Kendelse af 06-08-2020 - indlagt i TaxCons database den 12-09-2020

Journalnr. 17-0861975

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar med 75.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016, idet SKAT har anset selskabets salg af ejendommen beliggende [adresse1], [by1] for at være momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] A/S (herefter selskabet) er registreret under branchekode ”411000 Gennemførelse af byggeprojekter”. Selskabet blev stiftet den 8. januar 2003, og dets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom i egen regning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Det er af SKAT oplyst, at selskabet den 1. januar 2007 erhvervede en ubebygget ejendom beliggende [adresse1], [by1] af selskabets direktør. Selskabet har den 1. april 2016 videresolgt den ubebyggede ejendom til [virksomhed2] ApS, som ligeledes er ejet af selskabets direktør, til en købesum på 375.000 kr.

Det er af SKAT oplyst, at der har været økonomisk aktivitet i selskabet i form af opførelse og efterfølgende salg af et boligbyggeri i indkomstårene 2004/2005.

Af selskabets årsrapport for perioden 1. januar 2007 til den 31. december 2007 fremgår det, at selskabet havde omsætningsaktiver i form af ejendomme til en værdi af 4.500.000 kr.

Selskabets repræsentant har oplyst, at der ikke har været økonomisk aktivitet i selskabet siden erhvervelsen af ejendommen den 1. januar 2007, og at det efterfølgende salg den 1. april 2016 derfor ikke er foretaget i egenskab af en afgiftspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

SKATs afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 2. februar 2017 forhøjet selskabets momstilsvar med 75.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016, idet SKAT har anset selskabets salg af ejendommen beliggende [adresse1], [by1] for at være momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Som begrundelse herfor har SKAT bl.a. anført, at:

”...

1.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT opkræver moms af 375.000 kr. svarende til 75.000 kr. af salget af [adresse1], [by1].

Fra 1. januar 2011 er der indført momspligt ved salg af grunde og nye bygninger, når salget udgør en økonomisk virksomhed.

SKAT er af den opfattelse, at der skal afregnes moms af salget, idet der er tale om et ubebygget areal.

Salget er if. vores systemer sket pr. 1. april 2016. Selvangivelsen for 2016 er ikke indsendt, så der er er mulighed for at indregne denne ændring på moms i selvangivelsen.

Øvrige punkter

Salget af byggegrunden er omfattet af momsreglerne og hermed også faktureringsreglerne som følger af momsbekendtgørelsen. I skal udstede en faktura for hvert momspligtigt salg. Såfremt køber har fradragsret for momsbeløbet, betinger det en faktura hvor momsbeløbet fremgår.”

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har SKAT udtalt følgende:

”...

Udtalelse fra SKAT på baggrund af klagen fra [virksomhed3]

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger og klagers anbringender. Vi vil først fremhæve nogle fakta, som er relevante som følge af klagers anbringender.


Vi bemærker indledningsvist, at selskabets ikke er fremkommet med bemærkninger i høringsfasen, hvorfor SKAT ikke tidligere har taget stilling til selskabets anbringender eller har kunnet efterprøve disse yderligere.

Selskabets anbringender ændrer dog ikke SKATs opfattelse

I klagen fremhæves selskabets rådgiver følgende faktiske og retlige forhold:

• Selskabet er ikke momsregistreret

• Salget som alene er et resultat af indehaverens almindelige udøvelse af sin ejendomsret er ikke momspligtigt

• Det er kun hvis indehaver tager aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af aktivet, at salget kan blive momspligtigt

• Et enkelt køb/salg af et gode kan ikke udgøre økonomisk virksomhed

Vi bemærker hertil, at forhold efter vores opfattelse kun er relevante, hvis selskabet rent faktisk alene udøver ejendomsretten, på samme måde som en privatperson agerer. Vurderingen af, om der foretages 'aktive skridt' er f.eks. slet ikke relevant, hvis det allerede er slået fast, at aktivet har været inddraget i økonomisk virksomhed. Det er ligeledes ikke relevant, at selskabet ikke er momsregistret. Den økonomiske virksomhed selskabet udøvede før 2011 ikke momspligtig. Det er dette, der er årsagen til at selskabet ikke oprindeligt var momsregistreret - ikke, at der var tale om passiv kapitalanbringelse.


Desuden kan en person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed og leverer momspligtige varer naturligvis ikke undgå at blive anset for afgiftspligtig ved formelt at undlade momsregistrering.

