Kendelse af 27-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 18-06-2021

Journalnr. 17-0991258

Klagen skyldes, at SKAT for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 ikke har godkendt selskabets fradrag for udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør med i alt 20.750 kr., samt at SKAT for perioden har ansat selskabets delvise fradrag for fællesomkostninger til 0 pct.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter selskabet) er et anpartsselskab, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under branchekode ”012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder”. Selskabet havde startdato den 7. juni 1996.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.

Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabet driver en landbrugsejendom med bl.a. udlejning samt beplantning af juletræer med henblik på videresalg.

I perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 havde selskabet bl.a. huslejeindtægter med i alt 24.000 kr., hvoraf selskabet ikke har opkrævet salgsmoms. Repræsentanten har oplyst, at huslejeindtægterne vedrører udlejning af ejendommens stuehus.

I perioden havde selskabet videre indtægter fra salg af vand med i alt 10.717,68 kr., hvoraf selskabet har opkrævet salgsmoms. Repræsentanten har under sagens behandling hos Skatteankestyrelsen oplyst, at indtægterne vedrørte vand udvundet ved en markboring på ejendommen, hvorefter vandet blev solgt til naboen til landbrugsformål.

SKAT har oplyst, selskabet for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 har angivet salgsmoms med i alt 2.679 kr.

Det fremgår af selskabets bogføringsmateriale for 2. halvår af 2016, at selskabet har afholdt udgifter til et revisorhonorar og telefoni. Udgifterne hertil udgør i alt 14.352 kr. med tillæg af 3.587,98 kr. i købsmoms, som selskabet har foretaget fuldt momsfradrag for.

Videre fremgår det af bogføringsmaterialet, at selskabet har afholdt udgifter til en minitraktor med tilbehør. Udgifterne hertil udgør i alt 83.000 kr. med tillæg af 20.750 kr. i købsmoms, som selskabet har foretaget fuldt momsfradrag for. Repræsentanten har oplyst, at minitraktoren anvendes til sprøjtning og spredning af gødning på landbrugsarealet.

Der er ikke fremlagt oplysninger om selskabets indtægter og udgifter i perioden fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017.

SKATs afgørelse

SKAT har den 18. juli 2017 truffet afgørelse, hvorefter SKAT for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 har ansat selskabets delvise fradrag for fællesomkostninger til 0 pct., samt ikke imødekommet selskabets fradrag for udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør med i alt 20.750 kr.

Der er herved bl.a. henvist til følgende:

”...

1. Ændring af købsmoms

...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Registrerede virksomheder, der ønsker fradrag for købsmoms efter momslovens §§ 37-41a, skal dokumentere købsmomsen med faktura, afregningsbilag eller lignende. Se momsbekendtgørelsens § 82.

Efter momslovens § 55 skal registrerede virksomheder føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for SKATs kontrol med afgiftens berigtigelse.

Registrerede virksomheder skal efter momslovens § 74, stk. 4, udlevere regnskabsmaterialet til SKAT, når SKAT anmoder herom.

Minitraktoren

Ifølge momslovens § 37 kan virksomheder ved opgørelsen af momstilsvaret fradrage momsen for virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer.

Selskabet har købt en minitraktor og skærme/hjule til denne. Vi har spurgt selskabets revisor, hvad minitraktoren anvendes til. Dette har vi ikke fået oplyst.

Da det ikke er sandsynliggjort, at minitraktoren anvendes til momspligtig aktivitet, kan vi ikke godkende fradrag for købsmomsen vedrørende købet af minitraktoren 17.750 kr. og vedrørende købet af skærme/hjul 3.000 kr.

Delvis fradragsret

Virksomheder, der er registreret efter momsloven §§ 47, 49, 51 eller 51 a, har delvis fradragsret for momsen af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, som både anvendes til virksomhedens fradragsberettigede formål efter momsloven § 37 og til virksomhedens momsfri leverancer. Det fremgår af momslovens § 38, stk. 1.

