Kendelse af 09-03-2022 - indlagt i TaxCons database den 18-04-2022

Journalnr. 18-0000524

Journalnr. 18-0000524

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Ændret afgiftstilsvar for 2014

364.860 kr.

0 kr.

412.887 kr.

Ændret afgiftstilsvar for 2015

714.473 kr.

0 kr.

714.473 kr.

Ændret afgiftstilsvar for 2016

1.349.065 kr.

0 kr.

1.349.065 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet er stiftet den 2. februar 2013 af [person1]. I forbindelse med stiftelsen, bliver selskabet registreret for moms. Direktør i selskabet er [person2]. Den 31. august 2013 bliver selskabet registreret for arbejdsgiverforpligtelser, herunder indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og afregning af ATP. Selskabet bliver den 1. marts 2016 registreret med branchekode 782000 ”Vikarbureauer”. Selskabet er ejet af [virksomhed1] UK Filial, som har hjemadresse i Sverige.

Selskabet blev taget under konkursbehandling ved konkursdekret afsagt 21. september 2018 af Skifteretten i [by1].

SKAT indkaldte den 17. januar 2017 og 24. marts 2017 selskabets resultatopgørelser, kontospecifikationer og bankkontoudtog for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2016. Herudover udbad SKATs sig for samme periode følgende materiale fra selskabets underleverandører: Samtlige fakturaer inkl. underbilag i form af arbejdssedler/timesedler, kontrakter/samhandelsaftaler og kontaktoplysninger.

Da selskabet ikke fremsendte det ønskede regnskabsmateriale m.v., indkaldte SKAT selskabets bankkontoudtog hos [finans1], der fremsendte materialet den 18. maj 2017. SKAT modtog endvidere den 29. maj 2017 oplysninger fra [...dk].

Det er oplyst, at selskabet har modtaget mange fakturaer fra række underleverandører i de omhandlede år, og at fakturaerne kun indeholder meget få oplysninger omkring det udførte arbejde.

Eksempelvis følgende oplysninger:

Firmanavn Betegnelse på fakturaBeløb inkl. moms

[virksomhed2] ApS Arbejde udført hos [virksomhed3] 125.000,00 kr.

[virksomhed4] Arbejde udført Marts 132.375,00 kr.

[virksomhed5] IVS ifgl aftale 250.000,00 kr.

[virksomhed6] ApS Mandskabsleje til byggeprojekt

[by2]. (FAST PRIS) 250.000,00 kr.

[virksomhed7] Mandskab til diverse opgaver i [by2] 437.500,00 kr.

[virksomhed8] Mandskabsleje til diverse opgaver 225.000,00 kr.

[virksomhed9] ApS Mandskabs leje til byggeplads i [by2].

Fast pris. 437.500,00 kr.

[virksomhed10] Arbejde udført i [by2] iht aftale 375.000,00 kr.

[virksomhed11] ApS / [virksomhed12]

Aps /[virksomhed13] ApS [adresse1] 103.750,00 kr.

[virksomhed14] har på vegne af selskabets kurator opgjort de samlede fakturabetalinger for 2015 til ovenstående underleverandører:

Firmanavn

Beløb ex. Moms

Moms

Bemærkning

[virksomhed4]

301.188 kr.

75.297 kr.

Ophørt 25.10.2016

[virksomhed6] ApS

589.000 kr.

147.250 kr.

Ophørt 13.02.2019

[virksomhed2] ApS

100.000 kr.

25.000 kr.

[virksomhed5] IVS

1.103.353 kr.

275.838 kr.

Ophørt 13.12.2017

[virksomhed13] ApS

64.208kr.

16.052 kr.

Stifter af [virksomhed15] er reelt ejer af selskabet

I alt

2.157.749 kr.

539.437 kr.

[virksomhed14] har på vegne af selskabets kurator opgjort de samlede fakturabetalinger for 2016 til ovenstående underleverandører:

Firmanavn

Beløb ex. Moms

Moms

Bemærkning

[virksomhed7]

950.000 kr.

237.500 kr.

Ophørt 16.10.2018

[virksomhed9] ApS

1.025.000 kr.

256.250 kr.

Ophørt 11.12.2017

[virksomhed6] ApS

600.000 kr.

150.000 kr.

Ophørt 13.02.2019

[virksomhed8]

425.000 kr.

106.250 kr.

Ophørt 22.08.2017

[virksomhed10]

300.000 kr.

75.000 kr.

Ophørt 30.10.2017

[virksomhed13] ApS

752.937 kr.

58.234 kr.

Stifter af [virksomhed15] er reelt ejer af selskabet

4.052.937 kr.

883.234 kr.

Selskabet har momsangivet følgende beløb:

Udgående moms Indgående moms

1. kvartal 2013 2.700 6.791

2. kvartal 2013 138.294 61.926

3. kvartal 2013 253.458 83.208

4. kvartal 2013 279.611 199.506

I alt 2013 674.063 351.431

1. kvartal 2014 136.616 89.148

2. kvartal 2014 103.270 75.476

3. kvartal 2014 103.270 91.447

4. kvartal 2014 42.435 62.137

I alt 2014 385.591 318.208

1. halvår 2015 189.036 198.533

2. halvår 2015 421.848 394.150

I alt 2015 610.884 592.683

1. halvår 2016* 9.000 0

2. halvår 2016* 9.000 0

I alt 2016 18.000 0

Markeret med * er foreløbigt fastsat af SKAT.

SKAT har efter en gennemgang af selskabets bankkontoudtog og opdelt transaktionerne i følgende grupper:

Omsætning kr. 14.562.209

Betalinger til andre virksomheder kr. - 10.577.521

Overført til direktør kr. - 150.000

Kontanthævninger kr. - 182.709

Betalinger til lønninger samt skattekonto kr. - 2.230.224

Transaktioner anført som ”lån” kr. 30.000

Diverse kr. 584.997

Efter en gennemgang af de modtagne kontroloplysninger har SKAT har ændret selskabets afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016, ændret den skattepligtige indkomst for 2015, og ansat maskeret udlodning til selskabets direktør for indkomstårene 2014-2016.

Klagebehandlingen omfatter kun ændringerne af afgiftstilsvaret.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 med i alt 2.428.398 kr. Til støtte herfor har SKAT anført følgende i afgørelsen.

”Afgørelse: Vi har ændret selskabets moms for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 samt skattepligtige indkomst for 2015. Ligeledes foretages udlodning til direktør [person2].

SKAT har bedt om at se selskabets regnskabsmateriale, og vi har gennemgået den moms, I har angivet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.

Resultatet er, at selskabet skal betale 2.428.398 kr. i moms for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2016. Der henvises til punkt 1 nedenfor.

