Kendelse af 28-07-2020 - indlagt i TaxCons database den 17-10-2020

Journalnr. 17-0987490

SKAT anser ikke selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger, der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. SKAT har derfor afkrævet selskabet 214.914 kr. i tilbagebetaling af nedslag i spilleafgiften for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Sagen omhandler, hvorvidt selskabet er berettiget til nedslag i spilleafgiften på baggrund af udlodning af midler til almennyttige eller velgørende foreninger. Selskabet har i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015 udloddet midler med i alt 214.914 kr.

Selskabet har udloddet midler til flere forskellige foreninger. SKAT har godkendt udlodninger for flere af foreningerne. Selskabet har påklaget SKATs afgørelse for så vidt angår udlodninger til foreningerne [forening3], [forening4], [klub1], [virksomhed1], [gospelkor], [klub2], [klub3], [forening1] og [forening2]. Selskabet har påberåbt, at de er berettiget til at få nedslag i betalingen af spilleafgift. SKAT mener ikke, at foreningerne opfylder betingelserne for at modtage udlodninger, og at selskabet ikke er berettiget til nedslag i betaling af spilleafgiften.

[forening3] (CVR-nr. [...1])

[forening3] er en amerikansk footballklub. Foreningen har den 15. oktober 2015 modtaget en udlodning på 10.000 kr. fra selskabet. Selskabet har opstillet spillemaskiner i restaurant [virksomhed2], hvorfra udlodningen er indspillet.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen har til formål at udbrede kendskabet til Amerikansk fodbold og at gøre det muligt for dens medlemmer at dyrke denne sportsgren samt at tilbyde folk et socialt samvær omkring denne sportsgren.

I tilfælde af opløsning af klubben skal eventuelle midler anvendes til andet ungdomsarbejde i [by1] Kommune.

Det fremgår af billedmateriale i sagen, at foreningen fejrer deres sejre ved at spise på restauranten, [virksomhed2]. På foreningens facebook-hjemmeside ligger der billeder fra den 3. maj 2015, den 14. juni 2015 samt den 29. juni 2015, hvor medlemmerne af foreningen sidder på restauranten og spiser.

Selskabet bad ved mailkorrespondance den 22. november 2016 foreningen om dokumentation for medlemsantal og regnskab for 2015. Foreningen har ikke udleveret medlemslister, idet de ikke ønsker at udlevere personoplysninger. Foreningen har dog oplyst, at de har 52 medlemmer. Der er ikke modtaget regnskab for foreningen.

Selskabet har ved mail af 30. januar 2017 forklaret, at de ikke har haft spillehallen siden november 2015. Efterfølgende i april 2016 har foreningen og restauranten indgået en sponsoraftale.

Udlodninger til [forening4] (CPR-nr. 040937-xxxx)

Foreningen har den 15. september 2014 modtaget en udlodning på 8.700 kr. og den 15. juni 2015 modtaget 10.000 kr. fra selskabet.

Foreningen er en lille forening med 4 medlemmer. Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningens formål er – ved afholdelse /deltagelse i kapflyvninger og udstillinger – at virke for udbredelse og styrkelse af brevduesporten. Herudover er foreningen medlem af landsorganisationen De danske brevdueforeninger.

Det er ikke oplyst, hvordan foreningens formue skal fordeles i tilfælde af foreningens ophør. Repræsentanten har den 28. marts 2018 oplyst, at foreningen er ophørt. Der foreligger ikke nærmere oplysning om, hvornår foreningen er ophørt.

SKAT modtog den 13. december 2016 kopi af foreningens regnskab for 2015 og kontoudskrifter fra [finans1]. Af regnskabet fremgår det, at foreningen har modtaget sponsorater fra [virksomhed3]. Der foreligger ikke yderligere beskrivelse af [virksomhed3].

Kvitteringerne er sendt til og underskrevet af [person1]. Ifølge det indsendte kontoudskrift er udlodningsmidlerne overført til en konto i [finans1]. Kontoen er en privat konto registreret til [person2].

Det har ikke været muligt for SKAT at finde foreningens CVR-nr. Foreningen har ikke nogen hjemmeside.

Selskabet har herudover den 28. marts 2018 oplyst, at foreningens aktiviteter bl.a. bestod af udstillinger og kapflyvning.

Udlodninger til [klub1] (CVR-nr. [...2])

Foreningen har den 15. juni 2014 modtaget en udlodning på 5.000 kr. og den 15. januar 2015 modtaget en udlodning på 24.900 kr. samt den 15. januar 2016 modtaget 25.000 kr. fra selskabet.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen har til formål at samle unge fra 3 år og opefter til organiseret kørsel på motorcykler (50cc - 80 cc - 125cc - 500cc) på banen. Endvidere ønsker foreningen at fremme motorsporten, at afholde kurser og foredrag, at varetage medlemmernes sportslige interesse i samarbejde med andre klubber og DMU samt at arrangere selskabelige sammenkomster til fremme af kammeratskab mellem medlemmerne.

I tilfælde af, at foreningen opløses, tilfalder foreningens midler og kassebeholdning den union, foreningen tilhører.

Foreningen har i brev af 26. marts 2014 søgt selskabet om støtte til afholdelse af en træningsskole for 50cc og 80cc. Foreningen skal bl.a. bruge midlerne til træner, pokaler, gaver og fortæring.

Foreningen oplyste i brevet, at foreningen har 100 medlemmer, hvoraf 48 er aktive kørere i alderen 5 til 65 år. Foreningen har vedlagt foreningens vedtægter. Foreningen har ligeledes fremsendt en erklæring fra revisor [virksomhed4]. Erklæringen er dateret den 1. december 2014. Revisionsselskabet har sammenholdt foreningens vedtægter og aktiviteter med momslovens omtalte velgørende formål med henblik på, om foreningens formål er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Revisionsselskabet finder ikke forhold, der afkræfter, at foreningen opfylder kravene til at modtage udlodninger til velgørende formål.

Selskabet havde opstillet spillemaskiner i spillehallen [x1] på [virksomhed5] og på [virksomhed6].

Foreningen har indgået en sponsoraftale i 2010 med [virksomhed5]. Sponsoraftalen er fortløbende og kan opsiges ved sæsonafslutning. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om sponsoraftalen med [virksomhed5], og det fremgår ikke af sagen, om sponsoraftalen er opsagt. Det fremgår af foreningens hjemmeside, at de fra den 2. maj 2013 og til den 3. december 2016 har anført, at [virksomhed6] var en af deres sponsorer. Foreningen kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor foreningen reklamerer for [virksomhed6] på deres hjemmeside. Der er ikke nogen i foreningens bestyrelse eller i spillehallens bestyrelse, der har lavet en aftale med [virksomhed6], jf. mail af 30. januar 2017.

Det fremgår af faktura udstedt til [virksomhed5] dateret 11. marts 2010, at foreningen har indgået en sponsoraftale med [klub1] 2010. Sponsoraftalen er fortløbende og kan opsiges ved sæsonafslutningen. Desuden er der følgende tekst på fakturaen: "Firmanavn på hjemmesiden [...dk]. På hjemmesiden kan man finde priser for koncerter med og uden pianist. Herudover fremgår det, at man ved leje af koret også skal betale transport.

