Kendelse af 21-09-2020 - indlagt i TaxCons database den 17-10-2020

Journalnr. 17-0902711

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar i afgiftsperioden 2013

105.224 kr.

12.815 kr.

12.820 kr.

Faktiske oplysninger

Sagen drejer sig om, hvorvidt SKAT har været berettiget til at forhøje selskabets momstilsvar skønsmæssigt for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), at selskabet [virksomhed1] ApS er stiftet den 18. juli 2007 af selskabets direktør og hovedanpartshaver [person1] (herefter selskabets indehaver og indehaver). Selskabet er stiftet under CVR-nr.: [...1] og branchekode 464210: Engroshandel med beklædning. Selskabets formål er engroshandel med sportsudstyr, campingudstyr, lystbåde og i forbindelse hermed stående virksomhed fastsat efter direktionens skøn.

Selskabet ændrede den 30. juni 2013 navn fra [virksomhed1] ApS til selskabets nuværende navn [virksomhed2] ApS.

Selskabets årsregnskab for regnskabsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 er revideret af selskabets daværende revisor [virksomhed3].

Selskabet har været registreret med kvartalsangivelse af moms.

I selskabets årsrapport for indkomståret 2013 har selskabets daværende revisor angivet supplerende oplysninger i revisorpåtegningen. Hertil er det bl.a. oplyst, at selskabet ikke har indberettet moms rettidigt i afgiftsperioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

På denne baggrund og som led i projekt ”Revisorforbehold,” har SKAT udsøgt selskabet til en nærmere gennemgang. SKAT anmodede i den forbindelse, den 9. juni 2016, selskabet om en momsafstemning samt en redegørelse for forholdene. SKAT modtog den 3. juli 2016 en e-mail fra selskabets indehaver. Af mailen fremgår følgende:

”(...)

Vedrørende moms, så var det udelukkende for sent indberettet. Revisor skal skrive det selvom det kun er én eller få dage. Jeg har nu fået min revisor til, at kontrollere, at jeg indsender til tiden.

(...)”

Efterfølgende, den 7. juli 2016, anmodede SKAT om selskabets momsafstemning pr. ultimo for regnskabsåret 2013 samt en specifikation af regnskabsposten ”anden gæld” og ”skyldig moms.” SKAT modtog herefter en ny e-mail den 2. august 2016 fra indehaveren, hvori det blev anført, at selskabet ville vende tilbage efter drøftelse med revisor, der var på ferie. SKAT fremsendte en rykker den 23. september 2016. Da der ikke blev reageret herpå, fremsendte SKAT forslag til afgørelse den 19. december 2016.

SKAT modtog den 31. december 2016 en e-mail fra indehaveren. Følgende fremgår heraf:

”(...)

Jeg har modtaget dit brev angående ændring af moms for selskabet - regnskabsåret 2013.

Jeg vil gå ned i regnskabsmaterialet, og se om jeg kan finde fejlen. Jeg har haft revisor på i den periode, så jeg går udfra, at det er lavet korrekt. Jeg bruge dog ikke den samme revisor, og er ved at finde en ny. Jeg beder om tid til, at få fat i materiale, og eventuelt tale med min gamle revisor.

Uden at kunne huske alt for det pågældende regnskabsår, så mener jeg, at jeg havde mere export end kr. 80.689 i EU varesalg. Der må være skrevet forkert i angivelserne.

(...)”


Da SKAT ikke modtog yderligere materiale, blev afgørelsen fremsendt den 16. februar 2017.

Som følge af selskabets manglende rettidige angivelser af udgående moms (salgsmoms) for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, har SKAT fastsat selskabets udgående moms skønsmæssigt. Den udgående moms er beregnet ud fra selskabets selvangivne omsætning og selskabets angivne EU varesalg, sammenholdt med selskabets indberetning om udgående moms i afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

SKAT har opgjort den talmæssige forhøjelse således:

Nettoomsætning, jf. regnskabstal1.014.406 kr.

Heraf EU varesalg, jf. angivelser -80.689 kr.

Salgsmoms 25 % af 933.717 kr. = 233.429 kr.

Salgsmoms, jf. angivelser -128.205 kr.

Difference til efterangivelse 105.224 kr.

