Kendelse af 26-04-2022 - indlagt i TaxCons database den 04-06-2022

Journalnr. 18-0001136

Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for ikke at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. SKAT har derfor foretaget en nedsættelse af købsmoms fra i alt 41.792 kr. til 0 kr. for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. september 2017, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Virksomheden blev stiftet den 15. oktober 2012 og ophørte den 22. maj 2014. Virksomheden startede op igen den 24. september 2015 og ophørte igen den 8. januar 2021.

Af det Centrale Virksomhedsregister, CVR, fremgår det, at virksomheden senest ændrede virksomhedsnavnet til [virksomhed1] fra den 25. november 2020.

Virksomhedens indehaver var [person1].

Af CVR fremgår, at virksomheden fra den 15. oktober 2012 til den 24. november 2020 var registreret under branchekoden 141300 Fremstilling af anden yderbeklædning og fra den 25. november 2020 under branchekoden 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger.

Det fremgår af virksomhedens regnskaber for 2015 til 2017, at virksomheden i denne periode havde en omsætning på i alt 0 kr. Virksomheden angav for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. september 2017 købsmoms på i alt 41.792 kr. For den omhandlede periode angav virksomheden ikke salgsmoms, idet der ikke var omsætning i virksomheden.

Virksomheden har fremlagt en række fakturaer og kvitteringer, som skematisk kan opstilles som følger:

Udstedelsesdato

Beskrivelse

Modtager

Ikke oplyst

Køb fra [virksomhed2]

Ikke oplyst

14. januar 2020

[virksomhed3]

Ikke oplyst

15. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

15. januar 2020

Køb fra [virksomhed4]

Ikke oplyst

Ikke oplyst

Køb af knaphulssilke fra [virksomhed5]

Ikke oplyst

17. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

16. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

15. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

17. januar 2020

Køb fra [virksomhed6]

Ikke oplyst

3. januar 2020

Køb af kinesertråd sort fra [virksomhed7]

Ikke oplyst

10. januar 2020

Køb af buksehægter fra [virksomhed7]

Ikke oplyst

Ikke oplyst

[virksomhed8]

Ikke oplyst

16. november 2019

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

17. november 2019

[virksomhed8]

Ikke oplyst

17. november 2019

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

22. november 2019

Køb af mad fra [virksomhed9] ApS

Ikke oplyst

November 2019

Køb fra [virksomhed10]

Ikke oplyst

30. november 2019

Køb af bl.a. potter samt lys & servietter fra [virksomhed11]

Ikke oplyst

13. januar 2020

Køb af Mentos, True Gum og Coconut Almond Bar fra [virksomhed12]

Ikke oplyst

11. januar 2020

Køb af mad og drikke fra [virksomhed13]

Ikke oplyst

3. januar 2020

Køb fra [virksomhed14]

Ikke oplyst

15. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

13. januar 2020

Køb af mad fra [virksomhed15]

Ikke oplyst

14. december 2019

Køb af indlæg fra [virksomhed16]

Ikke oplyst

13. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

13. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

14. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

13. januar 2020

[hotel1]

[person2]

15. januar 2020

Køb af lys fra [virksomhed17]

Ikke oplyst

15. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

16. januar 2020

Køb af mad og drikke fra [virksomhed18]

Ikke oplyst

15. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

15. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

16. januar 2020

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

17. november 2019

Ingen beskrivelse

Ikke oplyst

5. september 2020

Køb af bukser fra [virksomhed19]

Ikke oplyst

9. september 2020

Køb af mad og drikke fra [virksomhed20]

Ikke oplyst

25. september 2020

Køb fra [virksomhed19]

Ikke oplyst

4. januar 2019

Køb af tekstiler fra [virksomhed21]

[virksomhed22]

28. maj 2019

[virksomhed23]

Ikke oplyst

28. maj 2019

[virksomhed23]

Ikke oplyst

28. maj 2019

[virksomhed23]

Ikke oplyst

22. februar 2016

Betaling af erhvervsleje

[virksomhed22] c/o [person1]

Virksomheden har videre fremlagt kontoudskrifter fra 2016 med fremhævelse af lejeindbetalinger og betaling af depositum, virksomhedens lejekontrakt af 20. januar 2016 samt et velkomstbrev og faktura for betaling af leje af 22. februar 2016.