Ifølge regnskabet 04/05 udgør selskabets aktivitet køb, salg og udlejning af fast ejendom i egen regning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Ifølge revisor har selskabet også faktisk i

2014/05 opført en boligejendom, som blev solgt til en boligforening. Af balancen udgør ejendomme

0 kr. pr. 30. september 2005. Der er en nettoindtægtspost i regnskabet for 2004/2005 på 1,5 mio. kr.

Af regnskabet for det efterfølgende regnskabsår 2005/06 er omsætningsaktivet ejendomme anført med 0 kr.

Selskabet køber pr. 1. januar 2007 grunden af direktør [person1]. Selskabets aktivitet er ifølge regnskabet fortsat den samme som 04/05. Af note 3) værdi af ejendomme er der en tilgang på fast ejendom på 1.007.400 kr.+ værdiregulering pr. 31. december 2007 på 3.492.600 kr., så værdien ultimo udgør 4.500.000 kr. Dette medfører en reserve for nettoopskrivninger, der påvirker egenkapitalen. Selskabet har i regnskabsåret en mellemregning med 2 [virksomhed4] ApS på 796.450 kr. Der var ingen mellemregning til dette selskab i regnskabet pr. 31. december 2006.

Balancen pr. 31. december 2007 udviser en gæld på 800.200 kr. som primært stammer fra en mellemregning med 2 [virksomhed4] ApS på 796.450 kr.

Ovenstående regnskabsforhold viser, at selskabet har lånt kapital til købet af grunden.


Aktiviteter med opførelse af fast ejendom med henblik på opnåelse af indtægter er omfattet af momslovens anvendelsesområde. Den økonomiske virksomhed var ganske vist på anskaffelsestidspunktet omfattet af en momsfritagelse i dagældende momslovens§ 13, stk. 1, nr. 8 og 9, men ikke desto mindre udgjorde aktiviteten utvivlsomt økonomisk virksomhed.

Da selskabet har drevet økonomisk virksomhed med opførelse og salg af fast ejendom, er det helt naturligt, med mindre andet tydeligt tilkendegives og andre forhold taler herfor, at selskabet havde til hensigt at fortsætte denne aktivitet da grunden blev anskaffet i 2007. Grunden optages også som omsætningsaktiv i regnskabet.

SKAT finder på baggrund af ovenstående intet grundlag for at konkludere, at grunden skulle være anskaffet som et led i passiv kapitalanbringelse. Da selskabet køber grunden i 2007, kan SKAT ikke konkludere anderledes end at selskabet har fortsat sin aktivitet og køber grunden med henblik på anvendelse i økonomisk virksomhed i overensstemmelse med sit formål og sine hidtidige aktiviteter.

En række klare indikatorer bekræfter, at grunden er anskaffet af et selskab som var en afgiftspligtig person (idet det drev selvstændig økonomiskvirksomhed) og at grunden blev inddraget i sfæren for denne afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed.

Vi tillægger følgende forhold betydning i vurderingen:

• Selskabet branchekode: 411000 Gennemførelse af byggeprojekter (pr. 1. december 2016)

• Selskabets vedtægtsmæssige formål der gengives i regnskabet: "Køb, salg og udlejning af fast ejendom i egen regning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Selskabets faktiske aktiviteter i regnskabsårene før anskaffelsen af grunden som stemmer helt med formål og branchekode: At selskabet ifølge revisors oplysninger opførte af byggeri med henblik på salg til andelsboligforening.

• At selskabet har lånt penge til grunden, hvilket i sig selv udelukker, at købet og besiddelsen udgør passiv kapitalanbringelse, jf. SKM2014.72.SR

• At selskabet er en del af en koncern, som driver både køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed og opførelse af fast ejendom og at grunden handles mellem koncernens ejer og koncernforbundne selskaber.

Det forhold, at grunden efter anskaffelsen har ligget "på lager" i mange år siden anskaffelsen kan ikke føre til, at den kan anses for at være overgået til at være passiv kapitalanbringelse.

Finanskrisens påvirkning af markedet i byggebranchen i 2007 /2008 og årene frem kan nok have medført nye projekter ikke blev igangsat, men ikke ændrer ikke på, at grunden var anskaffet med henblik på økonomisk virksomhed og inddraget i virksomhedssfæren. Grunden er også anskaffet for lånte midler.