Samtidig har SKAT indhentet selskabets bankkontoudtog. På baggrund heraf beskatter SKAT direktør, [person2], CPR-nr. [...] af beløb overført til privat bankkonto samt beløb hævet kontant, i alt kr. 332.709. Der henvises til punkt 2 nedenfor.

På baggrund af selskabets bankkontoudtog, foreslår SKAT samtidig taksering af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 med i alt kr. 291.950. Der henvises til punkt 3 nedenfor.

Ændring af selskabets momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 sker med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 32 stk. 1 nr. 3. Fristen for ændring af momstilsvaret i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 stk. 2 på 6 måneder anses ligeledes for overholdt, idet SKAT har modtaget kontoudtog fra selskabets bankforbindelse [finans1] A/S den 18. maj 2017.

Selvom vi har gennemgået oplysningerne, udelukker det ikke, at vi på et senere tidspunkt vil se på regnskabsmaterialet igen.

Beskrivelse af selskabet

(...)

Sagsforløb

(...)

Sagsfremstilling og begrundelse

1. Moms

1.1. De faktiske forhold

(...)

SKAT har gennemgået selskabets bankkontoudtog og opdelt transaktionerne i følgende grupper:

Omsætning kr. 14.562.209

Betalinger til andre virksomheder kr. - 10.577.521

Overført til direktør kr. - 150.000

Kontanthævninger kr. - 182.709

Betalinger til lønninger samt skattekonto kr. - 2.230.224

Transaktioner anført som ”lån” kr. 30.000

Diverse kr. 584.997

Specifikation af transaktioner på kontoudtog er vedlagt som bilag 4.

Opgjort omsætning udgøres af indbetalinger med henvisning til virksomhedsnavne samt faktura-numre. Der er tre indbetalinger fra udlandet, markeret på opgørelse af omsætning i bilag 5 med gult.

SKAT har fra [...dk] modtaget følgende vedr. 2013:

• Salgsfakturaer (bilag 9)

• Balance pr. 31. december 2013 (bilag 10)

• Kontokort 2013 (bilag 11)

1.2. Selskabets bemærkninger

Der er ikke fremkommet bemærkninger fra selskabet. Selskabet er af flere omgang indrømmet fristforlængelse for indsendelse af bemærkninger til SKATs udsendte ændringsforslag. Ligeledes har selskabet skiftet rådgiver efter første fristforlængelse. Selskabets nye rådgiver ønskede fuld aktindsigt, hvilket er indrømmet. Selskabets nye rådgiver oplyser efterfølgende, at selskabets hovedanpartshaver er indlagt på svensk hospital med alvorlig sygdom.

Rådgiveren har ikke kunnet komme i kontakt med hovedanpartshaveren. Henset til dette forhold har SKAT indrømmet yderligere frist for indsendelse af bemærkninger. Da SKAT den 20. oktober 2017 stadig ikke har modtaget bemærkninger fra selskabet omkring udsendt forslag af 31. maj 2017 er der taget telefonisk kontakt til rådgiveren. SKAT oplyste i den forbindelse, at SKAT træffer afgørelse i sagen, hvorefter selskabet er henvist til at indbringe sagen for Skatteankestyrelsen. Rådgiver [person3] var indforstået hermed.

1.3. Retsregler og praksis

Momsloven af 21. juni 2016

Selvstændig virksomhed i Danmark med udlejning af arbejdskraft til danske virksomheder, er efter momslovens §§ 3 – 4, økonomisk virksomhed som er momspligtig. Derfor skal der afregnes salgsmoms.

Opgørelse af momstilsvaret foretages med udgangspunkt i momslovens § 56, og som udgangspunkt kvartalsvist eller halvårligt, dog undtaget store virksomheder. Afregningen af momsen skal ifølge opkrævningslovens § 2, stk. 1, foretages for den afregningsperiode, der er angivet i momsloven. Efter momslovens § 57, skal virksomheden efter udløb af hver afgiftsperiode angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående moms i perioden samt værdien af de leverancer, der efter momslovens § 14 – 21 d eller § 34 er fritaget for moms.

Videre fremgår af momslovens § 37, at der kun kan gives fradrag for køb, såfremt der ligger en reel leverance til grund for fakturaen. Betalingen er ikke tilstrækkeligt dokumentation. Tilsvarende er fakturaen heller ikke i sig selv nok til at kunne danne grundlag for fradrag, det der henvises til momsbekendtgørelsens § 82, jf. § 58. Der skal kunne redegøres for art og omfang af leverancen, hvilket i praksis typisk for ydelser, vil sige timesedler.

Som tilfredsstillende dokumentationsgrundlag for momslovens § 37 i virksomheder med udlejning af arbejdskraft, er det i praksis timeregistreringer fordelt på de enkelte medarbejdere der indeholder antal arbejdede timer, hvor arbejdet er udført, og for hvilken kunde samt tilfredsstillende identifikation på hver enkelt person der har arbejdet. Det er med henblik på, at kunne vurdere om de fakturerede og tilkøbte arbejdsydelser, også stemmer overens med de ydelser, virksomheden sælger videre, og dermed om der er fradragsret.

Jf. momslovens § 46, stk. 12, hæfter en registreret aftager, der modtager varer eller ydelser fra en virksomhed her i landet, hvor betalingen ikke sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager, solidarisk for betaling af afgiften, såfremt betalingsmodtageren har unddraget afgiften af leverancen, medmindre betalingen samlet udgør højst kr. 10.000 inkl. afgift.

Momsbekendtgørelsen af 30. juni 2015

Momsbekendtgørelsens § 82 anfører, at registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag.

Skatteforvaltningsloven af 12. november 2015

SKAT kan ikke sende varsling om ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb jf. skatteforvaltningslovens § 31. Jf. skatteforvaltningslovens § 32 stk. 1, 3, kan en ansættelse af afgiftstilsvaret dog ændres uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, såfremt skatteyder forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Opkrævningsloven af 29. september 2016

Der henvises samtidig til opkrævningslovens § 5, stk. 1, hvoraf fremgår, at SKAT kan afkræve virksomheden skat eller moms, hvis det viser sig, at der er angivet for lidt eller urigtigt. Jf. samme § stk. 2, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt, såfremt det ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

EU retspraksis

EU-dom, C-642/11 – Stroy Trans EOOD

Det fremgår af præmis 38, at den moms der er anført på en faktura, påhviler udstederen af fakturaen, uagtet om der rent faktisk har fundet en afgiftspligtig transaktion sted.

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Da SKAT ikke har modtaget materiale for indberettet moms samt manglende indberetning af moms, har SKAT opgjort selskabets moms ud fra indhentet bankkontoudtog.