Endvidere har virksomheden fremlagt en udateret forretningsbeskrivelse, hvoraf fremgår:

"Virksomhedens aktiviteter

Min virksomhed er et tøj brand, som er under udvikling. Indtil videre er den i opbygnings fasen, dvs. ingen salg og kun fremstilling af demo modeller samt netværk og brand udvikling.

Min økonomi er meget begrænset, derfor har jeg brug for alt det jeg kan få igen.

Min virksomhed finansieres også et par bekendte omkring mig, som tror på ideen og støtter op omkring virksomheden.

EU aktivitet

Under beregningsbilag, er der nogle EU bilag, typisk varekøb samt omkostninger under min rejse til [Frankrig]. Jeg låner mig ind i et mindre værksted via mit netværk i [Frankrig]. Det mest af inspirationskøb er typisk derfra."

Virksomheden har herudover fremlagt en udateret prisliste, hvorpå virksomhedens navn er anført. Virksomheden har tillige fremlagt kataloger med tøjkollektioner for 2019 og 2020 indeholdende en række billeder og korte beskrivelser af kollektionerne. På katalogerne er både virksomhedens og indehaverens navn påført.

SKATs afgørelse

SKAT har truffet afgørelse om, at virksomheden ikke har drevet selvstændig økonomisk virksomhed. Af den grund har SKAT ændret virksomhedens købsmoms for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. september 2017 fra i alt 41.792 kr. til 0 kr.

Af SKATs begrundelse fremgår blandt andet følgende:

"(...)

Sagsfremstilling og begrundelse

Vi har ønsket at gennemgå regnskabsmaterialet for perioden, fordi registrerede virksomheder skal dokumentere købsmomsen med faktura, bilag eller lignende.

  1. Virksomhedens købsmoms ændres til 0 kr., fordi SKAT, ud fra en samlet vurdering af de fremlagte oplysninger herunder de oplysninger der blev fremlagt i forbindelse med forhandlingen den 19.12.2017, ikke finder, at der er tale om udøvelse af selvstændig økonomisk virksomhed for omhandlede periode. Det påhviler den er anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne herfor ses ikke, efter SKATs opfattelse, at være godtgjort. Det fremgår yderligere, at der ikke har været nogen form for omsætning i omhandlede periode.

Vi har fået mail den 25.01.2018 fra [person3]. Her fremsendes en lejekontrakt, kontoudskrift m.v.

Det er SKATs opfattelse, at der ikke herved er fremført nye og yderligere oplysninger der kan ændre vores opfattelse.

Det er fortsat SKATs opfattelse, at der ikke er tale om selvstændig økonomisk virksomhed. Det tillægges her vægt, at der ikke har været indtægter siden opstart af virksomhed. Du har oplyst, at du støttes af nogle venner der tror på din ide. Dette har imidlertid ikke betydet, at du har haft nogen form for omsætning i den omhandlede kontrolperiode.

De udgifter der fremgår af fremlagte bilag har karakter af private udgifter, der ikke, efter SKATs opfattelse, er virksomhedsrelaterede.

2.

(...)

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Registrerede virksomheder, der ønsker fradrag for købsmoms efter momslovens § 37 - § 41a, skal dokumentere købsmomsen med faktura, afregningsbilag eller lignende. Se momsbekendtgørelsens § 82.

Efter momslovens § 55 skal registrerede virksomheder føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for SKATs kontrol med afgiftens berigtigelse.

Registrerede virksomheder skal efter momslovens § 74, stk. 4, udlevere regnskabsmaterialet til SKAT, når SKAT anmoder herom. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan SKAT ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Da der ikke, efter SKATs opfattelse, er tale om selvstændig økonomisk virksomhed, anses betingelserne for momsfradrag ikke at være godtgjort. Derfor ansættes momsfradrag til 0 kr. for omhandlede periode.