Ved indførelsen af momspligt på byggegrunde pr. 1. januar 2011 blev den grund, som således på købstidspunktet var blevet inddraget i virksomhedssfæren og nu lå på virksomhedens "lager" omfattet af momspligten. Da grunden har været inddraget i selskabets aktivitet sker salget af ejendommen fra virksomhedssfæren og dermed omfattet af selskabets økonomiske virksomhed. Derfor er salget momspligtigt efter momslovens almindelige regler, da selskabet pr. 1. januar 2007 sælger selskabet grunden til [virksomhed2] ApS, som også ejes af [person1].

Vi bemærker i den forbindelse, at momslovens§ 13, stk. 2 ikke kan finde anvendelse på salget, selv om selskabet ikke har taget momsfradrag vedrørende grunden. Dette skyldes, at grunden er en "lagervare", der ikke har været undergivet en "anvendelse", der ikke berettiger til fradrag.

Et væsentligt forhold ved vurderingen er, at selskabet låner penge for at anskaffe grunden i form af en mellemregning til 2 [virksomhed4] ApS. I henhold til SKM2014.72.SR udelukker dette forhold i sig selv, at anskaffelsen kan anses for passiv kapitalanbringelse, idet ejendommen ikke er købt for egenkapital. I det bindende svar henvises til SKM2010.445.SKAT, som bl.a. beskriver reglerne for hvilke finansielle aktiviteter/investeringsaktiviteter, der ikke anses for at udgøre økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Ved vurderingen af, om en investering kan anses for at udgøre passiv investering skal tages hensyn til følgende punkter:

• Investeringsaktiviteten udøves for midler, der må henregnes til virksomhedens egenkapital.

(Ren formueplacering og -forvaltning)

• Selv om investeringsaktiviteten udøves for midler, der må henregnes til virksomhedens egenkapital, vil aktiviteten dog være at anse som økonomisk virksomhed, når den indgår som et led i virksomhedens grundlæggende kommercielle aktivitet.

• Der skal føres et særskilt regnskab med investeringsaktiviteten, således at der kan ske en identifikation af den pågældende aktivitet.

I det bindende svar lagde Skatterådet afgørende vægt på, at købet af seks grunde var finansieret med midler, der må henregnes til det spørgende selskabs egenkapital - og ikke med lånte midler. Endvidere fremhævede Skatterådet, at spørgers grundlæggende aktivitet var besiddelse af aktier i dattervirksomhederne, besiddelse af en større beholdning af børsnoterede aktier og obligationer, samt investering i kapitalfonde.

I nærværende sag opfylder selskabet ikke disse betingelser. Selskabet har lånt kapital til anskaffelse af grunden og selskabets havde kommerciel aktivitet indenfor ejendomsbranchen.


Endvidere peger vi på SKM2012.299.SR, hvor Skatterådet lagde fast, at et selskab, som kun havde en byggegrund og solgte den, blev anset for at drive økonomisk virksomhed og var momspligtig af salget. Selskabet var en del af en koncern, hvor flere af selskaberne havde virke inden for opførelse af bygninger/ gennemførelse af byggeprojekter og andet inden for bygge og anlæg. Dette havde en afsmittede effekt på vurderingen af selskabets status som afgiftspligtig person.


I dette tilfælde er selskabet [virksomhed5] en del af en koncern, hvor alle selskaber har relation til bygge- og ejendomsbranchen, både handel, køb, salg og udlejning og gennemførelse af byggeprojekter. Selskabets ejer [person1] driver på salgstidspunktet i 2016 ejendomsmæglervirksomhed i selskabet [virksomhed6] ApS, hvorfor reglerne omkring momspligt ikke er ukendt.

[virksomhed5] har i sin tid købt grunden af koncernens ejer [person1].

[virksomhed2], som har købt grunden, er koncernforbundet med [virksomhed5] og har følgende formål og branchekode: "Handle, bygge, udleje og administration af fast ejendom", "681000 Køb og salg af egen fast ejendom". [virksomhed2] har i øvrigt overfor SKAT anmodet om at få momsfradrag for den moms som [virksomhed5] er blevet pålagt at betale af salget. Vi forstår denne anmodning sådan, at [virksomhed2] anser sig selv for at have indkøbt grunden til brug for økonomisk momspligtig virksomhed, der kan berettige til momsfradrag.

Endelig bemærker vi, at [person1] i marts 2017 har anmodet Erhvervsstyrelsen om at [virksomhed5] bliver momsregistreret med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2016. Vi er ikke klar overbaggrunden herfor.

Konklusion

En samlet vurdering af ovenstående fører efter vores opfattelse til det resultat, at selskabet [virksomhed5] ApS er momspligtigt af salget af byggegrunden [adresse1], [by1].

