Kendelse af 08-02-2021 - indlagt i TaxCons database den 10-03-2021

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 1. halvår 2014

Forhøjelse af momstilsvar

4.483 kr.

0 kr.

4.733 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2014

Forhøjelse af momstilsvar

22.834 kr.

0 kr.

23.084 kr.

Afgiftsperioden 1. halvår 2015

Forhøjelse af momstilsvar

4.743 kr.

0 kr.

4.993 kr.

Afgiftsperioden 2. halvår 2015

Forhøjelse af momstilsvar

3.797 kr.

0 kr.

4.047 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] med CVR-nummer [...1] blev startet den 1. februar 2012 og beskæftigede sig med service af antenner og kabel-tv. Indehaveren har forklaret, at han ophørte med at drive virksomheden i 2017 på grund af skattesagen, men at han endnu ikke har afmeldt CVR-nummeret.

Virksomheden blev drevet fra ejendommen [adresse1], [by1], som også er indehaverens private bopæl. Ejendommen er vurderet som en almindelige beboelsesejendom.

Virksomheden har angivet købsmoms med 41.487 kr. for afgiftsperioden 2014 og 63.256 kr. for afgiftsperioden 2015.

Afgiftsperioden 2014

Lokaleudgifter

Virksomheden har på konto 5020 – El, vand, varme m.v. fratrukket udgifter til forbrug af el, vand og varme med 15.850 kr. ekskl. moms. Moms er fratrukket med 3.962 kr.

SKAT har skønsmæssigt godkendt fradrag med 2.000 kr. og fradrag for købsmoms med 500 kr.

Arbejdstøj

Virksomheden har på konto 3200 – Arbejdstøj fratrukket 399 kr. vedrørende bilag 6. Bilag 6 er en kvittering fra [virksomhed2] på køb af 1 par herresko til 499 kr. inkl. moms. Moms udgør 100 kr.

Vareforbrug

Virksomheden har på konto 2000 – Vareforbrug fratrukket 46.730 kr. vedrørende bilag 120. Moms er fratrukket med 11.683 kr. Bilag 120 er en proforma faktura (ordrenr. 2490720) fra [virksomhed3] dateret den 3. december 2014 på køb af HD PROTAB Broadcaster analyzer og Hand held noise generator til i alt 46.730 kr. ekskl. moms. Moms udgør 11.683 kr. I regnskabet for 2015 er der fratrukket faktura, som knytter sig til samme ordrenummer. Indehaveren har overfor SKAT oplyst, at det er en fejl, at udgiften er fratrukket i 2014.

Virksomheden har endvidere fratrukket 15.995 kr. vedrørende bilag 104. Moms er fratrukket med 3.999 kr. Bilag 104 er en faktura med fakturanr. 3857683 fra [virksomhed3] vedrørende køb af HD Flash Speciale Edition. På konto 7460 – Diverse inkl. moms er der som bilag 107 fratrukket et tilsvarende beløb på 15.995 kr. Moms er fratrukket med 3.999 kr. Bilag 107 er en faktura fra [virksomhed3] hvoraf fremgår ”RMA sag – vare på faktura 3857683 returneres til kreditering.” Der ses ikke at være sket kreditering i bogføringen. I bogføringen for 2015 er der fratrukket udgifter til køb af et tilsvarende produkt hos [virksomhed3]. Indehaveren har oplyst til SKAT, at han kun havde et af de pågældende produkter, og at det må være en fejl, at der ikke er sket kreditering i bogføringen.

Vedligeholdelse af bil

Virksomheden har på konto 6040 – Vedligeholdelse af bil (gulplade) fratrukket 280 kr. ekskl. moms vedrørende bilag 100. Moms er fratrukket med 70 kr. Bilag 100 er et blåt udgiftsbilag dateret den 23. oktober 2014, hvor der med håndskrift er påført ”Brugt tagbøjler fra [...], 350 kr.” Sammen med bilaget ligger der en udskrift fra [...] med en annonce på tagbøjler.