Det fremgår af udskrift fra DR Systemet, at den angivne udgående moms på 128.205 kr., er den totale angivne moms for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Af udskriftet fremgår også selskabets EU-varesalg, under ”rubrik B varer,” og er således også det totale angivne salg i afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. For 3. og 4. kvartal 2013 har selskabet imidlertid ikke angivet EU-varesalg.

Differencen, herunder forhøjelsen af selskabets udgående moms på 105.224 kr., er fordelt ligeligt på selskabets momsangivelsesperioder med 26.306 kr. i hvert kvartal.

Selskabets indehaver har nedlagt påstand om, at momstilsvaret skal nedsættes med 105.224 kr., idet der er blevet indberettet forkert eksportomsætning af selskabet i 2013, da selskabets regnskabsprogram var opsat forkert.

Indehaveren har den 5. juni 2020 indsendt supplerende oplysninger til klagen. I det supplerede indlæg gøres det gældende, at momstilsvaret skal nedsættes til 12.815 kr. Hertil gøres det gældende, dels at momstilsvaret har været indberettet korrekt for 2013, dog med undtagelse af et beløb på 185 kr., dels at indberetningen af rubrik B – EU Varesalg og rubrik C – Salg i udlandet er indberettet forkert, dels at en efterpostering udarbejdet af selskabets daværende revisor på 13.000 kr. for moms af varekøb i udlandet, ikke er blevet indberettet.

Til støtte for påstanden er der fremlagt en momsopgørelse udskrevet fra selskabets økonomisystem, en ny beregning af den udgående moms og 122 fakturaer.

Følgende beregning er fremlagt:

”(...)

Økonomisystem

Angivelse pr. kvartal

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTAL

Difference

Salgsmoms (udgående moms)

128.205,00

7.353,00

58.874,00

23.978,00

38.000,00

128.205,00

0,00

Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)

13.000

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Moms af ydelser fra udlandet m.v.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FRADRAG

Købsmoms (indgående moms)

92.655,00

17.564,00

26.112,00

18.436,00

30.358,00

92.470,00

185,00

Moms i alt (positivt beløb = betale, negativt beløb = penge til gode)

48.550,00

-10.211,00

32.762,00

5.542,00

7.642,00

35.735,00

12.815,00

(...)

Salgsmoms (udgående moms)

128.205

Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)

13.000

Moms af ydelser fra udlandet m.v.

0

FRADRAG

Købsmoms (indgående moms)

92.655

(...)

Moms i alt (positivt beløb = betale, negativt beløb = penge tilgode

Supplerende oplysninger

Rubrik B – varer – indberettes til ”EU-salg uden moms”. Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande

12.488

(...)

Rubrik B – ydelser. Værdien af visse ydelser uden moms til andre EU-lande. Indberettes til ”EU-salg uden moms”.

-36.624

Rubrik C – Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU.

249.510

Ifølge indberetninger fra SKAT

35.735

Tilsvar fra økonomisystem

48.550

Difference til betaling

12.815

SKATs forslag til ændring af momstilsvar

105.224

Godtgørelse pålignes Skattekontoen

92.409

SKAT (nu Skattestyrelsen) har i deres udtalelse af den 7. juli 2020 taget selskabets anbringende til følge.

SKAT har i deres udtalelse påpeget, at for så vidt angår opgørelsen af selskabets indgående moms (købsmoms), fremgår det heraf, at selskabet mangler at angive 185 kr. Ifølge opgørelsen er der foretaget en regnefejl, idet selskabet har angivet 30.538 kr. i indgående moms for 4. kvartal af 2013 og ikke 30.358 som anført i opgørelsen. Der er således en difference på 5 kr. og den manglende angivelse udgør i stedet for 180 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets udgående moms skønsmæssigt med 105.224 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

Sagsfremstilling og begrundelse

1. Ej afregnet moms

1.1. De faktiske forhold

Som led i SKATs projekt Revisorforbehold er selskabet udsøgt til nærmere gennemgang, idet der på selvangivelsen for 2013 er sat kryds ved, at selskabet har modtaget revisorbistand, og at selskabets revisor har afgivet supplerende oplysninger i revisorerklæringen.

Årsrapporten for 2013 er revideret af [virksomhed3].