(...)"

Under sagens behandling har SKAT blandt andet oplyst følgende:

"(...)

SKAT har ikke fundet, at der er tale om økonomiske virksomhed, og derfor nægtet momsfradrag for perioden 01.07.2015 til den 01.07.2017.

· I forbindelse med møde hos Samir den 19.12.2017 blev der fremvist 1. stk. strygejern af ældre dato.

Derudover blev der fremvist 15-20 stykker tøj alle af ældre dato.

· Der har ikke været nogen form for omsætning i virksomheden i nævnte kontrolperiode.
· Afholdte udgifter har karakter af private udgifter som er virksomheden uvedkommende.
· Jfr. R 75 er der selvangivet følgende underskud i forbindelse med selvstændig virksomhed.
· 2016 selvangivet underskud af virksomhed 120.768 kr.
· På baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger er det fortsat SKATs opfattelse,
· at der ikke er tale om udøvelse af selvstændig økonomisk virksomhed.

(...)"

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har nedlagt påstand om, at virksomheden i den omhandlede periode drev selvstændig økonomisk virksomhed, og at den foretagne forhøjelse derfor skal bortfalde,samt at virksomheden er berettiget til yderligere at fradrage 14.236,52 kr. i købsmoms grundet ufyldestgørende momsangivelse for den omhandlede periode.

Til støtte herfor har virksomheden blandt andet anført følgende:

"(...)

Kommentar til punkt 1.

Skat's argument hviler på at virksomheden har ikke haft nogen form for omsætning fra perioden 01.07.2015 til den 30.09.2017, hvilket er også rigtig, men så påstår [person4] (sagsbehandleren) at på baggrund af forhandlingen den 19.12.2017 ikke finder, at der tale om udøvelse af selvstændig økonomiske virksomhed, med andre ord så påstår [person4] at virksomheden er ikke en rigtig virksomhed. Dette vil være en bryd på en mundtlige aftale fordi det var slet ikke [person4]s opfattelse da han var på værkstedet i forbindelse med mødet.

Der blev forklaret til mødet hvordan man bygger et godt Brand så man ikke ender ligesom de fleste kreative mennesker der prøver at få succes i den samme branche. Et godt tøj brand bliver ikke bygget på 1 eller 2 år, det ved en hver iværksætter. Eventuelt kan man læse om hvordan var rejsen for de større mærker som vi kender i dag.

[person4] påstå også at bilagene ikke var virksomheds relateret, men privat ydelse hvilket vi slet ikke er enig i. Vi forklarede hver eneste bilag til mødet. Nogle af bilagene kunne man ikke trække fra fordi momsen ikke indgik tydeligt og nogle af dem var mad kvitteringer fra når Samir har været på overarbejde. Begge disse kategorier har vi trukket fra i regnskabet som vi sendte den 25.01.2018.

Kommentar til punkt 2.

Der tale om en computer der til tider tages med hjem, hvor det er brugt som begrundelse for at computeren er købt til privat brug? Vi gjorde det klart og tydeligt til mødet at det udelukkende er en arbejdsbærbar. Når den tages med hjem så er det fordi der hjemme arbejde og/eller at man er bange for tyveri da vores arbejdssted er ikke forsikret fordi vi vil spare så meget som muligt.

Der tales om møbler som blev efterladt i tidligere lejemål, hvilket vi også gjorde klart og tydeligt at der gik langtid før vi fandt et andet sted og vi havde slet ikke plads til det nogle steder.

Vi forstå slet ikke hvorfor skat har spildt deres og vores tid på at holder mødet, når der åbenbart ikke nogen tiltro til det vi har sagt og det på ingen måde er taget med i denne afgørelse??