Diverse

Virksomheden har på konto 7460 – Diverse inkl. moms fratrukket 1.600 kr. ekskl. moms vedrørende bilag 131. Moms er fratrukket med 400 kr. Bilag 131 er et blåt udgiftsbilag dateret den 13. maj 2014, hvor der med håndskrift er påført ”Køb af brugt generator 2.000 kr.”

Telefon/IT-udstyr

Virksomheden har på konto 7240 – Telefoni fratrukket udgifter med i alt 9.708,49 kr. Moms er fratrukket med 2.427 kr.

Følgende er fratrukket:

Dato

Bilag

Beskrivelse

Beløb

3. februar

7

[virksomhed4]

625,40 kr.

20. marts

28

[virksomhed5] (Køb af 2 stk. iPhone 5s)

2.391,47 kr.

15. april

42

[virksomhed5]

451,97 kr.

5. maj

44

[virksomhed5]

687,39 kr.

16. juni

47

[virksomhed5]

355,39 kr.

15. juli

56

[virksomhed5]

372,46 kr.

15. august

62

[virksomhed5]

397,15 kr.

15. august

73

[virksomhed5]

397,15 kr.

22. august

66

Reparation iPhone 5s

1.752,00 kr.

15. september

77

[virksomhed5]

397,15 kr.

4. oktober

89

[virksomhed6] alarm

80,00 kr.

15. oktober

92

[virksomhed5]

397,15 kr.

17. november

108

[virksomhed5]

522,66 kr.

15. december

124

[virksomhed5]

881,15 kr.

Bilag 62 og 73 er to identiske fakturaer fra 3 vedrørende telefoni i juni 2014.

Bilag 28 vedrører køb af 2 stk. iPhone 5s. Ud for den ene står der ”[person1] Mobil”. SKAT har oplyst, at [person1] er indehaverens søn.

Der er fremlagt fakturaer fra [virksomhed4] og [virksomhed5] vedrørende udgifter til telefoni. Af bilag 2, som er en faktura fra [virksomhed4], fremgår det, at den vedrører to forskellige telefonnumre. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt numrene tilhører virksomheden. Der fremgår ikke telefonnumre på fakturaerne fra [virksomhed5].

SKAT har skattemæssigt nægtet fradrag for 4.616 kr. ekskl. moms. Moms udgør 1.154 kr.

Virksomheden har på konto 7300 – Internet og webhotel fratrukket udgifter til internet med i alt 1.383 kr. som bilag 31, 49, 83 og 132. Moms er fratrukket med 346 kr.

Virksomheden har vedrørende bilag 29 fratrukket 4.799 kr. på konto 2000 – Vareforbrug og 8.798 kr. vedrørende bilag 40 på konto 8040 – Småanskaffelser. Moms er fratrukket med 2.000 kr. vedrørende bilag 29 og 2.199 kr. vedrørende bilag 40.

Bilag 29 er en bon fra [virksomhed7] dateret den 30. marts 2014 på køb af ACNXMK9ED004 AC LT i5-4200/8G/1T/R7-265- til 5.999 kr. inkl. moms. Moms udgør 2.000 kr. SKAT har oplyst, at det er en computer.

Bilag 40 er en bon fra [virksomhed7] dateret den 12. april 2014 på køb af Microsoft Surface Pro 128 GB, iPad Air WI-FI Cell 128 GB og Mini DisplayPort to HDMI Cab til i alt 10.997 kr. inkl. moms. Moms udgør 2.199 kr.

Begge bonner er udstedt til virksomhedens indehaver.

Afgiftsperioden 2015

Lokaleudgifter

Virksomheden har på konto 5010 – Husleje uden moms fratrukket udgifter til husleje med i alt 9.200 kr. Derudover er på konto 5020 – El, vand, varme m.v. fratrukket udgifter til forbrug af el, vand og varme med 18.233 kr.

SKAT har skønsmæssigt godkendt fradrag med 2.000 kr. og fradrag for købsmoms med 500 kr.