Selskabet har den 28. marts 2018 modtaget en udskrift fra foreningens hjemmeside. Heraf fremgår det, at foreningen afholdt forskellige arrangementer i 2015. De har bl.a. sunget ved forskellige arrangementer, afholdt koncerter, private arrangementer og julekoncerter.

Udlodninger til [klub2] (CPR-nr. 280461-xxxx)

Foreningen har den 15. januar 2016 modtaget en udlodning på 30.000 kr.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at deres formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke bordtennisspillet i foreningen og de organisationer, den måtte tilslutte sig. Der skal betales kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Ved foreningens opløsning er det ikke nærmere angivet, hvordan foreningens formue forvaltes.

Selskabet har under kontrollen oplyst, at foreningen har mellem 2 og 10 medlemmer. SKAT har ligeledes modtaget en resultatopgørelse for [klub2]. Det fremgår heraf, at foreningen udelukkende har indtægter fra sponsorer, og at medlemmerne ikke betaler kontingent for deres medlemskab. Foreningen har udgifter til turneringer, licens, kørsel samt småanskaffelser. Sammenlagt har foreningen et underskud for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2015.

SKAT har indhentet en udskrift fra [union1] ([union1]), dateret 12. juni 2018.

SKAT har foretaget en søgning på [...dk]. Her fremgår det, at foreningen er registreret under ”[forening5]”, og at foreningen har 2 medlemmer.

Det fremgår ligeledes af [...]portalen, at foreningens formand er [person3], [person4] modtager foreningens post, herunder e-post og blade fra bordtennisportalen og er kasserer for foreningen. Herudover fremgår det, at [person5] er [kontakt]. Endelig fremgår det, at foreningen har spillesteder på to forskellige lokaliteter.

SKAT har ikke modtaget medlemslister for 2015. Selskabet har endvidere oplyst overfor SKAT, at foreningen ikke har et CVR-nr.

Udlodning til [klub3] (CVR-nr. [...3])

Foreningen har den 15. maj 2015 modtaget en udlodning på 5.000 kr.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at:

”§ 2 Formål og visioner

Poker blev i 2010 godkendt som et ”mindgame” på lige fod med skak og backgammon. Poker er i dag verdens mest spillede kortspil med over 50 millioner mennesker i USA alene, der jævnligt spiller en eller anden form for poker. For ikke så mange år siden, var bridge et langt større kortspil end poker. Udover live versionen af kortspillet er der også hundrede tusinde, hvis ikke millioner, der spiller online poker.

Hasard vs. Dygtighedsspil:

Der har igennem de seneste år hersket stor debat i medier, retten og blandt politikere om hvorvidt poker skal antages som hasard spil eller som dygtighedsspil. Langt de fleste danskere har en masse forestillinger om hasard spil på smugkroer rundt omkring, når de hører ordet poker. Definitionen på hasard er at, udfaldet næsten kun beror på tilfældigheder og hvor der spilles om betydelige pengebeløb.

I [klub3] handler poker ikke om at vinde penge og spille spillet. Det handler om at skabe spilleren. [klub3] er en 100 % lovlig klub, som bestræber sig på at skabe og videreudvikle elitepokerspillere. ”

Det fremgår af foreningens vedtægter, at ved opløsning overdrages materialer og inventar til velgørende formål. På hjemmesiden [...dk] findes foreningens vedtægter. De vedtægter, som selskabet har været i besiddelse af, er ikke enslydende med vedtægterne på foreningens hjemmeside. Eksempelvis er der ingen oplysninger om, hvad der skal ske med foreningens formue i tilfælde af opløsning. Der foreligger ikke oplysninger om antal medlemmer eller regnskab for foreningen.

Ifølge vedtægterne er ingen former for hasardspil tilladt.

Der er ikke fremsendt yderligere oplysninger om foreningen.

Foreningen er med i [...], hvor foreningens logo fremgår af udskrift fra [...com]pokerklubber, udskrift dateret 12. juni 2018.

Selskabets repræsentant har den 28. marts 2018 sendt kopi af faktura dateret den 11. juni 2014, hvor foreningen har købt 3 pokerborde i Tyskland.

Udlodninger til [forening1] (CVR-nr. [...4])

Foreningen har den 15. januar 2016 modtaget en udlodning på 20.000 kr.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningens formål er at skabe bedst mulige betingelser for lystfiskeri i [...], bl.a. ved pleje og ophjælpning af fiskebestanden og ved aktivt at arbejde for bedre miljøforhold i søerne, samt i alle henseender at søge lystfiskeriets og medlemmernes interesser tilgodeset.

Enhver person bosat i [by2] eller omegn kan optages som medlem, såfremt pågældende ikke har været antruffet i eller dømt for ulovligt/uberettiget fiskeri. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue og midler fordeles efter retningslinjer, der vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.

Det fremgår af foreningens aktivitetskalender for 2017, at foreningen afvikler klubaften, hvor de bl.a. fremstiller fiskegrej, arrangerer fisketure samt afholder arrangementer for børn.

Det fremgår af foreningens hjemmeside, at medlemmerne mod et ekstra kontingent kan benytte foreningsbådene i [by3] Sø og [by2] søerne. Der er endvidere mulighed for fiskekort til [forening6].

Der er under kontrollen modtaget driftsregnskab for 2013. Herudover har selskabet fremsendt en medlemsliste for 2015. Der er 320 medlemmer af foreningen. Foreningen har egen hjemmeside [...dk].

Udlodninger til [forening2] (CVR-nr. [...5])

Foreningen har den 15. september 2015 modtaget en udlodning på 21.000 kr.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at det er [klub4]s ([klub4]) forældreforening, og at formålet er at skabe et godt socialt miljø i [klub4]’s ungdomsafdeling.

Yderligere fremgår det, at det er forældreforeningens opgave at hjælpe [klub4]’s ungdomsafdeling ved de forskellige arrangementer af social karakter.

Foreningen har egen kasse, hvortil [klub4]’s bestyrelse ikke kan disponere over.

I tilfælde af foreningens opløsning vil foreningens midler tilfalde [forening2]s ungdomsafdeling.

Den 28. marts 2018 fremsendte selskabets repræsentant oplysninger om foreningen. Det fremgår af regnskabet for 2015 og 2016, at foreningen bl.a. arrangerer jule- og sæsonafslutninger, stævner, salg af julekalender, biograftur, lotteri samt giver tilskud til træningstøj.

Der foreligger regnskab for foreningen for 1. juli 2014 – 30. juni 2015. Herudover foreligger der budget- samt resultatopgørelse for 1. juli 2015 -30. juni 2016.

