Kendelse af 05-05-2022 - indlagt i TaxCons database den 04-06-2022

Journalnr. 18-0002282

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Afgiftsperioden 3. kvartal 2016

Forhøjelse af salgsmoms

204.020 kr.

Nedsættelse

165.948 kr.

Forhøjelse af købsmoms

20.402 kr.

-

0 kr.

Afgiftsperioden 4. kvartal 2016

Forhøjelse af salgsmoms

5.180 kr.

Nedsættelse

4.180 kr.

Forhøjelse af købsmoms

518 kr.

-

0 kr.

Faktiske oplysninger

Ifølge CVR-registeret var virksomhedsindehaveren (herefter indehaveren) i perioden 6. august 2016 til 30. september 2016 registreret som fuldt ansvarlig deltager i enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1], CVR [...1], med branchekode 812100 ”Almindelig rengøring i bygninger”.

Ifølge oplysninger fra SKAT har virksomheden angivet salgsmoms med 0 kr. og købsmoms med 0 kr.

Sagen er startet på baggrund af anden kontrol, hvor SKAT har modtaget kopi af fakturaer, som viser, at virksomheden har haft omsætning i indkomståret 2016.

Der foreligger 2 fakturaer på henholdsvis 191.113,13 kr. inkl. moms og 116.018,75 kr. inkl. moms. Fakturaerne omhandler rengøringsservice til en fast pris. Det fremgår ikke hvor mange timer, der udfaktureres, eller til hvilken timepris. Det fremgår af fakturaerne, at betalingen skal ske til konto i [finans1] med konto nr. [...27].

SKAT har den 17. oktober 2017 indkaldt virksomhedens regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2017.

Da SKAT den 4. november 2017 ikke havde modtaget virksomhedens regnskabsmateriale, har SKAT anmodet indehaverens pengeinstitut, [finans1], om at fremsende bankkontoudskrifter for indehaverens konti.

Af bankkontoudskrifter for indehaverens konto i [finans1] med konto nr. [...90] fremgår indsætninger, hvoraf nogle fremstår som fakturabetalinger fra [virksomhed2] IVS.

SKAT har for indkomståret 2016 konstateret følgende indsætninger på indehaverens konti for i alt 1.046.002 kr. inkl. moms, svarende til 836.802 kr. ekskl. moms:

Dato

Konto

Afsendt af / Posteringstekst

Beløb

1. august 2016

[...90]

[virksomhed2] IVS, ”A konto Faktura”

193.000,00 kr.

9. august 2016

[...90]

[virksomhed2] IVS, ”fakt. 1 resten”

6.343,75 kr.

16. august 2016

[...90]

[virksomhed2] IVS, ”fak. nr. 4”

231.763,75 kr.

29. august 2016

[...27]

[virksomhed2] IVS, ”fak nr. 1”

191.113,13 kr.

7. september 2016

[...90]

”Overførsel”

190.363,13 kr.

12. september 2016

[...90]

”[...]”

1.500,00 kr.

13. september 2016

[...90]

”Overførsel”

16.000,00 kr.

16. september 2016

[...90]

”[...]”

20.000,00 kr.

26. september 2016

[...90]

”[...]”

30.000,00 kr.

28. september 2016

[...90]

”[diverse1]”

24.000,00 kr.

17. oktober 2016

[...90]

[virksomhed3] ApS, ”[virksomhed4]”

5.000,00 kr.

7. november 2016

[...90]

”Overførsel”

1.000,00 kr.

10. november 2016

[...90]

”Overførsel”

2.000,00 kr.

14. november 2016

[...90]

”Overførsel”

1.400,00 kr.

1. december 2016

[...90]

”[...]”

15.000,00 kr.

21. december 2016

[...90]

”Overførsel”

1.500,00 kr.

SKAT har yderligere konstateret et beløb på 116.018,75 kr., som ikke fremgår af indehaverens kontoudtog, men fremgår af de fakturaer som SKAT har modtaget.

