Kendelse af 12-11-2020 - indlagt i TaxCons database den 05-12-2020

Afgiftsperioden 2012

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for 2. halvår 2012 med 22.950 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] v/[person1] med CVR-nr. [...1] blev stiftet den 11. november 2004 og ophørte den 1. september 2014, hvor virksomheden ligeledes afmeldte sin momsregistrering. Virksomhedens aktiviteter bestod af provision for salg for [virksomhed2] samt samarbejde/konsulentbistand for [virksomhed3] samt [virksomhed4] Ltd i 2012.

Ifølge SKAT har virksomheden angivet følgende moms:

År

2012

2013

Salgsmoms

1.227 kr.

1.335 kr.

Købsmoms

3.645 kr.

2.434 kr.

Tab på debitorer

Det fremgår af virksomhedens regnskab for indkomståret 2012, at der er fratrukket tab på debitorer med 105.749 kr. Dette vedrører fakturaer til [virksomhed3] og til et firma på Cypern ved navn [virksomhed4] Ltd

[virksomhed3] blev startet af virksomhedsindehaveren og hans ægtefælles veninde [person2] i 2012. Ifølge indehaveren hjalp de [person2] med konsulentbistand i forbindelse med opstart af klinikken. Der blev ikke udarbejdet en skriftlig kontrakt vedrørende samarbejdet, da der ifølge indehaveren var tillid mellem parterne, og aftalen blev derfor indgået mundtligt.

Virksomheden har oplyst, at det blev aftalt, at virksomhedens tilgodehavende for 2012 først skulle faktureres i regnskabsåret 2013. Ved udgangen af 2012 blev de dog uenige, og indehaveren valgte derfor at udskrive en faktura til klinikken den 30. december 2012 på 68.750 kr. inkl. moms. Virksomhedsindehaveren har oplyst, at han vidste, at virksomheden ikke ville blive betalt og tog derfor fradrag for tabet i 2012 som tab på debitorer.

Som dokumentation er der fremsendt faktura 303 udstedt til [virksomhed3] den 30. december 2012 med overskriften konsulentbistand i henhold til aftale (2012). Det fremgår af denne, at der er udført arbejde for 55.000 kr. ekskl. moms for råd/vejledning samt coaching/supervision i.f.m. etablering af [virksomhed3], medvirken i film + fotos til hjemmeside, udarbejdelse af markedsføringsmateriale (brochurer, visitkort m.v.), deltagelse i messe + div. events - herunder div. ad hoc opgaver og deltagelse i ansættelsessamtaler - herunder forberedelse. Det fremgår, at momsen udgør 13.750 kr. Det fremgår endvidere, at der senest skal ske betaling den 20. februar 2013.

Overfor Skatteankestyrelsen har virksomheden fremsendt en mail fra den 18. februar 2013, hvor [person2] gør indsigelse mod den udstedte faktura. Endvidere har virksomheden fremsendt mailkorrespondance mellem virksomhedsindehaverens ægtefælle og [virksomhed3]s advokat vedrørende en fejlslåen øjenoperation, som ægtefællen havde fået foretaget af [virksomhed3], samt betaling af virksomhedens tilgodehavende. I en mail fra den 16. maj 2013 fremgår det, at de fortsat fastholder kravet om betaling, men tilbyder en afdragsordning.

Ifølge virksomheden indgik [virksomhed3] den 17. oktober 2012 en kontrakt med [virksomhed4] Ltd, et firma på Cypern, som beskæftiger sig med hårtransplantation. I forbindelse hermed havde klinikken brug for en [virksomhed4]-konsulent til bl.a. at varetage konsultationer med kunder/klienter og være tilstede under hårtransplantationerne. Virksomhedsindehaveren ægtefælle skrev, ifølge indehaveren, kontrakt med [virksomhed4] Ltd for 3 måneder fra den 12. november 2012 og frem, til der blev fundet en ny [virksomhed4]-konsulent.

Da der opstod uenighed mellem [person2] og [virksomhed4] Ltd, afbrød [virksomhed4] Ltd samarbejdet med virksomheden.