Virksomheden har desuden på konto 5080 – Reparation og vedligeholdelse fratrukket udgifter til vedligeholdelse af lokaler med 965 kr. som bilag 88. Moms udgør 241 kr. Bilag 88 er et blåt udgiftsbilag.

Personaleomkostninger

Virksomheden har på konto 3240 – Mad under kursus/møder m.v. fratrukket 1.143 kr. vedrørende bilag 14. Bilag 14 er en kvittering fra [virksomhed8] på 1.429 kr. for bespisning af 5 personer torsdag den 22. januar 2015.

Diverse

Virksomheden har på konto 7460 – Diverse inkl. momsfratrukket 4.800 kr. vedrørende bilag 15, 1.520 kr. vedrørende bilag 81,2.000 kr. vedrørende bilag 140og 2.800 kr. vedrørende bilag 137.

Bilag 15, 81 og 140 er blå udgiftsbilag.

Bilag 137 er et håndskrevet udgiftsbilag dateret den 2. september 2015 på køb af 1 brugt [virksomhed9] bilindretning til 3.500 kr. Det fremgår ikke af bilaget, hvem der er sælger og køber.

Telefon

Virksomheden har på konto 7240 – Telefoni fratrukket udgifter med i alt 6.857,07 kr. Udgifterne vedrører [virksomhed5], [virksomhed6], og [virksomhed6] iPad og fordeler sig således:

[virksomhed5]:

4.560,67 kr.

[virksomhed6]:

1.797,60 kr.

[virksomhed6] iPad:

498,80 kr.

SKAT har skattemæssigt nægtet fradrag for 2.280 kr. Moms udgør 570 kr.

Virksomheden har på konto 7300 – Internet og webhotel fratrukket udgifter til internet med i alt 2.554 kr. som 49, 91, 157 og 206. Moms er fratrukket med 638 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 63.409 kr. for indkomståret 2013, 130.548 kr. for indkomståret 2014 og 166.135 kr. for indkomståret 2015.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”1. Vedrørende ændringer af diverse udgifter

(...)

Vedrørende 2014:

(...)

Vedrørende lokaleudgifter:

Du har fratrukket en beregnet leje på 9.100 kr. Såfremt en del af egen bolig der er anvendt til erhvervsmæssig virksomhed, kan der gives et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat. Det er ikke muligt at angive en skønnet leje som driftsudgift, og som følge heraf tilbageføres det selvangivne fradrag.

Under hensyn til virksomhedens art og omfang hvor det primære arbejde foregår uden for hjemmet, anses det ikke godtgjort, at lokaler på [adresse1], [by1] har undergået en sådan forandring, at det ikke er anvendeligt til private formål. Som følge heraf kan der heller ikke godkendes nedslag i ejendomsværdiskatten jf. ejendomsværdiskattelovens § 1.

Vedrørende forbrug til vand, varme og el har du fratrukket 15.850 kr. Da det ikke kan afvises, at der er et mindre ekstraforbrug som følge af virksomhed ansættes der skønsmæssigt 2.000 kr. til virksomheden, henset til art og omfang. Som følge heraf ændres indkomsten med 13.850 kr. som ikke anses at være fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6.

Vedrørende arbejdstøj:

Udgifter til arbejdstøj anses som udgangspunkt som værende en privat udgift, hvor der ikke er fradragsret efter statsskattelovens § 6. For at der kan gives fradrag for arbejdstøj kræves efter praksis, at der er tale om specialbeklædning, der ikke er egnet til privat brug samt, at der skal være tale om merudgifter i forhold til almindeligt tøj. Som følge heraf godkendes der ikke fradrag for udgifter til sko jf. bilag 6, 399 kr.

Vedrørende vareforbrug:

Bilag 120, er fratrukket med 46.730 kr. Fakturaen er benævnt som en proforma faktura. For 2015 fratrækkes faktura der knytter sig til ordrenummeret. Du oplyser pr. tlf. den 16. januar 2017, at det er en fejl, den er fratrukket i det år. Det skyldes, at du ville have en kvittering i forbindelse med en forudbetaling.