Det fremgår af SKATs oplysninger, at virksomheden ikke har angivet og betalt moms for indkomståret 2016. SKAT har på denne baggrund udarbejdet følgende opgørelse over virksomhedens momstilsvar:

Omsætning ekskl. moms

Køb 10 %

Resultat ekskl. moms

Salgsmoms

Købsmoms

Tilsvar

3. kvt. 2016

816.082

81.608

734.474

204.020

20.402

183.618

4. kvt. 2016

20.720

2.072

18.648

5.180

518

4.662

I alt

836.802

83.680

753.122

209.200

20.920

188.280

SKAT har skønnet udgifter til 10 % af omsætningen, idet der ikke har været fremlagt dokumentation for udgifter. SKAT har på baggrund heraf godkendt fradrag for købsmoms med 20.920 kr. i afgiftsperioderne 3. og 4. kvartal 2016.

SKAT har den 9. januar 2018 truffet den påklagede afgørelse i overensstemmelse med det fremsendte forslag til afgørelse.

SKATs afgørelse

SKAT har for afgiftsperioderne 3. kvartal 2016 og 4. kvartal 2016 forhøjet virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt med samlet 188.280 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

SKAT har via bankkonti og fakturaer konstateret, at du har drevet virksomhed i indkomståret 2016 uden at selvangive overskud af virksomhed. Det fremgår af SKATs opgørelser under ”sagens faktiske forhold”, at du som minimum har udskrevet fakturaer på 1.046.001 kr. i 2016 ekskl. moms. Overskud af virksomhed er opgjort til 680.201 kr.

Endvidere fremgår det af SKATs opgørelse, at du ikke har angivet og betalt moms for indkomståret. Der skal således ske opkrævning af moms med i alt 188.280 kr., jf. opgørelsen under ”SKATs forslag til ændring og talmæssig opgørelse.

Det er SKATs opfattelse, at du bevidst har undladt at selvangive overskud af virksomhed samt undladt at angive og betale moms, idet du har indsendt 0-angivelser vedrørende moms.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at den skønsmæssige forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 3. kvartal 2016 og 4. kvartal 2016 på 188.280 kr. nedsættes til 0 kr.

Virksomheden har i klagen som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Jeg vil klaer overskattevæsnet afgørelse for 2016 for forhøjelse af skat, ambidrag og momsen, idet vi er ikke enige med skattevæsnet afgørelsen, og vi mine at forhøjelsen af skat og moms stemmer ikke med vores regnskab beregning, og vi har alle nødvendigt dokumentationer som bevise at vores regnskabs beregning er korrekt.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Dette fremgår af momslovens § 3, stk. 1.

Der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Det fremgår af momslovens § 4.

I medfør af momslovens § 37, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret få fuld fradragsret for indgående moms, i det omfang indkøbet relaterer sig til virksomhedens momsbelagte aktiviteter.

Ifølge momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt., skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Det fremgår af momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt., at afgiftspligtige personer etableret her i landet, uanset § 47, stk. 1, ikke skal registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt.

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, til skatteforvaltningen, angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1, og 57, stk. 1.

Det følger af momslovens § 55, at momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af kontrol af merværdiafgiften. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15 juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

Retten finder, at virksomheden ikke har dokumenteret, at virksomhedens regnskab opfylder kravene til, at resultatet kan lægges til grund for opgørelsen af virksomhedens momstilsvar. Der er lagt vægt på, at SKAT ikke har modtaget regnskabsmateriale fra indehaveren.

Retten finder, at SKAT derfor har været berettiget til at tilsidesætte virksomhedens regnskab og foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar.

Salgsmoms

Landsskatteretten har i afgørelsen med sagsnr. 18-0002074 fundet, at SKAT har været berettiget til at forhøje indehaverens skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 på baggrund af konkrete indsætninger på indehaverens bankkonti.