SKAT konkluderer, at selskabet drev økonomisk virksomhed, da grunden blev anskaffet og inddrog grunden i virksomhedssfæren. Da grunden er anskaffet for lånte midler, anser vi ikke anskaffelsen og besiddelsen for passiv kapitalanbringelse. Selskabet har ifølge årsregnskabet ikke ændret formål og aktiviteter. Vi mener derfor, at salget af grunden sker som ledi forlængelse af selskabets økonomiske virksomhed og derfor er momspligtigt efter indførelse af de nye momsregler fra 1. januar 2011.”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således at salg af ejendommen beliggende [adresse1], [by1] ikke vil være omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Repræsentanten har til støtte herfor bl.a. anført, at:

”...

1. Påstand

Det er vores opfattelse, at overdragelsen ikke er omfattet af momspligten eftersom selskabet ikke handler i egenskab af en afgiftspligtig person der driver økonomisk virksomhed, og derfor kan overdragelse ske uden tillæg af moms.

...

3. BegrundelseMomslovens § 13, stk. 1, nr. 9, har følgende ordlyd:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

(...)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.


For at et salg kan blive omfattet af momsloven, og underkastet momspligt jf. ovenstående bestemmelse, er det en betingelse, at den som gennemfører salget handler i egenskab af en afgiftspligtig person


Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenestegenskab af en afgiftspligtig personyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Praksis i relation til salg af byggegrunde

SKAT har i forbindelse med EU-domstolens udtalelser i de forenede sager Slaby og Kue (sag C-180/10 og 181/10) udsendt et styresignal (SKM2012.297).


I dette styresignal gør SKAT rede for hvornår et salg af en eller flere byggegrunde er omfattet af momspligten.

Af styresignal fremgår det direkte, at afgiftspligtige personer (eksempelvis selskaber) ikke er momspligtige af et salg, såfremt salget ikke er udtryk for økonomisk virksomhed.

Af styresignalet fremgår følgende:

"3.2 Private og momspligtige personer, der handler i egenskab af privatperson, skal ikke betale moms


En indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret kan ikke i sig selv betragtes som en økonomisk virksomhed, if. dom af 20.6.1996, sag C-155194, Wellcome Trust. Sml. I. s. 3013, præmis 32.(egenunderstregning)

Det følger af dommen i de forenede sager C-180/10 og 181/10, Slaby & Kuc, at det er en betingelse, for at anse sælgeren for at drive økonomisk virksomhed, at sælgeren - uanset antallet og omfanget af salg med henblik på salget, aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tienesteyder(egen understregning). Det kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder påarealet(-erne) og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler, jf. dommens præmis 40.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at byggemodning, der består i etablering af infrastruktur i form af veje, belysning, kloak-, vand- og elektricitetsforsyning m.v., vil være sådanne aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af byggegrunde ved mobilisering af midler, der anvendes af handlende med byggegrunde, og salget vil derfor under disse omstændigheder ikke blot indgå i sælgers forvaltning af sin private formue.


Antallet og omfanget af salg er ikke afgørende, jf. tidligere. Det er dog en forudsætning, at den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom sker over en tilstrækkelig periode, der kan begrunde, at kriteriet

om, at der opnås "indtægter af en vis varighed", kan anses for opfyldt.

Det er på denne baggrund Skatteministeriets opfattelse, at en privatpersons udstykning, byggemodning og salg af en enkelt byggegrund ikke vil være momspligtig, uanset at der er sket byggemodning af grunden. Udstykning, byggemodning og salg af flere byggegrunde, vil derimod være omfattet af momspligten.

Det bemærkes, at selv om alle de elementer, der sædvanligvis gennemføres som led i byggemodning, ikke gennemføres af sælgeren, er selv en "delvis byggemodning" efter Skatteministeriets opfattelse et aktivt skridt, som ikke blot er et led i en privatpersons sædvanlige udøvelse af sin ejendomsret.

Derudover bemærkes det, at annoncering i sig selv er ikke et aktivt skridt, der er udtryk for mobilisering af midler, der anvendes af handlende med byggegrunde, men skal som sådan som udgangspunkt omfatte både markedsføring og andre aktive skridt som nævnt tidligere med henblik på den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom.