I årsrapporten for 2013 har jeres revisor afgivet supplerende oplysning om moms således:

Vi gør opmærksom på, at selskabet i årets løb ikke har indberettet moms rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

På baggrund af den supplerende oplysning i årsrapporten har vi ved brev til selskabet den 9. juni 2016 bedt om en redegørelse for forholdende, samt at fremsende momsafstemning.

Vi har den 3. juli 2016 modtaget e-mail fra selskabet, hvor hovedanpartshaver [person1] skriver således vedrørende punktet moms:

Jeg er lige kommet hjem fra ferie, så derfor svarer jeg først nu. Samtidig er min revisor på ferie til august, så jeg prøver på bedste vis, at sende det materiale, som jeg har adgang til. Jeg tager forbehold for, at jeg sender de rigtige oplysninger, da det er min revisor, der har lavet det hele. Jeg prøver dog.

Vedrørende moms, så var det udelukkende for sent indberettet. Revisor skal skrive det selvom det kun er én eller få dage. Jeg har nu fået min revisor til, at kontrollere, at jeg indsender til tiden.

Jeg har ikke underskrevne protokolater, da de ligger hos revisor. Det skal dog nævnes, at der var fravalgt revision i 2014 grundet regler om omsætning m.v.

Jeg håber informationerne er fyldestgørende.

Den 7. juli sender vi et brev til selskabet, hvor vi igen beder jer om at sende

• Momsafstemning pr. ultimo regnskabsåret 2013

• Specifikation af regnskabsposten Anden gæld, herunder Skyldig moms.

Den 2. august 2016 modtog vi nedenstående e-mail fra hovedanpartshaver [person1], hvor han skriver således vedrørende punktet moms:

Anden gæld og momsafstemning for 2013 må jeg have revisor til, at kigge på, men han er på ferie. Jeg vender tilbage med det.

Idet vi ikke har modtaget det ønskede materiale har vi den 23. september 2016 sendt en påmindelse om dette til selskabet.

Selskabet har ikke besvaret vores henvendelser yderligere.

(...)

1.4. Vores bemærkninger og begrundelse

Selskabets revisor har i årsrapporten for 2013 oplyst, at selskabet i årets løb ikke har indberettet moms rettidigt.

SKAT har flere gange bedt om en redegørelse fra selskabet. Da selskabet ikke er kommet med den ønskede dokumentation, er den moms der skal betales ansat efter et skøn. Skønnet er beregnet ud fra de selvangivne regnskabstals oplysninger om omsætning sammenholdt med hvad der er indberettet i udgående moms til SKAT.

Vi har opgjort selskabets momstilsvar på baggrund af selskabets oplysninger i selvangivelsen om nettoomsætning.

Perioden 01. januar – 31. december 2013

Beregnet salgsmoms jf. selvangivelsens regnskabstal

Nettoomsætning jf. regnskabstal 1.014.406 kr.

Heraf EU varesalg jf. angivelser -80.689 kr.

Salgsmoms 25 % af 933.717 kr. = 233.429 kr.

Salgsmoms jf. angivelser -128.205 kr.

Difference til efterangivelse 105.224 kr.

Der henvises til opkrævningslovens § 5, stk. 1 og stk. 2.

Idet det ikke fremgår, hvilke perioder den manglende angivelse af salgsmoms vedrører, fordeler vi forhøjelsen på i alt 105.224 kr. ligeligt på selskabets angivelsesperioder. Selskabet har kvartalsafregning, hvilket betyder at salgsmomsen i henholdsvis januar, april, juli og oktober kvartal bliver forhøjet med 26.306 kr. i hvert kvartal.

Vi kan ordinært fastsætte selskabets momstilsvar, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, nr. 1.

Vi kan ekstraordinært fastsætte selskabets momstilsvar udover 3-års fristen, hvis selskabet har handlet mindst groft uagtsomt.

Efter vores opfattelse kan selskabet have handlet groft uagtsomt eller forsætligt ved opgørelse af afgiftstilsvaret. Vi kan derfor også ændre selskabets afgiftstilsvar ekstraordinært, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at selskabets revisor i sine bemærkninger i årsrapporten for 2013 anfører at selskabet ikke har foretaget rettidig angivelse af moms. Samtidig ses den angivne salgsmoms ikke at svare til den beregnede moms af den selvangivne omsætning.