Fradraget udgør den andel af momsen, der forholdsmæssigt svarer til den fradragsberettigede omsætning i forhold til den samlede omsætning. Fremkommer der ved beregningen af fradragsprocenten decimaler, oprundes fradragsprocenten til nærmeste hele tal

Ved beregningen af afgiftstilsvaret for den enkelte afgiftsperiode foretages en foreløbig opgørelse af den del af købsmomsen, der kan fradrages efter momsloven § 38 stk. 1. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af afgiftstilsvaret. Det fremgår af momsloven § 38, stk. 4 og momsbekendtgørelsens § 17.

Eksempler på de udgifter, der er delvis fradragsret på i virksomheden, vil være udgifter til revisor, udgifter til telefon og øvrige administrationsomkostninger, der vedrører begge aktiviteter i virksomheden.

Når virksomheden har udgifter, der vedrører både den momspligtige og den momsfrie omsætning, har virksomheden delvis fradrag for den andel af momsen, der forholdsmæssigt svarer til den fradragsberettigede omsætning i forhold til den samlede omsætning.

Fælles omkostninger i selskabet, som vedrører både den momspligtige og den momsfrie omsætning, er udgifter til revisorhonorar 3.269 kr. og telefon 319 kr.

I selskabets foregående regnskabsår, 1. juni 2015 – 1. juli 2016 har selskabet haft en momsfri omsætning fra udlejning af ejendom 48.000 kr., jf. kontospecifikationerne.

Selskabet har ingen momspligtig omsætning haft i det foregående regnskabsår, jf. momsangivelsen for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 og kontospecifikationerne.

Fradragsprocent for fælles omkostninger er derfor 0 %. Der er således ikke fradrag for købsmomsen for udgifterne til revisor og telefon.

Købsmomsen kan herefter opgørs således:

Angivet købsmoms32.219 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms for minitraktor17.750 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms for skærme/hjul3.000 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms for revisorhonorar3.269 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms for telefon319 kr.

Ændring af købsmoms i alt24.338 kr.

Købsmoms efter ændring7.881 kr.

...”.

Under sagens behandling har SKAT den 3. november 2017 bl.a. videre anført følgende:

”...

Momsfradrag for minitraktor samt skærme/hjul til denne.

Ud fra de svar, revisor giver i klagen på de spørgsmål, SKAT har stillet selskabets revisor den 3. april 2017, mener vi, at selskabet skal have fuldt fradrag købsmoms for minitraktor samt skærme/hjul til denne.

Delvis fradragsret for købsmoms for fællesudgifterne, som vedrører både den momspligtige og den momsfrie omsætning.

Vi fastholder, at den delvis fradragsprocent for fælles omkostningerne er 0 %, jf. vores afgørelse side 4 -5.

...”.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om fuld fradragsret for selskabets afholdte udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør med samlet 20.750 kr. for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016.

Videre har selskabets repræsentant nedlagt påstand om delvis fradragsret for selskabets afholdte udgifter til købsmoms af udgifter til et revisorhonorar og telefoni med samlet 3.588 kr. for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016.

Der er herved bl.a. anført følgende:

”...

Selskabet består af en landbrugsejendom, hvor der er plantet juletræer på den største del af det dyrkbare areal på ejendommen. Ejendommens driftsbygninger bruges til opbevaring af ejendommens maskiner samt værksted og lignende. Ejendommens bolig er udlejet.

Alle juletræer er plantet over en periode på 2 år i 2012 og 2013, så vil der først komme indtægt fra disse fra 2018. Der går normalt 7 år fra plantning, indtil de første store juletræer kan sælges. Der kan dog oftest sælges lidt små træer og nogen pyntegrønt allerede 6 år efter.

Vi mener således, at virksomhedens udgifter er til momspligtige formål, men på grund af virksomhedens karakter, så vil der være nogle år, hvor der ikke er momspligtige indtægter, da de store indtægter vil samles i de år, hvor der sælges juletræer.

