Kendelse af 10-08-2021 - indlagt i TaxCons database den 25-09-2021

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Momstilsvar 1. halvår 2015

Ikke godkendt del af indgående moms

9.958 kr.

2.168 kr.

6.497 kr.

Momstilsvar 2. halvår 2015

Ikke godkendt del af indgående moms

7.893 kr.

3.572 kr.

7.187 kr.

Faktiske oplysninger

[person1], herefter benævnt indehaveren, har ifølge virksomhedsregisteret drevet virksomheden [virksomhed1] med CVR-nr. [...1]. Virksomheden blev opstartet den 1. juli 1994 og har været registreret med branchekoden 563000 "Cafeér værtshus, diskoteker m.v.". Indehaveren overtog virksomheden den 2. april 2010.

Virksomheden afregner moms halvårligt.

Indehaveren har angivet købsmoms med 331.103 kr. kr. fordelt med 97.802 kr. for 2. kvartal 2015 og 233.301 kr. for 4. kvartal 2015.

SKAT har på baggrund af de foreliggende oplysninger fra indehaverens erhvervskonto i [finans1], kontospecifikationer, fakturaer og årsregnskaber ikke godkendt følgende vedrørende købsmoms fordelt med 9.958 kr. for 1. halvår og 7.893 kr. for 2. halvår.

[virksomhed2] A/S 1.911 kr.

Arbejdstøj 1.900 kr.

Udgifter der ikke er dokumenteret ved bilag 1.220 kr.

El, vand, gas og hybrid 4.174 kr.

Udgifter vedrørende 2014 1.603 kr.

Telefoni 7.043 kr.

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms for:17.851 kr.

Varekøb

Der er foretaget fradrag for købsmoms i forbindelse med varekøb hos [virksomhed2] A/S med 1.911,78 kr. i 1. halvår.

Indehaveren har fremsendt faktura af 3. januar 2015, hvoraf det fremgår, at der er diverse varekøb på 9.558,91 kr., heraf moms 1.911,78 kr.

Indehaverens repræsentant, [virksomhed3], påstår fradrag for udgifterne med henvisning til denne faktura.

Arbejdstøj

Der er foretaget fradrag for købsmoms for følgende udgifter:

Udgiftsart

Købsmoms

1. halvår

Arbejdssko, [...]

339,70 kr.

1. halvår

[virksomhed4] dartpile og sko

69,98 kr.

1. halvår

[virksomhed5] ApS

885,00 kr.

2. halvår

[...] arbejdstøj, dametøj

459,60 kr.

2. halvår

[virksomhed4], skruelæder til salonkøer og dartskive

145,89 kr.

I alt

1.900,17 kr.

Indehaverens repræsentant, [virksomhed3], påstår fradrag for udgiften vedrørende [virksomhed5] med henvisning til behovet for, at kunderne skal kunne se, hvem der er ansat på stedet.

SKAT har ikke anset udgiften for at ligge inden for virksomhedens naturlige rammer og har derfor ikke godkendt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgifter der ikke er dokumenteret ved bilag

Der er foretaget fradrag for købsmoms vedrørende udgifter, der ikke er dokumenteret ved bilag til netsaftale med 1.371 kr.

Udgiftsart

Moms

1. halvår

Netsaftale

311,80 kr.

1. halvår

Netsaftale

353,20 kr.

2. halvår

Netsaftale

353,20 kr.

2. halvår

Netsaftale

353,20 kr.

Indehaverens repræsentant, [virksomhed3], påstår fradrag for købsmoms vedrørende bilag 36, 666, 1311 og 1909 med 1.371 kr.

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgiften efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, grundet manglende dokumentation.

El, vand, gas og hybrid

Der er foretaget fradrag for købsmoms med 4.174 kr. i forbindelse med udgifter til el, vand, gas og hybrid.

Udgiftsart

Moms

1. halvår

Varme, vand, hybrid

834,60

1. halvår

Varme, vand, hybrid

834,60

2. halvår

Varme, vand hybrid

834,60

2. halvår

Varme, vand hybrid

834,60

2. halvår

Varme, vand hybrid

834,60

I alt

4.174,50

Indehaverens repræsentant, [virksomhed3], påstår fradrag med henvisning til fremlagte fakturaer bilag 88, 728, 1293, 1899 og 2508.

Bilag 88 omhandler indkomståret 2014.

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms, jf. momslovens §§ 37 og 56, stk. 3, da der ikke fremgår moms af fakturaerne.

Udgifter vedrørende indkomståret 2014

Der er foretaget følgende fradrag for købsmoms med 324 kr.:

Udgiftsart

Moms

1. halvår 2015

Berendsen

324 kr.

Det fremgår af bilag 90, at det drejer sig om betaling af faktura med forfald den 15. december 2014, hvorfor SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmomsen.

Telefoni

Der er foretaget fradrag for købsmoms med 7.043 kr. vedrørende udgifter til [virksomhed6].

SKAT har ikke anset udgiften for at ligge inden for virksomhedens naturlige rammer og har derfor ikke godkendt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og momslovens § 37.

SKAT afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms på følgende udgifter:

Varekøb51.620 kr.

Arbejdstøj7.600 kr.

Ej dokumenterede udgifter med bilag270.287 kr.

El, vand, gas og hybrid16.698 kr.

Udgifter vedrørende 20147.616 kr.