Landsskatteretten har i afgørelsen fundet, at der er 2 indsætninger på henholdsvis 5.000 kr. og 190.363 kr., der ikke skal anses som omsætning og indgå i SKATs opgørelse af grundlaget for ansættelsen af virksomhedens salgsmoms for 3. kvartal 2016 og 4. kvartal 2016. Retten har på den baggrund nedsat SKATs forhøjelse af virksomhedens omsætning til 850.639 kr.

SKAT har opgjort virksomhedens salgsmoms til 209.200 kr., svarende til 25 % af forhøjelsen af omsætningen i virksomheden på baggrund af de konkrete indsætninger på indehaverens bankkonti.

Da indehaveren ikke har dokumenteret, at indsætningerne ikke er sket som betaling for varer eller ydelser, anser retten indsætningerne for momspligtig omsætning, hvoraf der skal beregnes salgsmoms. Retten har henset til, at en del af indsætningerne fremstår som fakturabetalinger.

Retten finder således, at virksomhedens salgsmoms skal fastsættes på baggrund af de konstaterede indsætninger på indehaverens bankkonti, svarende til 20 % af indsætningerne på i alt 850.639 kr. Som konsekvens heraf ændrer retten SKATs afgørelse og nedsætter dermed SKATs forhøjelse af virksomhedens salgsmoms for 3. kvartal 2016 fra 204.020 kr. til 165.948 kr. og for 4. kvartal 2016 fra 5.180 kr. til 4.180 kr.

Købsmoms

SKAT har givet virksomheden et skønsmæssig fastsat fradrag for købsmoms, idet købsmomsen skønsmæssigt er fastsat til 10 % af den for lidt angivne salgsmoms.

Af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1, pkt., fremgår følgende:

”Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt”

Landsskatteretten har den 26. august 2021 i en anden sag, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, truffet afgørelse vedrørende fortolkning af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

På baggrund af EU-Domstolens praksis i blandt andet C-516/14 (Barlis) og C-664/16 (Vadan) fandt Landsskatteretten, at SKAT uretmæssigt havde fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms, da der ikke var objektive beviser, der understøttede dette skøn.

Landsskatteretten udtalte i den forbindelse følgende:

”(...) Det er nødvendigt for godkendelse af et skønsmæssigt momsfradrag, at der fremlægges dokumentation for levering og betaling. Dette er et krav i henhold til EU-retten, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., anses ikke for et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for et udokumenteret momsfradrag. Fradragsretten er betinget af fremlæggelse af dokumentation for levering og betalt moms, og dette ses ikke sket i denne sag. Betingelserne for momsfradrag i henhold til momslovens § 37 og momssystemdirektivet er således ikke opfyldt.

(...)”

Samme forhold gør sig gældende i denne sag, hvor der ikke er fremlagt objektive beviser for, at der er sket levering af varer eller ydelser til virksomheden, og at udgifterne, herunder momsbeløb, er betalt af virksomheden.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at betingelserne for at give virksomheden et skønsmæssigt opgjort fradrag for købsmoms ikke er opfyldt, jf. momslovens § 37.

Det er således med urette, at SKAT har givet virksomheden et skønsmæssig fastsat momsfradrag på 10 % af den for lidt angivne salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter på den baggrund det skønsmæssige fradrag til 0 kr.

Samlet set finder Landsskatteretten, at det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 3. og 4. kvartal 2016, idet der dog ved beregningen af momstilsvarets størrelse skal tages højde for, at der ikke kan gives et skønsmæssigt fastsat fradrag for købsmoms.

Landsskatteretten finder, at SKAT ikke har været berettiget til at fastsætte et skønsmæssigt momsfradrag for de påklagede afgiftsperioder.

På baggrund af ovenstående ændrer retten SKATs afgørelse for så vidt angår købsmoms.

Virksomhedens samlede momstilsvar udgør herefter 170.128 kr., fordelt på en nedsættelse af virksomhedens salgsmoms med 39.072 kr., og en nedsættelse af købsmoms med 20.920 kr.