Som følge heraf kan der ikke godkendes fradrag for 46.730 kr., da der ikke er tale om udgift omfattet af statsskattelovens § 6.

Du har fratrukket 15.995 kr. bilag 104 vedrørende faktura fra [virksomhed3] som du oplyser anvendes til måling. Samtidig har du ved bilag 107 fratrukket tilsvarende anskaffelse med samme beløb under posten diverse. Af faktura nr. 3859018 [virksomhed3] fremgår, at vare if. faktura 3857683 er returneret til kreditering. Krediteringen ses ikke bogført.

For 2015 købes tilsvarende produkt hos [virksomhed3] og fratrækkes fuldt ud. Du har pr. telefon oplyst, at du kun har et af dem, og det må være en fejl at krediteringer ikke er bogført. Som følge heraf tilbageføres 2 x 15.995 kr. = 31. 990 kr.

(...)

Vedrørende diverse m.v.:

Vedrørende bilag 100 ”køb af tagbøjler” 350 kr. og fratrukket med 280 kr. ekskl. moms er alene dokumenteret ved internt blåt udgiftsbilag. Det fremgår ikke af bilaget hvem det er sælger. Bilaget opfylder ikke betingelserne for fradrag og det selvangivne fradrag 280 kr. tilbageføres.

Vedrørende bilag 131 ”køb af generator” 2.000 kr. og fratrukket med 1.600 ekskl. moms er alene dokumenteret ved internt blåt udgiftsbilag. Det fremgår ikke af bilaget hvem det er sælger. Bilaget opfylder ikke betingelserne for fradrag og det selvangivne fradrag 1.600 tilbageføres.

Vedrørende telefoni m.v.:

Vedrørende bilag 62 og 73 er der tale om identiske fakturaer som hver er fratrukket med 397 kr. Som følge heraf tilbageføres 397 kr. som ikke anses for fradragsberettiget.

Det fremgår af faktura fra [virksomhed4] og [virksomhed5] at der er tale om to telefonabonnementer, hvoraf den ene vedrører din søn [person1]. Den del af udgiften der kan henføres til din søns abonnement eller ekstra telefon anses for en privat ikke fradragsberettiget udgift. Af bilag 28 fremgår at der er anskaffet to Iphone 5 S. Vedrørende de øvrige fakturaer, fremgår der ikke en opdeling på hver enkelt telefon. Som følge heraf ansættes skønsmæssigt 50 % af udgifterne under telefoni at kunne henføres til din søns eller privat ekstra telefonsabonnement svarende til 4.616 kr. I fordelingen er ikke medtaget bilag 89 da de ikke vedrøret abonnementet.

(...)

Vedrørende 2015:

Vedrørende lokaleudgifter:

Du har fratrukket en beregnet leje på 9.200 kr. Såfremt en del af egen bolig der er anvendt til erhvervsmæssig virksomhed, kan der gives et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat. Det er ikke muligt at angive en skønnet leje som driftsudgift, og som følge heraf tilbageføres det selvangivne fradrag.

Under hensyn til virksomhedens art og omfang hvor det primære arbejde foregår uden for hjemmet, anses det ikke godtgjort, at lokaler på [adresse1], [by1] har undergået en sådan forandring, at det ikke er anvendeligt til private formål. Som følge heraf kan der heller ikke godkendes nedslag i ejendomsværdiskatten jf. ejendomsværdiskattelovens § 1.

Vedrørende forbrug til vand, varme og el har du fratrukket 18.233 kr. Da det ikke kan afvises, at der er et mindre ekstraforbrug som følge af virksomhed ansættes der skønsmæssigt 2.000 kr. til virksomheden, henset til art og omfang. Som følge heraf ændres indkomsten med 16.233 kr. som ikke anses at være fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6.

Du har fratrukket vedligeholdelse af lokaler med 965 kr. og ejendomsskat 1.885 kr., i alt 2.850 kr. Da der er tale om beboelsesejendom omfattet af ejendomsværdiskat er der ikke fradrag for disse udgifter jf. ligningslovens § 15 J og statsskattelovens § 6.

(...)