Telefoni28.172 kr.

Købsmomsen heraf udgør 17.851 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

"(...)

SKAT har bedt om at se dit regnskabsmateriale, og vi har gennemgået den moms, du har angivet for perioden 1/1 - 31/12 2015, og den indkomst, du har selvangivet for 2015.

Resultatet er, at du skal betale 53.899 kr. mere i moms, og at din indkomst bliver ændret med i alt 497.068 kr.

Selvom vi har gennemgået oplysningerne, udelukker det ikke, at vi på et senere tidspunkt vil se på regnskabsmaterialet igen.

SKATs ændringer

Punkt 1. Ikke godkendt del af fradrag for varekøb

51.620 kr.

(...)

Punkt 3. Ikke godkendt del af fradrag for arbejdstøj

7.600 kr.

(...)

Punkt 5. Ikke godkendt fradrag for udgifter der ikke er dokumenteret ved bilag

270.287 kr.

Punkt 6. Ikke godkendt fradrag for udgifter som ikke er dokumenteret betalt elektronisk

34.756 kr.

(...)

Punkt 8. Ikke godkendt del af fradrag for el, vand, gas og hybrid

16.698 kr.

Punkt 9. Ikke godkendt fradrag for udgifter vedrørende indkomståret 2014

7.616 kr.

Punkt 10. Ikke godkendt del af fradrag for telefonudgifter

28.172 kr.

Moms

Punkt 1. Ikke godkendt del af købsmoms vedrørende varekøb 1.911 kr.

Punkt 3. Ikke godkendt del af købsmoms vedrørende arbejdstøj1.900 kr.

Punkt 5. Ikke godkendt købsmoms, for udgifter der ikke er dokumenteret ved bilag 1.220 kr.

Punkt 8. Ikke godkendt del af købsmoms vedrørende el, vand, gas og hybrid4.174 kr.

Punkt 9. Ikke godkendt købsmoms vedrørende 20141.603 kr.

Punkt 10. Ikke godkendt del af købsmoms vedrørende telefon 7.043 kr.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomhedens se-/cvr-nr. er [...1].

Virksomhedens navn er [virksomhed1] v/[person1].

Sagsfremstilling og begrundelse

SKAT har i skrivelse af 5. maj 2017 og rykker af 2. juni 2017 anmodet om følgende:

Bankudskrifter

Der mangler bankudskrifter fra 2/10 til 31/12 2015.

Annoncer og reklame

Mangler bilag 519 og 1915.

Brændstof

Mangler bilag 406, 683, 803, 985, 1011, 1263, 1315, 1458, 1863 2084 og 2293.

Konto 3140: Reparation/vedligeholdelse

Mangler bilag 2215. Vedrørende bilag 2507 udbedes dokumentation for betaling.

Husleje

Du bedes fremsende dokumentation for huslejen, da denne er bogført ud fra bank.

Konto 3420: El, vand, gas og hybrid

Vedrørende bilag 88, 728, 1293, 1899 og 2508 udbedes redegørelse/dokumentation for, hvilket lejemål der betales for, og hvorfor beløbet indbetales til [person2].

Konto 3430: Vedligeholdelse og rengøring

Mangler bilag 527 og 2315.

Avishold

Bilag 857 er en rykker. Du bedes fremsende original faktura. Der mangler også bilag 1872.

Revisor

Du bedes fremsende dokumentation for betaling af bilag 1900 og 2510.

Konto 3663: Abonnement/kontingent u/moms

Mangler bilag 36, 666, 1311 og 1990.

Telefon

[virksomhed7]

Af bilag fra [virksomhed7] fremgår det, at der er 3 abonnementer. Du bedes redegøre for hvem der har de en-kelte telefoner til rådighed.

Det drejer sig om følge telefonnumre:

•[...2]

•[...3]

•[...4]

Bilag fra 3 indeholder flere abonnementer. Du bedes redegøre for hvem der har de enkelte abonnemen-ter til rådighed:

Det drejser som om følgende:

•[...5]

•[...6]

•[...7]

•[...8]

•[...9]

•[...10]

•[...11]

Betalinger til [virksomhed8] og [virksomhed9] er bogført ud fra bank.

Du bedes fremsende samtlige fakturaer, herunder dokumentation for, hvad der betales for.

Ovenstående er ikke modtaget

Varekøb

De faktiske forhold

I resultatopgørelsen er der fratrukket varekøb med 1.120.621 kr.

Varekøb udgør ifølge kontospecifikation 1.117.741 kr.

Difference 2.880 kr.

Den 05-01-2015 er der bogført bilag 28, Dankort [virksomhed2] Nota 071768 med 7.647 kr. + moms 1.911 kr.

Bilag forefindes ikke i fremsendt materiale.

Den 31-12-2015 er der bogført bilag 10021, hensættelse med 41.093 kr.

Der foreligger ikke nærmere redegørelse for beløbet, eller bilag herfor i fremsendt materiale.

Der er reguleret for varelager primo og ultimo.

(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

I henhold til bogføringslovens § 9, skal enhver registrering/postering dokumenteres ved et grundbilag.

Alle udgifter skal dokumenteres med et grundbilag i form af en original faktura/regning, hvoraf der fremgår oplysninger om varens/ydelsens art, mængde og pris, jf. bogføringslovens § 5 og § 9.