Virksomhedsindehaveren har oplyst, at hans ægtefælle allerede på dette tidspunkt havde arbejdet som [virksomhed4]-konsulent i en måned, samt at der i kontrakten var aftalt 2 måneders opsigelse, hvis [virksomhed4] Ltd ønskede at opsige den. Virksomheden udskrev derfor en faktura til [virksomhed4] Ltd på 50.749 kr. inkl. moms. Da han vidste, han ikke ville modtage betalingen, tog han skattemæssigt fradrag for 50.749 kr. som tab på debitorer.

Som dokumentation er fremsendt faktura 302 udstedt til [virksomhed4] Ltd den 21. december 2012 på i alt 50.749 kr. inkl. moms. Fakturaen er delt op i to afsnit. Det fremgår, at virksomheden har taget betaling for 46.000 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 9.200 kr., for konsulentarbejde fra den 12. november til den 12. december 2012, en session med [person3] samt 2 måneders betaling i henhold til kontrakten fra den 12. december 2012 til den 12. februar 2013. Derudover fremgår det, at virksomheden ønsker tilbagebetaling for udlæg, som de har haft til fly, hotel og transport i forbindelse med oplæring i [Grækenland] fra den 20. november 2012 til den 23. november 2012 på i alt 4.749 kr. Der er ikke beregnet moms af beløbet. Ifølge fakturaen skal der betales senest den 28. december 2012.

Overfor Skatteankestyrelsen har virksomhedsindehaveren fremsendt en mail fra den 27. december 2012, hvor indehaveren rykker [virksomhed4] Ltd for betaling. Det fremgår, at betalingen senest skal ske den 28. december 2012.

Ifølge virksomhedsindehaveren kontaktede de juridiske eksperter for at undersøge, om det kunne betale sig at forsøge at inddrive beløbene. [finans1] vurderede, at udgifterne til at inddrive beløbet fra [virksomhed4] Ltd ville overstige fakturabeløbet. Endvidere vurderede de, at det ikke ville være rentabelt at forsøge at inddrive tilgodehavendet fra [virksomhed3], da omkostningerne hertil var høje, og det var usikkert, om beløbet kunne inddrives.

Virksomheden har ikke medregnet momsen vedrørende de to fakturaer i den angivne salgsmoms.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 22.950 kr. for 2. halvår 2012.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Ifølge Momslovens § 4 stk. 1 skal der beregnes afgift af varer og ydelser der leveres mod vederlag.

Ifølge Momslovens § 56 stk. 1 skal der for hver afgiftsperiode opgøres den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar.

Moms af tab på en debitor kan fratrækkes på det tidspunkt, tabet er konstateret jf. SKM 2010.393 og skrivelse af 24.06.2010 nr. 9870.. Der er i forbindelse med dette strenge krav til dokumentationen.

Såfremt man som kreditor har et tilgodehavende, der ikke overstiger kr. 3.000 inkl. moms, er det muligt at fradrage tabet ved blot at kunne dokumentere, at man har rykket debitor forgæves, og at handelsforbindelsen mellem kreditor og debitor er brudt.

For tilgodehavender på over kr. 3.000 gælder samme regler for fradraget som ved skattemæssigt fradrag, altså at tilgodehavendet skal være søgt tilbagebetalt igennem fogedretten m.v. Dvs. man skal have udtømt sine inddrivelsesmuligheder.

Fradrag på tab på debitorer, uanset om dette er skattemæssigt eller momsmæssigt, sker således ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag med baggrund i ovenstående kriterier.

Du skal således jf. Momslovens § 4 stk. 1 medregne momsen opkrævet på faktura nr. 302 og 303 på henholdsvis kr. kr. 9.200 og kr. 13.750 eller kr. 22.950.

Der kan ikke godkendes fradrag for momsen som tab på debitorer, idet du ikke har udtømt alle dine muligheder for at få inddrevet pengene via inkasso, fogedret m.m.

Dit afgiftstilsvar for andet halvår 2012 vil således jf. Momslovens § 56 stk. 1 blive forhøjet med kr. 22.950

Samtlige bilag er sendt retur til dig.

Din klage af 09.11.2015 har således ikke givet anledning til ændring i den ansatte indkomst og den opgjorte moms. Der kan knyttes følgende kommentarer til din klage:

(...)