Vedrørende personaleomkostninger:

Der er ved bilag 14, 1.143 kr. fratrukket udgift til [virksomhed8] for 5 personer. Der er på bilaget ikke angivet deltager og anledning. Udgiften er afholdt 22. januar (din fødselsdag). Da det ikke er godtgjort, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhedsudgift godkendes fradraget ikke omfattet af statsskattelovens § 6.

(...)

Vedrørende diverse:

Bilag 15, 6.000 kr., bilag 81, 1.900 kr. og 140, 2.500 kr. interne blå udgiftsbilag samt bilag 137, 3.500 kr. indeholder ikke navn og adresse på sælger. Udgifterne er fratrukket ekskl. moms med i alt 11.120 kr.. Bilagene opfylder ikke betingelserne for fradrag og de selvangivne fradrag 11.120 kr. tilbageføres.

(...)

Vedrørende telefoni m.v.:

Jf. ovenstående anses udgifter fra 3 at vedrøre to telefonabonnementer, hvoraf den ene vedrører din søn [person1]. Den del af udgiften der kan henføres til din søns abonnement eller ekstra telefon anses for en privat ikke fradragsberettiget udgift. Af bilag 28 for 2014 fremgår at der er anskaffet to Iphone 5 S. Vedrørende de øvrige fakturaer, fremgår der ikke en opdeling på hver enkelt telefon. Som følge heraf ansættes skønsmæssigt 50 % af udgifterne under telefoni at kunne henføres til din søns eller privat ekstra telefonsabonnement svarende til 2.280 kr.

Jf. ligningslovens § 16 stk. 12 og stk. 14 ansættes den private værdi af telefon og internet m.v. til 2.700 kr. årligt. Denne værdi ses ikke medregnet og indkomsten ændres med beløbet.

(...)

3. Vedrørende moms for 2014 og 2015

(...)

Iflg. momslovens § 37 er der alene fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

Der kan ligeledes ikke godkendes fradrag for moms, hvor der af bilaget ikke fremgår sælger og hvor der ikke fremgår en specifikation af moms på fakturaen.

Der kan ikke refunderes moms af udgifterne til private telefoner jf. momslovens § 37.

Iflg. momslovens § 38, stk. 2 er der delvis fradrag for moms af udgifter, der anvendes både privat og erhvervsmæssig – også selv om der skattemæssigt er fuld fradrag for udgiften. Fradraget ansættes skønsmæssigt.

Iflg. momslovens § 40, stk. 2, er der fradrag for 50 % af momsen på drift og anskaffelse af medarbejderes telefoner.

Ved vort skøn over momsfradraget på de telefoner, Ipad, computer, der anvendes såvel erhvervsmæssigt som privat, har vi fundet en vis vejlednng i reglen om 50 % fradrag for moms af medarbejderes telefoner. Vi skønner således, at du kan få fradrag for 50 % af momsen af dine telefonudgifter og udstyr.

Da der skattemæssigt er fradrag for udgifterne til de pågældende telefoner jf. statsskattelovens § 6 a, nedsættes din indkomst med den moms, der opkræves.

På baggrund af ovenstående ændres købsmomsen med følgende:

1. halvår 2014

Bilag 6 sko

100

Forbrug 13.850 kr. x 6/12 mdr. % x 25 %

1.731

Telefon privat(søn/ekstra) 4.616 x 6/12 mdr. % x 25 %

577

Bilag 29 [virksomhed7]

4.799

Bilag 40 [virksomhed7]

8.798

Bilag 31 internet

346

Bilag 49 internet

346

Telefon 6/12 mdr. af 4.616

2.308

16.597

Moms 25 % af 16.597 kr. hvor 50 % henføres til privat

2.075

Momsregulering

4.483

2. halvår 2014

Bilag 104 og 107 manglende bogføring af krediteringer

7.998

Bilag 120 proforma faktura

11.683

Forbrug 13.850 x 6/12 mdr. % x 25 %

1.731

Moms dobbelt faktura bilag 62 og 73

99

Telefon privat(søn/ekstra) 4.616 x 6/12 mdr. x 25 %

577

Bilag 100 og 131, blå udgiftsbilag uden momsangivelse

470

Bilag 83 internet

346

Bilag 132 internet

346

Telefon 50 % af 4.616

2.308

3.000

Moms 25 % af 3.000 kr. hvor 50 % henføres til privat

375

Momsregulering

22.834

1. halvår 2015

Forbrug 16.233 kr. x 6/12 mdr. x 25 %

2.029

Bilag 14 ”[virksomhed8]” 25 % af 1.143 kr.