Der kan kun godkendes fradrag for udgifter i virksomheden, når der foreligger købsfaktura. Bank-udskrifter er ikke tilstrækkelig dokumentation for, hvilken udgift du har afholdt. Der henvises til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og momsbekendtgørelsen § 82.

SKAT kan ikke godkende fradrag for manglende bilag 28 på 7.647 kr. + moms 1.911 kr.

SKAT kan ikke godkende fradrag for henlæggelser med 41.093 kr., da beløbet ikke kan anses for at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde årets indkomst, med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1,litra a.

SKAT kan ikke godkende fradrag for varekøb, udover det der er bogført. Indkomsten forhøjes med differencen på 2.880 kr. men henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT har forhøjet din indkomst med 7.647 kr. + 41.093 kr. + 2.880 kr. = 51.620 kr.

SKAT nedsætter din købsmoms med 1.911 kr. i 1. halvår.

(...)

Arbejdstøj

De faktiske forhold

Arbejdstøj, konto 2245 er der blandt andet fratrukket følgende:

Dato

Bilag

Tekst

SKAT

Moms

31-01-2015

195

Arbejdssko

1.358,80 kr.

339,70 kr.

08-04-2015

664

Dankort [virksomhed4] nota 013412

279,92

69,98

08-05-2015

903

Dankort [virksomhed5] ApS nota 000768

3.540,00

885,00

01-10-2015

2054

[...] arb.tøj

1.838,40

459,60

07-10-2015

1902

Dankort [virksomhed4] nota 025925

583,56

145,89

I alt

7.600,68

1.900,17

(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

Bilag 195 er 2 par [...] str. 39.

Bilag 664 er 1 Matrix Steeltip Dar og 1 Pirate black.

Bilag 903 anses for mangelfuld med henvisning til momsbekendtgørelsen § 58, hvoraf blandet andet fremgår, at en faktura skal indeholde oplysning om mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser og pris pr. enhed.

Af bilag fremgår antal 1, varetype: Aftalt pris på tryk af tøj 4.340 kr.

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten, hvilket ikke anses dokumenteret.

Bilag 2054 er køb af 2 dametøj.

Bilag 1902 er køb af 1 Winmau diamond bris og 10 Søgaard skruelæger.

Udgifter til tøj er som udgangspunkt en privat udgift, som du ikke kan få fradrag for. Det gælder også, selvom du bruger det i forbindelse med, at du driver din virksomhed.

Du kan heller ikke få fradrag, selvom der er tale om specielt tøj som f.eks. en kittel, uniform eller smoking. Det skyldes, at du samtidig har en besparelse i forbindelse med din almindelige påklædning.

Udgifterne har, som det hedder i loven, ikke været nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde din indkomst.

Reglerne står i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Se også Den juridiske vejledning 2016, afsnit C.C.2.2.1.3.

SKAT har forhøjet indkomsten med 7.600 kr.

SKAT nedsætter din købsmoms med 1.900 kr., 1.295 kr. for 1. halvår og 605 kr. for 2. halvår

Udgifter med manglende bilag

De faktiske forhold

Følgende udgifter er fratrukket uden, at der foreligger et grundbilag:

Dato Konto Bilag TekstSkat Moms Halvår

20-03-20152800 519 Dankort [virksomhed10] 2.391,20 597,80 1

08-10-20152800 1915 Dankort-køb Stieler & Co. A/S 1.063,11 265,77 2

02-03-20153110 406 Betalingsservice1.238,94

09-04-20153110 683 Dankort319,01

29-04-20153110 803 Dankort171,32

20-05-20153110 985 Dankort302,31

26-05-20153110 1011 Dankort380,87

01-07-20153110 1263 Betalingsservice1.259,49

09-07-20153110 1315 Dankort354,07

03-08-20153110 1458 Betalingsservice1.340,79

01-10-20153110 1863 Betalingsservice1.998,11

02-11-20153110 2084 Betalingsservice 773,79

01-12-20153110 2293 Betalingsservice1.170,35

23-11-20153140 2215 Dankort 969,85

20-03-20153430 527 Fællesindbetalingskort1.428,05 357,01 1

04-05-20153601 857 [avis1]3.049,00

02-10-20153601 187 [avis1]2.868,12

07-01-20153663 36 DK-indløsningsabn.1.559,00

08-04-20153663 666 DK-indløsningsabn.1.766,00

08-07-20153663 1311 DK-indløsningsabn.1.766,00

07-10-20153663 1909 DK-indløsningsabn.1.766,00

I alt 27.935,38 1.220,58

Husleje er bogført ud fra bankudskrifter med 12 x 20.196 kr. = 242.352 kr.

(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der alene fratrækkes udgifter, der er anvendt til at er-hverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Ifølge momslovens § 37, kan der ved opgørelse af momstilsvaret som købsmoms, fradrages moms af virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens salg af varer og ydelser.

I henhold til bogføringslovens § 9, skal enhver registrering/postering dokumenteres ved et grundbilag.

Der kan kun godkendes fradrag for udgifter i virksomheden, når der foreligger en købsfaktura.

Du kan ikke bruge betalingsserviceoversigt uden specifikationer af udgiften, kontoudtog, dankort-kvitteringer, bankudskrift og rykker som dokumentation for dine udgifter.

SKAT har forhøjet indkomsten med 27.935 kr. + 242.352 kr. = 270.287 kr.

