Kendelse af 10-02-2021 - indlagt i TaxCons database den 03-03-2021

Journalnr. 17-0869955

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet [person1]s momstilsvar med samlet 5.291 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, idet SKAT har opgjort et delvist momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[person1] (herefter virksomheden) er en enkeltmandsvirksomhed registreret under branchekode ”683110 Ejendomsmæglere m.v.”

Virksomhedens aktivitet består af ejendomsmæglervirksomhed og udlejning af fast ejendom.

Virksomhedens momsfritagne indtægter udgjorde i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 følgende:

Provision ejerskifteforsikring m.v.

10.582 kr.

Lejeindtægt [adresse1]

209.900 kr.

Lejeindtægt [adresse2]

54.446 kr.

I alt

274.928 kr.

Virksomhedens momspligtige indtægter udgjorde 836.188 kr. i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015.

For den omhandlede periode har virksomheden angivet indgående moms med 3.935 kr. vedrørende edb service og 2.109 kr. vedrørende leasing af kontormaskiner.

Repræsentanten har fremlagt kontospecifikationer vedrørende virksomhedens konti for 2015. Der er videre fremlagt kontoudtog for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 for ejendomsmæglervirksomheden og for udlejningsvirksomheden.

Der er fremlagt årsregnskab for virksomheden for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015.

Endelig har repræsentanten fremlagt fakturaer vedrørende IT-support og leasing af IT-udstyr.

SKATs afgørelse

Ved afgørelse af 28. marts 2017 har SKAT forhøjet virksomhedens momstilsvar med 5.291 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, idet SKAT har opgjort et delvist momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1. SKAT har opgjort en fradragsprocent på 76.

Som begrundelse har SKAT blandt andet anført følgende:

”...

Da du har både momspligtig og momsfri omsætning er det SKATs opfattelse, at du skal fordele momsen af de udgifter, som vedrører både din momsfrie og momspligtige omsætning (delvist fradrag), jf. momslovens § 38, stk. 1.

SKAT har derfor på grundlag af de indsendte kontospecifikationer foretage følgende opdeling af købsmoms, hvor der er taget fuldt fradrag for udgiften. SKAT mener, at der kun kan gives delvis fradrag for følgende udgifter.

SKATs efterfølgende bemærkninger og begrundelse

SKAT er enig i at markedsføringsbidrag kan indgå ved beregning af fradragsprocent.

I Ejendomsmæglerforretningen er der både momspligtig og ikke momspligtig omsætning, hvorfor det er SKATs opfattelse af udgifter til service edb, kontorartikler, regnskabsassistance, telefon og leasing af kontormaskiner skal fordeles i forhold til momspligtig og ikke momspligtig aktivitet.

Delvis fradragsberettiget købsmoms

Beløb

moms

Service EDB

15.738

3.935

Kontorartikler

3.082

771

Regnskabsassistance

14.900

3.725

Telefon

4.416

1.104

Reduceret m. pkt. 2.3 samt værdi af fri telefon

Leasing kontormaskiner

8.435

2.109

I alt

46.571

11.644

momsfradrag

Momspligtig omsætning

836.188 kr.

(76 %)

Ikke momspligtig omsætning

274.928 kr.

(24 %)

I alt

1.111.116 kr.

(100 %)

Efter momslovens § 38, stk. 1 er der ikke fradrag for 24 % af 11.644 kr. = 2.794 kr.

Moms af udgifterne er fratrukket løbende over hele indkomståret og efter en konkret vurdering anser SKAT halvdelen for at vedrøre hver momsperiode.

Moms:

Momsperiode 01.01.51 – 30.06.15:

Ikke godkendt fradrag af moms på administrationsomkostninger opgjort

efter momslovens § 38, stk. 1 med halvdelen 1.397 kr.

Momsperiode 01.07.15 – 31.12.15:

Ikke godkendt fradrag af moms på administrationsomkostninger opgjort

efter momslovens § 38, stk. 1 med halvdelen 1.397 kr.

I alt 2.794 kr.

...”.

Ved brev af 19. maj 2017 har SKAT fremsendt følgende bemærkninger:

”I ejendomsmæglerforretningen er der både momspligtig og ikke-momspligtig omsætning. Derud­ over er der i virksomheden indtægter ved udlejning, som er momsfritaget. Det er SKATs opfattelse, at de afholdte udgifter til service og leasing af edb, er en del af fællesudgifterne i virksomheden.

Disse fællesudgifter skal fordeles i forhold, til den momspligtige og ikke momspligtige aktivitet i virksomheden, jf. reglerne i momslovens § 38 stk. 1.”.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at udgifter til edb Service og leasing af kontorartikler ikke skal indgå i opgørelsen af det delvise fradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1, da udgifterne udelukkende kan henføres til virksomhedens afgiftspligtige aktivitet.

Til støtte herfor har repræsentanten anført følgende:

”...

Vedrørende forholdet omkring forholdsmæssig moms finder vi det ikke rigtig og retfærdigt, at posterne service og leasing edb indgår i beregningen, da posterne intet har med udlejning af ejendomme at gøre, og udelukkende vedrører ejendomsmæglerfirmaet.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015.

Der skal således tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at SKAT har medregnet udgifter til edb service og leasing af kontormaskiner i opgørelsen af virksomhedens delvise momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er fritaget for afgift.

Følgende fremgår af momslovens § 37, stk. 1:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Følgende fremgår af momslovens § 38, stk. 1, 1. pkt.:

”For varer og ydelser, som en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden. (...)”.

For at være berettiget til fradrag i henhold til momslovens § 37, stk. 1, er det en grundlæggende betingelse, at udgiften afholdes af en afgiftspligtig person. Det er ligeledes en forudsætning for fradraget, at udgiften er direkte henførbar til en udgående momspligtig transaktion.

EU-domstolen har i sag C-268/83 (Rompelman) fastslået, at det påhviler den, der anmoder om momsfradrag at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Efter det oplyste består virksomhedens aktivitet af udlejning af fast ejendom, som er fritaget for moms og ejendomsmæglervirksomhed, som er momspligtig.

Virksomheden har angivet fuldt fradrag for indgående moms af udgifter til edb service og leasing af kontormaskiner.

Til støtte for påstanden om fuldt fradrag har repræsentanten anført, at edb Service og leasing af kontormaskiner udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Således som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten, finder retten, at virksomheden ikke har godtgjort, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldt.

Der er herved henset til, at de omhandlede udgifter efter deres karakter må anses for at udgøre fællesudgifter, der både kan henføres til virksomhedens afgiftspligtige aktivitet og virksomhedens aktivitet, som er fritaget for afgift, og at det ikke for Landsskatteretten er godtgjort, at udgifterne udelukkende kan henføres til virksomhedens momspligtige aktivitet.

De af repræsentanten fremlagte kontokort og fakturaer vedrørende IT-support og leasing af IT-udstyr ændrer ikke herved.

Landsskatteretten finder således, at SKAT med rette har medregnet udgifterne ved opgørelsen af virksomhedens delvise momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1, hvorfor SKATs afgørelse stadfæstes.