Der er stillet 4 spørgsmål til selskabets revisor den 3. april 2017, hvor skriftligt svar fejlagtigt aldrig er blevet indsendt til SKAT:

Spørgsmål og svar kommer her:

1.Ud fra kontospecifikationer kan ses, at [virksomhed1] ApS har huslejeindtægter. Hvilken ejendom udlejes? Hvorfor er der ikke moms på huslejen?

a.Stuehuset på ejendommen udlejes til boligformål.

b.Der er ingen moms på udlejning til bolig.

2.Ifølge kontospecifikationer sælger virksomheden vand (konto 1107). Til hvem sælges vandet? Sælges vandet i forbindelse med udlejning af ovennævnte ejendom.

a.Vand sælges fra en markboring til en nabo til landbrugsformål.

b.Det har ikke forbindelse med udlejning afejendommen.

c.Der sker ikke altid afregning for dette vandsalg hvert år.

3.Hvornår er juletræerne plantet/hvornår er de parat til salg?

a.Juletræerne er plantet i 2012 og 2013.

b.De første træer er tidligst klar til salg i 2018, og den store indtægt starter først i 2019.

4.Der er sendt bilag på den købte minitraktor. Hvad anvendes minitraktoren til?

a.Minitraktoren anvendes til gødskning og sprøjtning i juletræskulturen, hvor den har en passende størrelse til at kunne være mellem juletræsrækkerne.

b.Den anvendes ikke til have el. lignende.

...”.

Under sagens behandling har repræsentanten den 6. april 2021 bl.a. videre anført følgende:

”...

SKAT anerkender i deres svar af 3/11 2017, at der kan gives fuldt fradrag for moms på køb af minitraktor + skærme/hjul til denne, hvilket vi er enige i. De ansætter den delvise fradragsret på fællesudgifter til 0 %, hvilket er faktuelt forkert, da der i perioden har været momspligtige indtægter på 10.718 kr. og momsfrie indtægter på 24.000 kr. Dette må give en fradragsprocent på 31 %. Købsmoms på revisor og telefon er på 3.588 kr. = Fradrag 31 % = 1.112 kr.

...”.

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling i sagen:

”...

Skattestyrelsen er overvejende enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, der ændrer daværende SKATs afgørelse.

Det er oplyst, at klager driver en landbrugsejendom med bl.a. momsfri udlejning af stuehus, beplantning af juletræer med henblik på videresalg og salg af vand fra vandboring.

Klagers har regnskabsår fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Klager afregner moms halvårligt, og den påklagede afgørelse vedrører alene 2. halvår 2016.

Med baggrund i den af klager under klagesagen indsendte forklaring og dokumentation er Skattestyrelsen enig med Skatteankestyrelsen i, at klager nu har godtgjort, at indkøb af minitraktor og tilbehør er anvendt til klagers momspligtige aktiviteter, hvorfor klager er berettiget til momsfradrag for udgifter til minitraktor og tilbehør med 20.705 kr. jf. momslovens § 37, stk. 1.

Skattestyrelsen er tilsvarende enig i, at klager er berettiget til delvist momsfradrag for fællesomkostninger i form af revisorhonorar og telefon jf. momslovens § 38, stk. 1 og momsbekendtgørelsens § 17.

Klager havde i det foregående regnskabsår ikke momspligtig omsætning, hvorfor der efter momsbekendtgørelsen § 17, stk. 1, 1. og 2. pkt. ikke var mulighed for at indrømme et foreløbigt momsfradrag for fællesomkostninger. Henset til klager har momspligtig og momsfri omsætning i det regnskabsår, hvor 2. halvår 2016-afgiftsperioden indgår i, vil klagers momsfradrag omfattet af klagesagen jf. momsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, 3. pkt. kunne opgøres ud fra omsætningstallene for hele regnskabsåret.