Udgående moms:

Der er i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 indbetalt kr. 14.562.209 på selskabets bankkonto (omsætning opdelt på perioder er opgjort i bilag 5).

Henset til at der er tale om indbetalinger fra danske virksomheder og der flere steder henvises til fakturanumre, anser SKAT indsætningerne for at være momspålagt omsætning. Fra [...dk] har SKAT modtaget fakturaer udstedt i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 (vedlagt som bilag 9). Størstedelen af fakturaerne kan afstemmes til indbetalinger i 1., 2. og 3. kvartal 2013. Efter 1. oktober 2013 ændrer bogholderiet karakter. Bogføring i [...dk] afvikles og betalinger på bankkontoen kan ikke længere sammenholdes med bogholderiet.

Bogholderiet bærer præg af alene at have været anvendt til udstedelse af fakturaer, idet der ikke ses andre bogførte poster, end de udstedte fakturaer, som modposteres på debitorkonto og udgående moms.

Jf. skatteforvaltningslovens § 31, kan told- og skatteforvaltningen ikke senere end 3 år efter udløb af angivelsesfristen foretage ændring af en virksomheds momstilsvar, med mindre der er forhold efter skatteforvaltningslovens § 32 der gør sig gældende. Dette er ikke tilfældet, hvorfor perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 er forældet.

Nedenstående indbetalinger fra udlandet er ikke indregnet i opgjort momsgrundlag, idet det forudsættes der er tale om salg til en udenlandsk virksomhed, uden påført salgsmoms.

22/4-2015 kr. 95.643,97

25/9-2015 kr. 250.000,00

18/11-2015 kr. 150.000,00

I alt kr. 495.643,97

Udgående moms er opgjort som følgende:

Indsat i alt 2014 - 2016 kr. 14.562.209,00

Heraf fra udlandet kr. -495.643,97

Grundlag, udg. moms kr. 14.066.565,03

Udgående moms heraf, 20 % kr. 2.813.313

Indgående moms:

SKAT har ikke modtaget dokumentation for selskabets indgående moms. Der foreligger ingen oplysninger om fradragsberettigede udgifter, hvorfor disse jf. opkrævningslovens § 5 stk. 2, ansættes skønsmæssigt ud fra en konkret vurdering i forhold til branchen samt nedenstående betragtninger.

Der er i perioden 2014 til 2016 ingen bil registreret tilhørende selskabet. Mange af betalingerne henført som ”diverse”, er betalinger til [virksomhed16], [virksomhed17] og lignende. For opnåelse af momsfradragsret for indgående moms på bildrift, skal der være tale om en bil registreret til erhvervsmæssig brug. I posten ”diverse” er ligeledes væsentlige betalinger til ATP, forsikring, gebyrer samt betalinger i udlandet, som SKAT ligeledes anser for ej fradragsberettiget.

Der er jf. momslovens § 46 stk. 12, ikke momsfradrag for kontantbetalinger over kr. 10.000 inkl. moms. Der er i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 hævet kr. 374.790 kontant.

Det er SKATs vurdering, at virksomheder med levering af vikarydelsers væsentligste udgift er aflønning af personale, som er en ej momspålagt udgift.

For opnåelse af momsfradrag for indgående moms, er det et krav jf. momsbekendtgørelsens § 82, at der skal fremlægges dokumentation i form af fakturaer.

For indbetalte beløb i alt kr. 14.562.209, er det SKATs opfattelse at [virksomhed15] ApS har leveret en ydelse til de virksomheder der har indbetalt beløbene. På baggrund heraf, indrømmer SKAT, [virksomhed15] ApS et skønsmæssigt fradrag jf. opkrævningslovens § 5 stk. 2., på 10 % af selskabets udgående moms, til dækning af udgifter til drift af vikarvirksomhed.

[virksomhed15] ApS’ branchekode er 782000: Vikarbureauer. Uagtet selskabets navn er ”[virksomhed15] ApS”, er det SKATs vurdering at der er tale om en virksomhed med levering af vikarydelser. SKAT har gennemgået fakturaer vedr. 2013 indhentet fra [...dk]. Af disse fremgår enheden ”timer” på langt størstedelen af fakturaerne. De få fakturaer der er anført materialer på, er af uvæsentligt omfang, og vurderes at kunne indeholdes i de skønsmæssigt ansat 10 %.

På baggrund af beskrivelser i afsnit 1.1. og 1.4., har SKAT opgjort nedenstående ændring af selskabets moms:

Angivet

Beregnet

Ændring

Udgående moms

Indgående moms

Udgående moms

Indgående moms

Udgående moms

Indgående moms

1. kvartal 2014

136.616

89.148

168.812

16.881

32.196

-72.267

2. kvartal 2014

103.270

75.476

103.271

10.327

1

-65.149

3. kvartal 2014

103.270

91.447

164.403

16.440

61.133

-75.007

4. kvartal 2014

42.435

62.137

43.786

4.379

1.351

-57.758

I alt 2014

385.591

318.208

480.270

48.027

94.679

-270.181

1. halvår 2015

189.036

198.533

176.723

17.672

-12.313

-180.861

2. halvår 2015

421.848

394.150

637.359

63.736

215.511

-330.414

I alt 2015

610.884

592.683

814.082

81.408

203.198

-511.275

1. halvår 2016*

9.000

0

592.171

59.217

583.171

59.217

2. halvår 2016*

9.000

0

926.790

92.679

917.790

92.679

I alt 2016

18.000

0

1.518.961

151.896

1.500.961

151.896

Ændring tilsvar 2014

364.860

Ændring tilsvar 2015

714.473

Ændring tilsvar 2016

1.349.065

Ændring tilsvar i alt

2.428.398

Markeret med * er foreløbigt fastsat

1.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT foretager forhøjelse af selskabets momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 med i alt 2.428.398 kr. i henhold til ovenstående opgørelse.

(...)

SKAT har afgivet følgende udtalelse til klagen:

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Selskabets repræsentant anfører:

Afgørelsen vedrører indkomstårene 2014, 2015 og 2016. De af SKAT fremlagte fakturaer angår indkomståret 2013, hvorfor de ikke kan danne grundlag for en momsforhøjelse i indkomståret 2014.

SKATs kommentarer hertil:

SKAT har fremlagt fakturaer for indkomståret 2013 til støtte for sin påstand om, at selskabet udsteder fakturaer påført moms. De fremlagte fakturaer indgår ikke i det af SKAT opgjorte momskrav.