Dog vil rene køb og salg af fast ejendom kunne være omfattet af momspligten, dvs., uanset at der ikke udøves en aktivitet, hvorefter der foretages andre skridt til at udnytte de faste ejendommes økonomiske værdi, end de skridt

- typisk annoncering - der sædvanligvis er forbundet med gennemførelsen af sådanne salg. Det gælder tilfælde, hvor private på baggrund af en konkret samlet bedømmelse af personens handlinger agerer på en sådan måde, der ikke naturligt kan sidestilles med den måde, hvorpå privatpersoner gennemfører salg, der blot er udtryk for, at de udøver deres ejendomsret ved afhændelse af deres ejendele".

SKM2012.318 - selskabs salg af en byggegrund

I denne afgørelse fra Skatterådet fremgår det, at et momsregistreret selskab som erhvervede en grund som led i en investeringsstrategi (og som foruden byggegrunden har haft udlejningsaktiviteter i andre ejendomme), ikke var momspligtig ved salg enkelt byggegrund.

Af afgørelsen fremgår det således:

" Iforlængelse af EU-dommen, de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby og Kuc finder

Skatteministeriet, at der foreligger økonomisk virksomhed med salg af fast ejendom, hvis en sælger med henblik på salg, aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tienesteyder. Det kan bl.a. bestå i gennemføre/se af bygge- og anlægsarbejder på arealet og gennemføre/se af kendte markedsføringsmidler. Byggemodning, der består af etablering af infrastruktur i form af veje, belysning, kloak, vand- og elektricitetsforsyning m.v., anses ligeledes som sådanne aktive skridt.

Det vil dog være en forudsætning, at den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom sker over en tilstrækkelig periode, der kan begrunde, at kriteriet om at der opnås "indtægter af en vis varig karakter", jf. Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A. 3. 1.4. kan anses for opfyldt.

Ifølge EU-dommen, de forenede sager C-180/10 og C-181/10, præmis 45, kan et enkelt køb/salg af et gode ikke udgøre økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter (egenunderstregning). Endvidere kan en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed, ifølge præmis 36 i samme dom".

Videre fremgår det af afgørelsen:

"Selvom formålet ifølge selskabets vedtægter nævner såvel udlejning som salg, er der i realiteten i perioden fra 2003 og til før selskabets konkurs alene blevet solgt en ejendom i 2006 som et almindeligt salg. Alle andre ejendomme er afhændet på panthavers foranledning før konkursens indtræden.


Det pågældende grundstykke har ikke indgået i den erhvervsmæssige udlejningsvirksomhed, og kan dermed ikke have været en del af selskabets momspligtige virksomhed, men vil i stedet være at anse som investering/kapitalanbringelse.

På dette grundlag finder Skatteministeriet ikke, at X ApS kan anses for at udøve en egentlig erhvervsmæssig aktivitet i form af regelmæssige køb og salg af fast ejendom(egen understregning)

Idet en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som økonomisk virksomhed, samt det faktum at et enkelt køb/salg af et gode ikke udgør økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, jf. præmis 36 henholdsvis 45, i EU-dommen, de forenede sager C-180110 og C-181/10, er det, på baggrund af en samlet konkret vurdering af de i sagen foreliggende forhold, Skatteministeriets opfattelse, at X ApS ikke anses for at drive økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand, når selskabet sælger det pågældende grundstykke".

4. Afrunding

Eftersom [virksomhed5] ApS alene har investeret i en grund tilbage i 2007, og solgt grunden igen i 2016, kan kriteriet om økonomisk virksomhed ikke være opfyldt. Jf. EU-domstolen kan et enkeltstående salg af et gode (f. eks en byggegrund) ikke være udtryk for økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.


Det er derfor vores opfattelse, at salget af grunden ikke skal tillægges moms
. ”


Bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skatteankestyrelsens indstilling af 5. maj 2020 har været sendt til udtalelse hos Skattestyrelsen som oplyser, at Skatteankestyrelsens indstilling tiltrædes. Skattestyrelsen har fremkommet med følgende bemærkninger:

”Som der er redegjort for i sagen, var selskabets formål at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed forbundet virksomhed. Selskabet har i regnskabsårene før anskaffelsen af grunden rent faktisk udøvet virksomhed i form af opførelse og salg af fast ejendom.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at anskaffelsen af grunden er sket som led i selskabets afgiftspligtige virksomhed. Grunden ses også regnskabsmæssigt optaget som et omsætningsaktiv i regnskabet for 2007.


Ud fra indholdet af mødereferat af kontormøde 7. maj 2020 fremgår det i øvrigt, at klagers repræsentant er enig i, at ejendommen i 2007 blev erhvervet som led i den økonomiske virksomhed.