Klagers repræsentant har opgjort fradragsretten for fællesomkostninger alene ud fra omsætningstal i den påklagede afgiftsperiode, svarende til 31 %, hvilket Skatteankestyrelsen synes at tilslutte sig i sit forslag til afgørelse. Det er som nævnt Skattestyrelsens opfattelse, at fradragsretten skal opgøres på grundlag af omsætningen i det samlede regnskabsår og der ikke er hjemmel til at opgøre den afgiftsperiode for afgiftsperiode.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at opgørelsen af klagers delvise momsfradrag skal hjemvises.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 ikke har godkendt selskabets fradrag for udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør med i alt 20.750 kr.

Endvidere skal der tages stilling til, om det er med rette, at SKAT for den omhandlede periode har ansat selskabets delvise fradrag for fællesomkostninger til 0 pct.

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Af momslovens § 38 fremgår følgende:

”For varer og ydelser, som en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

(...)

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af den delvise fradragsret efter stk. 1 og 2”.

Bemyndigelsen er udnyttet i momsbekendtgørelsens kapitel 4. Følgende fremgår af momsbekendtgørelsens § 17:

”Ved beregningen af afgiftstilsvaret for den enkelte afgiftsperiode foretages i forbindelse med opgørelse af fradragsretten efter momslovens § 38, stk. 1, en foreløbig opgørelse af den del af afgiften på virksomhedens indkøb, der kan medregnes til den indgående afgift. Denne opgørelse foretages på grundlag af omsætningen i det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages endelig regulering af afgiftstilsvaret. (...)”.

Ifølge det oplyste er selskabet registreret i CVR-registret under branchekode ”012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder”. Selskabet havde startdato den 7. juni 1996.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.

Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabet driver en landbrugsejendom med bl.a. udlejning samt beplantning af juletræer med henblik på videresalg.

I perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 havde selskabet bl.a. huslejeindtægter med i alt 24.000 kr., hvoraf selskabet ikke har opkrævet salgsmoms. Repræsentanten har oplyst, at huslejeindtægterne vedrører udlejning af ejendommens stuehus.

I perioden havde selskabet endvidere indtægter fra salg af vand med i alt 10.717,68 kr., hvoraf selskabet har opkrævet salgsmoms. Repræsentanten har under sagens behandling hos Skatteankestyrelsen oplyst, at indtægterne vedrørte vand udvundet ved en markboring på ejendommen, hvorefter vandet blev solgt til naboen til landbrugsformål.

SKAT har oplyst, selskabet for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 har angivet salgsmoms med i alt 2.679 kr.

Det fremgår af selskabets bogføringsmateriale for 2. halvår af 2016, at selskabet har afholdt udgifter til et revisorhonorar og telefoni. Udgifterne hertil udgør i alt 14.352 kr. med tillæg af 3.587,98 kr. i købsmoms, som selskabet har foretaget fuldt momsfradrag for.

Videre fremgår det af bogføringsmaterialet, at selskabet har afholdt udgifter til en minitraktor med tilbehør. Udgifterne hertil udgør i alt 83.000 kr. med tillæg af 20.750 kr. i købsmoms, som selskabet har foretaget fuldt momsfradrag for. Repræsentanten har oplyst, at minitraktoren anvendes til sprøjtning og spredning af gødning på landbrugsarealet.

Der er ikke fremlagt oplysninger om selskabets indtægter og udgifter i perioden fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017.

Landsskatteretten finder på baggrund af det oplyste, at der for perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 kan godkendes fradrag for udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør med samlet 20.750 kr., jf. momslovens § 37, stk. 1. Retten finder det således godtgjort, at minitraktoren med tilbehør er anvendt udelukkende til brug for selskabets afgiftspligtige aktiviteter.

Videre finder Landsskatteretten i overensstemmelse med Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling, at selskabet har ret til delvis fradrag for udgifter til købsmoms af fællesomkostninger, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Opgørelsen af den delvise fradragsret hjemvises til fornyet behandling i Skattestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1428 om forretningsorden for Landsskatteretten § 12, stk. 4.

Landsskatteretten ændrer dermed SKATs afgørelse.