Egen klage og kommentar:

I forbindelse med mødet, blev der vist utrolig forståelse fra [person5] og [person4], især [person4] over vores koncept. Dog viser det sig det senere at det er som om mødet aldrig fandt sted og det er som om de slet ikke har set vores industri symaskiner, tøj eksemplarer, skabeloner til nye designs, stof, tegninger og andre lignende materialer som tydeligt viser hvad stedet bliver brugt til.

Desuden så skriver [person4] at der blev ikke referæret til personer ved arbejdsmiddag, men det viser at han slet ikke har kigget på det Excel ark som han fik tilsendt for det står klart og tydeligt.

Tøj brands er ikke som de fleste andre brancher, hvis det skal blive til noget så skal man opbygge et image og skabe et stærkt netværk så man bliver set og anerkendt. Tit så handler det faktisk mindst om design og mere om kontakter og den måde man markedsfører sit produkt. Vi i virksomheden prøver at ramme begge punkter.

Brands som er i den liga som vi stræber efter at ende i har ifølge hvad jeg har undersøgt, mindst taget 3 år før der var gang i salget. Intentionen har hele tiden været at salg skulle starte så tidligt i processen som muligt og som det blev forklaret til mødet mellem os og sagsbehandler er der blevet gjort klar til salgsproduktion en gang før, hvor vi erkendte at timingen ikke var helt rigtig og udskød det.

Vi erkender ikke [person4]s arbejde og beder om mindst en anden som kan komme og se hvad vi laver. Den måde [person4] har håndteret tingene på er direkte krænkende mod vores ærlighed og vores hårde arbejde.

Vi forklarede også til møde at vi i 2018 vil komme ud med vores første kollektion, hvilket også vil føre til lidt salg også i 2019 vil vi prøve at komme til nogle kendte shops rundt i verden, som kun kan ske via det netværk som der er blevet opbygget

(...)

Denne klage resultere i at vi holder fast i køb momsen som er beregnet i det senest sendte regneark og vil stadigvæk havde vores moms penge tilbage.

Det moms er allerede blev betalt af andre virksomheder ved salg og at vi som virksomhed får det tilbage er vel helt fair? Vi vil hermed også glædeligt betale vores skatte pligter såsom moms og selskabskat når vi få gang i salget i 2018, men ret skal vel være ret.

Skat mener at vi skylder 41.792 kr. eftersom de har skrevet 0 ved alle vores indberetninger.

Vi står fast ved at vi skal have 14236,52 tilbage.

(...)"

Parternes bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Virksomheden er ikke fremkommet med bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling om stadfæstelse.

Skattestyrelsen har den 11. marts 2022 udtalt, at Skattestyrelsen er enig i indstillingen om stadfæstelse. Skattestyrelsen har nærmere anført bl.a. følgende:

"(...)

Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens forslag om at stadfæste den påklagede afgørelse, hvorefter klager nægtes momsfradrag for perioden 1. juli 2015 - 30. september 2017, da klager ikke anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed.

Klager er registreret under branchekoden fremstilling af anden yderbeklædning og afregner moms kvartalsvis.

SKAT har foretaget en kontrol af klagers regnskabsmateriale og den angivne moms for perioden.

På den baggrund har SKAT nedsat klagers momsfradrag til 0 kr., da klager ikke anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed. Klager har påklaget dette med påstand om, at det af klager angivne momsfradrag indrømmes, samt at klager er berettiget til et yderligere momsfradrag på 14.236,52 kr.

Selvstændig økonomisk virksomhed

Skattestyrelsen fastholder, at klager ikke har godtgjort, at klager driver selvstændig økonomisk virksomhed, hvorfor betingelserne for momsfradrag ikke er opfyldt, jf. momslovens § 37, jf. § 3, stk. 1.

Det følger af retspraksis, at den der anmoder om momsfradrag skal godtgøre, at denne opfylder betingelserne for at kunne anses som en afgiftspligtig person, jf. blandt andet EU-domstolens dom C-268/83, Rompelman.