Eftersom grunden er anskaffet som led i klagers økonomiske virksomhed, anser vi også afståelsen heraf for sket som led heri. Det forhold, at klager først sælger grunden i 2016, medfører ikke, at grunden ændrer karakter til en passiv investering, der ikke udgør økonomisk virksomhed. Vi henviser til udtalelse af 4. juli 2017 fra daværende SKAT og det heri refererede bindende svar, SKM2014.72.SR.


Skattestyrelsen fastholder således, at klager er en afgiftspligtig person, der ved salget af den omhandlede byggegrund handler i denne egenskab, hvorfor salget er momspligtigt efter momslovens § 4, stk. 1.”

Skatteankestyrelsens indstilling af 5. maj 2020 og Skattestyrelsens udtalelse hertil har ligeledes været sendt til udtalelse ved selskabets repræsentant. Selskabets repræsentant har ikke fremkommet med yderligere bemærkninger.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tage stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar med i alt 75.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016, idet SKAT har anset selskabets salg af ejendommen beliggende [adresse1], [by1] for at være momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Der skal således tages stilling til, hvorvidt selskabet er at anse som en afgiftspligtig person, der har optrådt i denne egenskab ved salget af byggegrunden – som anført af SKAT, eller om der – som anført af repræsentanten – er tale om et enkeltstående salg, hvorfor selskabet ikke har handlet i egenskab af afgiftspligtig person ved transaktionen.

Følgende fremgår af momslovens § 3, stk. 1:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 3, stk. 1, er en implementering af momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1:

1. Ved ”afgiftspligtig person” forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. ”

Følgende fremgår af momslovens § 4, stk. 1:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 4, stk. 1, implementerer bl.a. momssystemdirektivet artikel 2, stk. 1, litra a og c, hvoraf der fremgår:

”Følgende transaktioner er momspligtige:

a) levering af varer, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab

...

c) levering af ydelser, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab”.

Videre fremgår det af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, at levering af fast ejendom er fritaget for afgift. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.
b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Endvidere fremgår det af momslovens § 13, stk. 3, at Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af fast ejendom i henhold til § 13, stk. 1, nr. 9. Bemyndigelsen er udnyttet i momsbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015) §§ 54-56.

Følgende fremgår af momsbekendtgørelsens § 56:

”Ved en byggegrund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 54 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved særskilt levering af en bebygget grund i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, 2. led, forstås levering af ethvert grundareal med grundfaste konstruktioner som omhandlet i § 54, stk. 1, i denne bekendtgørelse, hvor der ikke samtidig med leveringen af grundarealet sker levering af de på grunden opførte grundfaste konstruktioner.

...”.

EU-Domstolen har i sag C-62/12 (Galin Kostov) udtalt, at en fysisk person, der allerede var momspligtig af sin virksomhed, skal anses afgiftspligtig af enhver anden økonomisk virksomhed, der udøves lejlighedsvis, på betingelse af, at denne virksomhed udgør virksomhed i henhold til momsdirektivet, artikel 9, stk. 1, andet afsnit, jf. præmis 31.

Ifølge det oplyste er selskabet registreret under branchekode ”411000 Gennemførelse af byggeprojekter”. Selskabet blev stiftet den 8. januar 2003, og dets formål er at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed forbundet virksomhed. Selskabet er en del af en koncern, hvor alle selskaberne har relation til bygge- og ejendomsbranchen, herunder køb, salg, udlejning og gennemførelse af byggeprojekter.

Videre fremgår det, at selskabet den 1. januar 2007 erhvervede en ubebygget ejendom beliggende [adresse1], [by1] af selskabets direktør. Selskabet videresolgte efterfølgende den 1. april 2016 den ubebyggede ejendom til [virksomhed2] ApS, som ligeledes er ejet af selskabets direktør, til en købesum på 375.000 kr.

Endvidere fremgår det, at der har været økonomisk aktivitet i selskabet i form af opførelse og efterfølgende salg af et boligbyggeri i indkomstårene 2004/2005.

Landsskatteretten finder på baggrund heraf, at selskabet er en afgiftspligt person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed med gennemførelse af byggeprojekter, herunder køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed forbundet virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Videre finder Landsskatteretten, at den ubebyggede ejendom er anskaffet af selskabet som led i den afgiftspligtige virksomhed, ligesom afståelsen af den ubebyggede ejendom også er sket som led heri, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

Landsskatteretten finder således i overensstemmelse med SKAT, at selskabet har handlet i egenskab af afgiftspligtig person ved salget af byggegrunden, hvorfor denne transaktion er omfattet af momspligten, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.