i den afgiftspligtige værdi nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye.

Fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj foretages på baggrund af køretøjets nypris og handelspris, inklusive registreringsafgift.

Landsskatteretten bemærker, at der ikke er klaget over selve værdifastsættelsen af sagens køretøj.

Landsskatteretten finder, at det er nyprisen på tidspunktet for køretøjets første registrering i udlandet inklusive den registreringsafgift, der i givet fald skulle have været betalt efter de dagældende afgiftsregler, der skal anvendes til beregningen. Der henvises til Højesterets dom refereret i U.2014.2755.H, hvor Højesteret tiltrådte, at køretøjets handelsværdi som nyt skal fastsættes med udgangspunkt i den handelspris, der ville have været gældende her i landet for tilsvarende nye køretøjer på det tidspunkt, hvor det pågældende køretøj blev indregistreret eller ibrugtaget som nyt i udlandet, inklusive den registreringsafgift, der i givet fald skulle have været betalt efter de dagældende afgiftsregler.

Landsskatteretten finder, at handelsprisen for sagens køretøj, skal findes ved sammenligning med lignende brugte biler indregistreret i Danmark forud for afgiftsændringen den 22. november 2017, og ikke med biler indregistreret som nye her i landet efter 22. november 2017, hvor afgiftsændringen har ført til et prisfald for brugte personbiler. Der henvises også i denne forbindelse til Højesterets dom refereret i U.2014.2755.H, hvor Højesteret tiltrådte, at sammenligningen for de importerede brugte biler skulle foretages med lignende brugte biler indregistreret i Danmark forud for en afgiftsændring den 22. november 2007, og ikke med biler indregistreret som nye efter 22. november 2007, hvor afgiftsnedsættelsen på brændstoføkonomiske biler havde ført til et prisfald for sådanne brugte biler.

Landsskatteretten finder ikke, at ordlyden i § 2, stk. 3. jf. ændringen af registreringsafgiftsloven i lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017, kan føre til et andet resultat.

Landsskatteretten finder herefter, at nyprisen på 1.489.800 kr. og handelsprisen på 562.700 kr. skal anvendes til beregningen af køretøjets afgiftspligtige værdi som brugt.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.