Selskabets repræsentant anfører:

Overordnet gøres det gældende, at SKAT ikke har foretaget en tilstrækkelig kontrol af, hvorvidt de udstedte fakturaer er betalt, og dermed om de får en betydning for momsen.

SKATs kommentarer hertil:

SKAT må afvise denne påstand, idet SKAT netop har opgjort den indgående moms på baggrund af faktiske konstaterede betalinger på konto [...00] i [finans1] A/S. Repræsentantens påstand omkring det ikke er konstateret om udstedte fakturaer er betalt må derfor afvises.

Selskabets repræsentant anfører:

Idet SKAT i sin afgørelse alene tager udgangspunkt i et skøn ud fra Virksomhedens bankkontorudtog gøres det gældende, at skønnet er fejlagtigt foretaget og foretaget på et usagligt grundlag. Jeg henviser til de korrigerede regnskaber fremlagt med klagen.

SKATs kommentarer hertil:

SKAT er uforstående over repræsentantens påstand, idet SKAT udelukkende har haft selskabets bankkonto til opgørelse af momskravet, idet selskabet aldrig har responderet på SKATs henvendelser omkring indsendelse af materiale.
Ligeledes kan SKAT ikke lægge de medsendte regnskaber til grund for opgørelsen af momskravet. Dels er der tale om årsregnskaber, hvor SKAT ikke har fået tekstede kontospecifikationer med tilhørende bilag, og dels skal SKAT henlede Skatteankestyrelsens opmærksomhed på at nettoomsætningen

I de indsendte korrigerede årsregnskaber er følgende

Indkomståret 2015 3.845.199 kr.

Indkomståret 2016 6.568.156 kr.

I alt 10.413.355 kr.

For indkomståret 2014 er udelukkende bruttofortjenesten opført med 201.496 kr. Selskabets Nettoomsætning for indkomståret 2014 fremgår således ikke af de indsendte regnskaber.

SKAT har opgjort omsætningen på baggrund af indsætninger i [finans1] A/S til 14.562.209 kr. jf. SKATs vedlagte afgørelse. Nettoomsætningen for indkomståret 2014 skal således som minimum udgøre 14.562.209 kr. – 10.413.355 kr. = 4.148.854 kr.

Dette er ikke tilfældet idet selskabets omsætning for indkomståret 2014 kan opgøres til følgende med henvisning til den af selskabet afgivne salgsmoms for indkomståret 2014:

1. kvartal 2014 168.812 kr.

2. kvartal 2014 103.271 kr.

3. kvartal 2014 164.403 kr.

4. kvartal 2014 43.786 kr.

I alt 480.272 kr.

Svarende til en omsætning på 1.921.088 kr. på baggrund af en samlet salgsmoms på 480.272 kr.

Der er således væsentlige konstaterbare differencer. Hvis den beregnede omsætning på 1.921.088 kr. for indkomståret 2014 på baggrund af selskabets egne momsangivelser lægges til grund vil der være en difference i form af manglende omsætning i de indsendte regnskaber i selskabets omsætning på følgende:

Indkomståret 2014 1.921.088 kr.

Indkomståret 2015 3.845.199 kr.

Indkomståret 2016 6.568.156 kr.

I alt 12.334.443 kr.

Opgjort af SKAT 14.562.209 kr.

Difference 2.227.766 kr.

SKAT kan således ikke anvende det indsendte materiale grundet differencen samt den manglende underliggende dokumentation for selskabets udgifter i form af bilag.

SKAT skal ligeledes bemærke, at selskabet har modtaget fakturaer fra virksomhederne [virksomhed8], [virksomhed10], [virksomhed9] samt [virksomhed7]. De pågældende virksomheder er anset for fiktive, og indgår i større kædesvigskompleks der efterforskes af [by3]s politi.

Selskabets repræsentant anfører:

Forhøjelsen af selskabets moms har ikke samtidigt medført en forhøjelse af selskabets indkomst.

Det fremgår ikke af afgørelsen, om SKAT har konfronteret de enkelte underleverandører med påstanden om manglende betalinger eller de udstedte fakturaer.

SKATs kommentarer hertil:

Det er korrekt, at SKAT ikke har forhøjet selskabets indkomst. SKAT foretager ikke denne korrektion, idet SKAT udelukkende indrømmer selskabet skønsmæssigt fradrag for sin købsmoms med 10 % grundet den manglende dokumentation for selskabet i form af bilag, hvilket kræves jf. momsbekendtgørelsens § 82.

Såfremt SKAT opgjorde en skattepligtig indkomst for selskabet på dette grundlag vil overskuddet blive unaturlig høj, idet SKAT antager at selskabets udgifter kan være større en de skønsmæssige indrømmede 10 %.

SKAT har konstateret der er sket overførsler til [virksomhed8], [virksomhed10], [virksomhed9] samt [virksomhed7] hvilke er anset for fiktive virksomheder, hvor kravet for momsmæssigt fradrag for købsmomsen ikke er opfyldt.

De pågældende selskaber er fiktive og har aldrig responderet på SKATs henvendelser. Selskaberne har ikke ansatte der kan udføre de på de udstedte fakturaer påførte arbejde. Selskaberne indgår alle samlet i [by3] politis efterforskning.

SKAT har på den baggrund ikke foretaget korrektion af selskabets skattepligtige indkomst til trods for SKATs ændring af selskabets momstilsvar i kontrolperioden. Såfremt selskabet fremlægger sin bogføring i form af tekstede kontospecifikationer med tilhørende bilag vil SKAT have mulighed for at efterprøve selskabets indtægter og udgifter, og på den baggrund opgøre en korrekt skattepligtig indkomst hos selskabet.

Selskabets repræsentant anfører:

Der henvises i det hele til mit brev af 3. januar 2018 og til mit brev af 18. januar 2018 med tilhørende bilag - kreditnotaer og korrektioner til regnskabet. Herunder efterangivelser af moms foretaget af selskabets revisor.

SKATs kommentarer hertil:

Den af rådgiver medsendte korrespondance omkring kreditnotaer til virksomheden [virksomhed3] samt medsendte opgørelser over betalinger vedrører forhold for indkomståret 2013. SKATs kontrolperiode er 1. januar 2014 til 31. december 2016, hvorfor SKAT er af den opfattelse at de indsendte materiale ikke finder anvendelse i nærværende.

SKAT er ligeledes ikke bekendt med hvilke efterangivelser fra selskabets revisor der refereres til i klagen.”

Klagerens opfattelse

Selskabets kurator har principalt fremsat påstand om, at sagen hjemvises til SKAT til fornyet behandling. Subsidiært, at SKATs forhøjelse af selskabets momstilsvar på 2.428.398 kr. nedsættes til et mindre beløb, jf. [virksomhed14] talmæssige opgørelser.