SKATs afgørelse

SKAT anser ikke selskabet for berettiget til at opnå et nedslag i betaling af spilleafgift, idet selskabet har udbetalt udlodningsmidler til foreninger, der ikke kan anses for at have almennyttige eller velgørende formål. SKAT har derfor afkrævet selskabet 214.914 kr. i tilbagebetaling af nedslag i spilleafgiften for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

SKAT har bl.a. anført, at:

”Der er under sagsbehandlingen fremkommet følgende oplysninger om selskabets afgiftsregnskab, og dokumentation for nedslaget i afgiften:

At [virksomhed7] ApS ikke kunne oplyse, hvad midlerne blev anvendt til.
At det var den enkelte spillehal, der tager beslutning om, hvilke modtagere der skal have midler fra spillehallens indspillede midler, ud fra ansøgningerne.
At [virksomhed7] ApS gennem alle årene har været indskærpet overfor opstillingsstederne, at der IKKE må udloddes til enkelte personer, men at det skal være bredden, der skal modtage midlerne.
At [virksomhed7] ApS ikke har fulgt op på, hvad midlerne skal anvendes til og om midlerne er anvendt til det foreningen har oplyst at midlerne skal anvendes til, således at [virksomhed7] ApS havde kontrol med de udbetalte midler f.eks. ved at have en kopi af foreningernes regnskab, eller på anden måde at have kontakt med foreningerne.
At [virksomhed7] ApS ikke forinden udlodningen havde oplysninger om antal medlemmer i foreningerne, således at oplysningerne om antal medlemmer blandt andet kunne være med til at dokumentere, at midlerne kommer en videre kreds af personer til gode.
At der var flere af foreningerne, der ikke ville udlevere regnskaberne og medlemslisterne pga. personoplysningerne, da [virksomhed7] ApS bad foreningerne om disse oplysninger under SKATs kontrol.
At selskabet altid "har taget det for gode varer" når spillehallerne (opstillingsstedet), stod inde for en forening, lagt sammen med erklæringen fra den ansvarlige bestyrelse og/eller revisorerklæringen.
At der for langt de fleste foreninger er fremsendt en erklæring fra den ansvarlige bestyrelse, hvoraf det blandt andet fremgår, at foreningen anvender de modtagne midler til godkendte velgørende formål omfattet af momslovens§ 13, stk. 1 nr. 17.

(...)

1. Udlodninger til [forening3] (CVR-nr. [...1])

(...)

1.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er derfor SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde til foreningen og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil i kapitel 2 - jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3, samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis.

Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at [virksomhed7] ApS forinden udlodningen har sikret sig, at der ikke modtages modydelser, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2 - § 7.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på

At Foreningen på sin hjemmeside reklamerer for [virksomhed2] under sølvsponsorer.
At der ikke er modtaget et regnskab som dokumenterer, at der udover udlodningen fra [virksomhed7] ApS på grundlag af spilleindtægter fra [virksomhed2] også er betalt sponsorydelser

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 9.500 kr. og som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

1.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

3. Udlodninger til [forening4] (CPR-nr. 040937-xxxx)

(...)

3.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2 - jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3 samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis i den juridiske vejledning.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på:

At midlerne ikke er overført til en konto der er ejet af foreningen, men til en privat konto der er ejet af [person2], hvilket giver en væsentlig risiko for misbrug af de overførte midler.
At midlerne ikke er kommet en videre kreds til gode, henset til at der alene er oplyst 5 medlemmer i foreningen
At der ikke er modtaget oplysninger om, hvad der sker med eventuelle uforbrugte beholdninger ved en eventuel opløsning.
At foreningen i deres regnskab betragter udlodningsmidlerne som "sponsorater". Det er ikke bekræftet, at der ikke er modtaget modydelse for det opfattede sponsorat.

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 8.265 kr. i 2014 samt 9.500 kr. i 2015, som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

3.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

4. Udlodninger til [klub1] (CVR-nr. [...2])

(...)

4.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde til foreningen og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil i kapitel 2 - jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3, samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis.

Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at de overførte midler fra [virksomhed7] ApS forinden udlodningen har sikret sig, at der ikke modtages modydelser, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2 - § 7.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på

At Foreningen på sin hjemmeside reklamerer for [virksomhed6] samt Spillehal [x1].
At opstillingsstedet - og dermed også selskabet - anses for at have modtaget en modydelse uanset om det er en aftale der er indgået mellem opstillingsstederne (spillehallerne) og [klub1] - jævnfør bekendtgørelsens § 7.
At den indsendte fakturakopi for sponsorydelsen er fra 2010. Af fakturaen fremgår det, at sponsoraftalen er løbende og kan opsiges ved udgangen af en sæson. Det er ikke dokumenteret, at aftalen ikke er opsagt og dermed stadig er gældende for 2014 og 2015, idet der ikke er fremlagt faktura på sponsorbetalinger for disse år.
At foreningen er momspligtig og der ikke er oplysninger om, hvad de overførte midler skulle anvendes til - bortset for de 5.000 kr. Tilladelsesindehaveren anses derfor ikke at have dokumenteret at midlerne er anvendt til momsfrie aktiviteter.
At det fremgår af § 7 i foreningens vedtægter, at foreningen består af en professionel- og en amatørafdeling. Det er ikke dokumenteret at udlodningsmidlerne alene er tilgået og anvendt i amatørafdelingen.

SKAT kan derfor ikke godkende de foretagne afgiftsnedslag på 28.405 kr. for 2014 samt 23.750 kr. for 2015, som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

4.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

5. Udlodninger til [virksomhed1] (foreningen til støtte for [...] i

[by2]) (CVR-nr.13679797)

(...)

5.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2 - jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3 samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis i den juridiske vejledning.

Foreninger der støtter andres velgørende formål anses ikke i sig selv for at alment velgørende eller almennyttige. Således omfattes støtteforeninger ikke af bestemmelsen i ML § 13, stk. 1 nr. 17, hvorfor SKAT ikke kan godkende de foretagne afgiftsnedslag for udlodningerne til foreninger; jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2, samt nærmer om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 TfS.

SKAT har ved forslag tilafgørelse lagt vægt på.

At [virksomhed1] anses som en støtteforening for [...] i [by2]
At støtteforeningen ikke anses for at opfylde momslovens § 13 stk. 1. nr. 21 betingelse om, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål.
At foreningen ikke er åben for alle, idet det alene er ansatte eller tidligere ansatte fra [...], [...] samt [...] der kan være medlemmer af foreningen.
At midlerne ikke er overført til en konto, der er ejet af foreningen, men til en konto der er ejet af [person6], hvilket giver en væsentlig risiko for misbrug af de overførte midler.
At evt. midler ved foreningens opløsning - jævnfør § 11 i foreningens vedtægter – tilfalder enkelt personer" de på børnepsykiatrisk afdeling indlagte børn".

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 2.850 kr., som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

5.5 SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

6. Udlodninger til [gospelkor] (CVR-nr. [...6])

(...)

6.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne tilforeningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2-jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3 samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis i den juridiske vejledning.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på

At foreningen ikke anses for at være omfattet af ML § 13 stk. 1 nr. 17.
At foreningen ikke er åben for alle, da der er særlige forudsætninger for at kunne optages i foreningen; at man skal have en god gospelstemme ved optagelse i foreningen.
At foreningen tager betaling for koncerter.

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 4.750 kr., som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

6.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

7. Udlodninger til [klub2] (CPR-nr. 280461-xxxx)

7.1. De faktiske forhold

(...)