1.5. Vores endelige afgørelse

I sin mail af den 31. december 2016 skriver [person1], at han mener, at han havde mere eksport end 80.689 kr. i EU varesalg og at der må være fejl i angivelserne.

Der er imidlertid ikke modtaget yderligere dokumentation for dette.

Vi træffer derfor afgørelse i overensstemmelse med det fremsendte brev af den 19. december 2016.

Selskabets salgsmoms for perioden 1. januar – 31. december 2013 ændres derfor med i alt 105.224 kr. Beløbet fordeles med 26.306 kr. på hvert af kvartalerne januar, april, juni og december.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT (nu Skattestyrelsen ikke kommet med bemærkninger til klageskrivelsen af den 16. maj 2017:

Skattestyrelsen er den 7. juli 2020 fremkommet med en udtalelse til virksomhedens supplerende indlæg.

Følgende er anført:

”(...)

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Rubrik B - EU-varesalg:

Betingelser for momsfrit salg af varer og ydelser til EU lande: Købers momsnummer med landekode foran skal fremgå af fakturaen.

Selskabet har opgjort sit salg af varer til EU lande til 128.488 kr. På de modtagne fakturaer fremgår købers momsnummer ikke. På bilag "Momsopgørelse" fremgår momsnumre på nogle køberne.

Uanset ovenstående vurderes det sandsynliggjort, at salg af varer til EU-lande kan udgøre 128.488 kr.

Heraf er 80.689 kr. tidligere godkendt jævnfør sagsfremstillingen.

Rubrik C - Salg af varer uden for EU:

Betingelser for momsfrit salg af varer til lande uden for EU: At der fremlægges en særlig blanket der kaldet enhedsdokument, som skal inde holde en række oplysninger om den pågældende vare. Hvis myndighederne godkender angivelsen, forsynes den med et stempel og skal nu følge varen til det sted, hvor varen fysisk passerer ud af EU. Den stemplede angivelse er bevis for, at det underliggende varesalg kan ske uden dansk moms. Angivelsen skal opbevares af sælgeren.

Selskabet har opgjort sit salg af varer til lande uden for EU til 249.510 kr. I det modtagne materiale foreligger der ingen dokumentation på at varen er udført til lande uden for EU.

Uanset ovenstående vurderes det sandsynliggjort, at salg af varer til lande uden for EU kan udgøre 249.510 kr.

Heraf er der allerede angivet 31.139 kr. i rubrik C på momsangivelserne.

Varekøb i EU:

Ifølge klagers opgørelse mangler der angivelse af moms af udenlandsk varekøb på 13.000 kr. Vi har ingen bemærkninger hertil.

Købsmoms (Indgående afgift):

Ifølge klagers opgørelser mangler der angivelse af 185 kr.

Som det fremgår af vedlagte bilag udgør differencen 5 kr. idet der i klagers opgørelse af momstilsvar 2013 i 4 kvartal er en tastefejl, idet der er angivet 30.538 kr. og ikke 30.358 kr. som anført i opgørelsen.

(...)”

Selskabets opfattelse

I klagen af den 16. maj 2017 har selskabets indehaver nedlagt påstand om, at momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 nedsættes til 0 kr. (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Selskabets indehaver har anført følgende:

”(...)

PÅSTAND

Der nedlægges påstand om, at selskabets moms nedsættes med 105.224 kr. for regnskabsåret 2013.

Påstanden fremkommer ved, at der er indberettet forkert exportomsætning i det pågældende år. Vores regnskabsprogram var sat forkert op de første år, og hverken revisor eller jeg har været opmærksom på fejlen.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling har selskabets indehaver den 8. juni 2020 fremsendt supplerende indlæg.

Selskabets indehaver har anført følgende:

”(...)

Vedlagt fremsendes materiale ifølge aftale. Jeg har vedlagt følgende:

1. Samlet udskrift af momstilsvar for 2013 fra økonomisystem - PDF fil.

2. Beregning af den “rigtige” moms for 2013 - Excel fil.

3. Kopi af samtlige fakturaer, der vedrører exportsalg - PDF filer.

Som det ses, så er det samlede tilsvar i Salgsmoms og Købsmoms (med undtagelse af 185 kr.) indberettet korrekt for 2013. Det er udelukkende indberetningen af Rubrik B og Rubrik C salg i udlandet, der er indberettet forkert - samt et beløb på 13.000 kr. (Moms af varekøb i udlandet - både EU og tredjelande) der er kommet på en efterpostering fra revisor ifm. årsregnskab. Da det udelukkende er Salgsmoms minus Købsmoms, der skal danne grundlag for betaling, så er de korrekte.