Til støtte for klagen har den oprindelige repræsentant anført følgende:

”Til støtte for påstanden om hjemvisning gøres følgende gældende:

Der henvises i det hele til mit brev af 3. januar 2018 og til mit brev af 18. januar 2018 med tilhørende bilag - kreditnotaer og korrektioner til regnskabet. Herunder efterangivelser af moms foretaget af selskabets revisor.

Afgørelsen vedrører indkomstårene 2014, 2015 og 2016.

De af SKAT fremlagte fakturaer angår indkomståret 2013, hvorfor de ikke kan danne grundlag for en momsforhøjelse i indkomståret 2014. Overordnet gøres det gældende, at SKAT ikke har foretaget en tilstrækkelig kontrol af, hvorvidt de udstedte fakturaer er betalt, og dermed om de får en betydning for momsen.

Jeg har ikke haft tilstrækkelig mulighed for at arbejde med sagen, idet min klient [person2] er varetægtsfængslet i Sverige.

Jeg har derfor anmodet om genoptagelse af sagen.

Til støtte for påstanden om nedsættelse af momsen gøres følgende gældende:

Idet SKAT i sin afgørelse alene tager udgangspunkt i et skøn ud fra Virksomhedens bankkontorudtog gøres det gældende, at skønnet er fejlagtigt foretaget og foretaget på et usagligt grundlag.

Jeg henviser til de korrigerede regnskaber fremlagt med klagen.

Forhøjelsen af selskabets moms har ikke samtidigt medført en forhøjelse af selskabets indkomst.

Det fremgår ikke af afgørelsen, om SKAT har konfronteret de enkelte underleverandører med påstanden om manglende betalinger eller de udstedte fakturaer.

Når jeg har haft lejlighed til at undersøge sagen nærmere, vil jeg fremkomme med en mere begrundet klage.”

[virksomhed14] har den 19. maj 2019 på vegne af selskabets kurator fremsendt følgende bemærkninger og opgørelser til klagesagen vedrørende momstilsvaret:

Baggrunden for vores opgørelser og indsigelser til den verserende klagesag

Efter aftale med ad hoc kurator [virksomhed18] v/advokat [person4] har vi gennemgået selskabets regnskaber, bogføring og bilag m.v. for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016 med henblik på en opgørelse og vurdering af momstilsvaret for de påklagede momsperioder.

Ad hoc kurator havde anmodet den tidligere ledelse for selskabet om at fremkomme med regnskabsmateriale. Efter denne anmodning fremkom diverse regnskab- og bogføringsmateriale samt regnskabsbilag for 2014-2016.

Gennemgangen af det modtagne materiale har til formål at sikre korrekt opgørelse af momstilsvaret for perioden, bl.a. af hensynet til selskabets interessenter, leverandører og kreditorer, herunder den videre afvikling af konkursboet.

Vi kan oplyse, at denne gennemgang og disse opgørelser er sket på et objektivt og oplysende grundlag, uden hensyntagen til de talmæssige udfald.

Daværende SKAT (nu Skatteforvaltningen), har truffet afgørelse om ændring af både salgsmoms og købsmoms for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016. Afgørelsen er truffet med hjemmel i opkrævningslovens § 5, stk. 2 omhandlende retten til skønsmæssig fastsættelse af momstilsvaret.

Årsagen skyldes selskabets manglende evne til at indsende dokumentation og regnskabsmateriale i forbindelse med kontrollens gennemførelse, samt manglende indberetning af moms for 2016.

Skatteforvaltningens afgørelse er skønsmæssigt ansat ud fra en gennemgang af primært selskabets bankkontooplysninger for perioden, hvor Skatteforvaltningen har inddelt ind- og udbetalingerne i; køb med adgang til momsfradrag, køb uden adgang til momsfradrag og salg, hvor der skal afregnes salgsmoms. Købsmomsen ses dog skønsmæssigt ansat og begrænset til 1/10 af selskabets salgsmoms.

I mangel er bedre regnskabsgrundlag, har vi forståelse for den af Skatteforvaltningen anvendte

opgørelsesmetode på tidspunktet for sagens afgørelse.

Via selskabets ad hoc kurator [virksomhed18] v/advokat [person4], har vi fået adgang til selskabets regnskabsmateriale, bogføring og bilag m.v. for perioden 2014-2016, hvorved vi har haft mulighed for at gennemgå det frembragte bilags- og bogføringsmateriale, med henblik på at opgøre et bedre og mere kvalificeret momstilsvar, jf. nedenfor.

Metode og fremgangsmåde

Vi har scannet selskabets regnskaber igennem for periode 2014, 2015 og 2016, som daværende revisor [virksomhed19] S.M.B.A. helt eller delvist har bistået selskabet med. Vi har tillige scannet selskabets bogføring/saldobalancer igennem, som samme revisor har assisteret med.

Fokus har primært været rettet mod en nærmere gennemgang af selskabets købsmoms, hvor

Skatteforvaltningens afgørelse ses at have begrænset selskabets købsmoms til skønsmæssigt 10 % af selskabets salgsmoms.

Vi har efter bedste evne gennemgået det os forelagte materiale ud fra en objektiv betragtning. Gennemgangen og de nye momsopgørelser af momstilsvaret er sket ud fra en betragtning om væsentlighed, hvor mindre bilagsposter ikke er gennemgået.

På denne baggrund har vi opgjort et korrigeret momstilsvar for perioden, jf. nedenfor. I forlængelse heraf fremkommer vi med en begrundet indstilling til Skatteankestyrelsen til sagens afgørelse, alternativt at hjemvise sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Forudsætningsvist har vi lagt til grund, at [virksomhed15] ApS har drevet selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, og udelukkende har haft fuldt momspligtige aktiviteter, jf. momslovens § 4. Afledt heraf har vi tillige lagt til grund, at selskabet derfor har haft adgang til fuldt momsfradrag, jf. momslovens 37.

Vi skal oplyse, at hverken [virksomhed14] A/S eller [virksomhed20] har nogen interesse i sagens beløbsmæssige udfald eller resultat, bortset fra at sikre et mere korrekt grundlag for det videre arbejde med afvikling og afslutning af konkursboet.

Bilagsreview

I forbindelse med gennemgangen af bilagsmaterialet (fakturaerne) har vi konstateret, at nogle af selskabets samarbejdspartnere er / har været selskaber med samme ejer- og ledelseskreds, samt selskaber registreret på samme adresse.

Alle samarbejdspartnere ses umiddelbart at have været registreret på www.CVR.dk. Nogle selskaber er fortsat aktive selskaber, medens andre selskaber ses at være afmeldte. Det er ikke muligt at søge på historiske momsregistreringer.