SKAT nedsætter din købsmoms med 955 for 1. halvår og 265 kr. for 2. halvår.

(...)

El, vand, gas og hybrid.

De faktiske forhold

Der er blandt andet bogført følgende udgifter for varme, vand og hybridnet:

Dato Bilag TekstSkatMomsHalvår

15-01-2015 88varme/vand/hybrid3.339,60834,901

16-04-2015 728varme/vand/hybrid3.339,60834,901

06-07-2015 1293varme/vand/hybrid3.339,60834,902

07-10-2015 1899varme/vand/hybrid3.339,60834,902

30-12-2015 2508varme/vand/hybrid3.339,60834,902

I alt 16.698,00 4.174,50

Bilag 88 er dateret den 01102014 og vedr. periode 01072014-30092014.

Der fremgår ikke moms af fakturaerne.

Bilag er fra:

[person2], [adresse1], [by1].

[person2] er ikke registreret som ejer af [adresse2], st., hvorfor SKAT har anmodet om re-degørelse/dokumentation for, hvilket lejemål der betales for, og hvorfor beløbet indbetales til [person2], hvilket ikke er modtaget.

(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Fradragsberettigede driftsudgifter kan som udgangspunkt fratrækkes i den skattepligtige indkomst, når der foreligger en faktura. Det er som udgangspunkt ikke en betingelse, at beløbet er betalt eller er forfaldent til betaling.

Momsen skal medregnes som købsmoms på virksomhedens momsangivelse for den periode, hvor indkøbet er foretaget, dvs. hvor afgiftspligten er indtrådt.

Da bilag 88 er opkrævning vedrørende 2014, kan fradrag ikke godkendes i indkomståret 2015.

Da der ikke foreligger dokumentation/redegørelse for, at udgiften vedrører din virksomhed, kan der ikke godkendes fradrag herfor med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT har forhøjet indkomsten med 16.698 kr.

Da der ikke er opkrævet moms, kan der ikke fratrækkes moms med henvisning til momslovens § 37 og 56, stk. 3.

SKAT nedsætter din købsmoms med 1.670 kr. for 1. halvår og 2.504 kr. for 2. halvår.

Udgifter vedrørende indkomståret 2014

De faktiske forhold

Der er bogført udgifter der ikke vedrører indkomståret 2015:

DatoBilagKontoSkatMoms

15-01-2015 9034301.298 324

16-04-201572336256.3181.279

I alt7.6161.603

(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

Fradragsberettigede driftsudgifter kan som udgangspunkt fratrækkes i den skattepligtige indkomst, når der foreligger en faktura. Det er som udgangspunkt ikke en betingelse, at beløbet er betalt eller er forfaldent til betaling.

Momsen skal medregnes som købsmoms på virksomhedens momsangivelse for den periode, hvor indkøbet er foretaget, dvs. hvor afgiftspligten er indtrådt.

Da de bogførte udgifter vedrører levering af varer og ydelser i indkomståret 2014, kan fradrag ikke godkendes i indkomståret 2015.

SKAT har forhøjet indkomsten med 7.616 kr. med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT nedsætter din købsmoms for 1. halvår med 1.603 kr. med henvisning til momslovens § 37 og § 56, stk. 3.