286

Bilag 88 vedligeholdelse 25 % af 965 kr.

241

Bilag 15, 81 blå udgiftsbilag uden momsangivelse

1.580

Telefon(søn/ekstra) 2.280 kr. x 6/12 mdr. x 25 %

285

Bilag 49 internet

718

Bilag 91 internet

718

Telefon 2.280 kr. x 6/12 mdr.

1.140

2.575

Moms 25 % af 2.2576 kr. hvor 50 % henføres til privat

322

Momsregulering

4.743

2. halvår 2015

Forbrug 16.233 kr. x 6/12 mdr. x 25 %

2.029

Telefon privat(søn/ekstra) 2.280 kr. x 6/12 mdr. x 25 %

286

Bilag 137 og 140, blå udgiftsbilag

1.200

Bilag 157 internet

718

Bilag 206 internet

401

Telefon 2.280 kr. x 6/12 mdr.

1.140

2.259

Moms 25 % af 2.259 kr. hvor 50 % henføres til privat

282

Momsregulering

3.797”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at SKATs forhøjelse af momstilsvaret skal nedsættes til 0 kr. for afgiftsperioderne 2014 og 2015.

Virksomhedens tidligere repræsentant har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at vi ikke er enige i SKATs afgørelse af den 19. april 2017. Det er vores opfattelse at virksomheden har ret til de fradrag som virksomheden har afholdt i forbindelse med dens drift.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af momslovens § 37, at virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, kan fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Af § 61, stk. 1, og § 84 i dagældende momsbekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgiftsloven som trådte i kraft den 1. juli 2013, fremgår følgende:

”§ 61, stk. 1. Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 47 indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

(...)

Stk. 6. En virksomhed kan udstede en samlefaktura for flere særskilte leverancer af varer eller ydelser, hvis afgiften af de leverede varer eller ydelser omfattet af samlefakturaen forfalder inden for samme måned.

§ 84. Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.”

Ovennævnte bestemmelser i 2013-momsbekendtgørelsen blev ophævet og erstattet med de enslydende § 58, stk. 1, og § 82 i 2015-momsbekendtgørelse nr. 808, som trådte i kraft den 3. juli 2015.

Det fremgår af momslovens § 38, stk. 2, at hvis varer og ydelser både benyttes til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

Afgiftsperioden 2014

Lokaleudgifter

Virksomheden har fratrukket købsmoms af udgifter til el, vand, varme. SKAT har skønsmæssigt godkendt fradrag for købsmoms med 500 kr.

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Virksomheden blev drevet fra indehaverens private bopæl. Landsskatteretten finder, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de anvendte lokaler har haft en så speciel indretning, at privat anvendelse ikke har været mulig, idet det ikke er dokumenteret, hvorledes boligen har været anvendt i forbindelse med virksomhedsudøvelsen.

Da det således ikke er godtgjort, at lokalerne udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt, kan der ikke fratrækkes moms af udgifterne til el, vand og varme.

Virksomhedens momstilsvar forhøjes således med yderligere 250 kr. i hver af afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2014.

Arbejdstøj

Virksomheden har fratrukket købsmoms af udgifter til indkøb af sko.

Udgifter til tøj og sko, herunder arbejdstøj, er som udgangspunkt en privat udgift, som ikke kan anses at være afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Det er ikke tilstrækkelig godtgjort, at skoene er af en sådan karakter, at privat anvendelse er udelukket, idet der er tale om indkøb af herresko i en almindelig skobutik.