7.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunneudlodde midlerne til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen omafgifter af spil kapitel 2 - jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3 samt afsnit 0.2 for så vidtangår den administrative praksis i den juridiske vejledning.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på:

At midlerne ikke er overført til en konto, der er ejet af foreningen, men til en konto der er ejet af [person4], hvilket giver en væsentlig risiko for misbrug af de overførte midler.
At midlerne ikke er kommet en videre kreds til gode henset til, at der er et sted mellem 2 og 10 medlemmer i foreningen
At de 2 til 10 medlemmer ifølge resultatopgørelsen ikke har betalt kontingent
At der ikke er oplysninger om, hvad der skal ske med eventuel uforbrugt beholdning ved foreningens eventuelle opløsning.

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 28.500 kr. i 2015, som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

7.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

8. Udlodninger til [klub3] (CVR-nr. [...3])

(...)

8.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT kan ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag til foreningen, idet selskabet ikke har sikret sig på tilstrækkelig vis, at der udloddes til en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13 stk. 1. nr. 17 og nr. 21 eller ligningslovens§ 8 A, samt at midlerne overføres til foreningens konto; jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3, samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis i den juridiske vejledning.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på

At momsfritagelse efter henholdsvis § 13 stk. 1 nr. 17 og nr. 21 begge er betinget af, at der er tale om velgørende formål eller på anden måde almennyttige formål. En forening anses, jf. momsloven for velgørende ud fra de aktiviteter, som foreningen har.
Ud fra de foreliggende oplysninger anser SKAT ikke poker for at være en velgørende forening i momsmæssig henseende. Der er lagt vægt på at foreningens formål ikke kan anses at for at være amatøridrætsarbejde, kirkeligt arbejde, en politisk forening eller sygdomsbekæmpelse.
Ved vurderingen af at det ikke er amatøridrætsarbejde er der lagt vægt på, at foreningen ikke er omfattet af Dansk Idræts Forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
At de udloddede midler ikke er dokumenteret at være kommet en videre kreds til gode, da der ikke er oplysninger om at der er flere medlemmer end de 9 personer som bestyrelsen består af.
At foreningen ikke har et konkret formål, men i stedet har oplysninger om forord, visioner og hasard vs. dygtighedsspil.
At der ikke i foreningsvedtægterne - hverken i de fremsendte eller i de offentliggjorte på foreningens hjemmeside - er taget stilling til hvad evt. likvide midler ved foreningens ophør skal anvendes til.

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 4.750 kr. i april 2014, som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

8.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

9. Udlodninger til [forening1] (CVR-nr. [...4])

9.1. De faktiske forhold

(...)

9.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelsen for at kunne udlodde til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil, kapitel 2 - jævnfør nærmere under afsnittene 0.1 og 0.3 samt afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis i den juridiske vejledning.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på,

At det er en fiskeriforening, hvor SKAT har lagt vægt på at betingelserne i momslovens § 13 stk. 1 nr. 17 ikke opfyldes af foreningen, da foreningen har aktiviteter som fiskeri og aktiviteter der relaterer sig dertil.

SKAT har også henset til regionsafgørelsen, journalnummer 99/98-311-00002, hvor jagt på levende dyr ikke er omfattet af momsfritagelsen men anses for lønsumsafgiftspligtig. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) var af samme opfattelse, at jagt på levende dyr ikke er en sportsgren. Afgørelsen er vedlagt som bilag 4.

At der ikke i foreningens vedtægter er taget beslutning om, hvad eventuelle overskydende midler - ved en eventuel opløsning af foreningen - skal anvendes til.
At SKAT ikke har nærmere dokumentation for, hvad midlerne er anvendt til, herunder også om tilladelsesindehaveren har sikret sig før og efter udlodningen, hvad midler er anvendt til.

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på 20.000 kr. i december 2015, som hermed kræves tilbagebetalt.

(...)

9.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)

10. Udlodninger til [forening2] (CVR-nr. [...5])

(...)

10.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at foreninger der støtter andre foreningers velgørende formål ikke i sig selv anses for alment velgørende eller almennyttige. Således omfattes støtteforeninger ikke af bestemmelsen i ML § 13 stk. 1. m. 17, hvorfor SKAT ikke kan godkende de foretagne afgiftsnedslag for udlodningerne til foreningen, jævnfør afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 TfS.

SKAT har ved forslag til afgørelse lagt vægt på

At SKAT anser foreningen for at være en støtteforening
At forældreforeningen ikke anses for at være almenvelgørende i sig selv for en videre kreds, jævnfør forældreforeningens oplysninger på hjemmesiden om at støtte de enkelte ungdomshold i [forening2]
At foreningen ligeledes ikke er anset for at opfylde momslovens betingelse om, at overskuddet fuldt ud anvendes til eget formål, jævnfør ML§ 13 stk. 1 m. 21.

SKAT kan derfor ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag på i alt 27.265, som hermed kræves tilbagebetalt.

10.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT træffer afgørelse i overensstemmelse med forslag til afgørelse, da SKAT ikke har modtaget indsigelse der ændrer SKATs opfattelse.

(...)”

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at selskabet er berettiget til at få nedslag i betaling af spilleafgift, idet udlodningerne er udbetalt til foreninger med et almennyttigt eller velgørende formål.

Repræsentanten har anført, at:

” Nærværende sag drejer sig om, hvorvidt [virksomhed7] ApS har været berettiget til at indberette afgiftsnedslag i forbindelse med de af [virksomhed7] ApS foretagne udlodninger til forskellige foreninger i 2014 og 2015, jf. den dagældende spilleafgiftslovs § 13 samt bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011, Kapitel 2.

Det er SKATs overordnede opfattelse, at der skal ske regulering af afgiftsnedslaget for ikke godkendte udlodninger i 2014 og 2015. SKAT har fundet, at der er flere udlodninger der ikke kan godkendes, hvormed [virksomhed7] ApS ikke opfylder betingelserne for afgiftsnedslag i henhold til den dagældende spilleafgiftslovs § 13 samt bekendtgørelsens regler i Kapital 2, hvorfor [virksomhed7] ApS som følge heraf skal tilbagebetale kr. 214.914 i afgifter.

Heroverfor er det [virksomhed7] ApS’ overordnede opfattelse, at selskabet har været berettiget til afgiftsnedslag for de foretagne udlodninger for 2014 og 2015, og dermed ikke er forpligtet til at tilbagebetale hele beløbet på kr. 214.914 i afgifter.

(...)

1.Udlodninger til [forening3] (CVR-nr. [...1])

Det er SKATs opfattelse, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at [virksomhed7] ApS forinden udlodningen har sikret sig, at der ikke modtages modydelser, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2, § 7.

Det bestrides, at [virksomhed7] ApS ikke har sikret sig, at der ikke er modtaget modydelser forinden udlodningen.

Det bemærkes, at midlerne, der er overført fra [virksomhed7] ApS, er overført fra spilleindtægter fra [virksomhed2].

Som tidligere anført ved mails til SKAT har [virksomhed7] ApS ikke haft spillehallen, [virksomhed2], efter november 2015. Det bemærkes i den forbindelse, at sponsoraftalen mellem [virksomhed2] og [forening3] er indgået efter november 2015, nemlig i 2016.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 9.500 i afgifter for 2015 i forbindelse med udlodningen af midler til [forening3].