Det har som tidligere nævnt været en fejl i opsætningen/udskriften i økonomisystemet (udskrift 1), og er derfor ikke kommet korrekt med i indberetningerne i Q3 og Q4. Det ændrer dog ikke ved, at Salgsmoms og Købsmoms er indberettet korrekt. Af samme årsag har SKAT draget den konklusion, at der manglede en masse salgsmoms. Det var dog ikke tilfældet. Alle export-fakturaer kan spores over til udskriften fra økonomisystemet (udskrift 1) kunde for kunde.

Jeg har anskueligtgjort differencen, og beder derfor om, at der ud af de kr. 105.224 godtgøres kr.

92.409 på Skattekontoen, så de ikke står som skyldige mere. Svarende til SKAT´s forhøjelse på kr.

105.224 minus 12.815 (13.000-185) = 92.409 som SKAT har forhøjet for meget. Jeg havde klaget på det samlede beløb kr. 105.224, men korrigerer det til kr. 92.409. Det skal nævnes, at de kr. 12.815 er kommet til ved en efterpostering fra revisor, så derfor har jeg ikke været opmærksom på det i min klage. Men jeg fastholder, at jeg derudover har indberettet korrekt i løbet af 2013, hvilket materialet også viser.

Jeg kan derfor gå med til, at der forhøjes med kr. 12.815 og ikke kr. 105.224. Jeg forventer du på baggrund af fremsendte materiale giver mig medhold heri.

(...)”

Selskabets indehaver har til støtte for påstanden, fremsendt yderligere materiale og opgjort momstilsvaret for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 således:

”(...)

Salgsmoms (udgående moms)

128.205

Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)

13.000

Moms af ydelser fra udlandet m.v.

0

FRADRAG

Købsmoms (indgående moms)

92.655

Olie- og flaskegasafgift

0

Elafgift

0

Naturgas- og bygasafgift

0

Kulafgift

0

Co2-afgift

0

Vandafgift

0

Moms i alt (positivt beløb = betale, negativt beløb = penge tilgode

48.550, jf. økonomisystem

Supplerende oplysninger

(...)

Rubrik B – varer – indberettes til ”EU-salg uden moms”. Værdien af varesalg uden moms til andre EU lande.

128.488

Rubrik B – varer – indberettes ikke til ”EU-salg uden moms”. Værdien af f.eks. installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler (...)

0

Rubrik B – ydelser. Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande. Indberettes til ”EU-salg uden moms”.

-36.624

C. Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU.

249.510

Ifølge indberetninger til SKAT

35.735 (...)

Tilsvar fra økonomisystem

48.550

Difference til betaling

12.815

SKATs forslag til ændring af momstilsvar

105.224

Godtgørelse pålignes skattekontoen

92.409

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af momstilsvar

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der fremgår af momslovens § 4 (lov om merværdiafgift, lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013).

Virksomheder etableret i Danmark med en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. årligt, skal momsregistreres. Levering af ydelser er som udgangspunkt momspligtigt. Dette fremgår af momslovens § 48, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, til skatteforvaltningen, angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1 og 57, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011). Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten finder, at SKAT har været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af selskabets momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2. Det lægges til grund, at selskabets regnskabsgrundlag ikke er fyldestgørende, idet der ikke på ansættelsestidspunktet var indsendt momsregnskab og bogføringsmateriale til brug for SKATs behandling.

Imidlertid har selskabets hovedanpartshaver efterfølgende fremlagt et udskrift fra selskabets økonomisystem, hertil en beregning af momstilsvaret for 2013 samt en række fakturaer. Det fremgår bl.a. heraf, at selskabet har indberettet momstilsvaret korrekt, bortset fra et beløb vedrørende moms af varekøb i udlandet på 13.000 kr., som selskabets daværende revisor havde medtaget som en efterpostering i selskabets regnskab.