Telefon

De faktiske forhold

På konto 3620 er der fratrukket følgende udgifter til telefon

DatoBilagTekst Beløb

15-01-201585[virksomhed7] 754,47

02-02-2015203[virksomhed6]2.059,91

02-02-2015211Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

04-02-2015224Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 137,32

23-02-2015337[virksomhed6] 1.441,59

23-02-2015338[virksomhed7] 834,47

02-03-2015407Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

02-03-2015408Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 161,88

09-03-2015447Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]671 832,94

12-03-2015468[virksomhed7] 754,47

20-03-2015520Fællesindbetalingskort [virksomhed6] APS 2.348,23

31-03-2015597Betalingsservice [virksomhed11] A/S Aftalenr. [...]748 927,80

01-04-2015632Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

01-04-2015633Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 103,32

24-04-2015770[virksomhed6] 1.889,90

24-04-2015771[virksomhed7] 1.481,57

04-05-2015855[virksomhed6] 1.889,90

04-05-2015877Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

04-05-2015878Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 79,28

19-05-2015967[virksomhed7] 2.236,04

01-06-20151077Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

01-06-20151078Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 81,12

08-06-20151115Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]671 840,60

09-06-20151128[virksomhed7] 1.655,98

09-06-20151129[virksomhed6] 468,50

30-06-20151245Betalingsservice [virksomhed11] A/S Aftalenr. [...]748 932,92

01-07-20151264Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

01-07-20151265Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 94,72

06-07-20151297[virksomhed6] 2.603,76

21-07-20151378[virksomhed6] 2.709,06

21-07-20151380[person3]. postering fra 21-07-2015- 2.709,06

21-07-20151381[virksomhed6] 2.709,06

03-08-20151459Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

03-08-20151460Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 83,20

20-08-20151553[virksomhed6] 1.979,56

31-08-20151626Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]671 277,60

01-09-20151653Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,79

01-09-20151654Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 74,92

07-09-20151678[virksomhed7] 107,38

16-09-20151742[virksomhed6] 3.278,11

30-09-20151838Betalingsservice [virksomhed11] A/S Aftalenr. [...]748 916,20

30-09-20151839Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]671 840,60

01-10-20151864Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

01-10-20151865Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 91,72

07-10-20151905[virksomhed7] 1.472,98

15-10-20151960[virksomhed6] 2.950,41

02-11-20152085Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

02-11-20152086Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 81,12

19-11-20152186[virksomhed6] 2.419,59

19-11-20152187[virksomhed7] 1.004,02

01-12-20152294Betalingsservice [virksomhed8] Aftalenr. [...]949 405,80

01-12-20152295Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]482 82,60

17-12-20152398[virksomhed7] 3.380,80

17-12-20152400[virksomhed6] 2.134,39

30-12-20152481Betalingsservice [virksomhed9] A/S Aftalenr. [...]671 864,60

30-12-20152482Betalingsservice [virksomhed11] A/S Aftalenr. [...]748 778,92

I alt 54.502,26

Der er afløftet købsmoms med 25 % af 54.502,26 = 13.625,56

Skattemæssigt er privat andel modregnet med 2.600,00

SKAT har anmodet om:

[virksomhed7]

Af bilag fra [virksomhed7] fremgår det, at der er 3 abonnementer. Du bedes redegøre for hvem der har de enkelte telefoner til rådighed.

Det drejer sig om følge telefonnumre:

•[...2]

•[...3]

•[...4]

Bilag fra 3 indeholder flere abonnementer. Du bedes redegøre for hvem der har de enkelte abonnementer til rådighed:

Det drejer som om følgende:

•[...5]

•[...6]

•[...7]

•[...8]

•[...9]

•[...10]

•[...11]

Betalinger til [virksomhed8] og [virksomhed9] er bogført ud fra bank.

Du bedes fremsende samtlige fakturaer, herunder dokumentation for, hvad der betales for.

Hvilket ikke er modtaget.

Ved en nærmere gennemgang er det konstateret, at følgende bilag også mangler i fremsendt materiale: 52, 597, 1838 og 2482.

TV-pakke, antenne, licens er fratrukket på konto 3625 ned 30.238 kr. + moms.

(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan du fratrække de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedlige årets indkomst. Det vil sige de udgifter der tilknytter sig direkte til virksomhedens indkomst.

Virksomheden kan efter momslovens § 37 fratrække købsmoms af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Ifølge bilag 1245 fra [virksomhed11] er der tale om fastnetabonnement med telefonnummer [...12].

Din virksomheds telefonnummer har [...13]. Dette telefonnummer fremgår ikke af opkrævninger fra [virksomhed11], [virksomhed6] eller [virksomhed7], hvorfor SKAT skønner, at dette betales til [virksomhed8].

Ved telefonsamtale af 9/2 2017, ringede du op fra telefonnummer [...2], hvorfor SKAT anser, at du har dette abonnement til rådighed for privat benyttelse, hvilket betales via [virksomhed7].

SKAT skønner herefter, at dine erhvervsmæssige udgifter til telefon inkl. privat telefon kan henføres til udgifterne til [virksomhed11], [virksomhed8] og [virksomhed7], hvorfor der skønsmæssigt godkendes fradrag herfor med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og momslovens § 37.

SKAT anser ikke at udgifter vedrørende [virksomhed6] knytter sig til virksomhedens indkomst og dermed ikke fradragsberettiget med henvisning til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og momslovens § 37.

Der godkendes således ikke fradrag for udgifter til [virksomhed6] fratrukket med følgende beløb:

DatoBilagTekstBeløb

02-02-2015203[virksomhed6]2.059,91

23-02-2015337[virksomhed6]1.441,59

20-03-2015520Fællesindbetalingskort [virksomhed6] APS2.348,23

24-04-2015770[virksomhed6]1.889,90

04-05-2015855[virksomhed6]1.889,90

09-06-20151129[virksomhed6]468,50

06-07-20151297[virksomhed6]2.603,76

21-07-20151378[virksomhed6]2.709,06

21-07-20151380[person3]. postering fra 21-07-2015-2.709,06

21-07-20151381[virksomhed6]2.709,06

20-08-20151553[virksomhed6]1.979,56

16-09-20151742[virksomhed6]3.278,11

15-10-20151960[virksomhed6]2.950,41

19-11-20152186[virksomhed6]2.419,59

17-12-20152400[virksomhed6]2.134,39

I alt28.172,91

Der er afløftet moms heraf med 25 % af 28.172 kr. = 7.043 kr.

SKAT har forhøjet indkomsten med 28.172 kr.

SKAT nedsætter købsmomsen med 7.043 kr., 2.524 kr. i 1. halvår og 4.519 kr. i 2. halvår

(...)"

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

"(...)

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Punkt 1.

SKAT indstiller, at der godkendes fradrag for bilag 16 og 17 med henholdsvis 2.880 kr. og 7.647 kr. og moms med 1.911 kr.

Vedrørende bilag 105, fastholder SKAT, at der ikke er fradrag herfor, da bilag ikke er indsendt.

Vedrørende bilag 7, fastholder SKAT, at der ikke er fradrag herfor, da der er tale om en ordrebe­ kræftelse og ikke en faktura.

Punkt 3.

SKAT indstiller, at der godkendes fradrag for bilag 18 med 3.540 kr. og moms med 885 kr.

Punkt 5.

Der foreligger nu dokumentation for bilag 23, 11, 12, 13, 14 og 15 vedrørende kørsel med i alt 7.781 kr.