På baggrund heraf finder Landsskatteretten, at udgiften ikke er afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for købsmoms.

Vareforbrug

Virksomheden har fratrukket købsmoms vedrørende bilag 120.

Bilag 120 er en proforma faktura og i det efterfølgende år er der fratrukket en faktura, som knytter sig til det sammen ordre nummer. Indehaveren har desuden oplyst overfor SKAT, at det er en fejl, at udgiften er fratrukket i 2014. På baggrund heraf finder Landsskatteretten, at udgiften ikke kan anses for at være afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter i afgiftsperioden 2014, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for købsmomsen.

Virksomheden har endvidere fratrukket købsmoms vedrørende bilag 104 og 107.

Bilag 104 er en faktura med fakturanr. 3857683 fra [virksomhed3] vedrørende køb af HD Flash Speciale Edition. På konto 7460 – Diverse inkl. moms er der som bilag 107 fratrukket et tilsvarende beløb. Bilag 107 er en faktura fra [virksomhed3] hvoraf fremgår ”RMA sag – vare på faktura 3857683 returneres til kreditering.” Der ses ikke at være sket kreditering i bogføringen. I bogføringen for 2015 er der fratrukket udgifter til køb af et tilsvarende produkt hos [virksomhed3]. Indehaveren har oplyst til SKAT, at han kun havde et af de pågældende produkter, og at det må være en fejl, at der ikke er sket kreditering i bogføringen. På baggrund heraf finder Landsskatteretten, at udgifterne vedrørende bilag 104 og 107 ikke kan anses at være afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for købsmoms vedrørende disse.

Vedligeholdelse af bil

Virksomheden har fratrukket købsmoms vedrørende bilag 100.

Bilag 100 er et blåt udgiftsbilag. Da der således er tale om et internt bilag uden angivelse af blandt andet afgiftsbeløb, køber og sælger, opfylder bilaget ikke fakturakravene oplistet i den dagældende momsbekendtgørelses § 61, stk. 1. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms vedrørende bilag 100.

Diverse

Virksomheden har fratrukket købsmoms vedrørende bilag 131.

Bilag 131 er et blåt udgiftsbilag. Da der således er tale om et internt bilag uden angivelse af blandt andet afgiftsbeløb, køber og sælger, opfylder bilaget ikke fakturakravene oplistet i den dagældende momsbekendtgørelses § 61, stk. 1. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms vedrørende bilag 131.

Telefon/IT-udstyr

Virksomheden har fratrukket moms af udgifter til telefon.

Bilag 62 og 73 er to identiske fakturaer fra 3 vedrørende telefoni i juni 2014. Da der således er fratrukket købsmoms vedrørende den samme udgift to gange, finder Landsskatteretten, at der ikke kan godkendes fradrag for købsmoms vedrørende det ene bilag.

Herefter er der fratrukket købsmoms på 2.308 kr. ekskl. det dobbeltbogførte bilag og udgift til [virksomhed6] alarm.

Landsskatteretten har dags dato truffet afgørelse i sag med sagsnr. [...] vedrørende virksomhedens indehaver. I afgørelsen har Landsskatteretten anset 50 % af udgifterne for at være virksomheden uvedkommende. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms af denne andel. Momsen af disse udgifter udgør 1.154 kr.

Virksomheden har desuden fratrukket moms af udgifter til internet.

Da indehaveren anses for at have anvendt telefon og internet privat, idet virksomheden blev drevet fra den private bopæl, skal der foretages en fordeling af momsen jf. momslovens § 38, stk. 2. SKAT har skønsmæssigt ansat den private andel til 50 %. Virksomheden har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at fordelingen skal foretages på en anden måde, idet der ikke er fremlagt materiale, der underbygger en anden fordeling. Landsskatteretten finder derfor, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn.