2.Udlodninger til [forening4] (CPR-nr. 040937-xxxx)

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2, idet der bl.a. er overført midler til en privat konto, og at midlerne ikke er kommet en videre kreds til gode, herunder at der er tvivl om, hvorvidt der er tale om et sponsorat.

Det gøres gældende, at der er tale om en foreningskonto – uagtet at kontoen står i en privat persons navn - hvilket eksplicit fremgår af kontoudtogene. Kontoudtog fremlægges som bilag 2. Det fremgår i øvrigt af kontoudtogenes posteringstekster, at der alene er tale om posteringer, som vedrører foreningen. Af posteringsteksterne fremgår det således også tydeligt, at der er tale om udlodninger, og ikke sponsorater. Foreningens egen betegnelse af beløbet ”sponsorat” i regnskabet, kan ikke medføre at kontoudtogenes posteringstekster ikke kan lægges til grund.

Det gøres i øvrigt gældende, at der er tale om en forening, der er åben og tilgængelig for alle medlemmer, hvilket fremgår af foreningens vedtægter, og at foreningen på udlodningstidspunktet havde mindst 9 medlemmer.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 8.265 i afgifter for 2014 og kr. 9.500 for 2015 i forbindelse med ud- lodningen af midler til [forening4].

3. Udlodninger til [klub1] (CVR-nr. [...2])

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2.

Det er tillige SKATs opfattelse, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at [virksomhed7] ApS forinden udlodningen har sikret sig, at der ikke modtages modydelser, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2 - § 7.

Det gøres gældende, at der ikke er modtaget modydelser i forbindelse med udlodningen af midler til [klub1]. Der henvises til, at SKAT har lagt vægt på reklamer for [virksomhed6] samt Spillehal [x1]. Det fremgår imidlertid ikke, hvornår disse reklamer var aktive på hjemmesiden. SKAT kan som følge heraf ikke lægge til grund, at der også blev reklameret for [virksomhed6] og Spillehal [x1] på udlodningstidspunktet i 2014. Der henvises i øvrigt til regnskabet for både 2014 og 2015, hvoraf det fremgår, at der er tale om to forskellige indtægtskilder, henholdsvis tipsmidler ”[virksomhed6], [virksomhed8], [x1]” og henholdsvis ”sponsorer.”

Det gøres tillige gældende, at alle midlerne er anvendt til momsfrie aktiviteter, og at det i øvrigt fremgår af foreningens vedtægter § 7, at regnskabet viser hvilke indtægter og udgifter, der tilhører henholdsvis den professionelle afdeling og amatørafdelingen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at det kan bekræftes, at de udloddede midler alene er anvendt til amatørafdelingen, ved f.eks. den fremlagte ”Ansøgning til træningsskole for 50cc og 80cc”.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 28.405 i afgifter for 2014 og kr. 23.750 for 2015 i forbindelse med udlodningen af midler til [klub1].

4. Udlodninger til [virksomhed1] (forening til støtte for [...] i [by2] (CVR-nr. [...7])

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2, idet foreningen anses at være en støtteforening, og at støtteforeningen ikke anses at opfylde momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, idet overskuddet ikke fuldt ud anvendes til foreningens egne formål.

Det bestrides, at foreningen [virksomhed1]s er en støtteforening. Der henvises til vedtægterne for foreningen, hvoraf det fremgår, at foreningens formål er at skaffe midler til at for bedre afdelingens tilbud til børnene, herunder primært behov for ferie og lejrture. Det gøres i øvrig gældende, at foreningen har anvendt midlerne til egne formål, idet midlerne er anvendt således, at foreningen – og dets medlemmer – kan forbedre foreningens/afdelingens tilbud, hvilket er foreningens eget formål.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 2.850 i afgifter i 2014 i forbindelse med udlodningen af midler til [virksomhed1].

5. Udlodninger til [gospelkor] (CVR-nr. [...6])

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2 [...], idet foreningen bl.a. stiller krav til medlemmernes forudsætninger, derved at man skal have en god gospelstemme, og at der er taget betaling for koncerter.

SKAT lægger således bl.a. vægt på, at der ikke er adgang for alle til foreningen. Det bemærkes i den forbindelse, at foreningen er åben for alle, men at det må anses for at være et rimeligt krav at stille til foreningens medlemmer, at disse har en stemme af en vis karakter, da der er tale om en forening, der har til formål at synge gospelsang af høj kvalitet, jf. vedtægternes § 1.

Der henvises i øvrigt til, at der alene er taget betaling for koncerter, når det har været nødvendigt af hensyn til at dække udgifter i forbindelse med afholdelsen af koncerten. Der er således ikke tale om en forening, der har til formål at opnå en fortjeneste i forbindelse med afholdelse af gospelkoncerter.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 4.750 i afgifter i 2015 i forbindelse med udlodningen af midler til [gospelkor].

6. Udlodninger til [klub2] (CPR-nr. 280461-xxxx)

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen, og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2, idet midlerne bl.a. ikke er kommet en videre kreds til gode.

Det gøres gældende, at foreningen er åben for alle, og at det er tilfældigt, at der på udlodningstidspunktet alene var 10 medlemmer. Foreningen har eksisteret siden 1993 – hvilket fremgår af vedtægterne - og har i perioder haft over 50 medlemmer. Foreningen deltager i øvrigt i turneringer, hvilket kan ses af regnskabet og på dansk bordtennisforbunds hjemmeside.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 28.500 i afgifter i 2015 i forbindelse med udlodningen af midler til[klub2].

7. Udlodning til [klub3] (CVR-nr. [...3])

SKAT kan ikke godkende det foretagne afgiftsnedslag til foreningen, idet selskabet bl.a. ikke har sikret sig på tilstrækkelig vis, at der udloddes til en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 og nr. 21 eller ligningslovens § 8 A.

Det bestrides, at foreningen ikke opfylder betingelserne. Det kan således ikke udelukkes ud fra arten af aktivitet ”poker”, at der ikke er tale om en forening med et almennyttigt formål. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at de udloddede midler er anvendt til indkøb af materiale og inventar. Det fremgår i øvrigt af foreningens vedtægter § 11, at klubbens materialer og inventar og overdrages til velgørende formål i forbindelse med opløsning.

Det bemærkes, at det ikke kan lægges til grund, at foreningen på udlodningstidspunktet alene havde 9 medlemmer (bestyrelsen), og at foreningen i øvrigt har 29 medlemmer på indeværende tidspunkt. Det gøres i øvrigt gældende, at der er tale om en åben forening med adgang for alle.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 4.750 i afgifter i 2014 i forbindelse med udlodningen af midler til [klub3].

8.Udlodninger til [forening1] (CVR-nr. [...4])

Det er SKATs opfattelse, at [virksomhed7] ApS ikke har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne til foreningen og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil kapitel 2, bl.a. fordi fiskeri ikke kan anses for en aktivitet omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Det gøres gældende, at foreningen ikke alene har til formål at udøve fiskeri. Det fremgår således af en mail fremsendt af [forening1], at foreningen har flere almennyttige formål. Foreningen tilbyder således foruden fiskeri aktiviteter så som fremstilling af fiskegrej, sejlture og information/oplysning om vandmiljøerne i området, samt aktiv involvering i bevaringen af vandmiljøerne indenfor foreningens georgrafiske område.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 19.000 i afgifter i 2015 i forbindelse med udlodningen af midler til[forening1].