Da udgifterne vedrører blandet benyttet bil, godkendes erhvervsmæssigt fradrag herfor med 21 %, med henvisning til pkt. 7.

SKAT indstiller, at indkomsten nedsættes med 21 % af 7.781 kr. = 1.634 kr.

SKAT indstiller, at indkomsten nedsættes med Netsaftale, i alt 5.288 kr. og moms med 1.371 kr.

SKAT indstiller, at indkomsten nedsættes med husleje, 242.352 kr. Punkt 6.

SKAT fastholder, at der ikke kan godkendes fradrag, da der ikke er indsendt dokumentation for elektronisk betaling.

Punkt 7.

Punktet fastholdes, da godkendt fradrag er reguleret ovenfor under pkt. 5.

Punkt 8.

SKAT indstiller, at der godkendes fradrag i skatten med 4 x (3.339,60 + 834,90) kr. = 16.698 kr. (14.193,30 kr.)

SKAT fastholder, at der ikke er fradrag for bilag 88, i 2015. Såfremt der ikke er foretaget fradrag

i 2014 kan skatteyder selv ændre sit selvangivne overskud af virksomhed for 2014.

Punkt 9.

SKAT indstiller, at der godkendes fradrag for bilag 723, med 6.318 kr. og moms med 1.279 kr., da det er en fejl, at SKAT har fortaget ændringen.

SKAT fastholder, at der ikke er fradrag for bilag 90, i 2015. Såfremt der ikke er foretaget fradrag i 2014 kan skatteyder selv ændre sit selvangivne overskud af virksomhed for 2014.

Punkt 10.

SKAT anser ikke oplysningerne om, at udgifterne vedrører 3 Ipads og 3 telefonnumre, er nye oplysninger der kan medføre ændring af SKATs afgørelse.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker SKAT at blive hørt i sagen igen, inden Skatteankestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

(...)"

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for købsmoms med 17.851 for 2015.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

" "Det accepteres at den skattepligtige indkomst forhøjes med kr.39,628,93 og den indgående afgift nedsættes med kr. 41.388,57.

Punkt 1. ikke godkendt del af fradrag for varekøb kr. 51.620,00 kr.

Punkt 1.varekøbSKAT51.620,00 1.911,00

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

Forskel i kontokort

2.880,00

Bilag 16

Vedrørende kontor 1326 kortafgift [finans2]. Der begæres fradrag

-2.880,00

Bilag 28 5/1 2015

7.647,00

Bilag 17

Der begæres fradrag

-7.647,00

-1,911,00

31/12 2015

-41.093,00

Hensættelse

19/1 2015

11.506,00

Overføres til løn

-11.506,00

Bilag 105

3.508,00

Bilag 7

Der begæres fradrag

-2.806,40

-701.60

10/2 2015

368,65

Accepteres

4/3 2015 bilag 419

175,44

Accepteres

18/9 2015 bilag 1756

9.384,30

Accepteres

24/9 2015bilag 1798

1.099,00

[...] lædervarer

Accepteres

7/10 2015 bilag 2026

2.700,00

[...64]

Accepteres

31/12 2015

12.351,61

Accepteres

SUM

41.093,00

Ændring

36.206,60

-701,60

Punkt 3. Ikke godkendt del af fradrag for arbejdstøj kr. 7.600,00

Punkt 3. Arbejdstøj7.600,001,900,17

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

31/1 2015 bilag 195

1.358,80

Arbejdssko

Accepteres

8/4 2015 bilag 664

279,92

[virksomhed4]

Accepteres

8/5 2015 bilag 903

3.540,00

Bilag 18 [virksomhed5]

Vedrørende tryk på t-shirt - [...] således at kunderne kan se hvem der er ansat

-3540,00

-885,00

1/10 2015 bilag 2054

1.838,40

[...] arbejdstøj

Accepteres

7/0 205

583,56

[virksomhed4]

Accepteres

Sum

7.600,00

2.840,00

1.015,17

Punkt 5. ikke godkendt fradrag for udgifter der ikke er dokumenteret kr. 270.287,00

Punkt 5 ikke dokumenterede 270.287,00 1.220,00

Udgifter

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

20/3 2015 bilag 519

2.391,20

[virksomhed10]

8/ 10 2015 bilag 1915

1.063,11

[virksomhed12] & Co

2/3 2015 bilag 406

1.238,94

Se bilag 23 inkluderet i punkt 7 konto 3110 bilag 10

Betalingsservice

-1.238,94

9/4 2015 bilag 683

319,01

Dankort

Accepteres

29/4 2015 bilag 803

171,32

Dankort

Accepteres

20/5 2015 bilag 985

302,31

Dankort

Accepteres

26/5 2015 bilag 1011

380,87

Dankort

Accepteres

1/7 2015 bilag 1263

1.259,49

Betalingsservice

Inkluderet i punkt 7 bilag 11

-1.249,49

9/7 2015 bilag 1315

354,07

Dankort

Accepteres

3/8 2015 bilag 1458

1.340,79

Betalingsservice

Inkluderet i punkt 7 bilag 12

-1.340,79

1/10 2015 bilag 1863

1.998,11

Betalingsservice

Inkluderet i punkt 7 bilag 13

-1.998,11

2/11 2015 bilag 2084

773,79

Betalingsservice

Inkluderet i punkt 7 bilag 14

-773,79

1/12 2015 bilag 2993

1.170,35

Betalingsservice

Inkluderet i punkt 7 bilag 15

-1.170,35

23/11 2015 bilag 2215

969,85

Dankort

Bilag bortkommet accepteres

20/3 2015 bilag 527

1.428,05

Fællesindbetalingskort

Bilag bortkommet accepters

4/5 2015 bilag 857

3.049,00

[avis1]

Bilag bortkommet accepteres

2/10 2015 bilag 1872

2.868,12

[avis1]

Bilag bortkommet accepteres

7/1 2015 bilag 36

1.559,00

DK indløsningsabb.

