Kendelse af 21-08-2020 - indlagt i TaxCons database den 12-09-2020

Journalnr. 18-0002398

Afgiftsperioden 2013

SKAT har nedsat virksomhedens lønsumsafgift med 164 kr. i afgiftsperioden 2013.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Det overlades til Skattestyrelsen (tidligere SKAT) at foretage den talmæssige opgørelse af virksomhedens lønsumsafgift.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] v/[person1] med CVR-nr. [...1] er registreret med startdato den 31. januar 2006 under branchekode 869090 ’Sundhedsvæsen i øvrigt’. Virksomheden beskæftiger sig med behandling af fodlidelser.

Virksomheden har angivet lønsumsafgift for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 med 7.747 kr.

SKAT har i afgørelse af 23. juni 2015 nægtet fradrag for en række udgifter og har som følge heraf foretaget en ny beregning af virksomhedens lønsumsafgift.

SKAT har beregnet virksomhedens lønsumsafgift til 7.583 kr. (3,08 % af lønsumsafgiftsgrundlag 246.189 kr.).

SKATs afgørelse

SKAT har nedsat virksomhedens lønsumsafgift med 164 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”Det forudsættes, at du lever op til SKATs uddannelseskrav og behandlingskrav for at din virksomhed er momsfritaget efter Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. og SKM 2012.155.SKAT. Din virksomhed anses for omfattet af Lønsumsafgiftslovens § 1.

Virksomheden skal betale lønsumsafgift efter metode 4, jf. Lønsumsafgiftslovens § 4.

Selvangivet overskud af virksomhed 180.296 kr. + lønsumsafgift 8.655 kr.

188.951 kr.

SKATs korrektioner, jf. punkt 1-11

57.238 kr.

Overskud efter korrektioner

246.189 kr.

Lønsumsafgiftsgrundlag 246.189 kr.

Beregning af lønsumsafgift 3,08 % af 246.189 kr.

7.583 kr.

Angivet lønsumsafgift

7.747 kr.

Regulering

164 kr.

Af SKATs opgørelse fremgår det at virksomheden har angivet 164 kr. for meget i lønsumsafgift.

SKAT vil ændre den angivne lønsumsafgift med 164 kr.”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at lønsumsafgiften skal nedsættes.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

I forhold til SKAT's afgørelse nedsættes indkomsten med kr. 22.887, hvilket beløb fremkommer således:

Punkt 6 - vedligeholdelse lokaler godkendes - bilag vedlagt

7.309

Punkt 7 - telefon - delvis godkendelse - bilag vedlagt

1.305

Punkt 9 - regnskabsassistance godkendes - bilag vedlagt

8.662

Punkt 10 - kontingent godkendes - bilag vedlagt

6.338

I alt

23.614

Regulering af lønsumsafgift 3.08 % af kr. 23.614

-727

Samlet ændring af indkomsten

22.887

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., at virksomheder indenfor anden egentlig sundhedspleje, der leverer varer og ydelser mod vederlag, og som er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal betale lønsumsafgift til statskassen.

Det fremgår af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, at afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5

Landsskatteretten har dags dato i afgørelse med sagsnr. [...] godkendt yderligere fradrag for udgifter i 2013, som nedsætter grundlaget for opgørelsen af lønsumsafgiften.

Under henvisning hertil finder Landsskatteretten, at virksomheden har været forpligtet til at afregne lønsumsafgift, og at SKAT har været berettiget til at fastsætte afgiften med udgangspunkt i det opgjorte overskud, der har været i virksomheden.

På baggrund af Landsskatterettens nedsættelse af afgiftsgrundlaget skal der beregnes ny lønsumsafgift for afgiftsperioden 2013. Den talmæssige opgørelse af lønsumsafgiften for denne periode overlades til Skattestyrelsen.