9.Udlodninger til [forening2] (CVR-nr. [...5])

Det er SKATs opfattelse, at foreninger der støtter andre foreningers velgørende formål ikke i sig selv anses for alment velgørende eller almennyttige. Således omfattes støtteforeninger ikke af bestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 17, hvorfor SKAT ikke kan godkende de foretagne afgiftsnedslag for udlodningerne til foreningen.

Det bestrides, at der er tale om en støtteforening. Formålet med foreningen jf. vedtægternes § 1 er, at skabe et godt socialt miljø i [klub4]’s ungdomsafdeling. Heraf må det forstås, at foreningen således også har til formål at skabe et godt socialt miljø for foreningens egne medlemmer, og at midlerne i øvrigt anvendes til foreningens egne formål.

Det gøres i øvrigt gældende, at det fremgår af vedtægternes § 6: ”Som medlemmer af foreningen optages såvel forældre til børn i ungdomsafdelingen, som passive medlemmer”. Det fremgår således ikke heraf, at medlemmer alene udgøres af forældre, der er således tale om en åben forening med adgang for alle.

[virksomhed7] ApS er som følge heraf ikke pligtig til at tilbagebetale kr. 7.315 i afgifter i 2014 og kr. 19.950 i 2015 i forbindelse med udlodningen af midler til [forening2]. ”

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen kan tilslutte sig Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse om stadfæstelse af daværende SKATs afgørelse om efteropkrævning af uberettiget foretaget nedslag i spilleafgiften.

Skattestyrelsen har udtalt, at:

”Velgørende og almennyttige foreninger

Om de foreninger m.v. der har modtaget udlodningsmidler fra klager bemærkes, det at ingen af disse ikke godkendt efter ligningslovens § 8a. Modtagerne skal derfor have aktiviteter, som er omfattet af begrebet almennyttig og velgørende, som defineret i momslovens § 13, stk. 1 nr. 17.

Efter Skattestyrelsens opfattelse er formålsbestemmelse i vedtægterne for foreningerne (undtagen [forening3] og [klub1]) ikke forenelig med momslovens fritagelsesbestemmelser.

Vi finder ikke, at foreningerne opfylder de betingelser, der stilles til foreningers formål for at kunne blive momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 eller 5. Endvidere ses foreningerne ikke at have aktiviteter omfattet af § 13, stk. 1, nr. 1-6 i øvrigt.

Begrebet ”velgørende” i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, omfatter foreninger m.v., hvis transaktioner er fritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6.

Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttigt formål. Det er derfor en forudsætning for momsfritagelse, at overskuddet skal komme en videre kreds af personer til gode. Hvis blot en mindre del af overskuddet bliver brugt til andre formål, er momsfritagelse udelukket.

Det er til hver en tid tilladelsesindehaverens ansvar (...) at sikre sig, at udlodningsmidlerne udloddes efter forskrifterne i loven og bekendtgørelsen, og under hensyntagen til kravet om velgørenhed i loven. Ifølge bekendtgørelsen fremgår det klart at dokumentationen skal opbevares som en del af tilladelsesindehaverens regnskabsmateriale, og hvad den skal indeholde.

Efter vores opfattelse har klager ikke sikret sig på tilstrækkelig vis, at disse foreninger reelt opfylder betingelserne for modtagelse af udlodningsmidler, og at midlerne er udloddet efter forskrifterne og under hensyntagen til kravet om almen velgørenhed i SPILAL § 13.

Bla. bemærkes det at indtægter i forbindelse med afholdelse af koncerter er momspligtig uanset at arrangementet ikke giver overskud.

Foreninger som støtter andre foreningers velgørende formål anses ikke i sig selv for velgørende eller almennyttige. Således omfattes støtteforeninger ikke af bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, nu 21).

I SKM2009.176.SR fastslår Skatterådet under henvisning til SKM2004.444.LSR at foreningen, der ikke i sig selv har velgørende aktiviteter, ikke er omfattet af momslovens bestemmelser om velgørende foreninger i § 13, stk. 1, nr. 22 (nu 21 og dermed også 17). Foreningen solgte varer og sponsorater og udloddede overskuddet til velgørende formål.

Skatterådet udtalte at de aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde. Til illustration heraf kan nævnes, at en idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt.

Det er skattestyrelsens opfattelse, at da foreningerne [virksomhed1] og [forening2] aktiviteter består i at udlodde overskuddet eller skaffe midler til andres aktiviteter, udfører disse ikke selv velgørende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, men er derimod at betragte som en støtteforening.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at foreningerne [virksomhed1] og [forening2] ikke alene har et almennyttigt formål, da støtteformål ikke er omfattet af nr. 21 og dermed også af nr. 17.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at udlodningsmidlerne ikke er tilgået en forening som må anses for at være velgørende eller almennyttig, lige som at klager ikke tilstrækkelig har sikret sig dette.

Dokumentationskrav § 4

Som det fremgår af SKATs afgørelsen fra 22. marts 2017 startede SKATs kontrol af klager den 19. juli 2016. I den forbindelse blev der indkaldt regnskabsmateriale og anden dokumentation for udlodningerne. Efter gennemgangen af det modtagne materiale konstateredes det at alt materialet ikke var tilstede.

Klager indhentede løbende i tidsrummet indtil varslingstidspunktet yderligere materiale bl.a. hos udlodningsmodtagerne. Dog modtog SKAT ikke alt, jf. vores bemærkninger i afgørelsen.

Klager har således ikke indhentet den fornødne dokumentation m.v. inden udlodningerne. Således er betydeligt materialet eftersendt til os i månederne efter kontrollen.

Under henvisning til bl.a.SKM2018.127.LSR og SKM2014.862.LSR er Skattestyrelsen enig i, at klager som tilladelsesindehaver ikke (løbende) har overholdt betingelserne for at kunne udlodde spillemidler og derved opnå nedslag i afgiften.

Efter vores opfattelse er det heller ikke er tilstrækkeligt, at evt. formalia er overholdt. Det er således ikke tilstrækkeligt at tilladelsesindehaver sikrer sig, at de formelle betingelser er opfyldte, men tilladelsesindehaver må tillige sikre sig, at midlerne faktisk anvendes til dette formål.”

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Klagerens repræsentant har den 17. september 2019 fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling om stadfæstelse og til Skattestyrelsens udtalelse.

Repræsentanten har bemærket, at [virksomhed7] ApS, før udlodningerne blev foretaget, sikrede sig, at betingelserne for udlodningerne var opfyldte, ligesom selskabet opbevarede dokumentationen som en del af sit regnskabsmateriale.

Repræsentanten henviser til e-mail af 27. august 2019 fra selskabet, hvor selskabet oplyste, at de forud for udlodningerne havde fået tilsendt vedtægter og bestyrelseserklæring fra alle foreningerne. Selskabet oplyste ligeledes, at de derudover har nøje gennemgået foreningens vedtægter, indhentet oplysninger via nettet i form af foreningens hjemmeside, artikler, opslag i CVR-registeret m.v.