Skattestyrelsen finder ikke, at klager har fremlagt objektiv dokumentation der understøtter, at klager havde til hensigt at drive momspligtig virksomhed, jf. C-268/83, Rompelman. Der henses til, at klager ikke har haft nogen omsætning, og at der ikke foreligger strategi- og forretningsplaner, budgetter, korrespondance med investorer, eller anden objektiv dokumentation, der understøtter hensigten om at drive virksomhed.

Desuden finder Skattestyrelsen det ikke dokumenteret, at de fremlagte kvitteringerne og købsfakturaer har tilknytning til det tøjbrand klager har oplyst at ville skabe. Der henses blandt andet til, at størstedelen af de fremlagte kvitteringer og fakturaer vedrører udgifter af privat karakter, herunder mad mm., samt at kvitteringerne ikke vedrører den påklagede periode.

Ligeledes kan de udaterede fremsendte billeder af tøjkollektioner fra 2019 og 2020 og prislister ikke tillægges afgørende betydning, da det ikke er dokumenteret, at bilagene kan henføres til den påklagede periode, eller den virksomhed klager har oplyst at drive.

Afslutningsvis er der i vurderingen lagt vægt på, at klager ikke har haft nogen omsætning i den pågældende periode, samt at klager ikke har godtgjort baggrunden for den manglende omsætning.

Herefter nedsættes klagers momsfradrag til 0 kr. for perioden.

(...)"

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 41.792 kr. for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. september 2017, idet SKAT ikke har anset virksomheden for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Der skal herudover tages stilling til virksomhedens påstand om at være berettiget til et yderligere momsfradrag på 14.236,52 kr., som ifølge virksomheden fejlagtigt ikke er blevet angivet tidligere.

Af momslovens § 3, stk. 1, fremgår:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 3 gennemfører blandt andet bestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 9 og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Af den pågældende bestemmelse i direktivet fremgår blandt andet:

"Art. 9

Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter."

EU-Domstolen har i sag C-268/83 (Rompelman) fastslået, at det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at denne opfylder betingelserne for at kunne anses som en afgiftspligtig person. Videre blev det fastslået, at afgiftsmyndighederne kan kræve den erklærede hensigt om at drive afgiftspligtig virksomhed bestyrket af objektive forhold, jf. præmis 24.

Det fremgår af virksomhedens regnskaber for 2015 til 2017, at virksomheden i denne periode havde en omsætning på 0 kr. Virksomheden har heller ikke godtgjort, at den i øvrigt på noget tidspunkt fra stiftelsen den 15. oktober 2012 og frem til virksomhedens ophør den 8. januar 2021 har haft nogen omsætning. Virksomheden har hverken oplyst eller godtgjort baggrunden for den manglende omsætning.

Virksomheden har ikke fremlagt oprindelige forretnings- og strategiplaner, budgetter, mødereferater eller korrespondance med investorer, samarbejdspartnere eller anden objektiv dokumentation, som understøtter, at virksomheden reelt havde til hensigt at drive afgiftspligtig virksomhed.

Virksomheden har ikke godtgjort, at nogen af de fremlagte fakturaer - som alle er dateret efter den i sagen omhandlede periode - har forbindelse til den tøjforretning, som virksomheden har oplyst at ville drive. Virksomheden har heller ikke godtgjort, at indehaveren havde nogen forudsætninger for at drive en sådan virksomhed.

Under disse omstændigheder har virksomheden ikke dokumenteret rigtigheden af den erklærede hensigt om at ville drive afgiftspligtig virksomhed, jf. herved sag C-268/83 (Rompelman), præmis 24.

Den udaterede prisliste, den udaterede forretningsbeskrivelse og de fremlagte kataloger over tøjkollektioner for 2019 og 2020 kan under de ovenfor beskrevne omstændigheder ikke tillægges afgørende betydning.

Virksomheden havde dermed ikke karakter af en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1, hvorfor Landsskatteretten tiltræder forhøjelsen. Af samme grund tages virksomhedens påstand om yderligere fradrag end det oprindeligt angivne ikke til følge.

På denne baggrund stadfæstes SKATs afgørelse.