Virksomheden desuden som bilag 29 og 40 fratrukket moms af udgifter til køb af computer og tablets. Da virksomheden blev drevet fra indehaverens private bopæl, og da det ikke er dokumenteret, at indehaveren havde andre computere/tablets til rådighed, anses det indkøbte udstyr for ligeledes at have været anvendt privat. Der skal således foretages en fordeling af momsen jf. momslovens § 38, stk. 2. SKAT har skønsmæssigt ansat den private andel til 50 %. Virksomheden har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at fordelingen skal foretages på en anden måde, idet der ikke er fremlagt materiale, der underbygger en anden fordeling. Landsskatteretten finder derfor, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over fordelingen af momsen, hvorefter 2.450 kr. anses som privat.

SKATs afgørelse ændres herefter således, at momstilsvaret forhøjes med yderligere 250 kr. i hver af afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2014.

Afgiftsperioden 2015

Lokaleudgifter

Virksomheden har fratrukket købsmoms af udgifter til el, vand, varme. SKAT har skønsmæssigt godkendt fradrag for købsmoms med 500 kr.

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Virksomheden blev drevet fra indehaverens private bopæl. Landsskatteretten finder, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de anvendte lokaler har haft en så speciel indretning, at privat anvendelse ikke har været mulig, idet det ikke er dokumenteret, hvorledes boligen er anvendt i forbindelse med virksomhedsudøvelsen.

Da det således ikke er godtgjort, at lokalerne udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt, kan der ikke fratrækkes moms af udgifterne til el, vand og varme.

Virksomhedens momstilsvar forhøjes således med yderligere 250 kr. i hver af afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2015.

Virksomheden har desuden fratrukket moms vedrørende bilag 88. Bilag 88 er et blåt udgiftsbilag. Da der således er tale om et internt bilag uden angivelse af blandt andet afgiftsbeløb, køber og sælger, opfylder bilaget ikke fakturakravene oplistet i den dagældende momsbekendtgørelses § 61, stk. 1. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms vedrørende bilaget. Endvidere skal det bemærkes, at der ikke kan godkendes fradrag for moms af udgifter til vedligeholdelse af indehaverens private bolig, da sådanne udgifter ikke anses for at være afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Personaleomkostninger

Virksomheden har fratrukket købsmoms vedrørende bilag 14, som er en kvittering fra [virksomhed8] for bespisning.

Det fremgår ikke af bilaget over for hvem eller i hvilken anledning, udgiften er afholdt. Landsskatteretten finder på baggrund heraf, at virksomheden ikke har dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at udgiften er afholdt som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Endvidere skal det bemærkes, at det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 1, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører kost til virksomhedens indehaver og personale.

Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms vedrørende bilag 14.

Diverse

Virksomheden har fratrukket købsmoms vedrørende bilag 15, 81, 140 og 137.

Bilag 15, 81 og 140 er blå udgiftsbilag. Bilag 137 er et håndskrevet udgiftsbilag. Det fremgår ikke af bilaget, hvem der er sælger og køber.

Ingen af bilagene opfylder fakturakravene oplistet i 2013-momsbekendtgørelses § 61, stk. 1, og 2015-momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms vedrørende bilagene.

Telefon

Virksomheden har fratrukket moms af udgifter til telefon.

Landsskatteretten har dags dato truffet afgørelse i sag med sagsnr. [...] vedrørende virksomhedens indehaver. I afgørelsen har Landsskatteretten anset 50 % af udgifterne for at være virksomheden uvedkommende. Der kan således ikke godkendes fradrag for købsmoms af denne andel. Momsen af disse udgifter udgør 570 kr.

Virksomheden har desuden fratrukket moms af udgifter til internet.

Da indehaveren anses for at have anvendt telefon og internet privat, idet virksomheden blev drevet fra den private bopæl, skal der foretages en fordeling af momsen jf. momslovens § 38, stk. 2. SKAT har skønsmæssigt ansat den private andel til 50 %. Virksomheden har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at fordelingen skal foretages på en anden måde, idet der ikke er fremlagt materiale, der underbygger en anden fordeling. Landsskatteretten finder derfor, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, hvorefter 604 kr. anses som privat.

SKATs afgørelse ændres herefter således, at momstilsvaret forhøjes med yderligere 250 kr. i hver af afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2015.