Selskabet har endvidere oplyst, at de i forbindelse med SKATs kontrol efterfølgende har indhentet regnskaber, hvori udlodningen fremgår, medlemslister, uddybning af formuleringer i vedtægterne m.v. Dette har de løbende indhentet svar på.

Repræsentanten henviser til, at Skatteankestyrelsens bemærkninger om dokumentationskravene i bekendtgørelsens § 4 således hviler på et forkert grundlag. Det gøres gældende, at der alene kan ske en nægtelse af nedslag, hvis betingelserne vedrørende de enkelte foreninger materielt ikke er opfyldt.

Repræsentanten har følgende bemærkninger vedrørende foreningerne:

”Ad. [forening3]:

Det bestrides, at selskabet har modtaget en modydelse i forbindelse med selskabets udlodning i 2015.

Skatteankestyrelsen anmodes om at fremlægges dokumentation for, at der i 2015 er ydet den postulerede modydelse. Skatteankestyrelsen anmodes om at fremlægge foreningens ”reklame” for [virksomhed2] på foreningens facebookside med angivelse af tidspunktet for reklamen.

Ad. [forening4], [gospelkor], [klub2], [klub3]:

Det fastholdes, at foreningernes formål er almennyttige. Det forhold, at der konkret ikke er mange medlemmer i foreningerne, kan ikke fratage deres karakter af at være almennyttige. Det er efter min opfattelse en utilbørlig forskelsbehandling af små foreninger, hvis man afskærer disse fra på linje med større foreninger at kunne få støtte.

Ad. [klub1]:

Det bestrides, at selskabet har modtaget modydelser i forbindelse med selskabets udlodninger i 2014 og 2015. Skatteankestyrelsen anmodes om at fremlægges dokumentation for, at der i 2014 og 2015 er ydet de postulerede modydelser.

Ad. [virksomhed1]:

Det bestrides, at der er tale om en støtteforening. Og selvom dette måtte være tilfældet, så medfører foreningens formål, at den klart opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1 nr. 17.

Ad. [gospelkor]:

Det er ikke rigtigt, at der i 2015 skulle aflægges en sangprøve førend optagelsen i foreningen. Jeg vedlægger i denne forbindelse min klients mail med vedtægter for foreningen.

Ad. [forening1]:

Det bestrides, at der på nogen måde er hjemmel til at fastslå, at fangst eller jagt på levende dyr eller fisk ikke kan være en aktivitet omfattet af momslovens § 13, stk. 1 nr. 17.

Ad. [forening2]:

Det bestrides, at der er tale om en støtteforening. Og selvom dette måtte være tilfældet, så medfører foreningens formål, at den klart opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1 nr. 17.”

Repræsentanten har fremlagt nye oplysninger, hvoraf det fremgår, at [gospelkor] den 23. februar 2010 lavede en vedtægtsændring i foreningens vedtægter § 12, stk. 5, hvor kravet om tilfredsstillende sangprøve blev fjernet. Det fremgår af vedtægterne, at de er revideret den 23. februar 2009. Bestyrelsens medlemmer og sammensætning er tilføjet den 18. februar 2019.

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af spilleafgiftslovens § 13, stk. 1, at der kan gives et nedslag på 95 % i den del af afgiften, der overstiger 31 % af bruttospilleindtægten, jf. § 12, stk. 3, såfremt indehaveren af en tilladelse til en spillehal udlodder midler til velgørende formål i Danmark eller i et EU- eller EØS-land. Det fremgår af § 13, stk. 2, at velgørende formål efter stk. 1 skal forstås som velgørende eller almennyttige foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Af bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011 (herefter bekendtgørelsen) §§ 4-6 fremgår en række betingelser for udlodning af midler. Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at tilladelsesindehaveren, før udlodning af midler foretages, skal sikre sig, at modtageren opfylder betingelserne for at kunne modtage udlodning til velgørende formål efter § 13 i spilleafgiftsloven. Tilladelsesindehaveren skal sikre sig dokumentation for, at modtageren er godkendt efter Ligningslovens § 8 A eller har et formål, som er omfattet af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 7, at en tilladelsesindehaver ikke må betinge sig nogen form for modydelse fra udlodningsmodtageren i forbindelse med udlodning af midler, ligesom at udlodningsmodtageren ikke må reklamere for eller på anden måde begunstige tilladelsesindehaveren.

Dokumentionskravet i bekendtgørelsens § 4

Selskabet har haft en forpligtigelse til forud for udlodning af midler til foreningerne at indhente dokumentation for, at foreningerne var omfattet af reglerne i spilleafgiftslovens § 13 og havde formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Selskabet havde endvidere en forpligtigelse til løbende at opbevare dokumentationen i sit regnskabsmateriale.

Selskabet har, i forbindelse med SKATs kontrol, indhentet blandt andet vedtægter, medlemslister og årsrapporter for [forening3], [forening4], [klub1], [virksomhed1], [gospelkor], [klub2], [klub3], [forening1] og [forening2]. Selskabet udleverede materialet til SKAT løbende, inden SKAT traf den påklagede afgørelse den 22. marts 2017.

Landsskatteretten finder, at selskabet ikke kan opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til foreningerne, idet selskabet ikke opfylder betingelserne for udlodning af midler til velgørende formål, jf. spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens § 4. Der lægges herved vægt på, at selskabet ikke, før udlodningerne er foretaget, har sikret sig, at foreningerne har haft almennyttige eller velgørende formål, samt at udlodningsmidlerne udelukkende skulle anvendes til almennyttige formål, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Herudover har selskabet ikke opbevaret dokumentationen som en del af sit regnskabsmateriale, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

[forening3]

På baggrund af en konkret vurdering af [forening3] vedtægter og faktiske virke finder Landsskatteretten det godtgjort, at [forening3] formål er af almennyttig karakter. Der er herved lagt vægt på, at sports- og idrætsforeninger som udgangspunkt anses for at have almennyttige eller velgørende formål.

Ved en vurdering af, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, udover at formålet i sig selv kan karakterises som almennyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i befolkningen, at overskuddet skal komme en vis videre kreds til gode.

Landsskatteretten bemærker, at foreningen har reklameret for [virksomhed2], hvor selskabet har opstillet spillemaskiner, på deres facebook-side ved tre forskellige lejligheder. Som dokumentation herfor har SKAT fremlagt billedmateriale heraf.

Landsskatteretten finder, at selskabet derved har modtaget en modydelse i forbindelse med selskabets udlodning af midler til [forening3], jf. bekendtgørelsens § 7.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [forening3], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Selskabet opfylder dermed ikke betingelserne for udlodning af midler til [forening3] i spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Det er derfor berettiget, at SKAT har nægtet at give selskabet nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [forening3].

[forening4]

Ved vurderingen af, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, udover at formålet i sig selv kan karakterises som almennyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse, at formålet skal komme en vis videre kreds til gode.