Vedr. momsen, så er det et ufravigeligt krav, at såfremt du har opkrævet moms på en faktura, skal momsen afregnes til SKAT, ligegyldigt om fakturaen er betalt eller ej. Såfremt der efterfølgende bliver tale om tab på debitorer, kan du få fradrag såfremt du opfylder betingelserne herfor.

(...)”

Skattestyrelsen har den 5. marts 2020 udtalt følgende til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

”(...)

Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som stadfæster daværende SKATs forhøjelse af klagers afgiftstilsvar for 2012.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at betingelserne for opnåelse af fradrag for tab på debitorer efter momslovens § 27, stk. 6 ikke er opfyldt. Fradrag kan således først opnås i den afgiftsperiode, hvor tabet er konstateret.

Klager har fremlagt dokumentation for, at der er sendt rykkere for betaling til [virksomhed3] i 2013. Det fremgår af dokumentationen, at der har været dialog om fordringens betaling med kunden/dennes advokat, hvor debitorer ses at stille spørgsmål ved fordringens eksistens. Der ses ikke i øvrigt at være foretaget skridt til inddrivelse af fordringen.

I forhold til fakturaen udstedt til [virksomhed4] Ltd er der efter det oplyste ikke foretaget en rykkerprocedure eller foretaget andre indrivelsesskridt.

De 2 fakturaer omfattet af klagen er udstedt henholdsvis 21. december 2012 (betalingsfrist 28. december 2012) og 30. december 2012 (betalingsfrist 20. februar 2013). Af de af Skatteankestyrelsen anførte grunde kan fordringerne på de pågældende fakturaer ikke anses for konstateret tabt i afgiftsperioden 2012.

På den baggrund fastholder Skattestyrelsen den foretagne forhøjelse af klagers momstilsvar for 2012.

(...)”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2. halvår 2012 skal nedsættes til 0 kr.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Tilgodehavende i 2012 på debitorer har man konkret skønnet for tabt efter forgæves at have rykket herfor og man har henset til udgifterne ved inddrivelsen ikke gør det rentabelt. Der bør godkendes fradrag for tab, jf. principperne beskrevet i SKAT' s Juridiske Vejledning afsnit C.B.1.7.5:

(...)

Efter vores opfattelse skal der ikke opkræves moms ved salg af konsulentydelser til en anden virksomhed inden for EU, jf. momslovens § 16, stk. 1. Derfor bør momstilsvaret for 2012 nedsættes med 9.200 kr., da faktura nr. 302 ikke bør være med dansk moms, men faktureres efter reverse charge og dermed uden moms.

(...)”

Virksomhedsindehaverens ægtefælle har på vegne af virksomheden den 27. marts 2020 udtalt følgende til Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

”(...)

Jeg skriver på vegne af min mand [person1], som tidligere har givet mig fuldmagt til at tale hans sag, da han desværre er for syg til at koncentrere sig om denne sag. Hans [...] er desværre blevet væsentligt forværret den seneste tid, hvor han er blevet sat op i dosis i [...] medicin, psykologhjælp samt også har fået beroligende medicin, da han har meget svært ved at rumme hele denne her sag.

Min mand har været ansat som [...] i knap 40 år. Vi har aldrig skyldt penge, hverken i Skat eller til andre. Han har altid overholdt love og regler, så denne her sag er meget svær for ham.

Jeg selv har desværre lagt syg de seneste dage med feber og influenza/corona symptomer og er stadig ikke helt på toppen, men forsøger at fremkomme med de kommentarer jeg kan overskue.

Jeg skal oplyse, at jeg/vi stadig ønsker foretræde for Landsskatteretten - gerne i [by1], da vi stadig finder det nemmest at tale vores sag frem for at skrive.

Det fremgår af din indstilling, at vi ikke har rykket Dette er ikke korrekt, idet jeg i alle de bilag jeg sendte til dig forud for vores møde i Skatteankestyrelsen d. 17/2-20 også har sendt korrepondance/rykkere mellem os og samt mails fra som indikerede, at vores rykkerskrivelse/mails ikke var blevet læst.