Netsaftale

-1.247,20

-311,80

8/4 2015 bilag 666

1.766,00

DK indløsningsabb

Netsaftale

-1.412,80

-353,20

8/7 2015 bilag 1311

1.766,00

Dk indløsningsabb

Netsaftale

-1.412,80

-353,20

7/10 2015 bilag 1909

1.766,00

DK indløsningsabb

Netsaftale

-1.412,80

-353,20

242.352,00

Husleje 12x20.196,00

Bilag 19 huslejekontrakt vedlægges-som det fremgår er beløbene desuden hævet hver måned på virksomhedens bankkonto

242.352,00

Sum

Ændring

14.677,93

151,40

Punkt 6. ikke godkendt fradrag for udgifter som ikke er dokumenteret betalt

elektronisk Kr. 34.756,00

punkt 5. ikke dokumenterede34.756,00

udgifter

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

Bilag 190

14.500,00

Revisor

Bilag 1 som det fremgår af bankudskrifterne, er beløbet hævet i banken 8/0 2015

-14.500,00

Bilag 2510

9.850,00

Revisor

Bilag 2 beløbet er bogført på skyldige omkostninger og betalt via bank den 5/1 2016

-9.850,00

Bilag 2507

10.406,00

[...]

Bilag 4 bogført på skyldige omkostninger betalt via bank den 4/1 2016

-10,406,00

Sum

Ændring

0

0

Punkt 8. Ikke godkendt del af fradrag for el, vand, kr. 16.698,00

[person2], har står som udlejer af lejemålet, [adresse2], hvilket fremgår af

huslejekontrakten bilag 19

Vedr. opkrævningen jf. bilag 8-9

Punkt 8. ikke dokumenterede 16.698,00 4.174,00

udgifter

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

15/1 2015 bilag 880

3.339.60

Uanfægtet at dette vedrører 2014 er det ikke fratrukket i 2014 og der begæres fradrag

-3.339,6

834,90

16/4 2015 bilag 728

3.339,60

-3.339,60

834,90

6/7 2015 bilag 1293

3.339,60

-3.339,60

834,90

7/10 2015 bilag 1899

3.339,60

-3,339,60

834,90

31/12 2015 bilag 2508

3.339,60

-3.339,60

834,90

Sum

Ændring

-4.174,00

4.174,00

Punkt 9. Ikke godkendte udgifter vedr. 2014 kr. 7.616,00.

Punkt 8. ikke dokumenterede 7.616,00 1.603,00

udgifter

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

15/1 2015 bilag 90

1.298,00

Betalt i bank 15/1 2015

Der begæres fradrag-alternativ ændring af indkomsten 2014

-1.298,00

-324,00

16/4 2015 bilag 723

6.318,000

Bilag 20

Vedrører 2015

-6318,00

-1.279,00

Sum

Ændring

0

0

Punkt 10. Ikke godkendt del af fradrag for telefonudgifter kr. 28.172,00

Vedrører et tegnet abonnement hos [virksomhed6], vedrører 3 Ipads og 3 telefonnr. tilknyttet - tegnet

for 3 årlig periode hvor den ikke kunne opsiges, bruges til nets m.m.

Punkt 8. ikke dokumenterede 28.172,00 -7.043,00

udgifter

Beløb

Bilag henvisning

Kommentarer

Tillæg til forslag

Moms

Sum

-28.172,00

-7.043,00

Ændring

0

0

Landsskatterettens afgørelse

I henhold til momslovens § 4, stk. 1, skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Af momslovens § 37 fremgår der følgende:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)"

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55 føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften.

Af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., fremgår der følgende:

"Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt."

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 og 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011). Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Følgende fremgår af bogføringslovens § 7, stk. 1-3:

"Stk. 1. Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang. Herunder skal transaktionerne registreres snarest muligt efter, at de forhold foreligger, der er grund til registreringerne. En virksomhed, der på grund af art og omfang ikke er i stand til at registrere køb eller salg, kan i stedet registrere på grundlag af daglige kasseopgørelser.

Stk. 2. Registreringerne skal så vidt muligt foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i. Registreringerne skal henvise til de tilhørende bilag og indeholde oplysninger, der gør det muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen.

Stk. 3. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger."

Registrerede virksomheder skal til dokumentation for den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, jf. § 82 i momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 (tidligere § 58 i momsbekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006).

Fakturaerne skal ifølge § 58 i momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 (tidligere § 40 i momsbekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006) indeholde følgende:

- Udstedelsesdato (fakturadato).
- Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.
- Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.
- Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.
- Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
- Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.
- Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
- Gældende afgiftssats.
- Det afgiftsbeløb, der skal betales."

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende følgende beløb:

1. halvår

2. halvår

[virksomhed2] ApS

1.911 kr.

Diverse arbejdstøj

1.295 kr.

605 kr.