Retten kan i den forbindelse tilslutte sig SKATs udtalelse af 7. juli 2020, og træffer herefter afgørelse i overensstemmelse med det af selskabet fremførte i mail af den 5. juni 2020, således at selskabets talmæssige opgørelse lægges til grund.

Det skal hertil bemærkes, at Retten har korrigeret for en regnefejl på 5 kr., idet selskabets hovedanpartshaver har medtaget et beløb i opgørelsen på 30.358 kr. vedrørende angivelse af udgående moms for 4. kvartal af 2013, i stedet for det korrekte beløb på 30.538 kr. Det samlede beløb for udgående moms i 2013 bliver retteligt 92.650 kr. og ikke 92.655 kr. Momstilsvaret for 2013, ifølge selskabets økonomisystem, udgør herefter retteligt 48.555 kr. Den skønsmæssige forhøjelse af selskabets momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 fastsættes herefter til 12.820 kr. (48.555 kr. – 35.735 kr.) Selskabet godtgøres efterfølgende 92.404 kr. (105.224 kr. - 12.820 kr.)

Idet det ikke fremgår, hvilke perioder den manglende angivelse af momstilsvaret vedrører, fordeles forhøjelsen af momstilsvaret på i alt 12.820 kr. ligeligt på selskabets angivelsesperioder. Det lægges til grund, at virksomheden har kvartalsafregning, hvilket betyder at momstilsvaret i henholdsvis januar, april, juli og oktober kvartal bliver forhøjet med 3.205 kr.

Landsskatteretten ændrer herefter SKATs afgørelse og nedsætter selskabets momstilsvar med 92.404 kr. til 12.820 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Formalitet

Det fremgår af dagældende momslovs § 57, stk. 1, at momsregistrerede virksomheder efter udløbet af hver afgiftsperiode skal angive størrelsen af selskabets udgående og indgående afgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1 og 57, stk. 1.

For så vidt angår afgiftsperioden 2013, fremgår det yderligere af dagældende momslovs § 57, stk. 3, (Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved lov af 21. december 2005) at virksomhedens momsangivelse efter stk. 1, skal foretages senest en måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb og for april kvartal senest en måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb, for virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 1 mio. kr. årligt.

Det lægges til grund, at virksomheden afregner moms kvartalsvis og virksomheden skulle således for første kvartal 2013 have angivet moms senest den 10. maj 2013, for 2. kvartal senest den 17. august 2013, for 3. kvartal senest den 10. november 2013 og for 4. kvartal af 2013 senest den 10. februar 2014.

Alle ovennævnte frister er af selskabet overskredet. Imidlertid følger det af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt., at Told- og skatteforvaltningen ikke af egen drift kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Fastsættelsen af afgiftstilsvaret skal ligeledes foretages senest 3 måneder efter udløbet af fristen efter 1. pkt.

SKAT har henholdsvis den 12. december 2016 og 16. februar 2017 fremsendt forslag til afgørelse og afgørelse. SKATs ændring af momsfastsættelsen for 1., 2. og 3. kvartal af 2013 ligger således uden for den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Spørgsmålet om ændringen af momsfastsættelsen for 1., 2. og 3. kvartal af 2013 skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, at uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Det er Rettens opfattelse, at grundlaget for at ændre momsfastsættelserne for 1., 2. og 3. kvartal af 2013 i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, er til stede. Det er tillagt vægt, at selskabet ikke har indberettet moms rettidigt og særligt at den selvangivne udgående moms, ikke stemmer overens med den beregnede moms af den selvangivne omsætning i selskabet.

Spørgsmålet er imidlertid om den lille fristregel efter skatteforvaltnings § 32, stk. 2, 1. pkt., er overholdt. Efter bestemmelsen kan en ændring af afgiftstilsvaret kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at kundskabstidspunktet tidligst kan henregnes fra den 23. september 2016, hvor SKAT sender en tredje rykker til selskabet for manglende materiale. Retten finder, at det først er på dette tidspunkt, at SKAT er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 32, stk. 1, 1. pkt. Da SKAT fremsendte agterskrivelsen den 19. december 2016, var varslingsfristen således ikke overskredet.

Landsskatteretten er herefter enig med SKAT i, at afgiftsændringen for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 må anses for gyldig.