Vi kan generelt konstatere, at fakturaer fra underleverandører og samarbejdspartnere er specificeret i begrænset omfang, og formentligt ikke i tilstrækkelig grad overholder fakturareglerne, jf. kravene i bogføringsloven og momsbekendtgørelsen.

Vi kan dog generelt konstatere, at disse fakturaer foreligger, herunder har været bogført og betalt. Det overlades til Skattestyrelsen / Skatteankestyrelsen at afgøre, hvorvidt dette skal have indvirkning på sagens beløbsmæssige udfald.

Vi vedhæfter udtræk fra www.CVR.dk vedrørende de relevante samarbejdspartnere indscannet i PDFformat. Vi vedhæfter endvidere de relevante fakturaer indscannet i PDF-format.

Gennemgang og talmæssig opgørelse for perioden 2014-2016

På baggrund af vores materielle gennemgang af regnskabsgrundlaget for perioden, samt vores bemærkninger og konklusioner m.v., skal vi fremkomme med følgende indstilling til sagens beløbsmæssige afgørelse hos Skatteankestyrelsen.

Alternativt indstiller vi sagen hjemvist til fornyet sagsbehandling hos Skattestyrelsen.

Vedr. momstilsvaret for 2014

På baggrund af en kvalificeret gennemgang af regnskabsgrundlaget for 2014 må vi konstatere, at det bilags- og regnskabsgrundlag der foreligger, og som skal understøtte det foreliggende årsregnskab som helhed må anses for utilstrækkeligt og mangelfuldt.

Det har kun været muligt at fremskaffe dele af bilagsmaterialet, hvorfor vi ikke kan foretage og opgøre en kvalificeret købsmoms for regnskabsåret 2014, og derved opgøre et mere præcist momstilsvar for 2014.

På det foreliggende grundlag har det ikke været muligt at præstere en ændret opgørelse og et ændret grundlag, der er mere korrekt eller retvisende end Skatteforvaltningens skønsmæssige opgørelse, jf. Skatteforvaltningens afgørelse af 24. oktober 2017.

Vi indstiller derfor til, at momstilsvaret for 2014 skal opgøres på baggrund af et skøn, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Vi er dog ikke enige i det af Skatteforvaltningen udøvede skøn, hvor købsmomsen er skønsmæssigt ansat til 10 pct. af selskabets salgsmoms.

Baseret på momstilsvaret for de følgende år, og sammensætningen / fordelingen i procent mellem den momspligtige omsætning og den samlede momspligtige købsmoms, er det vores opfattelse, at det af SKAT udøvede skøn må anses for meget byrdefuldt skønnet til selskabets ugunst.

En væsentlig del af aktiviteterne er gennemført ved brug af underleverandører, og hvor der har været afholdt væsentlige momsbelagte omkostninger hertil.

For 2015 udgør forholdet mellem købsmoms og salgsmoms ca. 67 % (557.164 kr. x 100/ 824.970 kr.).

For 2016 udgør forholdet mellem købsmoms og salgsmoms ca. 61 % (1.012.804 kr. x 100 / 1.642.138 kr.).

Vi kan som oplyst ikke opgøre det præcise købsmomsgrundlag for 2014. Det er vores opfattelse, at Skatteankestyrelsen dog bør indrømme selskabet en større momsfradragsret end skønnet af Skatteforvaltningen.

Selskabet skal potentielt ikke kunne drage en fordel af manglende kvalitet i grundlaget, hvorfor vi derfor indstiller til, at Skatteankestyrelsen for 2014 afsiger kendelse om fastsættelse af købsmomsen svarende til 40 % af den skønsmæssige ansatte salgsmoms:

Salgsmoms for perioden: 480.270 kr. (som skønsmæssigt ansat af SKAT)

Købsmoms for perioden: 192.108 kr. (40 % af 480.270 kr., jf. begrundelse ovenfor)

Samlet momstilsvar: 288.162 kr.

Subsidiært indstiller vi momstilsvaret (skønnet af købsmoms) hjemvist til fornyet sagsbehandling hos Skattestyrelsen.

Vedr. momstilsvaret for 2015

På baggrund af en kvalificeret opgørelse og gennemgang af de væsentligste omkostningsbilag for 2015, kan vi opgøre den samlede købsmoms for hele 2015 til i alt 546.276 kr.

[...]

Opgørelsen er som oplyst sket ved gennemgang af de væsentligste købsbilag. Dette kan bl.a. være medvirkende årsag til, at der er afvigelse mellem den af selskabet angivne købsmoms, og den af os opgjorte købsmoms.

[virksomhed15] ApS har angivet købsmoms for 2015 med sammenlagt 592.683 kr. Skatteforvaltningen har skønsmæssig begrænset momsfradragsretten til 10 % af den skønsmæssige ansatte salgsmoms, svarende til 81.408 kr.

Det er vores opfattelse, at købsmomsen for hele 2015 skal ansættes til 546.276 kr., jf. vores opgørelse. Såfremt leverandør-fakturaen fra Sverige skal berigtiges korrekt, skal der angives 43.554 kr. i Rubrik A, angives 10.888 kr. i moms af varekøb / ydelses i udlandet med omvendt betalingspligt, samt et tilsvarende beløb i købsmoms. Dette er fakturaen, som anført sidst på opgørelsen ovenfor.

Det er vores opfattelse, at de anførte købsbilag kan henføres til de udelukkende momspligtige aktiviteter, hvorved der må anses for adgang til momsfradrag jf. momslovens § 37. For så vidt angår kvaliteten af fakturaindholdet og specifikationen af ydelserne henvises til vedlagte bilagsoversigt indscannet i PDFformat.

Vi har ikke foretaget nogen nærmere gennemgang af selskabets udgående transaktioner, og indstiller derfor til, at den af Skatteforvaltningen skønsmæssige ansatte salgsmoms for 2015 fastholdes.

Samlet set indstiller på denne baggrund til, at Skatteankestyrelsen for 2015 afsiger kendelse om fastsættelse af momstilsvaret på dette grundlag:

Salgsmoms for perioden: 814.082 kr. (som skønsmæssigt ansat af SKAT)

Moms af varekøb/ydelseskøb i udlandet: 10.888 kr. (se opgørelse ovenfor)

Købsmoms for perioden: 557.164 kr. (546.276 kr. + 10.888 kr.)

Samlet momstilsvar: 267.806 kr.

Subsidiært indstiller vi momstilsvaret hjemvist til fornyet sagsbehandling hos Skattestyrelsen.