Det var først, da vi indså, at vi nok ikke skulle forvente at få betalt vores faktura fra [virksomhed4], at vi kontaktede incassofirmaet, som sagde, at omkostningerne til inddrivelse ville overstige fakturaens beløb, idet firmaets hovedsæde lå på Cypern. Derudover havde vi heller ikke råd til at betale advokatudgifter til inddrivelse.

Så vi har rykket både [virksomhed3] samt og ”truet med bål og brand”, men begge firmaer ignorerede vores mails og blokerede os, hvilket fremgår af de bilag jeg har sendt forud for vores møde.

M.h.t.om tabet på debitorer skulle trækkes fra i 2012 eller først i 2013, så var det vores vurdering på daværende tidspunkt, at vi i sommeren 2013, inden vi skulle lave årsopgørelse, havde konstateret tabet og derfor valgte vi at trække tabet fra i regnskabsåret 2012.

Vi har handlet i god tro og med de bedste hensigter ud fra de forudsætninger og den viden vi havde på daværende tidspunkt.

Vi vidste også, at [virksomhed1] havde givet underskud i flere år, men vi så muligheden for at vende underskuddet til overskud, da vi fik muligheden for at lave konsulentarbejde, både for [virksomhed3] samt Vi kunne naturligvis ikke forudse, at vi ville blive snydt.

Arbejdet for [virksomhed3] samt har været forbundet med store økonomiske omkostninger såvel som menneskelige omkostninger. Vi har handlet i god tro, så vi syntes denne her sag er dybt urimelig.

Vi skal i øvrigt henvise til vores bemærkninger i vores skrivelse af 03-01-20 samt skrivelserne af 07-01-20 og 17-02-20.

Af vores skrivelse af 03-01-20 fremgår endvidere fuldmagt samt beskrivelse af vores nuværende triste situation, hvor sygdom bl.a. har bevirket, at vores hus gennem de seneste 20 år er solgt på tvangsauktion og vi derfor står i en situation med en gæld på mere end 1,6 mio, som vi ikke er i stand til at betale og oveni dette nu også denne triste og efter vores opfattelse uretfærdige skattesag.

Sluttelig vil vi gerne slå fast, at vi har handlet i god tro med de bedste hensigter samt at vi ønsker foretræde for Landsskatteretten.

(...)”

Retsmøde i Landsskatteretten

På retsmødet gennemgik virksomhedsindehaverens ægtefælle de faktiske omstændigheder, herunder at de indgik en mundtlig aftale med en veninde om at hjælpe hende med at starte en ny virksomhed. De aftalte, at betalingen først skulle ske i 2013. Derudover underskrev de en kontrakt med [virksomhed4] i 2012.

De valgte imidlertid at sende en faktura på det udførte arbejde allerede i 2012, men veninden påstod, at hun ikke kendte til fakturaen. Da arbejdet var udført i 2012, valgte de at trækket tabet fra i 2012.

Ægtefællen forklarede ligeledes, de havde sendt en rykker til [virksomhed4] i Cypern, men blev rådet til ikke at føre sagen henset til, at omkostningerne ville overstige beløbet på fakturaen.

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge momslovens § 4, stk. 1, skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor levering af varen eller ydelsen finder sted. Det følger af momslovens § 23, stk. 1. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning, jf. momslovens § 23, stk. 2.

De omhandlede fakturaer har, efter det oplyste, vedrørt arbejde udført i afgiftsperioden 2012, ligesom fakturaerne også er udstedt i afgiftsperioden 2012. Fakturaerne har således vedrørt momspligtige ydelser leveret i afgiftsperioden 2012, og momsen heraf skal derfor afregnes i afgiftsperioden 2012. Virksomhedens salgsmoms skal således forhøjes med 22.950 kr.

Virksomheden har gjort gældende, at fakturaen udstedt til [virksomhed4] Ltd er undtaget for moms, da den vedrører salg af konsulentydelser til en anden virksomhed inden for EU, jf. momslovens § 16, stk. 1.

Momslovens § 16, stk. 1, siger følgende:

”Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 21 a og § 21 b.”

Følgende fremgår endvidere af momslovens § 46, stk. 1, nr. 3:

”Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

(...)

