Kendelse af 03-03-2021 - indlagt i TaxCons database den 24-03-2021

Journalnr. 17-0992634

SKAT har opkrævet 886.594 kr. i registreringsafgift for køretøjet, idet SKAT har anset køretøjet for registreringsafgiftspligtigt i Danmark.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, hvorefter klageren opkræves 0 kr. i registreringsafgift.

Faktiske oplysninger

Sagen omhandler et køretøj af mærket [x1].

Tolderne standsede sagens køretøj på [...] Grænse den 5. december 2016. Føreren af køretøjet var [person1], som er indehaver af firmaet ”[virksomhed1]” med branchekoden ”452010 Autoreparationsværksteder m.v.”. [person1] importerede køretøjet på vegne af køretøjets køber og fik betaling herfor.

Køretøjet førte på kontroltidspunktet en nummerplade med det hollandske registreringsnummer [reg.nr.1]. Nummerpladen blev udstedt den 24. november 2016 til [virksomhed2]. Forsikringen på de hollandske nummerplader overgik til [person1] den 5. december 2016, og forsikringen havde en gyldighedsperiode til den 19. december 2016.

Købesummen for køretøjet blev betalt af [virksomhed3] A/S over to omgange, den 7. november 2016 og den 5. december 2016. Selskabets reelle ejer er [person2], som blev faktureret for køretøjet.

I juni 2017 blev registreringsafgiftskravet på 886.594 kr. betalt af selskabet, hvorefter køretøjet blev indregistreret med selskabet som den registrerede ejer. Ved den efterfølgende eksport af køretøjet blev eksportgodtgørelsen udbetalt til selskabet.

SKATs afgørelse

SKAT har opkrævet 886.594 kr. i registreringsafgift. For registreringsafgiftskravet hæfter klageren in solidum med [virksomhed3] A/S, som er medejer af køretøjet.

SKAT har i afgørelsen anført følgende begrundelse herfor:

”SKAT har den 5. december 2016 ved en kontrol foretaget af SKATs afdeling Indsats Told på [...] Grænse konstateret, at du har indført en

Mærke Maserati

Model [x1]

Stelnr. [...]

Registreringsnummer [reg.nr.1]

Registreringsland Holland

Km. stand 27.000 km ifølge toldsyn foretaget den 6. december

og at [person1] har anvendt motorkøretøjet til kørsel i Danmark, selvom motorkøretøjet skulle have været indregistreret og afgiftsberigtiget inden benyttelsen i Danmark.

SKAT finder endvidere, at kørslen i et udenlandsk motorkøretøj ikke er omfattet af nogen af fritagelserne for registreringspligt, jf. § 17, stk. 2, § 12, § 15, stk. 2 samt §§ 18 – 25 i registreringsbekendtgørelsen.

For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling.”

Af SKATs sagsfremstilling fremgår bl.a. følgende:

”Køretøjet har været anvendt i Danmark og er derfor omfattet af registreringspligten i Danmark. Køretøjet skulle derfor have været indregistreret på danske nummerplader i Danmark, og der skulle endvidere have været betalt registreringsafgift af køretøjet.

Under behandlingen af sagen er der konstateret disse forhold, der har relevans for sagen, og som indgår i den samlede vurdering

[person2] og [virksomhed3] A/S ejer køretøjet, da køretøjet er faktureret til [person2] den 9. december 2016, og købesummen er indbetalt af [virksomhed3] A/S hhv. med 5.000 euro den 7. november 2016 og 84.000 euro den 5. december 2016
Køretøjet bliver taget i brug på færdselslovens område i Danmark den 5. december 2016.
Køretøjet var påmonteret udenlandske nummerplader, men køretøjet blev ført af en person, som var bosiddende i Danmark, og som kørte bilen i forbindelse med importen efter aftale med virksomheden.
Bilens ibrugtagning er ikke anmeldt til SKAT, jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2.
Personen, som førte bilen, har oplyst, at kørslen skete som en vennetjeneste”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse er ugyldig.

Repræsentanten har herved anført, at [virksomhed3] A/S skulle købe køretøjet, og at det således var en fejl, at køretøjet blev faktureret til klageren.

På mødet mellem klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler blev det endvidere gjort gældende, at klageren aldrig har været ejer af sagens køretøj. SKAT har i forbindelse med registreringen samt den efterfølgende eksport af køretøjet anerkendt, at [virksomhed3] A/S var eneejer. Desuden har SKAT accepteret, at fakturaen for køretøjet ved en fejl var sendt til [virksomhed4] A/S, mens SKAT ikke vil acceptere, at fakturaen fejlagtigt blev sendt til klageren frem for [virksomhed3] A/S.

Motorstyrelsens udtalelse til klagen

Motorstyrelsen har fremsendt bemærkninger til klagen.

Heraf fremgår bl.a., at:

”Klager anfører i klagen, at køretøjet ved en fejl er blevet faktureret til [person2]. Dette kunne have været berigtiget med en kreditnota og en ny faktura, således som det var tilfældet, da køretøjet fejlagtigt blev faktureret til [virksomhed4] A/S, men der er ikke fremlagt dokumentation for, at dette er sket. Det er således ubestridt, at køretøjet er faktureret til [person2], og købesummen er erlagt af [virksomhed3] A/S.”

s afgørelse

Køretøjet blev faktureret til klageren, men købesummen blev betalt af [virksomhed3] A/S. Efterfølgende blev registreringsafgiften ligeledes betalt af [virksomhed3] A/S, som også var den registrerede ejer af køretøjet.

Det er SKATs opfattelse, at køretøjet var ejet af klageren og [virksomhed3] A/S i sameje.

Klageren anfører, at [virksomhed3] A/S var ejeren, og at køretøjet blev faktureret til klageren ved en fejl.

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger er det Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke er ejer af sagens køretøj. Der er herved lagt vægt på, at der ikke foreligger en udtrykkelig aftale vedrørende sameje af køretøjet, og at køretøjets købesum er betalt af [virksomhed3] A/S. Det faktum, at køretøjet er faktureret til klageren, findes ikke at udgøre et tilstrækkelig grundlag for at statuere et sameje. Klageren hæfter således ikke for registreringsafgiften.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse, hvorefter klageren opkræves 0 kr. i registreringsafgift.