Vedr. momstilsvaret for 2016

På baggrund af en kvalificeret opgørelse og gennemgang af de væsentligste omkostningsbilag for 2016, kan vi opgøre den samlede købsmoms for hele 2016 til i alt 1.012.804 kr.

[...]

Opgørelsen er som oplyst sket ved gennemgang af de væsentligste købsbilag. Dette kan bl.a. være medvirkende årsag til, at der er afvigelse mellem den af selskabets bogførte købsmoms, og den af os opgjorte købsmoms.

Skatteforvaltningen har haft foreløbigt fastsat (FF´et) momstilsvaret for både 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016, som følge af selskabets manglende indberetning af moms.

Skatteforvaltningen har skønsmæssig ansat den samlede salgsmoms til 1.518.961 kr., og har skønsmæssigt ansat momsfradragsretten til 10 % af den skønsmæssige ansatte salgsmoms, svarende til 151.896 kr.

Det er vores opfattelse, at købsmomsen for hele 2016 skal ansættes til 1.012.804 kr., jf. vores opgørelse ovenfor.

Det er vores opfattelse, at de anførte købsbilag kan henføres til de udelukkende momspligtige aktiviteter, hvorved der må anses for adgang til momsfradrag jf. momslovens § 37. For så vidt angår kvaliteten af fakturaindholdet og specifikationen af ydelserne henvises til vedlagte bilagsoversigt indscannet i PDFformat.

For så vidt angår selskabets omsætning for 2016, kan vi foretage følgende opgørelse.

[...]

Vedrørende selskabets udgående transaktioner kan vi umiddelbart konstatere, at selskabets omsætning har været en anelse højere end det af Skatteforvaltningen skønsmæssigt ansatte beløb. Vi har opgjort selskabets omsætning til 8.210.294 kr. inkl. moms, svarende til en salgsmoms på 1.642.138 kr.

Vi indstiller derfor til, at den af Skatteforvaltningen skønsmæssige ansatte salgsmoms for 2016 ændres til dette beløb.

Samlet set indstiller på denne baggrund til, at Skatteankestyrelsen for 2016 afsiger kendelse om fastsættelse af momstilsvaret på dette grundlag:

Salgsmoms for perioden: 1.642.138 kr. (se opgørelse ovenfor)

Købsmoms for perioden: 1.012.804 kr. (se opgørelse ovenfor)

Samlet momstilsvar: 629.334 kr.

Subsidiært indstiller vi momstilsvaret hjemvist til fornyet sagsbehandling hos Skattestyrelsen.

Afsluttende bemærkninger

På det foreliggende grundlag kan vi ikke udtrykke nogen konklusion eller sikkerhed for, hvorvidt de foreliggende købsomkostninger har tilstrækkelig realitet og pågældende ydelser er blevet leveret til selskabet.

Vi kan dog konstatere, at købsbilagene som udgangspunkt foreligger, er bogført og er blevet betalt. Dette gælder både leverandører, hvor der potentielt kan påvises en mulig interessekonflikt og bilag vedrørende øvrige leverandører.

Det er kun skattemyndighederne der er tillagt kompetence til at foretage kontrol og eftersyn af regnskaber og indberetninger m.v. hos samarbejdspartnere og underleverandører m.fl. Det må således være op til skattemyndighederne at udøve den fornødne kontrol hos selskabets samarbejdspartnere, hvis dette vurderes relevant.

Talmæssig konklusion / samlet overblik

Indberettede oplysninger

Beregnet moms, skatteforvalt.

Efter-

Vores talmæssige opgørelse

Talmæssig indstilling til

Udgående

Indgående

Tilsvar

Udgående

Indgående

Tilsvar

opkrævet

Udgående

Indgående

Tilsvar

nedsættelse af momstilsvar

Periode

moms

moms

moms

moms

moms

moms

moms

moms

moms

moms

moms

1. kvt. 2014

136.616

89.148

47.468

168.812

16.881

151.931

104.463

168.812

2. kvt. 2014

103.270

75.476

27.794

103.271

10.327

92.944

65.150

103.271

3. kvt. 2014

103.270

91.447

11.823

164.403

16.440

147.963

136.140

164.403

3. kvt. 2014

42.435

62.137

-19.702

43.786

4.379

39.407

59.109

43.786

I alt 2014

385.591

318.208

67.383

480.270

48.027

432.243

364.860

480.270

192.108

288.162

76.698

1. halvår 2015

189.036

198.533

-9.497

176.723

17.672

159.051

168.548

176.723

2. halvår 2015

421.848

394.150

27.698

637.359

63.736

573.623

545.925

637.359

I alt 2015*

610.884

592.683

18.201

814.082

81.408

732.674

714.473

824.970

557.164

267.806

446.667

1. halvår 2016**

9.000

0

9.000

592.171

59.217

532.954

523.954

2. halvår 2016**

9.000

0

9.000

926.790

92.679

834.111

825.111

I alt 2016

18.000

0

18.000

1.518.961

151.896

1.367.065

1.349.065

1.642.138

1.012.804

629.334

719.731

*Vores talmæssig opgørelse af udgående moms er forhøjet med 10.888 kr. vedr. EU-køb

**Foreløbigt fastsat (FF)

Skatteforvaltningens afgørelse for 2014 - 2016 (efteropkrævning)

2.428.398

Vores indstilling til selskabets samlede momstilsvar for 2014 - 2016

1.185.302

Vores indstilling til sagens afgørelse (nedsættelse af momstilsvaret) hos Skatteankestyrelsen for 2014 - 2016

1.243.096

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Af § 37, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, i momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016) fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Bestemmelsen i momslovens § 37 implementerer 6. direktivs artikel 17, nu momssystemdirektivets artikel 167 til 168, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

”Artikel 167

Fradragsretten indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder.

Artikel 168

I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person.

(...)”

Af momssystemdirektivets artikel 178 og 179 fremgår følgende:

”Artikel 178

For at kunne udøve sin fradragsret skal den afgiftspligtige person opfylde følgende betingelser:

a) for det i artikel 168, litra a), omhandlede fradrag - for så vidt angår levering af varer og ydelser - være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 220-236 samt artikel 238, 239 og 240

(...)

Artikel 179

Fradraget foretages under ét af den afgiftspligtige person, ved at han i den moms, der skal betales for en afgiftsperiode, fradrager de momsbeløb, for hvilke fradragsretten i løbet af samme periode er opstået og udøves i henhold til artikel 178.

(...)”.

Af § 61, stk. 1 (nugældende § 58, stk. 1), og § 84 i dagældende bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgiftsloven med senere ændringer (herefter: 2013-momsbekendtgørelsen), der trådte i kraft den 1. juli 2013, fremgår følgende:

”§ 61, stk. 1. Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 68, indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).
2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.
3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.
4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.
5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.
7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
8) Gældende afgiftssats.
9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

(...)