3) aftageren er en afgiftspligtig person eller en ikkeafgiftspligtig momsregistreret juridisk person, til hvem der leveres ydelser omhandlet i § 16, stk. 1, § 18 bortset fra bro- og tunnelbilletter, § 21 a og § 21 b, hvis ydelserne leveres af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret her i landet

(...)”

Ifølge ovenstående bestemmelser er hovedreglen således, at salg af ydelser til afgiftspligtige personer i andre lande skal pålægges moms i købers land. Samtidig er alle afgiftspligtige købere blevet gjort betalingspligtige for momsen, således at det er køber, som skal indbetale momsen. Bestemmelserne kræver, at sælger skal levere uden moms.

Som følge af ovenstående burde virksomheden således ikke have påført moms på fakturaen, idet aftageren af ydelsen er [virksomhed4] Ltd, som er bosiddende i et andet EU-land. Virksomheden skulle således ikke have påført moms på fakturaen.


Af momslovens § 46, stk. 7, fremgår følgende:

”(...)

Stk. 7. Betaling af afgift påhviler enhver, der på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift”

Denne bestemmelse siger således, at momsen hviler på den person, som anfører moms på en faktura. Idet virksomheden har udstedt fakturaen til [virksomhed4] Ltd med moms svarende til 9.200 kr., skal virksomheden medregne dette beløb i dennes salgsmoms. Derfor er det korrekt, at virksomhedens salgsmoms er forhøjet med 9.200 kr. på baggrund af fakturaen udstedt til [virksomhed4] Ltd

Virksomheden ønsker ligeledes et momsmæssigt fradrag for tab på debitorer.

Af momslovens § 27 fremgår følgende vedrørende momsfradrag for tab på debitorer:

”Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

(...)

Stk. 6. I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Fradraget foretages, når tabet konstateres, jf. dog § 66 g, stk. 3. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget, medmindre betalingen opnås efter konkurslovens § 96. Beløbet medregnes i den afgiftsperiode, hvor betalingen finder sted, jf. dog § 66 g, stk. 3.”

Det følger af ordlyden i momslovens § 27, stk. 6, at det er en forudsætning for, at et tab kan fradrages i momsgrundlaget, at der er konstateret et tab. Det er endvidere en forudsætning efter bestemmelsen, at fordringen på tabskonstateringstidspunktet stadig kan anses at vedrøre leverede varer og ydelser.

Den tilsvarende bestemmelse i momssystemdirektivet findes i artikel 90. Det følger heraf, at i tilfælde af annullation, afbestilling, ophævelse, ikke eller delvis betaling eller afslag i prisen efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted, nedsættes beskatningsgrundlaget tilsvarende på betingelser, som fastsættes af medlemsstaterne. For så vidt angår ikke eller delvis betaling, kan medlemsstaterne dog fravige denne bestemmelse.

Kun under særlige omstændigheder kan det anses for sandsynliggjort, at en fordring eller en væsentlig del heraf er tabt uden udlægsforretning eller andre retsskridt. Særlige omstændigheder kan foreligge ved debitors indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, debitors forsvinden eller lignende. Ved disse særlige omstændigheder kan fradrag for tab foretages, såfremt fordringen efter en konkret vurdering må anses for at være helt eller delvis uerholdelig.

Kravene til konstatering af tab på fordringer eller til sandsynliggørelse af et forventet tab skal være opfyldt i den afgiftsperiode, hvori der ønskes fradrag for tabet.

Landsskatteretten finder, at tabet vedrørende fordringen på [virksomhed3] ikke er endelig konstateret tabt i afgiftsperioden 2012, idet det fremgår af fakturaen, at betalingen senest skal ske den 20. februar 2013. Det fremgår ligeledes af sagens oplysninger, at det ikke er forsøgt at inddrive fordringen.

Tilsvarende finder Landsskatteretten, at tabet vedrørende fordringen på [virksomhed4] Ltd ikke er endelig konstateret tabt, da det er oplyst, at virksomheden ikke har forsøgt at inddrive fordringen.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at virksomheden af juridiske eksperter er rådet til at undlade at inddrive tabene, da omkostningerne hertil vil overstige tilgodehavendet.

Det er derfor med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 22.950 kr.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.