Udgifter ej dokumenteret ved bilag

955 kr.

265 kr.

El, vand, gas og hybrid

1.670 kr.

2.504 kr.

Udgifter vedr. 2014

1.603 kr.

Telefoni

2.524 kr.

4.519 kr.

Købsmoms

36.048 kr.

I alt

9.958 kr.

43.942 kr.

SKAT har nægtet fradrag for købsmoms med samme begrundelser, som der er nægtet fradrag for udgifterne i den skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten finder, at SKAT ikke har været berettiget til at nægte fradrag for en del af driftsudgifterne for indkomståret 2015.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at der kan godkendes yderligere fradrag for driftsudgifter, idet der er fremsendt dokumentation for disse udgifter og nedsætter derfor virksomhedsindehaverens skattepligtige indkomst. Der henvises til Landsskatterettens afgørelse i sagen med sagsnr. 17-0991900.

Med udgangspunkt i denne sag kan der godkendes fradrag for yderligere købsmoms.

Ændringen af købsmomsen fordeler sig således:

Varekøb

Der er foretaget fradrag vedrørende varekøb med 7.647 kr., hvoraf købsmomsen er fratrukket med 1.911 kr.

Landsskatteretten finder, at det er godtgjort, at der er tale om afholdelse af en fradragsberettiget driftsudgift i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, når der henses til, at klageren har drevet virksomhed med cafeér, værtshuse, diskoteker m.v.

Landsskatteretten finder, at udgiften til isenkram og spiritus har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktivitet.

Landsskatteretten skal desuden bemærke, at der som dokumentation for udgiften foreligger faktura af 3. januar 2015.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der kan godkendes fradrag for købsmomsen på 1.911 kr.

Arbejdstøj

Der er foretaget fradrag vedrørende arbejdstøj med 3.540 kr., hvoraf købsmomsen er fratrukket med 885 kr.

Landsskatteretten finder, at det er godtgjort, at der er tale om afholdelse af en fradragsberettiget driftsudgift i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, når der henses til, at klageren har drevet virksomhed med cafeér, værtshuse, diskoteker m.v.

Landsskatteretten finder, at udgiften til tekstiltryk på t-shirts til personalet har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktivitet.

Landsskatteretten skal desuden bemærke, at der som dokumentation for udgiften foreligger faktura af 8. maj 2015.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der kan godkendes fradrag for købsmomsen på 885 kr.

Udgifter der ikke er dokumenteret ved bilag

Der er foretaget fradrag vedrørende udgifter, der ikke er dokumenteret ved bilag med 6.857 kr., hvoraf købsmomsen er fratrukket med 1.371 kr.

Landsskatteretten finder, at det er godtgjort, at der er tale om afholdelse af en fradragsberettiget driftsudgift i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, når der henses til kontospecifikationer og bankudskrifter fra [finans1].

Klageren har fremsendt dokumentation for udgifter til DK-indløsningsabonnement, jf. bilagene 36, 666, 1311 og 1909.

Landsskatteretten har godkendt skattemæssigt fradrag for udgiften. Det fremgår af den fremsendte dokumentation, at der er betalt købsmoms med 1. 371 kr.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der kan godkendes fradrag for købsmomsen på 1.371 kr. efter momslovens § 37.

El, vand, gas og hybrid

Der er foretaget fradrag vedrørende udgifter til el, vand, gas og hybrid med 16.698 kr., hvoraf købsmomsen er fratrukket med 4.174,50 kr.

Landsskatteretten finder, at det er godtgjort, at der er tale om afholdelse af en fradragsberettiget driftsudgift i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten skal desuden bemærke, at der som dokumentation for udgiften foreligger fakturaer af 31. marts 2015, 29. juni 2015, 29. september 2015 og 20. december 2015.

Landsskatteretten finder, at der på ovenstående grundlag dog ikke kan godkendes fradrag for købsmomsen, jf. momslovens § 37 og § 56, stk. 3, da det ikke fremgår af fakturaerne, at der er opkrævet moms.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse på dette punkt.

Fradrag for udgifter vedrørende indkomståret 2014

Der er foretaget fradrag vedrørende udgifter vedrørende indkomståret 2014 med 1.298 kr., hvoraf købsmomsen er fratrukket med 324 kr.

Landsskatteretten finder, at der ikke er tale om afholdelse af en fradragsberettiget driftsudgift i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, som vedrører 2015, hvorfor der ikke godkendes fradrag for købsmoms i 2015 efter reglerne i momslovens § 37.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at der ikke kan godkendes fradrag for købsmoms på 324 kr., da udgiften ikke vedrører afgiftsperioder i 2015.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse på dette punkt.

Telefoni

Der er foretaget fradrag for udgifter til telefoni med 28.172 kr., hvoraf købsmomsen er fratrukket med 7.043 kr.

Landsskatteretten bemærker, at der kan godkendes fradrag for købsmoms, jf. momslovens § 37, i det omfang der er tale om et erhvervsmæssigt køb.

Landsskatteretten finder, at alene udgiften, der vedrører telefonnummeret [...13], er erhvervsmæssigt. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at telefonnummeret fremgår af virksomhedens hjemmeside og selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Henset til, at det kun er sandsynliggjort, at der er fradrag for købsmoms til ét telefonnummer, finder Landsskatteretten, at Skattestyrelsens skøn er rimeligt.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse på dette punkt.