§ 84. Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra SKAT eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.”

Af § 5, stk. 1, i opkrævningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016) fremgår følgende:

”Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.”

EF-domstolen har i sag C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH) udtalt, jf. præmis 34, at fradraget som omhandlet i 6. direktivs artikel 17, stk. 2 (nu momssystemdirektivets artikel 168), skal ske for den afgiftsperiode, hvori de to betingelser i 6. direktivs artikel 18, stk. 2, 1. afsnit (nu momssystemdirektivets artikel 179) begge er opfyldte. Det vil sige, at der skal være foretaget levering af goder eller tjenesteydelser, og at den afgiftspligtige skal være i besiddelse af en faktura eller et dokument, der ifølge kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat kan anses for et tilsvarende dokument.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte. Virksomheden har for perioden ved opgørelsen af momstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2015 til 31. december 2016 angivet fradrag for købsmoms i forbindelse med fremmed arbejde vedrørende følgende eksterne underleverandører: [virksomhed4], [virksomhed6] ApS, [virksomhed2] ApS, [virksomhed5] IVS, [virksomhed7], [virksomhed9] ApS, [virksomhed8] og [virksomhed10]. Herudover er der efter det oplyste fratrukket udgifter til et selskab med cvr-nr. [...1], som stifteren af [virksomhed15] ApS reelt ejer af. Selskabet har udformet fakturaer med følgende navne: [virksomhed11] ApS, [virksomhed12] ApS og [virksomhed13] ApS. For 2015 og 2016 har virksomheden fratrukket indgående afgifter (købsmoms) vedrørende fakturaer fra underleverandørerne på henholdsvis 539.437 kr. og 883.234 kr., jf. [virksomhed14] opgørelser.

De omhandlede fakturaer er generelt uspecificeret, idet det kun fremgår, at der er tale om mandskabsleje til uspecificeret byggeprojekter, enkelte bynavne og månedsangivelser og det samlede beløb med og uden moms. Fakturaerne er endvidere uden specifikation af opgaver og antal personer, og hvor arbejdet er udført. SKAT har i udtalelsen til klagen påpeget, at selskabet har modtaget fakturaer fra underleverandører, der har indgået i større kædesvigskompleks. Selskabet har i øvrigt i forbindelse med klagebehandlingen fremsendt et ufyldestgørende regnskabsmateriale.

Landsskatteretten har tidligere afgjort en lang række klagesager med blandt andet relation til de omhandlede eksterne underleverandører, der indgår i nærværende sag. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte faktura i den kontekst den indgår. Der er ikke vedrørende underleverandørerne fremlagt samarbejdsaftaler, kontaktinformationer, time- og/eller arbejdssedler, som ligger til grund for fakturaerne. Retten finder ligeledes i denne sag, at der ikke er fremlagt fakturaer, der opfylder de indholdsmæssige krav i dagældende § 61, stk. 1, (nu § 58) i 2013-momsbekendtgørelsen, vedrørende de arbejdsopgaver, som momsfradraget relaterer sig til. Underleverandørernes fakturaer er ikke omfattet af reglerne om forenklede fakturaer i bestemmelsens § 63.

Det har ikke været muligt at få bekræftet samhandel hos de omtalte leverandører, da de efterfølgende enten er opløst eller under konkurs. Virksomheden har således ikke ved fremsendelse af fakturaer, betalingsoverførsler via banken og enkelte timesedler dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at virksomheden har fået leveret de pågældende ydelser fra underleverandørerne. Firmaerne, der typisk er ophørte, har ingen eller få ansatte, og har typisk ikke afregnet moms og aflagt regnskaber.

Landsskatteretten finder derfor, at virksomheden ikke har løftet bevisbyrden efter momslovens § 37, idet der er tale om så usædvanlige forhold, at det ud fra det foreliggende må lægges til grund, at der ikke foreligger realiter bag de fremlagte fakturaer. Det forhold, at det er dokumenteret, at der er betalt for ydelserne, ændrer ikke herpå. Arbejdet må dog anses for at være udført, idet virksomheden er blevet honoreret for arbejdet af sine kunder. Det lægges derfor til grund, at det er virksomhedens egne ansatte, som har udført arbejdet. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for momsen på de omhandlede fakturaer. Der henvises til byretsdom af 19. april 2021, offentliggjort som SKM2021.224.BR samt Landsskatterettens afgørelser af 27. september 2018 og 15. november 2018, offentliggjort som SKM2018.540.LSR og SKM2018.611.LSR.

[virksomhed14] A/S har vedrørende opgørelsen af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2014 til 31. december 2016 anført, at det skønsmæssigt godkendte momsfradrag på 10 % vedrørende driftsudgifterne i virksomheden ligger langt fra virkeligheden. Der er henvist til en omfattende udgiftsbilagssamling, der er fremlagt i forbindelse med klagesagen. For regnskabsåret 2014, hvor der ikke foreligger nogen regnskabsbilag, ønskes ligeledes godkendt et højere skønsmæssigt fradrag for købsmoms.

Landsskatteretten har i en afgørelse af 26. august 2021, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, fundet, at skønsmæssig ansættelse af en virksomheds købsmoms ikke kan imødekommes vedrørende konkret udokumenterede varekøb. Der var ikke fremlagt fakturaer, afregningsbilag eller anden dokumentation for afholdte udgifter, hvoraf det kan udledes, at der er sket levering af varer eller ydelser til virksomheden, eller at udgifterne, herunder momsbeløb, er betalt af virksomheden.

Henset til, at langt hovedparten af selskabets fremlagte fakturaer, der grundlag af opgørelsen af den indgående afgift i 1. januar 2015 – 30. juni 2016, vedrører fiktive fakturaer fra underleverandører, finder Landsskatteretten efter en konkret vurdering ikke noget grundlag for at godkende yderligere momsfradrag end det allerede godkendte vedrørende de øvrigt fremlagte udgiftsbilag. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse vedrørende nedsættelsen af virksomhedens indgående afgift (købsmoms) for perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2016.

For så vidt angår regnskabsåret 2014, hvor der ikke foreligger nogen regnskabsbilag, finder Landsskatteretten, at der ikke kan godkendes noget skønsmæssigt fradrag for købsmoms i overensstemmelse med rettens afgørelse af 26. august 2021, offentliggjort som SKM2021.456.LSR. Det af SKAT godkendte fradrag for købsmoms på 48.887 kr. for 2014 nedsættes derfor til 0 kr. Det ændrede afgiftstilsvar udgør herefter 412.887 kr.