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke findes det ikke godtgjort, at foreningens formål er almennyttigt. Der er herved lagt vægt på, at foreningens medlemsantal var meget begrænset, og at foreningens formål og overskud dermed ikke kommer en videre kreds af personer til gode. Landsskatteretten finder derfor, at foreningen ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Landsskatteretten finder endvidere, at selskabet ikke har opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [forening4], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Selskabet har derfor ikke været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [forening4].

Selskabet opfylder dermed ikke betingelserne for udlodning af midler til [forening4] i spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Det er derfor berettiget, at SKAT har nægtet at give selskabet nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [forening4].

[klub1]

På baggrund af en konkret vurdering af [klub1]s vedtægter og faktiske virke finder Landsskatteretten det godtgjort, at [klub1]s formål er af almennyttig karakter. Der er herved lagt vægt på, at [klub1] har medlemmer i alle aldre og på alle niveauer, og at motorcross kan anses som en sport eller idræt.

Ved en vurdering af, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, udover at formålet i sig selv kan karakterises som almennyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i befolkningen, at overskuddet skal komme en vis videre kreds til gode.

Landsskatteretten finder, at [klub1]s overskud anses at komme en videre kreds til gode, og at [klub1] kan anses for at have formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Selskabet har imidlertid ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [klub1], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten bemærker, at selskabet har oplyst overfor SKAT, at de havde sponsoraftaler med forskellige sponsorer.

Landsskatteretten lægger til grund, at selskabet har modtaget en modydelse i forbindelse med udlodning af midler til [klub1], da foreningen i 2014-2016 reklamerede for [virksomhed6], hvor selskabet havde opstillet spillemaskiner, jf. bekendtgørelsens § 7.

Selskabet opfylder hermed ikke betingelserne for udlodning af midler til [klub1] i spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Det er derfor berettiget, at SKAT har nægtet at give selskabet nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [klub1].

[virksomhed1]

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke finder Landsskatteretten, at foreningen skal anses som en støtteforening. For at en støtteforening kan anses for at have et almennyttigt eller velgørende formål, skal foreningen selv opfylde kravene til at være velgørende eller almennyttig.

Foreningens formål er at skaffe midler til at forbedre afdelingens tilbud til børnene, herunder ferie. Der findes allerede en feriekonto på sygehuset ([sygehus1]). Foreningen skal fungere i samarbejde med den eksisterende feriekonto, som skal suppleres, men ikke erstattes.

Landsskatteretten finder derfor, at foreningens formål ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, da foreningen ikke har et velgørende formål i sig selv, men har et formål om at skaffe midler via foredrag og koncerter. Da der ikke foreligger yderligere oplysninger – og ej heller har foreligget yderligere oplysninger ved udlodningen fra selskabet – har selskabet ikke sikret sig, at foreningen i sig selv har haft et velgørende formål og aktiviteter.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [virksomhed1], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ikke har været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [virksomhed1].

[gospelkor]

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke finder Landsskatteretten det ikke godtgjort, at foreningens formål fuldt ud er af almennyttig karakter. Der er herved lagt vægt på, at selskabet først ved Skatteankestyrelsens sagsbehandlings afslutning har fremsendt de dagældende vedtægter og dermed ikke ved udlodningen har sikret sig tilstrækkelige oplysninger om foreningen, således at foreningen kunne anses for almennyttig. Der er endvidere lagt vægt på, at foreningens medlemsantal var begrænset til korets medlemmer, og at foreningens overskud ikke kommer en videre kreds af personer til gode. Landsskatteretten finder derfor, at foreningen ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Landsskatteretten finder endvidere, at foreningens formål ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [gospelkor], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ikke har været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [gospelkor].

[klub2]

Ved vurderingen af, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, udover at formålet i sig selv kan karakterises som almennyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse, at formålet skal komme en vis videre kreds til gode.

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke findes det ikke godtgjort, at foreningens formål er almennyttigt. Der er herved lagt vægt på, at foreningens medlemsantal var meget begrænset, og at foreningens formål og overskud dermed ikke kommer en videre kreds af personer til gode. Landsskatteretten finder derfor, at foreningen ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [klub2], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ikke har været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [klub2].

Selskabet opfylder dermed ikke betingelserne for udlodning af midler til [klub2] i spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Det er derfor berettiget, at SKAT har nægtet at give selskabet nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [klub2].

[klub3]

Ved vurderingen af, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, udover at formålet i sig selv kan karakterises som almennyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse, at formålet skal komme en vis videre kreds til gode.

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke findes det ikke godtgjort, at foreningens formål er almennyttigt. Der er herved lagt vægt på, at foreningens medlemsantal var meget begrænset, og at foreningens formål og overskud dermed ikke kommer en videre kreds af personer til gode. Landsskatteretten finder derfor, at foreningen ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [klub3], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ikke har været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [klub3].

Selskabet opfylder dermed ikke betingelserne for udlodning af midler til [klub3] i spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Det er derfor berettiget, at SKAT har nægtet at give selskabet nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [klub3].

[forening1]

Ved vurderingen af, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, kræves det, udover at formålet i sig selv kan karakterises som almennyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse, at formålet skal komme en vis videre kreds til gode.

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke findes det ikke godtgjort, at foreningens formål er almennyttigt. Der er herved lagt vægt på, at foreningen, udover at arrangere aftenarrangementer for foreningens medlemmer, også arrangerer fisketure samt sørger for, at medlemmerne kan anvende foreningens både til formålet. Fangst efter levende dyr kan sidestilles med jagt på levende dyr. Jagt på levende dyr kan ikke anses som en sport eller idræt, jf. regionens afgørelse ved journalnummer 99/98-311-00002. Landsskatteretten finder derfor, at foreningen ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [forening1], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ikke har været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [forening1].

Selskabet opfylder dermed ikke betingelserne for udlodning af midler til [forening1] i spilleafgiftslovens § 13, jf. bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Det er derfor berettiget, at SKAT har nægtet at give selskabet nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [forening1].

[forening2]

På baggrund af en konkret vurdering af foreningens vedtægter og faktiske virke finder Landsskatteretten, at foreningen skal anses som en støtteforening, der ikke i sig selv har et almennyttigt eller velgørende formål.

[forening2] har til formål at skabe et godt socialt miljø i [klub4] (håndboldforening for amatører). Da [klub4]’s forældreforening ikke har andet formål end at skabe et godt socialt miljø i en anden forening, er det Landsskatterettens opfattelse, at foreningen skal anses som en støtteforening, hvorved foreningen ikke har et egentligt selvstændigt formål i sig selv.

Det er derfor Landsskatterettens opfattelse, at foreningens formål ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Selskabet har ikke opfyldt dokumentationskravet for at kunne opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til [forening2], jf. bekendtgørelsens § 4. Landsskatteretten henviser her til det indledende afsnit om dokumentationskravet.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ikke har været berettiget til et nedslag i betaling af spilleafgift for udlodning af midler til [forening2].

Selskabet har dermed ikke været berettiget til at opnå et nedslag i spilleafgiften for udlodninger til foreningerne i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015, idet selskabet ikke har opfyldt betingelserne for udlodning af midler, jf. spilleafgiftslovens § 13, stk. 2 og bekendtgørelsens §§ 4 og 7.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.